Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 16 / 2020

PROTOKÓŁ NR 16/2020

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 4 grudnia 2020 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność ośmiu członków komisji:

1) Małgorzata Cichacka

2) Jarosław Czyż

3) Waldemar Grzegorek

4) Marek Kołodziejczyk

5) Henryka Waligóra - przewodnicząca komisji

6) Stefan Tomczak

7) Grzegorz Trocha

8) Rafał Zięty.

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. W posiedzeniu ze względu na tematykę, uczestniczyła Elżbieta Tomczak, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni w nowej lokalizacji jednostki.
  4. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 r.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Zapoznanie się z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni w nowej lokalizacji jednostki.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie punktu Elżbietę Tomczak, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni.

Elżbieta Tomczak poinformowała, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znajdowała się wcześniej przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni. Od 1 września 2018 r. funkcjonuje w nowej siedzibie przy ul. Leśnej we Wrześni. Dodała, że we wcześniejszej lokalizacji Poradnia mieściła się w lokalu o powierzchni 276m2, aktualnie ma do swojej dyspozycji 468m2. Dopowiedziała, że w starym budynku poradni było 9 gabinetów specjalistycznych, teraz jest 12 gabinetów oraz dodatkowo sala konferencyjna i bardzo dobrze wyposażony gabinet do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Poinformowała, że w ciągu ostatnich 2 lat gabinet do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka został w pełni wyposażony i posiada oprogramowanie komputerowe do pracy z dziećmi słabo widzącymi, słabo słyszącymi oraz z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ruchowymi. W gabinecie tym znajdują się również urządzenia do przeprowadzenia diagnozy integracji sensorycznej. Dodała, że wszystkie gabinety psychologiczne są wyposażone w taki sposób, aby psycholodzy byli w stanie pracować z dziećmi od urodzenia do czasu ukończenia przez nich szkoły ponadpodstawowej. Dopowiedziała, że najmłodsze dziecko, jakie diagnozowano w Poradni miało jeden miesiąc, a najstarszymi są maturzyści. Poinformowała, że Poradnia jest przystosowana na kontakt z każdym dzieckiem. Posiada m.in. przewijaki, stoliki dostosowane do każdego wieku oraz narzędzia do diagnozy rozwoju psychomotorycznego. Dodała, że każdy pedagog posiada komplet narzędzi diagnostycznych, co w czasie pandemii pozwala diagnozować dzieci, tym bardziej, iż narzędzia po przeprowadzeniu diagnozy muszą zostać umieszczone w kwarantannie, aby mogły być ponownie wykorzystane. Zakupiono 4 pomoce do diagnozy intelektu dla dzieci od 6 do 20 roku życia. Dopowiedziała, że w okresie pandemii każdy pracownik Poradni posiadał dostęp do sieci internetowej w swoich gabinetach, co umożliwiało prowadzenie spotkać w formie zdalnej. Aktualnie w taki sposób prowadzone są sieci współpracy i samokształcenia z pedagogami szkolnymi przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Poinformowała, że na stan dzisiejszy w roku szkolnym 2020/2021 przyjęto 636 dzieci i przeprowadzono:

a) 251 diagnoz psychologicznych,

b) 181 diagnoz pedagogicznych,

c) 29 diagnoz logopedycznych,

d) 5 diagnoz doradztwa zawodowego,

e) 400 porad bez badań.

Dodała, że na terapię psychologiczną uczęszcza 30 dzieci, a na terapię logopedyczną 28 dzieci. Dopowiedziała, że w roku szkolnym 2020/2021 na ten moment wydano 65 orzeczeń, 5 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i 16 opinii o potrzebie indywidualnego nauczania. Łącznie, bez orzeczeń, wydano 137 opinii w różnych sprawach. Poinformowała, że od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszono, za zgodą Zarządu Powiatu, zajęcia w Poradni. Od 26 marca do 30 kwietnia 2020 r. praca Poradni odbywała się zgodnie z wydanym rozporządzeniem Ministra Edukacji. Dodała, że pracownicy przychodzili do Poradni i prowadzili zajęcia ze swoich gabinetów w formie zdalnej. Dopowiedziała, że w okresie od 26 marca do 30 kwietnia 2020 r. nie realizowano diagnoz w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. Poradnia w czasie pandemii prowadziła wywiady, porady bez badań, rozmowy, wsparcie, konsultacje, interwencje kryzysowe, terapię psychologiczną i terapię rodzin w formie zdalnej. Poinformowała, że od 4 maja 2020 r. do chwili obecnej Poradnia pracuje w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. Dodała, że zarządzeniem dyrektora Poradni na czas pandemii zorganizowano pracę pod względem formalnym (m.in. zachowanie zasad sanitarnych, stosowanie środków dezynfekujących) i merytorycznym, czyli kontaktu z dziećmi. Praca Poradni jest tak zorganizowana, aby pracownicy, jak i dzieci przychodzące na diagnozy i terapie nie gromadzili się przed wejściem do budynku. Wizyty umawiane są telefonicznie, podczas tej rozmowy przedstawiane są zasady, jak będzie wyglądać diagnoza z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przed wejściem do Poradni przeprowadzany jest wywiad covidowy, sprawdzana jest temperatura, należy zdezynfekować ręce i zasłonić usta i nos. Jest wyznaczonych 5 miejsc dla rodziców, którzy mogą poczekać na dzieci, jak skończą diagnozy, jednak większość z nich dopiero przychodzi po odbiór dziecka po zakończeniu zajęć. Dopowiedziała, że od 4 maja do połowy sierpnia 2020 r. w Poradni nie było pełnego składu pracowników, ze względu na opiekę, choroby, czy urlopy. Poinformowała, że przeprowadzono wszystkie niezbędne diagnozy w celu wydania orzeczeń i opinii niezbędnych do tego, aby dzieci mogły od 1 września rozpocząć rok szkolny. Dodała, że aktualnie diagnozy odbywają się normalnie w sposób bezpośredni. Termin oczekiwania na wizytę wynosi około 2 tygodni. Dopowiedziała, że zgłoszeń na diagnozy jest mniej niż  zgłoszeń na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poinformowała, że w roku szkolnym 2020/2021, na ten moment, przeprowadzono około 400 porad związanych z sytuacją emocjonalną, której doświadczają dzieci i rodzice w związku z pandemią. Dodała, że w Poradni są prowadzone zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którymi objętych jest 14 dzieci w wieku od urodzenia do momentu podjęcia nauki w szkole. Łącznie są to 92 godziny w tygodniu. Dopowiedziała, że zajęcia te odbywają się w gabinecie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jak i również w gabinetach specjalistycznych, ponieważ są to dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (np. słabo widzące, słabo słyszące, z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną). Te dzieci odbywają zajęcia w gabinetach: tyflopedagogicznych i surdopedagogicznych. Poinformowała, że w Poradni od 3 lat realizowany jest program pn. „Za życiem”, w którym bierze udział 28 dzieci i jest prowadzony przez 8 specjalistów. Jest to program rządowy. Największe zapotrzebowanie jest na rehabilitację ruchową i integrację sensoryczną. Łącznie na 2020 i 2021 r. przydzielonych jest około 1800 godzin, przy czym dziecko nie może mieć więcej niż 5 godzin w tygodniu. Dodała, że w Poradni jest zatrudnionych 16 specjalistów na 14,5 etatów, wśród których są: psycholodzy, specjaliści do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, neuropsycholodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, psychoterapeuci, terapeuci systemowi, pedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi i oligofrenopedagodzy.

Przewodnicząca komisji zapytała, czym jest spowodowany wzrost orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Elżbieta Tomczak odpowiedziała, że prowadzi od 2004 r. zestawienie dotyczące indywidualnego nauczania uczniów. Poinformowała, że od 2010 r. liczba wydawanych orzeczeń o indywidualne nauczanie wynosiła zazwyczaj około 70 rocznie. Prowadziła również zestawienie, które miało na celu sprawdzenie, z jakich powodów medycznych są wydawane orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Dodała, że orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydawano, kiedy stan zdrowia dziecka znacznie utrudniał bądź uniemożliwiał uczęszczanie do szkoły. Przyczyny wydanych orzeczeń były różne. Od 2004 r. wśród najbardziej dominujących chorób były choroby somatyczne (m.in. nowotwory, choroby związane ze spadkiem odporności, dzieci po wypadkach komunikacyjnych, czy urazach, które uniemożliwiały im przemieszczanie się). Problemów związanych ze zdrowiem psychicznym nie było tak wiele. Od 2010 r. proporcje te zaczęły się zmieniać i coraz więcej problemów związanych ze zdrowiem psychicznym stanowiło podstawę do wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania. W 2017 r. wydano 2 rozporządzenia. Jedno z nich dotyczyło, iż indywidualne nauczanie można organizować tylko w domu, nie ma możliwości odbywania ich w szkole. Drugie rozporządzenie dotyczyło udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w którym zaproponowano inną formę realizacji obowiązku szkolnego i nauki nazywaną „zindywidualizowaną ścieżką kształcenia”. Poinformowała, że została ona zaproponowana dzieciom, których stan zdrowia, w jakiś sposób utrudnia funkcjonowanie w grupie rówieśniczej na lekcjach. Dodała, że od roku szkolnego 2018/2019 zaczęto wydawać opinie w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Wydano 12 opinii na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia i 39 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania. W 2019/2020 wydano 39 orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, przy czym 16 z nich to orzeczenia uczniów szkół ponadpodstawowych, 22 orzeczenia uczniów szkół podstawowych i 1 orzeczenie w oddziałach zerówkowych, natomiast opinii o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia wydano 20. Dopowiedziała, że z tych danych wynika, iż różnica między nimi nie jest znacząca w powiecie wrzesińskim. Poinformowała, że w roku szkolnym 2019/2020 ministerstwo zarządziło przeprowadzenie kontroli wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie wydawania opinii w zakresie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Dodała, że kuratorium, kiedy przedstawiało na naradach dyrektorów informacje z zakresu kontroli w sprawie wydawania opinii o zindywidualizowanych ścieżkach kształcenia to było zaniepokojone tym, że jedne powiaty wydawały około 100 opinii, a inne około 20-30 opinii. Dopowiedziała, że opinię o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia wydaje się po przeprowadzeniu procesu diagnostycznego, w którym udział biorą również rodzice i nauczyciele w szkole. W opinii jest zawierany zakres, w jakim dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach wspólnie z klasą i wtedy te dzieci na czas niektórych przedmiotów, czy zajęć lekcyjnych mają prowadzone zajęcia indywidualne. Poinformowała, że zindywidualizowana ścieżka kształcenia pozwala na realizację obowiązków w szkole, natomiast indywidualne nauczanie odbywa się tylko w domu. Dodała, że w procesie diagnostycznym należy bardzo uważnie przyglądać się funkcjonowaniu dziecka, ponieważ indywidualne nauczanie jest ostatecznością, gdyż izoluje dziecko od grupy rówieśniczej i utrudnia dziecku nabywanie kompetencji szkolnych i funkcjonowania emocjonalno-społecznego. Wydawane orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczanie jest zawsze skierowane na potrzeby dziecka. Dopowiedziała, że mówi się, iż kondycja psychofizyczna i emocjonalna dzieci bardzo pogarsza się. Poinformowała, że około 50% prowadzonych zajęć przez Poradnię związane są z pomocą psychologiczną, terapią psychologiczną i wsparciem dla rodziców.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, jak przebiega procedura wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania.

Elżbieta Tomczak odpowiedziała, że procedura wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania opisana jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. Poinformowała, że rodzice zobowiązani są złożył wniosek o wydanie orzeczenia i załączyć do niego stosowne dokumenty. Dodała, że od złożenia wniosku do momentu wydania orzeczenia ustawowy termin w przypadku orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania nie może przekroczyć 2 tygodni, a w przypadku kształcenia specjalnego nie może być dłuższy niż 4 tygodnie. Dopowiedziała, że obie procedury prowadzone są na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego. Poinformowała, że wszczynana jest procedura, a następnie należy poinformować stronę o rozpoczęciu postępowania. Zdarza się tak, że trzeba dokonać uzupełnień w dokumentach, a to automatycznie wydłuża termin rozpatrzenia sprawy. Dodała, że rozporządzenie dokładnie wskazuje dokumenty potrzebne do złożenia wniosku, najważniejszym z nich jest zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę prowadzącego leczenie lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który ma wgląd w dokumentację przebiegu leczenia. Dopowiedziała, że czas nauczania indywidualnego nie może być krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 1 rok. Poinformowała, ze zdarza się, iż występują wątpliwości co do stanu dziecka i w takim przypadku przeprowadza się diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, aby sprawdzić możliwości poznawcze, emocjonalne i społeczne oraz potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka. Dodała, że po zebraniu wszystkich dokumentów przekazuje się informację rodzicom o posiedzeniu zespołu orzekającego, w którym mogą wziąć udział. Dopowiedziała, że członkami zespołu orzekającego są: przewodniczący zespołu (dyrektor lub wicedyrektor Poradni), psycholog i pedagog, którzy prowadzili diagnozę oraz lekarz orzecznik. Ze spotkania zespołu orzekającego sporządza się protokół. Przewodniczący zespołu wyznacza osobę, która sformułuje orzeczenie i w przeciągu tygodnia od dnia posiedzenia rodzic powinien otrzymać orzeczenie. Poinformowała, że jeśli chodzi o procedurę postepowania odnośnie wydawania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania to jest podobna do powyższej. Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność. Rodzaje niepełnosprawności, na jakie są wydawane orzeczenia są określone w ustawie Prawo oświatowe m.in. niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym czy głębokim, autyzm, niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja motoryczna, słabe słyszenie, niesłyszenie, słabe widzenie, niewidzenie oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Dodała, że Poradnia może również wydawać orzeczenia z uwagi na niepełnosprawności sprzężone i wtedy można sprzęgać ze sobą wszystkie niepełnosprawności oprócz dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Dopowiedziała, że w przypadku, kiedy zaświadczenia lekarskie budzą jakąś wątpliwość to lekarz orzecznik rozstrzyga je i do protokołu podaje informacje, iż przeanalizował dokumentację medyczną dziecka i stwierdza, że jest to dziecko np. z niepełnosprawnością ruchową.

Radna Małgorzata Cichacka poinformowała, że Pani dyrektor wspomniała, iż Poradnia realizuje program rządowy „Za życiem” w ramach, którego prowadzona jest integracja sensoryczna. Dodała, że Poradnia nie posiada gabinetu do prowadzenia integracji sensorycznej. Zapytała, jak w związku z tym, odbywają się te zajęcia. Czy brak gabinetu do integracji sensorycznej spowodowany jest brakiem odpowiednich warunków lokalowych, czy jednak jest miejsce, ale nie ma odpowiedniego wyposażenia.

Elżbieta Tomczak odpowiedziała, że w ubiegłym roku szkolnym Poradnia korzystała z gabinetu do integracji sensorycznej, który znajduje się w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni. Poinformowała, że w 2020 r. zawarto umowę z gabinetem na terenie miasta Września, w którym prowadzone są zajęcia integracji sensorycznej. Terapeuta, który prowadzi te zajęcia zrealizował w październiku 2020 r. 51 godzin z 17 dzieci. Dodała, że gabinet do integracji sensorycznej powinien mieć minimum 35m2. Dopowiedziała, że Poradnia posiada salę konferencyjną, jednak przerobienie jej na gabinet do integracji sensorycznej wiązałby się z wysokimi kosztami. Koszt wyposażenia sali do integracji sensorycznej wynosi 50.000,00 zł – 70.000,00 zł. Poinformowała, że Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni realizuje od ponad roku zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, co spowodowało, że w Poradni takie zajęcia odbywają się aktualnie dla 14 dzieci, wcześniej było to 18-19 dzieci. Dodała, że Poradnia wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych ustalili, iż szkoła będzie prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które wymagają zajęć z zakresu rehabilitacji i integracji sensorycznej.

Małgorzata Cichacka zapytała, jaki jest koszt miesięczny w związku z zawartą umową z terapeutą od integracji sensorycznej.

Elżbieta Tomczak odpowiedziała, że koszt miesięczny wynosi 60,00 zł brutto za godzinę. Dodała, że aktualnie jest finalizowana umowa z Ministerstwem Edukacji Narodowej, po podpisaniu, której stawka za godzinę wyniesie 70,00 zł brutto.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, ile wydano orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania w okresie zagrożenia epidemicznego oraz jak wyglądało nauczanie indywidualne podczas epidemii, kiedy zajęcia odbywały się w formie zdalnej.

Elżbieta Tomczak odpowiedziała, że w marcu 2020 r. wydano 2 orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania mając już na uwadze rozwijającą się pandemię. Poinformowała, że rozporządzenie w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania nie zmieniło się w związku z powstałą sytuacją. Dodała, że natomiast uległo znacznie rozporządzenie dające dyrektorom możliwość organizowania indywidualnego nauczania w czasie trwania pandemii w sposób zdalny. Organizacja indywidulanego nauczania to jest zadanie dyrektora szkoły.

Grzegorz Trocha poinformował, że jako dyrektor szkoły chciałby zwrócić uwagę na to, iż w szkołach realizowane są zajęcia indywidualnego nauczania i podczas pandemii powstał problem z przydzielaniem nauczycieli do prowadzenia nauczania indywidualnego dla danego ucznia.

Elżbieta Tomczak poinformowała, że Poradnia jest zobowiązania do wydawania orzeczeń  zgodnie z rozporządzeniem z 2017 r. Dodała, że problem wskazany przez radnego Grzegorza Trochę został już poruszony podczas narady dyrektorów i zgłoszony do kuratorium.

Radny Stefan Tomczak zapytał, czy w okresie pandemii zauważono zmianę w liczbie wydawanych orzeczeń i opinii. Zapytał, czy można przygotować zestawienie wydanych orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania i opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla dzieci szkół ponadpodstawowych i przekazać je członkom komisji.

Elżbieta Tomczak odpowiedziała, że takie zestawienie zostanie przygotowane.

Zestawienie stanowi załącznik do protokołu.

Stefan Tomczak zapytał, czy sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Poradni odbywa się wewnątrz placówki wśród pracowników, czy poprzez współpracę zewnętrzną z jakimś ośrodkiem doskonalenia nauczycieli.

Elżbieta Tomczak odpowiedziała, że jest to sieć wewnętrzna. Poinformowała, że Poradnia nie współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Dodała, że do udziału w sieciach są zapraszani wszyscy pedagodzy szkół, jednak nie ma obowiązku uczestnictwa w spotkaniu i nie wszyscy z tego korzystają.

Stefan Tomczak zaproponował, aby porozmawiać z dyrektorami szkół i zobligować pedagogów do udziału w sieciach współpracy i samokształcenia.

Elżbieta Tomczak poinformowała, że poprosi opiekunów sieci o zaproszenie wszystkich pedagogów do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. Dodała, że również taką informacje przekaże do dyrektorów szkół.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy od momentu przeniesienia Poradni do nowego obiektu stwierdzono, że jeszcze czegoś brakuje lub coś należałoby dopracować.

Elżbieta Tomczak odpowiedziała, że jednym z problemów, które istnieją w Poradni jest brak klimatyzacji po stronie południowej budynku. W części tej są 3 gabinety psychologiczne, gabinet wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, sala konferencyjna, poczekalnia, sekretariat i gabinet dyrektora. Poinformowała, że w czasie letnim, kiedy są wysokie temperatury powietrza prowadzenie diagnoz w tych gabinetach jest niemożliwe, ponieważ dziecko nie jest w stanie skupić się. Dodała, że przy sporządzaniu projektu na 2020 r. złożyła zapotrzebowanie na klimatyzatory, jednak wysokość przyznanego budżetu dla Poradni spowodowało, że należało zrezygnować z zakupu klimatyzacji. Dopowiedziała, że koszt 4 klimatyzatorów spełniających odpowiednie warunki, czyli m.in. powinny być bezszelestne wynosi 15.000,00 zł – 17.000,00 zł bez ich instalowania i obsługi. Kolejnym problemem jest rozporządzenie, które weszło w życie z dniem  1 września 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które spowodowało, iż można w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli dofinansowywać szkolenia nauczycielom, ale tylko takie, które są prowadzone przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli. Poinformowała, że psycholodzy Poradni, przede wszystkim psychoterapeuci szkolą się w instytucjach, które niekoniecznie są placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli np. Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, w której odbywają się superwizje i inne szkolenia dla psychologów, aby mogli być jak najbardziej profesjonalni w kontakcie z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Dodała, że według rozporządzenia, szkoleń w takich placówkach nie można dofinansować. Dopowiedziała, że w Poradni wymieniono i zakupiono wiele narzędzi do diagnozy psychologicznej m.in. testy inteligencji i rozwoju tzw. testy IDS na trzech poziomach wiekowych (IDS dla dzieci przedszkolnych, IDS dla dzieci między 6 a 10 rokiem życia i IDS dla dzieci między 6 a 20 rokiem życia). Poinformowała, że wersja testu IDS Leiter3 jest badaniem całkowicie bez słownym. Dodała, że Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jest jedynym podmiotem, który posiada wyłączne prawa autorskie do testów i nie jest placówką doskonalenia zawodowego nauczycieli. W związku z powyższym, nie można żadnego z psychologów Poradni skierować na takie szkolenie, ponieważ nie będą one dofinansowane. Poinformowała, że od 1994 r. współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych i brała udział w procedurze przygotowywania testów na rynek wydawniczy. Dodała, że jako normalizatorowi należą się jej darmowe szkolenia przygotowujące do stosowania i interpretacji testów. Dopowiedziała, że zawsze po każdym szkoleniu, przeprowadzała szkolenie dla psychologów Poradni.

 

Pkt 4 Opracowanie planu pracy komisji na 2021 r.

Członkowie komisji złożyli propozycje do planu pracy komisji na 2021 r. Po stworzeniu ostatecznej wersji planu pracy, zostanie przekazany członkom komisji do zapoznania się, po czym zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu komisji.

W punkcie Sprawy bieżące i Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie podjęli dyskusji.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad przewodnicząca komisji zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

drukuj (Protokół nr 16 / 2020)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.