Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 24 / 2018

PROTOKÓŁ NR 24/2018

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 19 marca 2018 r.

 

Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyli:

1) Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa;

2) Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich”. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.                                                                                                     

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.                                                                 

3. Realizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2020”.

4. Omówienie tematów na sesję.                                                                                 

5. Wolne głosy i wnioski.                                                                    

6. Zakończenie.             

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Realizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2020”.

Przewodniczący komisji poinformował, że punkt dotyczący realizacji Programu Ochrony Środowiska został wpisany w porządek obrad Komisji Rozwoju Lokalnego, ponieważ ochrona środowiska rozwija się i w pewien sposób modułuje rozwój przedsiębiorstwa i rozwój gospodarczy powiatu. Poprosił o przedstawienie realizacji programu Urszulę Łabędę, naczelnika Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Urszula Łabęda poinformowała, że mówiąc o rozwoju lokalnym w kontekście norm w zakresie ochrony środowiska pojawia się szereg inwestycji. Dodała, że na wszystkie przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządowe nakładane są normy w zakresie ochrony środowiska. Dopowiedziała, że nie jest to związane tylko z funkcjonowaniem strefy prywatnych przedsiębiorców, ale również strefy lokalnej w zakresie całej infrastruktury drogowej i budowy obiektów. Wiąże się to z szeregiem norm, które muszą zostać spełnione. Przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej realizację „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2020”.

Poinformowała, że Program Ochrony Środowiska analizuje istniejący stan poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz przedstawia cele i zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji. Mają one zachować dobry stan środowiska, a tam gdzie konieczna jest poprawa przedstawić zadania naprawcze. Dodała, że Programy ochrony środowiska są wymaganym dokumentem dla jednostek samorządowych, zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: „Polityka ochrony środowiska jest prowadzona za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy projekt programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy województwa (dnia 09.11.2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaopiniował pozytywnie projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2020, z perspektywą na lata 2021 – 2024). Dnia 12.09.2017 r. Zarząd Powiatu Wrzesińskiego podał do publicznej wiadomości obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do Programu w terminie do 09.10.2017 r. W trakcie prowadzonego postępowania dotyczącego konsultacji społecznych wpłynęły uwagi od Stowarzyszenia Projekt Września, które częściowo zostały uwzględnione. Zaopiniowaniu również podlegała prognoza oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Urszula Łabęda poinformowała, że Program można podzielić na dwa etapy: pierwszy opisuje stan środowiska, jaki jest obecnie i drugi etap, który wskazuje, jakie zaplanować działania, aby poprawić stan środowiska. Dodała, że Program opiera się na dostępnej bazie danych Starostwa Powiatowego we Wrześni, poszczególnych gmin powiatu, GUS, WIOŚ w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Dopowiedziała, że przy opracowaniu Programu wykorzystano materiały uzyskane od jednostek działających na terenie powiatu (eksploatatorów sieci infrastruktury, zarządców instalacji, podmiotów zajmujących się ochroną zasobów przyrodniczych, gospodarką odpadami, bezpieczeństwem). Poinformowała, że jeżeli chodzi o ustalenie różnych działań naprawczych to należałoby skupić się nad takimi komponentami środowiska jak:

1) ochrona klimatu i jakości powietrza

Po zebraniu wszystkich szczegółowych danych należy przyjąć, że z uwagi na coraz wyższe zużycie gazu na terenie Powiatu Wrzesińskiego, klimat z czasem powinien się oczyszczać. Długość sieci gazowej na terenie Powiatu Wrzesińskiego wynosi 210,219 km – stan na 31.12.2016 r. (bez przyłączy). W latach 2013-2016 odnotowano przyrost sieci gazowej o 26,762 km, co stanowi 15,6 %. Na terenie powiatu zgazyfikowanymi jednostkami są gminy: Września, Nekla i Miłosław. Zużycie gazu ziemnego na terenie Powiatu Wrzesińskiego w 2016 r. wyniosło 22 723 215 m3, przy liczbie odbiorców 5 949. W porównaniu do 2013 r. liczba odbiorców jak i samo zużycie gazu na terenie powiatu znacząco wzrosło, co spowodowane jest głównie rozpoczęciem działalności fabryki Volkswagen w Gminie Września, która jest głównym odbiorcą gazu ziemnego na terenie powiatu (ok. 6,9 mln m3 w 2016 r.). W Województwie Wielkopolskim zużywa się 47,4% gazu, w Powiecie Wrzesińskim 22,2%, w Gminie Września 33,2%, w Gminie Nekla 21,5%, i w Gminie Miłosław 2,3%. Kolejnym elementem, który ma wpływać pozytywnie na poprawę klimatu jest sieć ciepłownicza, która występuje na terenie Gminy Września. Korzystną sytuacją jest wzrastający udział gazu ziemnego (jako niskoemisyjnego paliwa) w produkcji ciepła sieciowego. Największy wpływ na jakość powietrza ma niska emisja, która pochodzi m.in. z domów jednorodzinnych. Zakłady podlegają szeregu kontroli w tym zakresie. Na terenie powiatu wrzesińskiego wyznaczono obszary przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń m.in. dla Gminy Września powierzchnia obszaru przekroczeń wynosi 0,19 km2. Punkty pomiarowe umieszczone są na terenie Wrześni i mieszkańcy mogą sprawdzać pomiary w internecie.

2) zagrożenie hałasem

Na terenie Powiatu Wrzesińskiego zlokalizowano jeden punkt pomiarowy w miejscowości Bierzglinek (w otoczeniu autostrady A2). W 2014 r. normy dla autostrady były dotrzymane w porze dziennej, natomiast w porze nocnej odnotowano przekroczenia. Pomiaru poziomu hałasu komunikacyjnego dokonano również w 2015 r. przy ul. Słowackiego we Wrześni, w odległości 11 m od drogi, na terenie zabudowy wielorodzinnej, gdzie w porze dziennej dotrzymano norm, a w porze nocnej odnotowano przekroczenia. Natomiast przy ul. Wrocławskiej stwierdzono przekroczenia zarówno w dzień jak i w nocy.

3) pola elektroenergetyczne

Z uwagi na liczbę posiadanych wiatraków sieci elektroenergetycznej wynika, że na terenie powiatu wrzesińskiego daleko jeszcze do osiągnięcia norm, jeżeli chodzi o dopuszczalny poziom przekroczenia. Zmierzony poziom składowej elektrycznej pola w 2014 r. na terenie Wrześni wyniósł 0,14 V/m, zatem nie wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego wynoszącego 7 V/m (jedynie 2,0 % dopuszczalnej normy). Natomiast w 2015 r. w miejscowości Gierłatowo zmierzony poziom składowej elektrycznej pola wyniósł 0,21 V/m, zatem nie wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego wynoszącego 7 V/m (3,0 % dopuszczalnej normy). To miejsce zostało wybrane ze względu na to, że znajduje się tam największe skupisko wiatraków sieci elektroenergetycznej.

4) gospodarowanie wodami

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że najgorszy stan ekologiczny wód na terenie powiatu wrzesińskiego posiada rzeka Miłosławka i Prosna. Zanieczyszczenie wód wynika przede wszystkim z prowadzenia gospodarki i upraw rolnych.

5) gospodarka wodno – ściekowa

W 2016 r. woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego była pozyskiwana z 31 ujęć wód podziemnych (31 wodociągów). W 2016 r. gospodarstwom domowym na terenie Powiatu Wrzesińskiego dostarczono 2 946,9 dam3 wody, z czego zdecydowanie najwięcej w Gminie Września – 1 621,5 dam3, co stanowi 55 % (wg danych GUS). W latach 2012-2016 łączne zużycie wody przez gospodarstwa domowe, jak i w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu systematycznie rośnie, odpowiednio o 14,9 % i 14,0 %, czyli w 2012 r. zużycie wody na 1 mieszkańca wynosiło 33,6 m3, a w 2016 r. 38,3 m3. Według stanu na 31.12.2016 r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego wynosi 219,2 km, z czego zdecydowanie najwięcej w Gminie Września – 123,4 km, co stanowi 57,8 %. W latach 2012-2016 r. długość sieci kanalizacyjnej na terenie Powiatu Wrzesińskiego wzrosła o 31,3 km, co stanowi 16,7 %. Według danych GUS stan na 31.12.2015 r. stopień skanalizowania (liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogóle mieszkańców) Powiatu Wrzesińskiego wynosi 56,2 % (najwyższy stopień kanalizacji występuje w Gminie Września – 63,8 %, natomiast najniższy w Gminie Kołaczkowo – 30,4 %).

Urszula Łabęda poinformowała, że jeżeli chodzi o określenie obszarów interwencji to na podstawie analizy stanu obecnego określany zostaje szereg zadań, które należałoby zrealizować w celu osiągnięcia, jak najlepszego stanu ochrony środowiska. Na terenie Powiatu Wrzesińskiego realizowane są zadania tj.: termomodernizacja budynków m.in. przy ul. Leśnej 10 we Wrześni, w którym będzie znajdować się Zespół Szkół Specjalnych, budowa Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego i modernizacja układu komunikacyjnego na terenie Powiatu Wrzesińskiego. Te wszystkie inwestycje będą realizowane przy użyciu technologii, które mają znaczny wpływ na poprawę ochrony klimatu i jakości powietrza. Dodała, że przy inwestycjach drogowych wykorzystuje się ciche nawierzchnie. Dopowiedziała, że w zeszłym roku wydawano pozwolenia na budowę wiatraków, wydawane są pozwolenia na budowę różnego rodzaju masztów i anten do telefonii komórkowej. Na etapie wydawania szeregu pozwoleń można oceniać i kontrolować, czy zamierzenia i założenia ustawowe, jakie planuje inwestor pokrywają się i czy eksploatacja danych urządzeń nie będzie powodowała przekroczeń. Poinformowała, że starosta wrzesiński wydawał szereg pozwoleń wodno -  prawnych, dzisiaj te kompetencje przejęło gospodarstwo wodne „Wody Polskie”. W związku z tym przeprowadzanie kontroli pobudowanych urządzeń wodnych i kontrole zrzutu ścieków będą należały do tej instytucji. Dodała, że powiat jako organ ochrony środowiska może kontrolować zachowania podmiotów takich, które działają w sposób zorganizowany, czyli przedsiębiorcy podlegają kontroli. Dopowiedziała, że na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonują spółki wodne, które prowadzą działania poprawiające jakość wód powierzchniowych.

Przewodniczący komisji przypomniał, że poprzedni Program Ochrony Środowiska przyjęto w 2009 r. i obejmował lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016. Poinformował, że Rada Powiatu Wrzesińskiego w grudniu 2017 r. podjęła nowy Program na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024. Dodał, że spółki wodne z przekazanych im środków finansowych wykonywały realizację zadań m.in. odmulenie i udrożnienie rowów. Dopowiedział, że prowadzonych jest wiele działań związanych z powietrzem atmosferycznym i odnawialnymi źródłami energii, hałasem, polami elektromagnetycznymi, drogami i edukacją ekologiczną. Poinformował, że ochrona środowiska nie zależy tylko od samorządu powiatowego, ale od wszystkich jednostek w powiecie. Na ochronę środowiska wpływ ma również ludność. Liczba ludności Powiatu Wrzesińskiego wynosi 77.073 osób, najwięcej jest mieszkańców w Gminie Września, a najmniej w Gminie Kołaczkowo. Najwięcej osób przybyło we Wrześni - 525 osób,  w Nekli - 187 osób, w Miłosławiu - 20 osób, w Pyzdrach natomiast ubyło 122 osoby, a w Kołaczkowie ubyło 18 osób. Na terenie Powiatu Wrzesińskiego zgazyfikowanymi jednostkami są Gminy: Września, Nekla i Miłosław. System ciepłowniczy funkcjonuje tylko na terenie Wrześni. Jest 12 instalacji elektrowni wiatrowych i 3 elektrownie fotowoltaiczne. Na terenie Powiatu Wrzesińskiego znajdują się 4 zamknięte składowiska odpadów: Starczanowo, Gałęzewice i Bardo są w trakcie rekultywacji i w miejscowości Walga w Gminie Pyzdry zrekultywowane. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gminie Września wynosi 5.738, w Gminie Miłosław 855, w Gminie Nekla 840, w Gminie Pyzdry 584 i w Gminie Kołaczkowo 500. Najwięcej domów z centralnym ogrzewaniem jest w Nekli (91%), we Wrześni (88%), w Pyzdrach (76%) i w Miłosławiu (74%). Na terenie Powiatu Wrzesińskiego łączna moc zainstalowanych koncesjonowanych odnawialnych źródeł energii wynosi 22,44 MW.

Urszula Łabęda poinformowała, że dane mogą być niewiarygodne, ponieważ nie ma przepisu zobowiązującego osoby m.in. fizyczne, które prywatnie zakupują i montują instalacje, do wykazywania i zgłaszania ich. Powiat posiada jedynie dane dotyczące stawianych wiatraków, bo urząd regulacji wskazuje dokładne miejsca, w których zostały postawione i gdzie energia jest z nich wytwarzana i elektrownie fotowoltaiczne. W ogóle nie ma danych jeżeli chodzi o mieszkania jednorodzinne.

Przewodniczący komisji poinformował, że brakuje scentralizowanego systemu ciepłowniczego.

Urszula Łabęda dodała, że w powiecie nie planuje się scentralizowanego systemu ciepłowniczego.

Przewodniczący komisji przedstawił dane natężenia ruchu na drogach powiatowych. W ciągu doby autostradą A2 przejeżdża 22.272 pojazdów, drogą 92 (Kostrzyn – Nekla) 18.578 pojazdów, na drodze 442 (Pyzdry – Gizałki) 3.780 pojazdów i na drodze 15 (Miłosław – Obłaczkowo) 5.776 pojazdów.

Dodał, że jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne normy nie są przekraczane. Dopowiedział, że przeczytał, iż budowa stacji nadawczo – odbiorczej w Bierzglinku została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Urszula Łabęda poinformowała, że ludzie nie chcą mieszkać w pobliżu takiej infrastruktury. Dodała, że w każdej gminie takie przeszkody występują.

Przewodniczący komisji dodał, że kolejna sprawa dotyczy wyznaczania terminów rolnikom, w jakich mogą dokonywać oprysków, czy wywozić nawozy. Dopowiedział, że problem jest również teraz z zazielenianiem.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że w niektórych miastach opracowano mapy hałasu, z których wynika, jak w danym miejscu, czy na trasie rozkładają się przekroczenia hałasu. Dodał, że ustawia się mikrofony, które monitorują hałas przez całą dobę. Dopowiedział, że rozkład decybeli w tym miejscu, w którym jest ustawiony mikrofon jest inny niż 20 - 30 cm dalej. Poinformował, że w ten sposób można porównać zachodzące zmiany. Dodał, że przeprowadza się badania jakości powietrza, dzięki czemu każdy posiada świadomość jakości powietrza na danym terenie i w określonym momencie. Dopowiedział, że można podejmować decyzje, które będą miały wpływ na zmniejszenie skażenia powietrza np. poprzez gazyfikację. Natomiast jeśli chodzi o przekroczenia hałasu, w tej chwili nie ma takiej świadomości. Poinformował, że gdyby ją posiadano można byłoby podejmować pewne działania. Zapytał, czy planuje stworzenie się mapy hałasu.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że stworzenie map hałasu nie jest prostym zadaniem, ponieważ ustawowo dopuszczalny poziom hałasu jest inny dla różnych funkcji, wszystko zależy od tego czy dotyczy funkcji mieszkaniowej, obiektów pobytu dziennego, całodobowego czy terenów przemysłowych. Poinformowała, że według ustawy nie nakłada się obowiązku norm związanych z hałasem, jeżeli chodzi o drogi, linie kolejowe czy lotniska. Starosta posiada kompetencje do wydawania decyzji o dopuszczalnym hałasie dla przedsiębiorców i osób, które nie mają stosownych uprawnień, zezwoleń, a hałas emitują w nadmiernej wysokości i wtedy decyzje mają mobilizować do powstrzymania się od pewnych działań, bądź podjęcia czynności inwestycyjnych, które ten hałas, w jakiś sposób wytłumią z otoczenia.

Przemysław Hirschfeld poinformował, że wykonując pomiar hałasu na terenach zabudowanych można byłoby ograniczyć ruch w tych rejonach.

Urszula Łabęda dodała, że powiat nie ma wpływu na zarządcę dróg gminnych, wojewódzkich czy krajowych, ponieważ odpowiada tylko za drogi powiatowe.

Jerzy Mazurkiewicz poinformował, że zgłaszają się osoby w sprawie smogu z zapytaniem, dlaczego nie sa prowadzone żadne działania dotyczące dopłat do wymiany pieców. Zapytał, czy wiadomo coś w tej sprawie, czy przewiduje się jakieś rozwiązania.

Urszula Łabęda odpowiedziała, że nie posiada wiedzy na ten temat. Poinformowała, że okresowo pojawiają się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dodał, że osoby fizyczne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie.

 

Pkt 4 Omówienie tematów na sesję.

Przewodniczący komisji przeczytał porządek obrad sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego wraz z tytułami projektów uchwał. Zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały Rady w sprawie założenia przedszkola specjalnego w § 1 Statutu pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Specjalne „Mali Zdobywcy” Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni. Natomiast § 3 ust. 1 mówi, że przedszkole używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści: Przedszkole „Mali Zdobywcy” we Wrześni. Dodał, że może należałoby dopisać przy Zespole Szkół Specjalnych. Poinformował, że z § 15 ust. 7 wynika, iż Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, a z § 20 ust. 2, iż w powyższych godzinach przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie.

Jerzy Mazurkiewicz dodał, że za jedną godzinę zegarową zajęć, w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar nauczania dokonuje się opłaty w wysokości 1,00 zł.

Przewodniczący komisji zapytał, do której może funkcjonować przedszkole.

Jerzy Mazurkiewicz odpowiedział, że w zależności od potrzeb. Poinformował, że subwencja jest przekazana dla przedszkoli w wymiarze 5 godzin dziennie.

Przewodniczący komisji zapytał, na jakiej podstawie obliczono opłatę w kwocie 1,00 zł.

Jerzy Mazurkiewicz odpowiedział, że na podstawie odrębnych przepisów.

Radna Małgorzata Cichacka poinformowała, że w rozdziale VII Prawa i obowiązki dzieci w § 29 w ust. 2 wskazuje się, czego wymaga się od dziecka w przedszkolu. Jednym z punktów jest podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego. Dodała, że należałoby zastanowić się nad tym punktem, ponieważ dzieci w szkole specjalnej nie zawsze wiedzą co to znaczy, a na tej podstawie w każdej chwili, kiedy dziecko będzie sprawiać trudności będzie można je usunąć.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie powyższych uwag do projektu uchwały w sprawie założenia przedszkola specjalnego Stefanowi Tomczakowi, naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej.

Przewodniczący komisji poinformował, że w projekcie uchwały budżetowej zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.497.017,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa budynku bursy wraz z robotami towarzyszącymi ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na cele związane z funkcją budynku we Wrześni przy ul. Słowackiego 11”.

Filip Biernat, dziennikarz „Wiadomości Wrzesińskich” dodał, że powstał problem z budynkiem internatu przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni, ponieważ nie można go remontować. Dopowiedział, że miał być realizowany na podstawie projektu.

Przewodniczący komisji poinformował, że nie otrzymał informacji dotyczących internatu przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Jerzy Mazurkiewicz dodał, że jeśli chodzi o internat przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni, to mieszkaniec tego budynku, mimo, że zaoferowano mu mieszkanie zamienne, nie chce wyprowadzić się z budynku.  

Przewodniczący komisji poinformował, że dnia 01.04.2018 r. wejdzie w życie pakiet ustaw tzw. Konstytucji Biznesu, która ma na celu zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Dodał, że wprowadzone zmiany mogą mieć znaczenie dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego. W związku z powyższym wniósł o przedstawienie nowych przepisów tzw. Konstytucji Biznesu w „Przeglądzie Powiatowym”.           

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/  Janusz Balcerzak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli,Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 24 / 2018)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.