Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 21 / 2017

PROTOKÓŁ NR 21/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 7 listopad 2017 r.

 

Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczył Karol Jankowski, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Janusz Balcerzak przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

1. Otwarcie posiedzenia.                                                                                 

2. Przedstawienie porządku obrad.                                                                 

3. Informacja Kierownika ARiMR we Wrześni o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.                                                               

4. Omówienie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję.                     

5. Wolne głosy i wnioski.                                                                    

6. Zakończenie.             

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Informacja Kierownika ARiMR we Wrześni o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Janusz Balcerzak poprosił o przedstawienie informacji Karol Jankowski, kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Karol Jankowski poinformował, że od dnia 01.09.2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) została jedyną unijną rolną agencją płatniczą w Polsce, przejmując zadania realizowane wcześniej w tym zakresie przez Agencję Rynku Rolnego, która wraz z Agencją Nieruchomości Rolnych została przekształcona w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dodał, że część zadań obsługiwanych wcześniej przez Agencję Rynku Rolnego z budżetu krajowego trafiło do ARiMR. Dopowiedział, że jednym z nich, jest udzielanie dopłat do materiału siewnego. ARiMR będzie obsługiwał tę pomoc od dnia 01.01.2018 r. Poinformował, ze ARiMR przyjmuje wnioski od dnia 30.10.2017 r. do dnia 28.12.2017 r. o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Dodał, że z końcem października 2017 r. zakończył się nabór wniosków związanych z nawałnicą, która miała miejsce w sierpniu 2017 r. Dopowiedział, że przyjęto 420 wniosków dotyczących nawałnicy i 60 wniosków odnośnie zamarznięć sadów, czyli łącznie przyjęto 480 wniosków klęskowych za 2017 r. Poinformował, że decyzje klęskowe należy wydać do końca 2017 r. Dodał, że zakładając, iż w przyszłym roku również będą wypłacane dopłaty do materiału siewnego i w związku z tym może zostać złożonych około 500 – 600 wniosków w skali powiatu.

Karol Jankowski poinformował, że w pierwszym kwartale 2018 r. będą przyjmowane wnioski na modernizację gospodarstw rolnych obszaru D, a w drugim kwartale 2018 r. obszaru A, B i C (obszar D dotyczy tylko maszyn, a obszar A, B i C budynków do produkcji zwierzęcej). Dodał, że w pierwszym kwartale 2018 r. będą przyjmowane wnioski na premie dla młodych rolników w wysokości 100.000,00 zł. Dopowiedział, że wszystkie wnioski mogą być złożone w biurze powiatu, a następnie zostaną przekazane do oddziału regionalnego. Poinformował, że od dnia 16.10.2017 r. wpływają wypłaty zaliczek, zakłada się, iż do końca listopada 2017 r. zostaną wypłacone wszystkim rolnikom. Dodał, że trudności z wypłaceniem zaliczek mogą nastąpić w momencie, kiedy pojawią się we wniosku błędy formalne, czy kontrole krzyżowe między rolnikami. Dopowiedział, że na ten moment do rolników trafiło ponad 4 miliardy zł z tytułu zaliczek, jest to kwota 70% z całej kwoty dopłat, nie brane są tutaj pod uwagę programy ochrony środowiska, czy dopłaty z ONW. Te dwie płatności nie są wliczone w zaliczki. Poinformował, że od 06. – 20.11.2018 r. będzie można składać wnioski na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, czyli gospodarstwa, które ucierpiały na skutek nawałnic. Dodał, że  o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, ale także majątek trwały np. budynek lekarski czy maszyna do produkcji rolnych. Dopowiedział, że można, wtedy realizować inwestycję w dwóch etapach. Poinformował, że na tę chwilę zatwierdzone jest 96% wszystkich dopłat, zatem zostało 4%, a dopłaty z ONW są zrealizowane na poziomie 64%. Dodał, że w trzecim kwartale 2018 r. odbędzie się nabór wniosków na działania dotyczące restrukturyzacji małych gospodarstw, czyli takich do 10 ha z niewielką ilością zwierząt w gospodarstwie. Dopowiedział, że do końca grudnia 2017 r. rolnicy mają obowiązek złożyć spis zwierząt i dostarczyć go  do biura powiatowego w ciągu 7 dni od momentu stworzenia tego spisu w gospodarstwie.

Radny Waldemar Bartkowiak zapytał, czy nabór wniosków związanych z maszynami rolniczymi jest nowym projektem.

Karol Jankowski odpowiedział, że jest to nowy projekt o dofinansowanie na gospodarstwo. Dodał, że na maszyny przeznaczona jest kwota 200.000,00 zł z ceny netto, czyli kosztów kwalifikowanych. 

Waldemar Bartkowiak zapytał, jaki musi być okres dzierżawy, aby móc brać udział w powyższym projekcie.

Karol Jankowski odpowiedział, że od momentu podpisania umowy około 7 lat.

Przewodniczący komisji zapytał, czy zadanie dotyczące zakupu maszyn to dawna nazwa inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Karol Jankowski odpowiedział, że jest to, to samo zadanie, tylko pod inną nazwą. Poinformował, że koszt maszyny nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych, aby rolnik mógł otrzymać kwotę 200.000,00 zł.

Przewodniczący komisji zapytał, czy w związku z tym, że obowiązków ARiMR przybyło zwiększono kadrę.

Karol Jankowski odpowiedział, że mimo tego, iż zadań przybyło, to kadra pozostała bez zmian.

Waldemar Bartkowiak zapytał, czy w związku z tym, że kadry nie przybyło, a obowiązków jest więcej, wzrosło wynagrodzenie pracowników ARiMR.

Karol Jankowski odpowiedział, że trudno wygospodarować środki finansowe na podwyżki, jednak czasami pracownicy uzyskają podwyżki.

Przewodniczący komisji zapytał, czy wnioski składane na szkody związane z nawałnicami są powiązane z ubezpieczeniami rolników. Zapytał, czy rolnik który miał wykupione ubezpieczenie otrzyma mniejszą pomoc finansową.

Karol Jankowski odpowiedział, że najprawdopodobniej kwota pomocy finansowej umniejszona będzie o kwotę odszkodowania, którą rolnik otrzyma z tytułu ubezpieczenia. Poinformował, że jeśli rolnik ma ubezpieczone minimum połowę gospodarstwa, to otrzyma 1.000,00 zł/ha, jeśli nie ma ubezpieczone to 500,00 zł/ ha.

Przewodniczący komisji poinformował, że w poprzednich latach nie była umniejszana kwota pomocy finansowej o kwotę odszkodowania, jaką otrzymał rolnik. Dodał, że był obowiązek ubezpieczenia 50% upraw, aby uzyskać dopłatę.

Karol Jankowski odpowiedział, że to, iż rolnik nie ma ubezpieczone 50% upraw nie oznacza, że nie otrzyma dopłaty. Dodał, że skutkuje to jedynie tym, że w przypadku wystąpienia nawałnicy i powstania szkód rolnik otrzyma połowę mniej od rolnika, który ma ubezpieczone 100%.

Waldemar Bartkowiak zapytał, jaki procent szkód należy mieć, aby otrzymać dopłatę.

Karol Jankowski odpowiedział, że nie ma to już znaczenia. Dodał, że kiedyś trzeba było mieć minimum 30% szkód, aby móc skorzystać z dopłaty, a teraz nawet za 1% zniszczeń wypłacana jest dopłata.  

Filip Biernat zapytał, ile zostało złożonych wniosków o udzielenie odszkodowania.

Karol Jankowski odpowiedział, że złożonych zostało 420 wniosków związanych z nawałnicą i 60 wniosków dotyczących przymrozków. Dodał, że często bywają nieścisłości miedzy wnioskiem obszarowym, a tym co jest deklarowane w protokole klęskowym.

Przewodniczący komisji zapytał, czy kierownik ARiMR widzi zagrożenia, dla niektórych rolników, którzy funkcjonują w powiecie wrzesińskim, w związku z nawałnicami. Dodał, że zakłóci to mocno funkcjonowanie, niektórych gospodarstw w powiecie.

Karol Jankowski odpowiedział, że zniszczenia są widoczne, ale jakiś większych zagrożeń dla rolników w postaci np. licytacji nie przewiduje się.

Waldemar Bartkowiak zapytał, ile gospodarstw w powiecie wrzesińskim korzysta z zazieleniania.

Karol Jankowski poinformował, że trudno określić ilu rolników korzysta z zazieleniania. Dodał, że rolnicy, którzy posiadają powyżej 15 ha mają obowiązek zazieleniania. Dopowiedział, że rolnik, który chce uzyskać wyższe dopłaty musi wywiązać się ze swojego obowiązku.

Radny Józef Szafarek dodał, że tylko 800 – 900 gospodarstw korzysta z zazieleniania.  

 

Pkt 4 Omówienie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję.

Przewodniczący komisji przeczytał tytuły projektów uchwał objętych porządkiem XXXVII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej;

Dodał, że przenosi się środki finansowe między zadaniami rehabilitacji zawodowej a społecznej. Dopowiedział, że dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z:

1) rehabilitacji zawodowej z zadań: 

a) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

b) udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;

2) rehabilitacji społecznej z zadań:

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Powyższe środki przeznacza się na zadania z rehabilitacji społecznej:

 

1) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;

 

2) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawię odrębnych przepisów.

 

Poinformował, że zakłady pracy nie korzystają z utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Radny Jerzy Mazurkiewicz dodał, że nie ma zainteresowania tworzeniem miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych. Dopowiedział, że natomiast wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (łazienki, podjazdy dla wózków) jest bardzo dużo.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy pracodawcy nie chcą zatrudniać osób niepełnosprawnych czy nie wiedzą że mają taką możliwość.

Jerzy Mazurkiewicz dodał, że Urząd Pracy oferuje korzystniejsze warunki pracy dla osób niepełnosprawnych, również Lokalna Grupa Działania przeprowadza nabory na nowe miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dodał, że środki finansowe zostały przeniesione między zadaniami, ponieważ gdyby ich nie wykorzystano do końca roku zostałyby utracone.  

2. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji;

3. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu we Wrześni V kadencji;

4. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”;

5. w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Powiatowego we Wrześni w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”;

6. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku;

7. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2018 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu;

8. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Grzymysławicach stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego;

9. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie szkoły muzycznej I stopnia we Wrześni;

Jerzy Mazurkiewicz dodał, że najpierw zgodę na utworzenie szkoły muzycznej wyrazi Rada Powiatu, a ostateczną decyzję podejmie Minister Kultury.

10) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni;

11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 im. Janusza Korczaka we Wrześni;

12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy we Wrześni w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy we Wrześni;

13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 we Wrześni;

14) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemieślniczej nr 2 we Wrześni w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 we Wrześni;

15) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 3 we Wrześni w Branżową Szkołę Specjalną I stopnia nr 3 we Wrześni;

16) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

17) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 rok.

Przewodniczący komisji poinformował, że niepokojące jest znikanie inwestycji z budżetu powiatu.

Jerzy Mazurkiewicz dodał, że żadna inwestycja nie znika, tylko są przesunięte w czasie.

Przewodniczący komisji dodał, że w budżecie nie znajduje się przebudowa ul. Czerniejewskiej, budowa sali gimnastycznej przy ul. Leśnej 10. Dopowiedział, że na 2018 r. przenosi się realizację przebudowy ul. Kościuszki oraz, że nie została podpisana umowa na remont bursy przy ul. Słowackiego, a także na remont kościoła poewangelickiego w Miłosławiu.

Jerzy Mazurkiewicz dodał, że również zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2162P Witkowo gr. powiatu – Września w m. Września” – wykonanie dokumentacji projektowej zostaje przeniesione na przyszły rok. Dopowiedział, że główną przyczyną przesunięcia przebudowy ul. Witkowskiej we Wrześni jest budowa centrum przesiadkowego. Poinformował, że do sporządzenia dokumentacji projektowej potrzebne są aktualne mapy. Dodał, że w związku z tym, że wykonawcy centrum przesiadkowe nie nanieśli jeszcze wprowadzonych zmian na mapy, projektant nie może przystąpić do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy ul. Witkowskiej we Wrześni. Dopowiedział, że projektant nie może korzystać z map, na które nie zostały wprowadzone zmiany, może bazować jedynie na aktualnych mapach.

Poinformował, że podstawową przyczyną, iż nikt nie zgłosił się do remontu kościoła poewangelickiego w Miłosławiu są przepisy dotyczące konstrukcji rusztowań, które należy ustawić, a następnie zrobić odbiór ustawienia rusztowania. Dodał, że w tym momencie nie ma firmy, która zgodziłaby się w październiku czy listopadzie ustawić rusztowanie i do końca listopada zakończyć prace.

Małgorzata Cichacka dodała, że 03.10.2017 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu odbyła się dyskusja na temat poszerzenia obrębu Miasta Września. Dodała, że Jolanta Pielak na tym posiedzeniu poinformowała, że proponuje się wystąpić do Burmistrza Miasta i Gminy Września z wnioskiem o dokonanie zmiany granic administracyjnych miasta Września, polegającej na włączeniu do miasta części obrębu ewidencyjnego Bierzglinek. Zapytała, czy dotyczy to całego Bierzglinka czy tylko określonej jego części.

Jerzy Mazurkiewicz dodał, że są takie plany, aby poszerzyć obręb Miasta Września.

Waldemar Bartkowiak dodał, że hektary rolne miały zostać przekształcone. Dopowiedział, że, dotyczy to przede wszystkim ziemi, która miałaby zostać przeznaczona pod osiedle, szkołę, czy ośrodki zdrowia. Poinformował, że związane jest to z odrolnieniem ziem.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Janusz Balcerzak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, Referent Referatu Kontroli,Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 21 / 2017)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:08

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.