Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 19 / 2015

PROTOKÓŁ NR 19/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 4 listopada 2015 r.

 

Przewodnicząca komisji; Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym Komisja może podejmować decyzje. W posiedzeniu brał udział także Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej – Marek Dyba oraz Wicestarosta Wrzesiński – Waldemar Grzegorek. Nieobecny radny – Czesław Borkowski (nieobecność usprawiedliwiona na piśmie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu)

Lista obecność stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu zespołu kontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej  w zakresie gospodarki finansowej za okres od stycznia do września 2015 r. z dnia 29.10.2015 r.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Ponieważ członkowie Komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, Maria Taciak przystąpiła do jego realizacji.

Pkt 3

Maria Taciak oddała głos przewodniczącemu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej, przeprowadzającego kontrolę w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w zakresie gospodarki finansowej od stycznia do września 2015 roku. Stefan Tomczak odczytał treść protokołu z przeprowadzonych w wyżej wymienionej placówce czynności kontrolnych.

Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli treść protokołu, a następnie członkowie zespołu kontrolnego oraz dyrektor jednostki kontrolowanej go podpisali.

Pkt 4

Zaproszono na posiedzenie Wicestarostę Wrzesińskiego - Waldemara Grzegorka, celem omówienia zastrzeżeń zgłoszonych do protokołu z kontroli stanowiska ds. promocji i ochrony zdrowia. Maria Taciak rozpoczęła od przedstawienia dokumentu, który został przedłożony  wraz z zastrzeżeniami do protokołu, czyli „Programu Zdrowotnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2010-2015” (zastrzeżenia do protokołu z kontroli oraz program stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). W świetle przedstawionego dokumentu wyniki kontroli, która miała miejsce 5 października 2015 r. w zakresie wykonywanych zadań w 2014 r., określonych w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni z dnia 5 października 2015 r. ulegną modyfikacji. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła, iż kontrola miała charakter połowiczny ze względu na brak dysponowania przez komisję wyżej wymienionym dokumentem. Dodała także, iż uchybienie popełnione na etapie kontroli spowodowało niemożność przeprowadzenia jej w kompleksowym zakresie. Poinformowała Waldemara Grzegorka, iż Komisja Rewizyjna wypracuje nowe stanowisko, odnoszące się do wyników kontroli. Wicestarosta Wrzesiński zabrał głos, iż inwestycja budowy Szpitala Powiatowego we Wrześni przysłoniła kontrolę i realizację zadań podejmowanych przez samodzielne stanowisko ds. promocji i ochrony zdrowia. Nadmienił także, iż inspektor Artur Czajkowski obejmujący to stanowisko nie wspomniał o wielu wydarzeniach, które działy się przy współpracy także ze Szpitalem Powiatowym we Wrześni. Nowy schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wrześni likwiduje samodzielne stanowisko ds. promocji i ochrony zdrowia. Zadania realizowane przez to stanowisko będą wcielone w formie referatu do Wydziału Organizacyjnego i  Spraw Obywatelskich po wprowadzeniu nowego schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wrześni. Podkreślił także, iż Zarząd Powiatu we Wrześni wyraził już wcześniej niepokój, iż zadania przypisane samodzielnemu stanowisku ds. promocji i ochrony zdrowia nie są realizowane w sposób właściwy.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Waldemara Grzegorka, Maria Taciak otworzyła dyskusję członków Komisji Rewizyjnej.

Wypracowane stanowisko Komisji Rewizyjnej w kwestii złożonych wyjaśnień oraz zgłoszonych zastrzeżeń:

Komisja stwierdziła zasadność przedstawionych przez Wicestarostę Wrzesińskiego wyjaśnień i w związku z przedłożonym „Programem Zdrowotnym Powiatu Wrzesińskiego na lata 2010-2015” postanowiła przekształcić zalecenia pokontrolne we wnioski pokontrolne, które będą brzmiały następująco:

WNIOSKI POKONTROLNE:

 1. Podjąć działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków na realizację programu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na objęcie opieką zdrowotną młodzieży – min. opieka stomatologiczna, a także osób starszych.
 2. Zintensyfikować działania  w  zakresie inicjowania i wspomagania promocji i edukacji zdrowotnej w powiecie wrzesińskim oraz zwiększenie częstotliwości faktycznego monitorowania działań w wyżej wymienionym zakresie, nie ograniczając się tylko do opracowania sprawozdań statystycznych.
 3. Zintensyfikować monitorowanie działań podejmowanych przez stanowisko ds. promocji i ochrony zdrowia, które określone są w regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Wypis z protokołu z wypracowanym stanowiskiem, dotyczącym zastrzeżeń do protokołu z kontroli stanowiska ds. promocji i ochrony zdrowia w zakresie wykonywania zadań określonych Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni otrzymają:

 1. Przewodniczącemu Rady,
 2. inspektorowi Arturowi Czajkowskiemu – pełniącemu samodzielne stanowisko ds. promocji i ochrony zdrowia
 3. Wicestaroście Wrzesińskiemu – kierownikowi nadzorującemu kontrolowane stanowisko

Wypis stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pkt 5

Ponieważ członkowie Komisji nie zgłosili uwag ani wniosków, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

/-/Maria Taciak

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu

 

Września, dnia  27 października 2015 r.

drukuj (Protokół nr 19 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.