Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 27 / 2016

 

PROTOKÓŁ NR 27/2016

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 15 kwietnia 2016 roku

 

Maria Taciak, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczył Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, a po akceptacji członków komisji przystąpiła do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015 r.
 4.  Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie skargi na działanie Starosty Wrzesińskiego.
 5. Ustalenie harmonogramu pracy nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 r.
 6.  Sprawy bieżące.
 7. Wolne głosy i wnioski.

 

Pkt 3

Przewodnicząca komisji przypomniała, że zespół kontrolny w składzie: Maria Taciak, kierownik zespołu, Henryka Waligóra i Czesław Borkowski przeprowadził kontrolę dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015 r. Zaznaczyła, że zespół działał na podstawie upoważnienia, które stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Maria Taciak odczytała treść protokołu z przeprowadzonej kontroli. Poinformowała, że wyjaśnień udzielała Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Podsumowując wyniki kontroli zaznaczyła, że zespół nie wniósł zastrzeżeń do przyznawania i rozliczania dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015 r. wskazując jedynie, by organizacje, które uzyskały dotacje, załączały wykazy uczestników do sprawozdań końcowych z realizacji zadań.

Członkowie komisji przyjęli protokół kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Protokół kontroli stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Pkt 4

Maria Taciak poinformowała, że .........* złożył pismo informujące przewodniczącego Rady o powiadomieniu Prokuratury Rejonowej we Wrześni o popełnieniu przestępstwa przez Dionizego Jaśniewicza, starostę wrzesińskiego. Zaznaczyła, że zarzuty dotyczą naruszenia przez starostę obowiązków pracowniczych w czasie spotkania, pożegnalnego, przechodzącego na emeryturę pana Jana Michalskiego, w dniu 20.02.2015 r.

Przypomniała, że w tej sprawie, na podstawie zawiadomienia Prokuratury Rejonowej we Wrześni o zniesławieniu i naruszeniu nietykalności cielesnej starosty, zapadł wyrok stwierdzający, iż .........* popełnił ww. przestępstwo, przy czym nie nastąpiło ono podczas pełnienia obowiązków służbowych. Podkreśliła, że .........* wystąpił do Sądu Pracy przeciwko Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowalnego we Wrześni z wnioskiem o przywrócenie do pracy, następnie zaproponował polubowne załatwienie sprawy i zawarcie ugody. Dodała, że na podstawie ugody nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z .........*, za porozumieniem stron, a on sam zobowiązał się do zachowania tajemnicy w przedmiocie zawartej ugody sądowej.

Powołując się na zarzuty .........* poinformowała, że uznał on, iż:

1) starosta dopuścił się przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości;

2) starosta znieważył go w związku z wykonywanymi przez niego obowiązkami służbowymi;

3) starosta zniesławił go jako osobę prywatną w miejscu publicznym;

4) starosta naruszył obowiązki pracownicze, spożywając alkohol podczas oficjalnego spotkania w miejscu publicznym.

Dodała, że w opinii strony, ww. zarzuty stanowią podstawę rozwiązania umowy o pracę zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy.

Maria Taciak zaznaczyła, że Rada nie jest organem kompetentnym do rozstrzygania, czy nastąpiło przestępstwo w tej sprawie. Zauważyła, że opisywane wydarzenia odbywały się w restauracji, czyli poza miejscem wykonywania obowiązków służbowych. Poinformowała, że kwestie opisywane w piśmie zostały już rozstrzygnięte przez Sąd. Zauważyła, że spożywanie alkoholu i deprecjonowanie funkcji urzędnika publicznego nie stanowią przedmiotu skargi w myśl art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, który brzmi: „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw”.

W związku z wątpliwościami członków komisji w sprawie uznania pisma za skargę Maria Taciak poprosiła przewodniczącego Rady o przedstawienie stanowiska radcy prawnego.

Grzegorz Kaźmierczak wyjaśnił, że w opinii radcy prawnego kwestie opisane w piśmie stanowią przedmiot skargi, a rozstrzygnięcie sprawy w drodze uchwały Rady, zakończy ją na etapie administracyjnej procedury. Zaznaczył, że stanowisko Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie, może być przekazane piszącemu na piśmie jedynie w sytuacji, gdy członkowie komisji uznają, iż złożona korespondencja nie stanowi skargi.

Stefan Tomczak, członek komisji zauważył, że rozstrzyganie w przedmiotowej sprawie, na sesji Rady, spowoduje, iż temat po raz kolejny powróci na łamy lokalnej prasy.

Przemysław Hirschfeld, członek komisji poinformował, że nie jest w stanie podjąć decyzji w przedmiotowej sprawie, gdyż nie dysponuje wszystkimi informacjami.

Maria Taciak zaznaczyła, że pismo ma charakter informacyjny, gdyż piszący zawiadomił jedynie przewodniczącego Rady o złożeniu powiadomienia do Prokuratury Rejonowej we Wrześni. Dodała, że członkowie komisji w swoim stanowisku mogą się jedynie odnieść do opisanych zarzutów.

Stefan Tomczak zauważył, że członkowie komisji powinni się odnieść wyłącznie do kwestii  spożywania alkoholu przez starostę, gdyż w pozostałym zakresie zapadł już wyrok Sądu.

Po szczegółowym zapoznaniu się z treścią pisma i jego załącznikami, Komisja Rewizyjna uznała, iż jest ono skargą, a rozstrzyganie w kwestii:

1) naruszenia obowiązków pracowniczych przez starostę poprzez m.in.: spożywanie alkoholu w czasie ww. spotkania, zniesławienie i znieważenie skarżącego w miejscu publicznym należy do kompetencji organu wymiaru sprawiedliwości, gdyż Rada nie jest organem właściwym do prowadzenia postępowania zmierzającego do ustalenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa;

2) rozwiązania stosunku pracy ze starostą w trybie art. 52 Kodeksu pracy, mogło mieć miejsce na etapie postępowania toczącego się przed Sądem Pracy, który rozstrzygnąłby, czy wystąpiły przesłanki do rozwiązania umowy.

Komisja Rewizyjna uznała, że skarga odnosi się do faktów, które zostały już zbadane i rozstrzygnięte przez prokuraturę i sąd karny, który stwierdził, iż starosta nie naruszył prawa. W sprawie nie pojawiły się inne okoliczności, które mogłyby być na nowo rozpatrywane.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną.

 

Pkt 5

Członkowie komisji uzgodnili, że prace nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2015 r. będą przeprowadzane w zespołach:

1) Maria Taciak, kierownik zespołu, Henryka Waligóra i Czesław Borkowski;

2) Przemysław Hirschfeld, kierownik zespołu, Przemysław Kuczora i Stefan Tomczak.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że szczegółowy plan prac zostanie ustalony na posiedzeniu w dniu 21.04.2016 r., po szkoleniu z zakresu zatwierdzania absolutorium, które jest organizowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Oddział Zamiejscowy w Koninie.

 

W pkt. Sprawy bieżące i w pkt. Wolne glosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. /-/ Maria Taciak                          
 2. /-/ Czesław Borkowski               
 3. /-/ Przemysław Hirschfeld          
 4. /-/ Przemysław Kuczora             
 5. /-/ Stefan Tomczak                     
 6. /-/ Henryka Waligóra                  

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk

Podinspektor

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

* Częściowego wyłączenia z publikacji, treści zawartych w protokole dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2058).

 

 

 

drukuj (Protokół nr 27 / 2016)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:04

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.