Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 26 / 2018

PROTOKÓŁ NR 26/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 11 września 2018 r.

 

Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli:

1) Beata Matuszewska, skarbnik powiatu,

2) Anna Wolska - Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich,

3) Małgorzata Nowaczyk, geodeta powiatowy,

4) Olga Kośmińska – Giera, zastępca Wydziału Promocji i Kultury.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z realizacją inwestycji zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2020.

4. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r. (realizacja zadań majątkowych).  

5. Omówienie tematów na sesję.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Zapoznanie się z realizacją inwestycji zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2020.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie punktu Olgę Kośmińską – Gierę, zastępcę Wydziału Promocji i Kultury.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że w Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2020 zaplanowano 55 zadań do realizacji z zakresu:

1) oświaty;

2) kultury i promocji;

3) turystyki i rekreacji;

4) organizacji pozarządowych;

5) pomocy społecznej;

6) przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej;

7) współpracy międzynarodowej;

8) środowiska;

9) zarządzania kryzysowego;

10) sprawności administracyjnej;

11) infrastruktury drogowej.

Dodała, że z zakresu oświaty najważniejszym zadaniem umieszczonym w strategii od 2014 r. była budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Dopowiedziała, że zadanie aktualnie jest na ukończeniu, trwają prace wykończeniowe we wnętrz budynku, na dzień 12.09.2018 r. planowany jest odbiór nadzoru budowlanego. Poinformował, że zostaną rozpoczęte prace związane z nasadzeniami dookoła budynku. Aktualnie trwają przetargi na wyposażenie budynku w sprzęt. Dodała, że został przeprowadzony całkowity remont budynku biurowego przy ul. Leśnej 10 we Wrześni. Od dnia 01.09.2018 r. w tym budynku funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Dopowiedziała, że rozpoczęła się budowa zaplecza dydaktyczno – sportowego przy Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni. Dnia 24.08.2018 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Aktualnie trwa oczyszczanie terenu pod budowę. Poinformowała, że natomiast jeśli chodzi o modernizację Centrum Oświatowego, to trwa remont bursy przy ul. Słowackiego we Wrześni, niebawem rozpocznie się budowa bursy przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni, która będzie posiadać 22 pokoje na potrzeby osób korzystających z jednostek oświatowych. W  2014 r. oddano do użytku boisko wielofunkcyjne przy Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że w strategii z zakresu kultury i promocji zawarto przede wszystkim zadania ujęte w „Powiatowym Programie Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 – 2017” oraz prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach. Dodała, że od 2014 r. rozpoczął się remont Kościoła poewangelickiego w Miłosławiu.  Dopowiedziała, że w 2015 r. wykonano remont dachu przy parafii w Pyzdrach i konserwację krzyża na Kościele Farnym we Wrześni. Natomiast w 2016 r. wymieniono pokrycie dachowe na kościele w Pyzdrach. W 2017 r. wymieniono drzwi do kościoła w Grabowie Królewskim, w Parafii w Nekli odnowiono rozetę w północnej ścianie kościoła, w kościele w Pyzdrach wykonano renowację stolarki drzwiowej, a w kościele na Lipówce we Wrześni przeprowadzono renowację wnętrza zabytkowego kościoła.

Natomiast z zakresu pomocy społecznej zmodernizowano Dom Pomocy Społecznej we Wrześni (zapewniono bieżące utrzymanie, polepszono stan ośrodka, w 2016 r. wyremontowano pomieszczenie kuchenne, a w 2017 r. przeprowadzono remont w łazienkach i toaletach). Dodała, że Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie dostosowano do wymogów ustawowych, poprzez remont kotłowni i zakup pieca. Dopowiedziała, że zadania z zakresu zdrowia zostały ujęte w celu strategicznym pod nazwą Rozwój bezpieczeństwa socjalnego, zdrowotnego i publicznego. Dotyczą przede wszystkim poprawy jakości i dostępności usług zdrowotnych i opiekuńczych dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego poprzez dostosowanie szpitala do norm. W 2015 r. została zakończona budowa Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Na zadania z Infrastruktury drogowej składają się:

1) budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu wrzesińskiego;

2) budowa, przebudowa, modernizacja chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych przy drogach powiatowych.

Do końca listopada 2018 r. ma zostać zakończona przebudowa drogi powiatowej Witkowo – gr. powiatu – Września (ul. Witkowska i Szosa Witkowska we Wrześni). Postępowanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Września – Gozdowo – Graboszewo w miejscowości Września nadal trwa. Z inwestycji drogowych zawartych w strategii zrealizowane zostały:

1) przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stępocin – budowa chodnika;

2) wzmocnienie nawierzchni drogi na odcinku około 1100 m i wymiana chodnika na odcinku około 570 w miejscowości Targowa Górka;

3) budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Gnieźnieńskiej w Nekli - dokumentacja projektowa;

4) przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Czeszewo - budowa chodnika;

5) przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Pałczyn;

6) przebudowa drogi powiatowej Zapowiednia – Wrąbczynkowskie Holendry - Wrąbczynek – Zagórów (zaktualizowana dokumentacja);

7) przebudowa drogi powiatowej Czerniejewo - granica powiatu – Września;

8) przebudowa chodnika w Grabowie Królewskim;

9) budowa chodnika w Lisewie;

10) budowa chodnika w Gutowie Małym;

11) przebudowa drogi powiatowej na odcinku Gutowo Małe -  Grzybowo - budowa ciągu pieszo – rowerowego;

12) przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo – Łagiewki;

13) modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Pyzdry – Tarnowa;

14) przebudowa drogi powiatowej Mała Górka – Targowa Górka;

15) przebudowa odcinka drogi powiatowej Grabowo Królewskie – Zieliniec;

16) przebudowa drogi powiatowej Kębłowo – Lipie – Krzywa Góra;

17) przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Gorzyce.

Poinformowała, że do inwestycji drogowych, które nie zostały ujęte w Strategii, a zostały wykonane należą:

1) budowa chodnika w miejscowości Sobiesiernie;

2) budowa chodnika w miejscowości Otoczna;

3) przebudowa drogi powiatowej w Biechowie;

4) budowa chodnika w Marzeninie;

5) przebudowa odcinka drogi powiatowej w Marzeninie – wykonanie dokumentacji;

6) przebudowa drogi powiatowej w Orzechowie - budowa chodnika;

7) przebudowa drogi powiatowej w Krzywej Górze - budowa chodnika;

8) przebudowa odcinka drogi powiatowej Mikuszewo – Pogorzelica;

9) przebudowa drogi powiatowej w Miłosławiu - budowa chodnika przy ul. Dworcowej – wykup gruntów.

 

Pkt 4. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018 r. (realizacja zadań majątkowych).  

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 r. Beatę Matuszewską.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody zostały wykonane w kwocie 40.599.074,93 zł, co stanowi 29,42% planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 37.730.051,52 zł, co stanowi 53,98 % planu, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.869.023,41 zł, co stanowi 4,21 % planu. Dodała, że niskie wykonanie wynika z kwoty dofinansowania różnych zadań, które są w trakcie realizacji.

Poinformowała, że w ramach planowanej dotacji celowej realizowane są 4 projekty dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+):

1) „Bądź na topie - zdobądź poszukiwane kwalifikacje!”;

2) „Nie jesteśmy sami - człowiek dla człowieka”;

3) „Jesteśmy Aktywni”;

4) „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Dodała, że dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w kwocie 670.000,00 zł wpłynęły do budżetu w kwocie 280.000,00 zł, co stanowi 41,79 % planu:

1) Województwo Wielkopolskie udzieliło dotacji w formie pomocy finansowej na zadanie majątkowe pn.: „Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy ZSTiO we Wrześni” w kwocie 100.000,00 zł;

2) dotacja z Gminy Września w wysokości 230.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe – Grzybowo - budowa ciągu pieszo – rowerowego”;

3) dotacja z Gminy Kołaczkowo w wysokości 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra”;

4) dotacja z Gminy Pyzdry w wysokości 130.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska”;

5) dotacja z Gminy Nekla w wysokości 160.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi  powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępocin”.

Dopowiedziała, że załącznik nr 5 do uchwały nr 1053/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. stanowi informację z wykonania zadań majątkowych za I półrocze 2018 r., z którego wynika, że plan na zadanie pn.:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki” w wysokości 2.850.294,00 zł został wykonany w kwocie 2.849.801,98 zł, co stanowi 99,98 % planu;

2) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września” w wysokości 326.949.00 zł nie został wykonany. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty oraz roboty budowlane;

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P budowa chodnika w miejscowości Stępocin” w wysokości 260.000.00 zł nie został wykonany. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. W trakcie I półrocza wykonywano pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych;

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka” w wysokości 250.000,00 zł nie został wykonany. Prace objęte umową wykonano i dokonano płatności na kwotę 239.531,71 zł;

5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry m. Szybska” w wysokości 860.000,00 zł nie został wykonany. Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 858.504,33 zł;

6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo” w wysokości 70.000.00 zł nie został wykonany. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018 roku. Obecnie wykonywane są pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych;

7) „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu - Września w m. Września”  w wysokości 4.674.269.00 zł nie został wykonany. Dnia 31.07.2018 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 4.908.567,00 zł. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 30.11.2018 r. Zawarto również umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 15.000,00 zł. Plan wydatków na niniejsze zadanie został zwiększony uchwałą Rady Powiatu dnia 26 lipca 2018 roku;

8) „Przebudowa odcina drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. Powiatu - Pogorzelica” w wysokości 515.000,00 zł nie został wykonany. Aktualnie zadanie zrealizowano na kwotę 499.629,75 zł;

9) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra” w wysokości 150.000,00 zł nie został wykonany. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. Obecnie wykonywane są pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych;

10) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2947P w m. Marzenin” - wykonanie dokumentacji w wysokości 20.000.00 zł nie został wykonany. Umowa podpisana na kwotę 19.987,50 zł. Ostateczny termin przekazania dokumentacji przez projektanta upływa w dniu 28.09.2018 r.;

11) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2919P Grabowo Królewskie - Zieliniec” w wysokości 400.000.00 zł  nie został wykonany. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2018 r. Dnia 30.07.2018 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 400.057,50 zł. Termin wykonania ustalono na 31.08.2018 r. Plan wydatków na zadanie został zwiększony uchwałą Rady Powiatu dnia 26.07.2018 r.;

12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Nekla” w wysokości 200.000,00 zł nie został wykonany. Uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 26.07.2018 r. zrezygnowano z realizacji zadania w 2018 r.;

13) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark” w wysokości 150.000.00 zł został wykonany w kwocie 149.700,10 zł, co stanowi 99,80 % planu;

14) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3667P - budowa chodnika w m. Miłosław, ul. Dworcowa" - wykup gruntów w wysokości 25.000,00 zł nie został wykonany. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 9.840,00 zł, która będzie służyła do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Zadanie realizowane będzie w 2018 r. poprzez wypłatę odszkodowań;

15) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo” w wysokości 50.000,00 zł został wykonany w kwocie 37.976.25 zł co stanowi 75,95 % planu;

16) „Przebudowa drogi powiatowej nr 29I3P w m. Gorzyce” w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r. Obecnie wykonywane są pomiary celem sporządzenia przedmiarów robót budowlanych. Zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 149.903,62 zł z terminem wykonania do 31.08.2018 r. Plan wydatków na niniejsze zadanie został zwiększony uchwałą Rady Powiatu z dnia 26.07.2018 r.;

17) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - Budowa ciągu pieszo - rowerowego” w wysokości 445.000.00 zł nie został wykonany. Zawarto umowę na kwotę 400.572,87 zł. Termin wykonania całości przedmiotu umowy został określony do 28.09.2018 r.;

18) „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim” w kwocie 1.706.625,00 zł, a wykonane w kwocie 460.512,00 zł, co stanowi 26,98 % planu.

Przewodniczący komisji poprosił o przybliżenie realizacji zadania pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim”  Małgorzatę Nowaczyk, geodetę powiatowego.

Małgorzata Nowaczyk poinformowała, że istnieje problem z dotrzymywaniem terminów przez firmę, mimo, że co dwa miesiące wysyłane są do niej pisma z monitem. Dodała, że weryfikator, czyli osoba, która kontroluje, oceniła zakres wykonanych prac na 60%. Dopowiedziała, że termin realizacji zadania został przeniesiony na koniec stycznia 2019 r., jednak istnieją obawy, że może to nie być ostateczny termin. Poinformowała, że w umowie zawarte są zapisy dotyczącego, tego, iż jeżeli powiat straci dotację, to może dochodzić przed sądem utraconych pożytków. Dodała, że na terenie całego kraju realizowane jest zadanie pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług”. Dopowiedziała, że firm mających uprawnienia do realizacji tego zadania jest na rynku mało, a zatem firmy, które wykonują to zadanie mają duży zleceń, a to powoduje niedotrzymywanie przez nich terminów.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, czy powoduje to jakieś inne przestoje w późniejszych pracach.

Małgorzata Nowaczyk odpowiedziała, że nie powoduje to innych przestojów w pracy. Poinformowała, że jeżeli zadanie nie zostanie zrealizowane w tym roku, a Marszałek nie przesunie terminów realizacji projektów, to może odmówić zwrotu dofinansowania. Dodała, że realizacja zadania przechodzi na przyszły rok. Dopowiedziała, że problem dotyczy wszystkich powiatów. Poinformowała, że zadanie pierwotnie miało zakończyć się pod koniec czerwca 2018 r. Dodała, że na rynku nie ma dużej ilości firm geodezyjnych, a muszą to być duże firmy, które zatrudniają 30 – 40 pracowników. 

19) „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” w wysokości 5.873.291,00 zł został wykonany w kwocie 3.683.360.56 zł, co stanowi 62,71 % planu;

20) „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w wysokości 11.059.286,00 zł został wykonany w kwocie 63.222.00 zł, co stanowi 0,57 % planu;

21) „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w wysokości 48.666.326,00 d został wykonany w kwocie 178.322.94 zł co stanowi 0.37 % planu;

22) „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym” i „Szybki internet w szkole” po zmianach wynosił 140.000,00 zł i został wykonany w kwocie 13.470,96 zł, co stanowi 9,62 % planu;

23) „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkól Politechnicznych” po zmianach wynosił 125.000,00 zł i został wykonany w kwocie 2.820,00 zł, co stanowi 2,26 % planu;

24) „Modernizacja pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2” po zmianach wynosił 207.686,00 zł i nie został wykonany. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 r.;

25) „Wykonanie sieci komputerowej w budynkach Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 300.000,00 zł, nie został wykonany, a na zadanie pn.: „Wymiana ogrodzenia szkoły” zaplanowano 69.000,00 zł, plan nie został wykonany.

Anna Wolska - Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że budynek przy ul. Leśnej 10 we Wrześni, w którym będzie funkcjonować Zespół Szkół Specjalnych i zagospodarowanie terenu wokół tego budynku jest już zakończone.

Dodała, że kierownik budowy, kierownik kontraktu dnia 12.09.2018 r. będą mieć wizytę Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który będzie odbierał wszystkie budynki. Dopowiedziała, że realizowana będzie teraz procedura formalno – prawna odbiorowa. Poinformowała, że wszystkie prace zostały zakończone, a inspektorzy dokonali wpisu o zakończeniu wszystkich robót. Dodała, że płatność faktur została podzielona na 3 etapy:

1) I etap - 7.000.000,00 zł, kwota ta jest już zapłacona;

2) II etap - 85 % po wykonaniu robót budowlanych;

3) III etap – 15% po otrzymaniu całej dokumentacji i wszystkich dokumentów związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Dopowiedziała, że podobna sytuacja jest przy Centrum Oświatowym, związanym z budową bursy  przy ul. Słowackiego 11 we Wrześni, zaplecza dydaktyczno – sportowego oraz budową bursy przy ul. Wojska Polskiego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Przewodniczący komisji zapytał o budowę straży pożarnej.

Anna Wolska Wróblewska odpowiedziała, że głównym inspektorem jest straż pożarna, która posiada informacje na temat realizacji inwestycji.

 

Pkt 5. Omówienie tematów na sesję.

Przewodniczący komisji przeczytał tytuły projektów uchwał Rady objętych porządkiem obrad na sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Janusz Balcerzak

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 26 / 2018)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.