Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 23 / 2017

PROTOKÓŁ NR 23/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 27 grudnia 2017 r.

 

Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność sześciu członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Magdalena Frydryszak, inspektor Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Janusz Balcerzak przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie.                                                                                                     

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.                                                                               

3. Przedstawienie współpracy z organizacjami pozarządowymi i ich wsparcie z Budżetu Powiatu.

4. Podsumowanie działalności komisji za rok 2017 i przyjęcie planu pracy na rok 2018.

5. Wolne głosy i wnioski.                                                                    

6. Zakończenie. 

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Przedstawienie współpracy z organizacjami pozarządowymi i ich wsparcie z Budżetu Powiatu.

Janusz Balcerzak poprosił o przedstawienie punktu Magdalenę Frydryszak, inspektora Referatu Promocji Zatrudnienia, Spraw Obywatelskich i Zdrowia.

Magdalena Frydryszak poinformowała, że program współpracy Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi przyjmowany jest co roku uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że współdziałanie Powiatu Wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze:

1) finansowym, która polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych poprzez powierzanie lub wspieranie wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji ze środków budżetowych na sfinansowanie ich realizacji.

2) pozafinansowym, która polega na:

a) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności,

b) promowaniu i prezentowaniu działalności organizacji pozarządowych (przede wszystkim na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego oraz w środkach masowego przekazu),

c) umożliwianiu nawiązywania kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali lokalnej oraz regionalnej,

d) inicjowaniu i współorganizowaniu szkoleń i spotkań informacyjnych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,

e) tworzeniu, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów powiatu wrzesińskiego,

f) przesyłaniu drogą elektroniczną oraz publikowaniu na stronie internetowej powiatu wrzesińskiego informacji o działaniach i wydarzeniach istotnych dla organizacji pozarządowych,

g) przekazywaniu informacji o konkursach grantowych ogłoszonych przez inne podmioty (administrację publiczną, organizacje pozarządowe).

Magdalena Frydryszak poinformowała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłosił pięć otwartych konkursów ofert:

  • I konkurs - a powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2017 r;
  • II konkurs – na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn.: „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2017 r.”;
  • III – V konkurs - na zlecenie realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2017 r.

Dodała, że organizacje miały możliwość składania ofert na realizację zadań publicznych w obszarach:

a) kultury, sztuki i ochrony tradycji,

b) edukacji, kultury fizycznej, sportu i turystyki,

c) pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych i niepełnosprawnych,

d) ochrony i pomocy zdrowia,

e) ratownictwa i ochrony ludności,

f) nieodpłatnej pomocy prawnej.

Magdalena Frydryszak poinformowała, że łącznie złożono w powyższych pięciu konkursach 77 ofert, merytorycznie oceniano 71 ofert, ponieważ 6 pozostałych ofert posiadało uchybienia formalne. Dodała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej przyznał środki budżetowe na zlecenie realizacji zadań publicznych w łącznej kwocie 206.285,88 zł. Dopowiedziała, że zawarto 53 umowy dotacyjne:

1) w obszarze kultury, sztuki i ochrony tradycji zawarto 13 umów na łączną kwotę 38.950,00 zł;

2) w obszarze edukacji, kultury fizycznej, sportu i turystyki zawarto 14 umów na łączną kwotę 48.500,00 zł;

3) w obszarze pomocy społecznej zawarto 17 umów na łączną kwotę 38.360,00 zł;

4) w obszarze ochrony i promocji zdrowia zawarto 5 umów na łączną kwotę 10.000,00 zł;

5) w obszarze ratownictwa i ochrony ludności zawarto 3 umowy na łączną kwotę 9.750,00 zł;

6) w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej zawarto 1 umowę na kwotę 60.725,88 zł.

Informacja o współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. i ich wsparciu z budżetu powiatu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radny Przemysław Hirschfeld zapytał, jakie organizacje otrzymały dofinansowane w obszarze ratownictwa i ochrony ludności.

Magdalena Frydryszak odpowiedziała, że dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze ratownictwa i ochrony ludności otrzymały organizacje:

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Piątkowie na realizację mistrzostw w ratownictwie medycznym ochotniczych straży pożarnych;

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowie na obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Wrzesińskiego;

3) Kurkowe Bractwo Strzeleckie we Wrześni na organizację i przeprowadzenie II Turnieju Strzeleckiego z okazji 116 Rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich.

Przewodniczący komisji zapytał, czy przyznane środki finansowe są wystarczające na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Magdalena Frydryszak odpowiedziała, że organizacje na pewno skorzystałyby z większej puli środków finansowych, gdyby była taka możliwość. Poinformowała, że pojawia się bariera, którą są wzory druków ofert, sprawozdań i skomplikowana procedura, która wynika z rozporządzenia ministra. Dodała, że według ustawy należy bazować na przyjętych drukach, dlatego też organizowane są szkolenia, aby pomóc organizacjom w wypełnianiu dokumentacji.  

 

Pkt 4 Podsumowanie działalności komisji za rok 2017 i przyjęcie planu pracy na rok 2018.

Przewodniczący komisji przedstawił sprawozdanie z działalności komisji za 2017 rok, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie komisji zaakceptowali jednomyślnie sprawozdanie z działalności komisji za 2017 rok.

Przewodniczący komisji zaprezentował plan pracy komisji, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie roczny plan pracy komisji na 2018 rok.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Janusz Balcerzak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli,Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 23 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:08

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.