Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 6/2015

PROTOKÓŁ NR 6/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU LOKALNEGO

z dnia 22 czerwca 2015 r.

Przewodniczący komisji Janusz Balcerzak powitał radnych, a następnie stwierdził obecność wszystkich członków komisji. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyły: Hanna Brona – inspektor z Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich oraz Urszula Łabęda – naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

Przewodniczący komisji zaproponował następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Informacja Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich na temat możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu unijnego na lata 2014-2020.

4. Omówienie tematów na sesję.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Żaden z członków komisji nie zgłosił uwag do porządku obrad, więc Przewodniczący przeszedł do realizacji punktu 3, oddając głos Hannie Bronie.

Pkt 3

Hanna Brona poinformowała, iż nadal trwa perspektywa finansowa 2007-2013, której projekty są realizowane do końca 2015 roku. Sytuacja taka ma miejsce min. w Wydziale Edukacji i Kultury Fizycznej, czy przy budowie Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dla nowej perspektywy na lata 2014-2020, działanie komórki Funduszy Europejskich w starostwie polega na śledzeniu stron internetowych poszczególnych programów, a w razie ogłoszenia konkursu, informowaniu zainteresowanych jednostek. Inspektor z Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała także, że w ubiegłym roku do programów finansowanych z Unii Europejskiej przystąpiło min. Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. W zakresie planowanych zadań na lata 2014-2020 Wydział Edukacji planuje złożyć wniosek na dokształcanie nauczycieli, natomiast Referat Dróg Powiatowych nie będzie miał możliwości wzięcia udziału w konkursach z racji braku naborów. Przedsiębiorcy w powiecie mogą zgłaszać się do mobilnego punktu informacji z Gniezna, udzielającego porad raz w miesiącu także w Starostwie Powiatowym we Wrześni, by zebrać informacje o planowanych konkursach. Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie składają wnioski bezpośrednio do Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub do Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Aktualnie w ramach nowej perspektywy Powiatowy Urząd Pracy będzie realizował projekt dofinansowujący aktywizację zawodową ludzi młodych. Potrwa on do 30 czerwca tego roku. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma zostać uruchomione działanie pod nazwą: „Podstawowe usługi dla ludności i odnowa wsi”, jednak nie podano jeszcze wytycznych do tego konkursu. Izabela Karpińska – kierownik Referatu Dróg Powiatowych przedstawiła informację, iż objęte tym projektem najprawdopodobniej będą mogły być drogi                             w: Zapowiedni, Wrąbczynku, Targowej Górce, Małej Górce, Czeszewie, czy Szczodrzejewie.

Jerzy Mazurkiewicz przedstawił sposób przydzielania punktacji, wyjaśniając, iż brany jest pod uwagę stopień bezrobocia w powiecie, a dla obszaru Wielkopolski istnieje także dodatkowe kryterium tworzenia dokumentacji dla dróg gruntowych.

Hanna Brona dodała, iż działaniami pozakonkursowymi będzie objęty projekt „Rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” jako projekt kluczowy. Jest to decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu operacyjnego. Nadmieniła, iż harmonogram, z którym radni mieli okazję się zapoznać, może ulec zmianie, ponieważ informacje o konkursach i naborach cały czas są aktualizowane.

Radny Przemysław Hirshfeld zadał pytanie, gdzie można pozyskać informacje o prowadzonych naborach. Hanna Brona odpowiedziała, iż trzeba śledzić co najmniej kilka stron internetowych, w zależności od grup docelowych, dla których jest przeznaczone dofinansowanie. Przemysław Hirschfeld zawnioskował, aby stworzyć zbiorcze zestawienie stron i publikować je w „Przeglądzie Powiatowym”, czy na stronie internetowej powiatu, by każdy z mieszkańców powiatu mógł samodzielnie poszukiwać informacji o ogłaszanych konkursach.

Komisja Rozwoju Lokalnego jednogłośnie przychyliła się do propozycji radnego.

Józef Szafarek zabrał głos, dodając, iż rolnicy w powiecie są bardzo dobrze poinformowani w kwestii uzyskania dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponieważ były organizowane cykle spotkań z Izbami Rolniczymi, celem przedłożenia szczegółowych danych na temat nowej perspektywy finansowej. Przedstawił on także szczegółowe informacje na temat planowanych konkursów w tej grupie docelowej.

Janusz Balcerzak dopytał Hannę Bronę o przebieg realizacji tworzenia inkubatora przedsiębiorczości, który został umieszczony w „Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego”. Udzieliła ona informacji, iż aktualnie nie ma naboru na tworzenie tego typu placówek. Janusz Balcerzak poprosił o zorganizowanie z udziałem Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich wizji lokalnej inkubatora, aby członkowie komisji mogli zapoznać się z jego działalnością. Zawnioskował on także o zorganizowanie szkolenia w ramach pozyskiwania środków unijnych przez WOKISS na następnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Lokalnego. Członkowie Komisji wyrazili chęć udziału w takim spotkaniu. Józef Szafarek poprosił o zaproszenie także osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, które zajmują się pozyskiwaniem środków unijnych. Przewodniczący komisji przychylił się do wniosku Józefa Szafarka.

Ponieważ radni nie mieli więcej pytań ani wniosków w tym punkcie obrad, Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu.

Pkt 4

Janusz Balcerzak oddał głos Urszuli Łabędzie, celem omówienia przez nią uzasadnienia do projektu uchwały Rady Powiatu, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław. Wyjaśniła, iż pomocą ma być objęte działanie dotyczące budowy zbiornika małej retencji, który miałby służyć także do celów przeciwpożarowych. Działanie to jest uzasadnione ze względu na instrumenty prawne nakładane przez ustawę o ochronie środowiska, w których jednostki samorządu terytorialnego mają wspierać budowanie zbiorników małej retencji. Koszt całkowity inwestycji ma wynosić około 42 000,00 zł. Przemysław Hirschfeld zadał pytanie o lokalizację zbiornika. Naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa odpowiedziała, iż będzie on znajdował się w Gorzycach. Waldemar Bartkowiak poprosił o uszczegółowienie spełniania przez zbiornik roli przeciwpożarowej. Urszula Łabęda uściśliła, iż Gmina Miłosław na pewno przeanalizowała sytuację sprzętową w jednostce straży pożarnej, by móc realizować także ten cel.

W związku z brakiem głosów w punkcie 5 porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.

Przewodniczący komisji

Janusz Balcerzak

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

 

 

Września, dnia 26 czerwca 2015 r.

drukuj (Protokół nr 6/2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Balcerzak
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:09

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.