Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 8/2015

PROTOKÓŁ NR 8/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 26 października 2015 r.

Przewodniczący komisji Janusz Balcerzak powitał radnych, a następnie stwierdził obecność wszystkich członków komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli także: Waldemar Grzegorek – Wicestarosta Wrzesiński oraz Kamil Perlik – naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i ich wsparcie finansowe z budżetu powiatu.

4. Informacja Wicestarosty Wrzesińskiego Waldemara Grzegorka z przedstawicielstwa Powiatu Wrzesińskiego w Stowarzyszeniu Samorządowym A2 Wielkopolska  i Stowarzyszeniu „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” .

5. Omówienie tematów na sesję.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Uwagę do zaproponowanego porządku obrad wniósł radny Przemysław Hirschfeld, który zaproponował, by omówić projekt Statutu Powiatu Wrzesińskiego. Przewodniczący Rady wytłumaczył, iż po wniesieniu uwag na piśmie przez radnych będzie jeszcze czas na pracę  w komisjach. Przemysław Hirschfeld wycofał wniosek i zaakceptował zaproponowany porządek obrad, dlatego Przewodniczący Komisji przystąpił do jego realizacji.

Pkt 3.

Przewodniczący Komisji oddał głos Kamilowi Perlikowi – naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, aby omówił przebieg współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wsparcie finansowe tych organizacji z budżetu powiatu wrzesińskiego. Współpraca z organizacjami samorządowymi przebiega zgodnie z uchwałą Rady Powiatu  z 30 października 2014 roku w sprawie w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”. Ma ona charakter dwutorowy: w sferze finansowej oraz w sferze pozafinansowej. W sferze finansowej Zarząd Powiatu ogłosił dwa konkursy, na które w sumie zostało przeznaczonych 96 000,00 zł. Złożono w sumie pięćdziesiąt ofert, z czego 46 zostało zweryfikowanych formalnie i merytorycznie. Z oferentami zawarto umowę na łączną kwotę 87 960,00 zł z podziałem na obszary:

  • kultura, sztuka, ochrona tradycji – dofinansowano 10 ofert
  • edukacja, kultura fizyczna, sport i turystyka – w zakresie edukacji dofinansowano 2 oferty, a w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki dofinansowano 15 ofert,
  • działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej  - dofinansowano 10 ofert,
  • ochrona i promocja zdrowia – dofinansowano 6 ofert,
  • ratownictwo i ochrona ludności – dofinansowano 3 oferty. 

Zadania te muszą być realizowane w terminie nie wcześniej niż od 1 marca 2015 r. i nie później niż do 15 grudnia 2015 r. Wskazane były dwa wymogi formalne: 15% wkładu własnego w realizację zadania i przeznaczenie zadania dla mieszkańców min. dwóch gmin              z terenu powiatu wrzesińskiego. Każdy z oferentów w ciągu 30 dni ma obowiązek złożenia sprawozdania   z realizacji zadania.  Sprawozdania są składane do 15 stycznia 2016 roku i na ich podstawie dokonuje się rozliczenia realizacji zadań.

Radny Janusz Balcerzak dopytał o to, czy w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na 2016 r”, który ma zostać podjęty podczas najbliższej sesji znajdują się różnice w zapisach w stosunku do zeszłorocznej uchwały. Kamil Perlik odpowiedział, iż zapisy reguluje ustawa o współpracy z organizacjami pożytku publicznego i wolontariacie. Wskazał także, iż różnica w porównaniu do ubiegłego roku obejmuje rozwinięcie pomocy pozafinansowej, przede wszystkim poprzez nawiązanie porozumienia z fundacją współtworzącą stronę www.ngo.pl. Porozumienie obejmuje organizację bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych, w których powiat bierze udział jako strona udostępniająca miejsce przeprowadzenia szkoleń. Fundacja wyraziła także zgodę na korzystanie z publikacji fundacji i przesyłanie ich innym organizacjom. Janusz Balcerzak zapytał o niewykorzystane środki w związku z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Kamil Perlik odpowiedział, iż nie było zapytań dotyczących organizacji półkolonii, dlatego Zarząd Powiatu podjął decyzję                                 o nieprzystępowaniu do realizacji tego zadania. Janusz Balcerzak dopytał także  o intensywność działania organizacji pozarządowych na terenie powiatu. Kamil Perlik odpowiedział, iż zarejestrowanych organizacji jest około 200, ale spora część z nich uznawanych jest za organizacje „martwe”. Faktyczną i intensywną działalność prowadzi około 80 organizacji.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Pkt 4

Przewodniczący Komisji oddał głos wicestaroście wrzesińskiemu – Waldemarowi Grzegorkowi, jako reprezentantowi Powiatu Wrzesińskiego w Stowarzyszeniu Samorządowym „A2 Wielkopolska” i w „Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

Waldemar Grzegorek rozpoczął od poinformowania, iż ideą powstania Samorządowego Stowarzyszenia „A2 Wielkopolska” było wybudowanie autostrady. Członkami stowarzyszenia są gminy i powiaty na terenie województwa wielkopolskiego wzdłuż autostrady A2. Celem była promocja gmin, których tereny inwestycyjne znajdują się  w pobliżu węzłów komunikacyjnych. Stowarzyszenie zostało założone przez 7 gmin. Aktualnie należy do niego także powiat wrzesiński i słupecki. Prezesem stowarzyszenia jest wójt gminy Stare Miasto – Ryszard Nawrocki. Zadania realizowane przez stowarzyszenie, to: promocja terenów inwestycyjnych, pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych przy współpracy Centrum Obsługi Inwestora oraz Urzędu Marszałkowskiego, a także przyczynianie się do rozwoju gospodarczego gmin. Dwukrotnie Stowarzyszenie uczestniczyło na Targach Inwestycyjnych w Monachium, a także podczas targów „Gmina InvestField” odbywających się na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu. Członkostwo Powiatu Wrzesińskiego w Stowarzyszeniu „A2 Wielkopolska”, to koszt rzędu 2 000,00 zł rocznie. Janusz Balcerzak zapytał, które gminy powiatu wrzesińskiego uczestniczą w działalności stowarzyszenia. Waldemar Grzegorek odpowiedział, iż jest to gmina Września i gmina Nekla. Przewodniczący komisji dopytał o to, jaki wpływ członkowie stowarzyszenia mają na wysokość opłat za przejazd. Wicestarosta Wrzesiński odpowiedział, iż firmy prywatne w ramach działalności komercyjnej ustalają stawki i stowarzyszenia nie mają większego wpływu. Mogą one jedynie wystosowywać apele           o zmniejszenie wysokości opłat.

Po wyczerpaniu pytań związanych z działalnością Stowarzyszenia „A2 Wielkopolska”, Waldemar Grzeogrek przystąpił do omawiania działalności Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”. Stowarzyszenie istnieje od roku lipca 1990 roku i należy do niego ponad 300 gmin i 30 powiatów także spoza województwa wielkopolskiego. W ramach składki rocznej w wysokości 16 980,00 zł Starostwo Powiatowe korzysta z: bezpłatnych szkoleń w siedzibie stowarzyszenia oraz w siedzibie Starostwa, (W 2013 roku przeszkolone zostały 256 osoby, 2014 roku  223 osoby, a do maja 2015 r. 56 osób), opinii prawnych oraz telefonicznych porad prawnych. Janusz Balcerzak zadał pytanie, jak często odbywają się rocznie spotkania w stowarzyszeniu. Wicestarosta Wrzesiński odpowiedział , iż dla pracowników są to spotkania cykliczne -  co najmniej 4 razy do roku dla pracowników, odbywają się także walne zgromadzenia członków zarządu. W związku z brakiem dalszych pytań, Przewodniczący Komisji przystąpił do omówienia kolejnego punktu obrad.

Pkt 5

Janusz Balcerzak poinformował, iż wyjątkowo w posiedzeniu nie uczestniczą naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego ze względu na ograniczenie czasowe dzisiejszego posiedzenia komisji . Przytoczył tytuły uchwał, które mają zostać podjęte podczas najbliższej sesji, tj. 27 października 2015 r. i zwrócił się do radnych z prośbą o zadawanie pytań obecnym na posiedzeniu członkom Zarządu Powiatu: Waldemarowi Grzegorkowi, Rafałowi Ziętemu oraz Jerzemu Mazurkiewiczowi.

Janusz Balcerzak poprosił o wyjaśnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 49/IX/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. o podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zapytał o powód, dla którego środki w wysokości 15 000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej dla osób niepełnosprawnych nie zostały wykorzystane. Wicestarosta Wrzesiński odpowiedział, iż zostaną one wykorzystane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, gdyż potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie są bardzo duże w tym zakresie.

Przewodniczący komisji zadał o pytanie  do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września, prosząc  o doprecyzowanie, czy Rondo im. Ks. Jerzego Popiełuszki, które ma być objęte modernizacją monitoringu, należy do Powiatu. Dopytał także, czy pozyskiwanie tego rodzaju dofinansowania umożliwi także innym gminom uzyskania wsparcia finansowego na podobny cel. Wicestarosta Wrzesiński odpowiedział, iż rondo znajduje się przy drodze krajowej. Należy pamiętać, że wsparcie jest wynikiem porozumienia podpisanego w 2000 r. pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września, do którego w roku 2001 dołączyła także Komenda Powiatowa Policji we Września.

Janusz Balcerzak zapytał, w jaki sposób faktycznie realizowana jest uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Wicestarosta Wrzesiński odpowiedział, iż uchwalenie omawianej uchwały wynika z obowiązku ustawowego. W powiecie wrzesińskim sporadycznie ma miejsce sytuacja, w której trzeba by usuwać pozostawiony pojazd z drogi.

Janusz Balcerzak zapytał, czym kierowano się przy wyborze drogi przy omawianiu projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w 2016 roku do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września – odcinek od km 6+000 do km 8+030”  w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wicestarosta Wrzesiński odpowiedział iż wkład własny konieczny   do uczestnictwa w projekcie wynosi 50%. Konieczność wniesienia wkładu własnego ogranicza możliwości przeprowadzania remontów na innych odcinkach dróg w powiecie, ponieważ ich koszt jest znacznie wyższy. Stąd podjęto decyzję o wyborze drogi o złym stanie technicznym, ale jednocześnie, kierowano się możliwościami partycypacji w kosztach Powiatu. Małgorzata Cichacka zapytała o realizację projektu przebudowy drogi  w Grzymysławicach. Wicestarosta odpowiedział iż ze względu na zbyt niskie dofinansowanie odstąpiono od remontu. Jerzy Mazurkiewicz zabrał głos, iż możliwość pozyskania dofinasowania nie  ogranicza się jedynie do konieczności przebudowy drogi. Aktualnie konieczne jest także spełnianie dodatkowych kryteriów. Droga w Czerniejewie spełnia dodatkowe kryterium, ponieważ istnieje tam konieczność wybudowania poboczy, chodnika i rowów. Janusz Balcerzak dopytał o powód, dla którego wybrano tylko jedną drogę. Jerzy Mazurkiewicz odpowiedział, iż głównym kryterium wyboru była konieczność wniesienia 50% wkładu własnego. W późniejszym terminie możliwe, że zostanie też złożony wniosek na przebudowę innych dróg.

Janusz Balcerzak poprosił o wyjaśnienie projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Wrzesińskiego części własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 41/18 o pow. 5,8146 ha, położonej w Grzymysławicach. Wicestarosta Wrzesiński wyjaśnił, iż jest to działka, na której ma zostać wybudowane Centrum Treningowe, więc konieczne jest, aby na ten cel Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała wspomnianą nieruchomość. Przekazanie nieruchomości może nastąpić w drodze nieodpłatnego nabycia, ponieważ jest ona przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy na cele związane z realizacją min zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. 

Janusz Balcerzak zadał pytanie o koszty związane z budową Centrum Treningowego  i Centrum Oświatowego. Wicestarosta Wrzesiński odpowiedział, iż w ramach tych inwestycji konieczne będzie przeprojektowanie Zespołu Szkół Politechnicznych oraz bursy przy ul. Słowackiego i przy ul. Gnieźnieńskiej. Jerzy Mazurkiewicz dodał, iż aktualnie podana wartość 700 000,00 zł jest szacunkowa. Ostateczny koszt inwestycji będzie uzależniony od wyników przeprowadzonych postepowań przetargowych. Małgorzata Cichacka zapytała o budowę ronda na Kościuszki. Jerzy Mazurkiewicz odpowiedział, iż trwa regulacja prawa własności nieruchomości, na której ma zostać ulokowana inwestycja.

Pkt 6

Głos zabrał Mirosław Balicki zwracając się z prośbą, aby w „Programie rozwoju gminnej  i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016/2019” znalazła się inwestycja przebudowy drogi Kołaczkowo-Łagiewki-Zapowiednia. Wicestarosta zapowiedział, iż możliwe będzie aplikowanie o pozyskanie środków na przebudowę tej drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jerzy Mazurkiewicz dodał, iż tendencja udzielania dofinansowania się zmieniła, dlatego powiatom trudniej będzie uzyskać środki  na drogi powiatowe niż dotychczas.

Józef Szafarek zadał pytanie o zmniejszenie wydatkowania wykonania nawierzchni żużlowej w kierunku Gorzyc. Jerzy Mazurkiewicz odpowiedział, iż budowa drogi jest na etapie „wykorytowania” i wysypywania żużlu w kierunku Gorzyc.  Zmniejszenie wydatku jest związane z rozstrzygnięciem przetargu na kwotę o 100 000,00 zł mniejszą, niż była zaplanowana na to zadanie.

Ad. 7:

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

 

Przewodniczący Komisji:

Janusz Balcerzak

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

Referent

Referat Kancelaria Ogólna

Biuro Rady i Zarządu

 

Września, dnia 26.10.2015 r.

drukuj (Protokół nr 8/2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:09

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.