Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 19 / 2017

PROTOKÓŁ NR 19/2017

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 1 czerwca 2017 r.

 

Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków komisji. W posiedzeniu, ze względu na jego tematykę uczestniczyła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad, a po akceptacji przez członków komisji przystąpił do realizacji jego merytorycznych punktów:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie i omówienie porządku obrad.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok.
 4. Omówienie materiałów na XXXII sesję Rady Powiatu.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok.

Przewodniczący komisji poprosił o przedstawienie sprawozdania Beatę Matuszewską, skarbnika powiatu.

Beata Matuszewska poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła uchwały w sprawie wyrażenia:

a) opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego za 2016 rok;

b) opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 rok.

Obie opinie są pozytywne.

 

Poinformowała, że:

1) dochody zaplanowane w kwocie 67.011.059,95 zł zostały wykonane w kwocie 67.388.593,99 zł, co stanowi 100,56% planu;

2) dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 24.933.964,00 zł, do budżetu powiatu wpłynęły w kwocie 25.754.356,58 zł, co stanowi 103,29% planu;

3) na dochody własne składają się m.in.:

 

a) sprzedaż majątku, która stanowi 108,59% planu,

 

b) podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych, które stanowią 102,67% planu,

 

c) odsetki od rachunków bankowych,

 

d) wpływy z opłat komunikacyjnych;

4) na plan i wykonanie dochodów składają się:

a) dotacje celowe z budżetu państwa,

b) subwencja ogólna,

 

c) dochody własne,

 

d) środki pozyskane z dodatkowych źródeł;

5) środki pozyskane z dodatkowych źródeł zaplanowane w kwocie 1.998.011,00 zł, wpłynęły do budżetu w kwocie 1.752.273,39 zł, co stanowi 87,70% planu:

 • dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowane w kwocie 83.998,00 zł nie wpłynęły do budżetu;
 • dotacje pozyskane z gmin powiatu wrzesińskiego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Powiatu Wrzesińskiego w 2016 roku” wpłynęły do budżetu. Zostały zwrócone gminom, ponieważ całość zadania została sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 66.627.236,95 zł zostały wykonane w kwocie 63.136.568,23 zł, co stanowi 94,76% planu.

Beata Matuszewska poinformowała, że:

1) wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 63.170.672,95 zł zostały wykonane w kwocie 60.415.279,53 zł, co stanowi 95,64% planu:

 

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

 

b) dotacje na zadania bieżące,

Dotację przekazano w 2016 r. do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „ARKA” w kwocie 1.458.150,64 zł, którą powiat otrzymał z ministerstwa.

 

c) obsługa długu zaplanowana w kwocie 197.507,00 zł została wykonana w kwocie 174.638,62 zł, co stanowi 88,42% planu,

Powyższe środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów. Kwota długu na dzień 01.01.2016 r. wynosiła 9.133.823,00 zł. Do dnia 31.12.2016 r. powiat dokonał spłaty kredytów w wysokości 2.433.823,00 zł. W trakcie 2016 r. nie zaciągnięto kredytu długoterminowego, zatem na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie powiatu wynosiło 6.700.000,00 zł.

 

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego,

 

e) wydatki jednostek budżetowych:

 • wynagrodzenia i składki, wykonane w kwocie 39.985.587,92 zł,
 • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, wykonane w kwocie 18.132.655,02 zł.

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.456.564,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.721.288,00 zł, co stanowi 78,73% planu. Największy wpływ na te wydatki miały poniższe inwestycje:

a) w rozdziale Drogi publiczne powiatowe (60014) plan na inwestycje w wysokości 956.535,00 zł został wykonany w kwocie 468.626,32 zł, co stanowi 48,99% planu, wpłynęło na to:

 • „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września” – plan wydatków w wysokości 296.937,00 zł został wykonany w kwocie 26.937,00 zł, co stanowi 9,07% planu. Dodała, że pozostała kwota przeznaczona była na wykup gruntów, lecz nie było podjętej decyzji o możliwości wypłaty tych środków. W związku z tym zostaną zrealizowane w 2017 r.
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku Gutowo Małe - Grzybowo - budowa ciągu pieszo - rowerowego" - wykonanie dokumentacji projektowej – plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł został wykonany w kwocie 49.200,00 zł, co stanowi 98,40% planu.
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września” – plan wydatków w wysokości 201.203,00 zł nie został wykonany. Ze względu na nie otrzymanie pełnej możliwe dotacji oraz zbyt krótki czas przewidziany na realizację zadania odstąpiono od wykonania przedmiotowej inwestycji.
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P – budowa chodnika w m. Września, ul. Czerniejewska” plan wydatków w wysokości 103.395,00 zł został wykonany w kwocie 91.122,09 zł, co stanowi 88,13% planu.
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2939P – budowa chodnika w m. Sobiesiernie” plan wydatków w wysokości 95.000,00 zł został wykonany w kwocie 94.221,08 zł, co stanowi 99,18% planu.
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P – budowa chodnika w m. Czeszewo” plan wydatków w wysokości 70.000,00 zł został wykonany w kwocie 67.401,42 zł, co stanowi 96,29% planu.
 • „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2933P w m. Targowa Górka” plan wydatków w wysokości 140.000,00 zł został wykonany w kwocie 139.744,73 zł, co stanowi 99,82% planu.

 b) „Budowa i wyposażenie Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – plan w wysokości 293.731,00 zł został wykonany w kwocie 108.402,08 zł, co stanowi 36,91% planu;

c) przeprowadzono modernizację budynków szkolnych za kwotę 377.934,75 zł. W ramach tych środków zmodernizowano klasy lekcyjne i korytarze w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni, Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, a także budynek dydaktyczny w Bierzglinku;

 

d) wykonano sieć teleinformatyczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni oraz przyłącze do węzła cieplnego w starym budynku szkolnym Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Łączny koszt tych inwestycji wyniósł 228.968,48 zł;

 

e) zmodernizowano sieć w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz pomieszczenia kuchennego w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni za kwotę 87.520,50 zł;

 

f) wyposażono placówki oświatowe za kwotę 55.511,34 zł w sprzęt niezbędny do efektywnej realizacji zadań: kserokopiarka, przyczepa rolnicza i centrala telefoniczna;

 

g) Powiat zakupił od SIWL Sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Leśnej 10, który w przyszłości ma zostać przeznaczony pod budowę sali gimnastycznej.

Na koniec 2016 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa na poziomie 4.252.025,76 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 3.152.013,78 zł. Dodała, że nadwyżka budżetowa to stosunek dochodów do wydatków, a nadwyżka operacyjna to stosunek dochodów bieżących do wydatków majątkowych. Dopowiedziała, że nadwyżka pozwoli na realizację zadań, które są zaplanowane na 2017 r.

Przewodniczący komisji poinformował, że niepokojący jest niski poziom wykonania planu w zakresie wydatków inwestycyjnych. Dodał, że na inwestycje w 2016 r. zaplanowano kwotę 956.535,00 zł, a wykonano wydatki w kwocie 468.626,32 zł, co stanowi 48,99% planu. Dopowiedział, że niskie wykonanie planu miało związek z realizacją zadania majątkowego pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m. Września. Poinformował, że plan wydatków w wysokości 296.937,00 zł został wykonany w kwocie 26.937,00 zł, co stanowi 9,07% planu. Dodał, że związane jest to z tym, iż w planie wydatków na 2016 r. zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty na potrzeby rozbudowy ul. Kościuszki. Dopowiedział, że na poziom wykonania planu wydatków inwestycyjnych miało również wpływ nie wykonanie planu wydatków w kwocie 201.203,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września”. Poinformował, że nie otrzymano w pełnej wnioskowanej wysokości dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zapytał, czy na tą inwestycję nie została przekazana żadna dotacja.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że powiat nie otrzymał dotacji w wysokości, o którą wnioskował na zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września”.

Przewodniczący komisji poinformował, że znacznie zmniejszyło się zadłużenie powiatu. Dodał, że na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie powiatu wynosiło 6.700.000,00 zł. Zapytał, czy wynika to z tego, że Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. wszystkie zobowiązania związane z wykupem obligacji reguluje na bieżąco z własnych środków.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że zadłużenie wynika z zaciągniętych kredytów przez powiat. Dopłaty i poręczenia nie znajdują się w kwocie długu.

Przewodniczący komisji zapytał, w jaki sposób regulowane są środki za bieżące zobowiązania szpitala, jeśli on nie dotrzymuje terminu ich zapłaty.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że na dzień 31.12.2016 r. kwota zadłużenia wynosiła 6.700.000,00 zł. Dodała, że kwota ta dotyczy kredytów, które powiat zaciągnąć na realizację zadań z wyłączeniem spółki i jest należny spłacić te kredyty. Dopowiedziała, że powiat nie zaciągnął kredytu na Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. Poinformowała, że 6.700.000,00 zł jest kwotą zadłużenia tylko powiatu. Dodała, że natomiast w 2016 r. powiat udzielił szpitalowi dopłaty w kwocie 1.621.875,00 zł. Tę kwotę wydatkowano na zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni”.

Beata Matuszewska poinformowała, że w 2008 r. powiat wrzesiński podpisał 2 umowy: wsparcia i poręczenia. Umowa wsparcia zawarta jest do 2027 r., natomiast umowa poręczenia została zawarta na okres od 2017 r. do 2033 r. Dodała, że jeśli szpital poinformuje 30 dni przed terminem płatności, że nie posiada środków, to powiat jest zobowiązany przekazać je szpitalowi, na konto odpowiednie do spłaty zadłużenia wobec banku z tytułu emisji obligacji, w większości spłacane są odsetki. Dopowiedziała, że nie zwiększa to udziałów powiatowi, a jest to dopłata udzielana w ramach pożyczki. Poinformował, że kiedy szpital osiągnie zysk dodatni to powinien zwrócić powiatowi udzieloną dopłatę.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy dopłata dokonywana jest co miesiąc.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że co kwartał dokonywana jest dopłata.

Przewodniczący komisji zapytał, w jakich dokumentach zawarta jest informacja o wsparciu i poręczeniach.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że informacja o wsparciu i poręczeniach znajduje się w:

 

a) sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2016 r. (105 strona),

 

b) Wieloletniej Prognozie Finansowej,

 

c) uchwale budżetowej powiatu wrzesińskiego.

Dodała, że co roku należy w budżecie zaplanować środki na ten cel. Dopowiedziała, że w 2017 r. przeznacza się na poręczenia około 700.000,00 zł, a na dopłaty 1.300.000,00 zł. Poinformowała, że powiat spłaca określony procent kwoty, a pozostałą część szpital.

Przewodniczący komisji zapytał, na jaki cel zostanie przeznaczona nadwyżka budżetowa.

Beata Matuszewska odpowiedziała, że na ten moment nadwyżka budżetowa została rozdysponowana w wysokości 2.400.000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na modernizację pomieszczeń szkolnych, drogi powiatowe, dla jednostek oświatowych i na zadania inwestycyjne.

Pkt 4 Omówienie materiałów na XXXII sesję Rady Powiatu.

Przewodniczący komisji poprosił Beatę Matuszewską o przedstawienie projektów uchwał:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2017 – 2027;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2017 r.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 188.055,00 zł z tytułu :

 

1) decyzji Ministra Rozwoju i Finansów zwiększony zostaje plan dotacji o kwotę 135.321,00 zł na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020 w tym na:

 

a) wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy,

 

b) zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych;

 

2) Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego zwiększony zostaje plan dotacji o kwotę 5.600,00 zł na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie;

 

3) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia wody w kwocie 1.200,00 zł przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni;

 

4) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej w kwocie 1.400,00 zł przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;

 

5) osiągniętych wpływów z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii cieplnej, kosztów roku ubiegłego oraz wypłaconego odszkodowania za wybicie szyby w drzwiach wejściowych w kwocie 31.020,00 zł przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

 

6) zwiększonych wpływów za najem pomieszczeń oraz zwrotów kosztów w kwocie 7.376,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

 

7) otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń w kwocie 4.738,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie;

 

8) osiągniętych wpływów z tytułu mediów w kwocie 1.400,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Dodała, że natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 296.905,00 zł, w tym na wszystkie cele wymienione powyżej w dochodach budżetowych w kwocie 188.055,00 zł, a także zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego we Wrześni o kwotę 108.850,00 zł na:

 

1) uruchomienie w sezonie letnim Ośrodka Relax w Orzechowie (25.450,00 zł);

 

2) cele promocyjne powiatu w środkach masowego przekazu i materiały promocyjne (37.700,00 zł);

 

3) zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” (5.000,00 zł);

 

4) organizację wydarzeń mających na celu promocję kultury na Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu oraz organizację dożynek w Pyzdrach (29.700,00 zł);

 

5) realizację zajęć rekreacyjno – sportowych w okresie letnim, czyli zabezpieczenie opieki nad dziećmi, ratownicy i opiekunowie (11.000,00 zł).

Dopowiedziała, że zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 31.762,00 zł z przeznaczeniem dla:

 

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni na:

 

a) pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka (dwoje małoletnich z terenu powiatu wrzesińskiego umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pleszewskiego) zwiększa się plan o kwotę 2.062,00 zł,

 

b) wydatki partycypowania powiatu wrzesińskiego w kosztach związanych z modernizacją i konserwacją monitoringu wizyjnego miasta Września zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł,

 

c) materiały do wykonania drzwi przejściowych w budynku urzędu oraz wykonanie zabudowy meblowej zwiększa się plan o kwotę 9.700,00 zł,

 

d) dotacje dla organizacji pozarządowych zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł;

 

2) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na remont pokrycia dachowego oraz remont Sali rehabilitacyjnej zwiększa się plan o kwotę 9.000,00 zł.

Natomiast rezerwa celowa zmniejsza się o kwotę 85.257,00 zł z przeznaczeniem dla:

 

1) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni:

a) 20.110,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej,

b) 10.539,00 zł na indywidualne nauczanie;

 

2) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni:

a) 6.889,00 zł na indywidualne nauczanie,

b) 34.600,00 zł na opłaty za media;

 

3) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni 13.119,00 zł na wynagrodzenia osób na zastępstwo oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Beata Matuszewska poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

 

1) w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną” zwiększa się łączne planowane nakłady o kwotę 5.000,00 zł;

 

2) wprowadza się przedsięwzięcie pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”, okres realizacji tego zadania to lata 2018 – 2021;

 

3) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, okres realizacji 2017 – 2019. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 29.226,00 zł ( w 2017 r. – 6.089,00 zł, w 2018 r. – 14.613,00 zł i w 2019 r. – 8.524,00 zł).

 

Pkt 5 Wolne głosy i wnioski.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego poinformował, że porządek obrad na sesję Rady Powiatu Wrzesińskiego na dzień 02.06.2017 r. zostanie rozszerzony w pkt. 6 Podjęcie uchwał o projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin i Gulczewo. Poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września złożył zażalenie na postanowienie Zarządu Powiatu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które postanowieniem utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie Zarządu Powiatu odmawiające uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Gulczewo i Marzenin.

Radny Józef Szafarek zapytał, czy burmistrz może odwołać się do innego organu, jeśli Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało zaskarżone postanowienie Zarządu Powiatu.

Grzegorz Kaźmierczak odpowiedział, że burmistrz może odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w ciągu 30 dni od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Grzegorz Kaźmierczak poinformował, że dnia 30.05.2017 r. wpłynął do starostwa wniosek dotyczący udzielenia głosu na sesji Rady Powiatu w dniu 02.06.2017 r. w pkt. 6 Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez starostę wrzesińskiego. Dodał, że skarżąca w piśmie podała pytania, które skieruje na sesji do radnych:

1) dlaczego nie jest stroną w postępowaniu dotyczącym przebudowy ul. Kościuszki,

2) dlaczego nie otrzymała odpowiedzi na wcześniejsze pisma,

3) dlaczego uniemożliwia się jej wjazd z ul. Kościuszki na działkę, której jest właścicielem.

Dopowiedział, że zgodnie ze Statutem Powiatu Wrzesińskiego, zapyta radnych, czy nie wnoszą sprzeciwu, aby udzielić głosu osobie niebędącej radnym.

Przewodniczący komisji zapytał, czy Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. sprzedał część szpitala.

Radny Jerzy Mazurkiewicz odpowiedział, że odbyły się rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie dofinansowania udarów. Dodał, że weszła w życie ustawa, na mocy której utworzona zostanie tzw. sieć szpitali i dnia 27.06.2017 r. ogłoszone zostaną placówki, które zakwalifikowały się do nowej sieci szpitali. Dopowiedział, że żadna część nowego szpitala nie została sprzedana. Poinformował, że konieczne jest zagospodarowanie budynku, w którym wcześniej znajdowała się placówka, ponieważ znacznie wzrosły koszty utrzymania nowego szpitala. Dodał, że wpłynęło kilka ofert m.in. ma powstać oddział krwiodawstwa.

Jerzy Mazurkiewicz poinformował, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gnieźnieńskiej przekazała pisma w sprawie sprzeciwu wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.

Radna Maria Taciak dodała, że zostało wydane postanowienie o uzupełnienie dokumentacji do inwestora, w którym starosta określił braki, które korespondowały z zarzutami zawartymi w piśmie protestujących. Poinformowała, że dopiero po uzupełnieniu dokumentacji przez inwestora zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Janusz Balcerzak, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodniczący komisji

/-/ Janusz Balcerzak

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

Referat Kontroli,

Obsługi Rady i Zarządu

 

drukuj (Protokół nr 19 / 2017)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
 • opublikował: Grzegorz Kolecki
  data publikacji: 2020-07-20 15:08

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.