Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 14 / 2015

PROTOKÓŁ NR 14/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 13 października 2015 r.

 

Przewodnicząca komisji; Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym Komisja może podejmować decyzje. W posiedzeniu uczestniczył także Artur Czajkowski – inspektor, zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. promocji i ochrony zdrowia oraz Waldemar Grzegorek– Wicestarosta Wrzesiński. Nieobecny radny – Przemysław Kuczora (nieobecność została usprawiedliwiona bezpośrednio przez posiedzeniem Komisji Rewizyjnej u Przewodniczącej – załącznik nr 1 do niniejszego protokołu stanowi notatka służbowa ).

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z kontroli stanowiska ds. promocji i ochrony zdrowia w zakresie wykonywanych zadań określonych Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Ponieważ członkowie Komisji nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad, Maria Taciak przystąpiła do jego realizacji.

Pkt 3

W związku z koniecznością prowadzenia posiedzenia Zarządu Powiatu we Wrześni, Wicestarosta Wrzesiński Waldemar Grzegorek nie mógł uczestniczyć w całości posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Protokół wraz załącznikami z kontroli stanowiska ds. promocji i ochrony zdrowia w zakresie wykonywanych zadań określonych Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni został przekazany, celem zapoznania się z jego treścią, przez pracownika Biura Rady Powiatu we Wrześni Panu wicestaroście.

Przewodnicząca Komisji Maria Taciak odczytała kolejno:

 1. Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 5 października 2015 roku,
 2. Protokół z kontroli stanowiska ds. promocji i ochrony zdrowia w zakresie wykonywanych zadań określonych Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Ad. 1: Członkowie Komisji nie zgłaszali żadnych uwag ani wniosków o zmianę treści protokołu, dlatego Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie, podczas którego protokół nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  z dnia 5 października 2015 roku został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2: Po odczytaniu treści protokołu Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję. Głos zabrał Przemysław Hirschfeld, który zadał pytanie, czy zalecenia pokontrolne zawarte w protokole nie ograniczą katalogu zadań wykonywanych przez samodzielne stanowisko ds. ochrony i promocji zdrowia na przyszłość. Maria Taciak odpowiedziała, iż zalecenia dotyczą tylko niezrealizowanych obszarów. Zostanie dokonana kontrola sprawdzająca celem zweryfikowania, czy zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. Stefan Tomczak zadał pytanie Arturowi Czajkowskiemu, czy ma on obowiązek przekładnia sprawozdania z pracy na zajmowanym przez siebie stanowisku. Maria Taciak dopytała także, czy stanowisko podlegało jakiejkolwiek ocenie. Artur Czajkowski odpowiedział, iż przeprowadzana jest kontrola zarządcza przez kierownika Referatu Kancelarii Ogólnej, Biura Rady i Zarządu – Monikę Michalak. Maria Taciak zapytała, czy w związku ze składanymi sprawozdaniami, przeprowadzający kontrolę zarządczą nie zgłaszano uwag do sposobu wykonywanych zadań na stanowisku ds. ochrony i promocji zdrowia. Artur Czajkowski odpowiedział, iż nie przypomina sobie, by taka sytuacja kiedykolwiek miała miejsce.

W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z kontroli stanowiska ds. ochrony i promocji zdrowia w zakresie wykonywanych zadań określonych Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego we Wrześni. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli treść odczytanego protokołu.

Pkt 4

Przewodnicząca Komisji odwołała się do planu pracy Komisji Rewizyjnej i zwróciła uwagę, że do zrealizowania pozostają tematy z III kwartału, jak również należy przystąpić do kontroli określonych tematów ustalonych na IV kwartał. Członkowie Komisji jednogłośnie opowiedzieli  się, aby kontrolę w zakresie realizacji uchwał Rady Powiatu we Wrześni za okres od stycznia do października 2015 roku jak również w zakresie gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przeprowadzić w zespołach kontrolnych.  Ustalono zespoły kontrolne w składzie:

Zespół I: Maria Taciak – przewodnicząca zespołu kontrolnego, Henryka Waligóra oraz Czesław Borkowski – członkowie zespołu kontrolnego, kontrolujący realizację wykonania uchwał Rady Powiatu we Wrześni za okres od stycznia do października 2015 roku, z wyłączeniem uchwał budżetowych i okołobudżetowych oraz uchwał dotyczących planów pracy i składów osobowych Komisji Stałych Rady.  Będą one szczegółowo kontrolowane przy ocenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2015 rok.

Zespół II: Stefan Tomczak – przewodniczący zespołu kontrolnego (wyznaczony przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej), Przemysław Hirschfeld oraz Przemysław Kuczora – członkowie zespołu kontrolnego, kontrolujący gospodarkę finansową Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

Przewodnicząca zespołu I ustaliła, iż termin posiedzenia odbędzie się 21 października 2015 roku o godzinie 10:00, natomiast przewodniczący zespołu II opowiedział się, iż kontrola przeprowadzona zostanie w miesiącu listopadzie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

/-/Maria Taciak

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu

Września, dnia 13  października 2015 r.

drukuj (Protokół nr 14 / 2015)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Taciak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.