Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 8 / 2019

PROTOKÓŁ NR 8/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 15 listopada 2019 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność ośmiu członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wrześni na zaproszenie dyrektora placówki. Zaproszenie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu ze względu na tematykę uczestniczyły:

1) Ewa Mojżeszewicz, p. o. kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni;

2) Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni.

4. Przygotowanie propozycji planu pracy komisji na 2020 r.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. 3. Zapoznanie się z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania i działalności placówki Ewę Mojżeszewicz, p. o. kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Ewa Mojżeszewicz poinformowała, że Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrześni funkcjonują od 1997 r. Dodała, że jest to placówka dla uczestników z niepełnosprawnością znaczą i umiarkowaną. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Dopowiedziała, że w warsztatach uczestniczy 50 uczestników. Poinformowała, że jest bardzo duże zainteresowanie warsztatami. Aktualnie jest 13 osób na liście oczekujących, niektóre z nich czekają już 6 lat, ponieważ w ciągu roku przyjmowanych jest tylko d 1 do 2 uczestników. Dodała, że w warsztatach jest prowadzona rehabilitacja społeczna, zawodowa i ruchowa uczestników. Dopowiedziała, że w ramach uzawodowienia i przygotowania do pracy uczestnicy biorą udział w projektach np. „Jesteśmy Aktywni” przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. W projekcie uczestniczyło 36 osób z Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni, którzy przeszli kursy zawodowe z grafiki komputerowej, prac biurowych i kulinarnych oraz jako pracownik gospodarczy. Uczestnicy otrzymali stypendium za uczestnictwo w kursach. Poinformowała, że 4 osoby po udziale w projekcie zostały skierowane na odbycie stażu. Dodała, że ważne jest, aby uczestnicy podejmowali pracę, mimo że jest to utrudnione ze względu na ich specyfi, zachowania i umiejętności, dlatego wymagają odpowiedniego traktowania. Uczestnicy warsztatów to przeważnie osoby z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi. Dopowiedziała, że starają się zapewnić dla uczestników staże w zakładach, w których będą czuć się bezpiecznie. Poinformowała, że często przeszkodą w podjęciu pracy przez uczestnika są jego rodzice będący przeciwni odbyciu stażu przez ich dziecko. Dodała, że w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni trwa aktualnie montowanie monitoringu w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników.

Podstawowe informacje o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że uzawodowienie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej jest wymogiem ustawowym.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zapytał, przez jaki okres czasu uczestnik może przebywać w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Ewa Mojżeszewicz odpowiedziała, że uczestnik może brać udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej bezterminowo, bądź tak długo, jak posiada orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem uczestnictwa w warsztatach.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że uczestnik oceniany jest pod względem możliwości podjęcia pracy zawodowej. Dodała, że jeśli osoba rokuje na uzawodowienie, to uczestnik w Warsztatach Terapii Zajęciowej może przebywać bezterminowo. Dopowiedziała, że natomiast, jeżeli osoba nie rokuje to należy przenieść do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ewa Mojżeszewicz poinformowała, że uczestnicy są oceniani co pół roku, a ich kompleksowa ocena odbywa się co 3 lata.

Waldemar Grzegorek zapytał, kto dokonuje ocen uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Ewa Mojżeszewicz odpowiedziała, że ocenę uczestników przeprowadza rada programowa, w skład której wchodzą: terapeuci, psycholog i fizjoterapeuta.

Anna Maria Kulczyńska dodała, że Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności sprawdza co 3 lata na kontrolach, czy dany uczestnik na podstawie planów i tego co osiągnął przez cały ten okres oraz wydanej decyzji przez radę programową jest zdolny na dalsze uczestniczenie w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy rodzic, po wydaniu decyzji przez radę programową o przeniesieniu uczestnika z Warsztatów Terapii Zajęciowej do Środowiskowego Domu Samopomocy, musi wyrazić na to zgodę.

Ewa Mojżeszewicz odpowiedziała, że decydujące zdanie posiada rada programowa. Dodała, że w przypadku, kiedy zostanie wydana decyzja o przeniesieniu uczestnika odbywa się konsultacja z rodzicami.

Radny Stefan Tomczak zapytał, w jakim wieku są uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni i czy obowiązuje limit wiekowy w placówce.

Ewa Mojżeszewicz odpowiedziała, że najmłodszy uczestnik posiada 20 lat, a najstarszy 53 lata. Nie ma limitu wiekowego uczestników warsztatów.

Stefan Tomczak zapytał, czy uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej są dowożeni na zajęcia.

Ewa Mojżeszewicz odpowiedziała, że Warsztaty Terapii Zajęciowej podpisały umowę z firmą zewnętrzną, która posiada 2 busy. Poinformowała, że kierowca dowozi uczestników z miejsca zamieszkania na warsztaty i z powrotem. Dodała, że jest objętych dowozem 30 osób. Dopowiedziała, że wcześniej Warsztaty Terapii Zajęciowej posiadały własny transport, jednak nie było to dobre rozwiązanie, gdyż uczestnicy na warsztatach mogą przebywać 7 godzin, a 1 kierowca nie był w stanie przywieźć i odwieźć 30 uczestników, tak aby spełnić wymóg ilości godzin uczestniczenia w zajęciach. Poinformowała, że utrzymanie pojazdu i wszelkie koszty związane z jego naprawami, okazały się znacznie wyższe niż skorzystanie z usług przewozowych firmy zewnętrznej.

Anna Maria Kulczyńska dodała, że wszystkie placówki dla osób z niepełnosprawnościami w powiecie wrzesińskim posiadają dowóz zewnętrzny. Dopowiedziała, że ośrodki zrezygnowały z własnego transportu, ze względu na znaczne obniżenie kosztów.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy 50 osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wrześni jest maksymalną możliwą liczbą uczestników.

Ewa Mojżeszewicz odpowiedziała, że Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrześni posiadają zgodę na przyjęcie 50 uczestników. Poinformowała, że w budynku znajduje się 10 pracowni, w każdej grupie jest po 5 osób. Dodała, że jeśli uczestnik jest nieobecny przez dłuższy czas, czy odbywa staż, to do momentu jego powrotu, w warsztatach może brać udział osoba z listy oczekujących. Dopowiedziała, że uczestnicy nie płacą za udział w warsztatach, ani za transport.

Radny Rafał Zięty poinformował, że nie przekonuje go działanie polegające na tym, iż w Warsztatach Terapii Zajęciowej biorą udział uczestnicy, którzy nie rokują, a na liście oczekujących są osoby, którym odbycie kilkuletnich warsztatów dałoby szanse na możliwość zatrudnienia, czy odbycia stażu.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że odbyło się spotkanie Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy na terenie powiatu wrzesińskiego, aby ustalić wspólnie rozmieszczenie uczestników w placówkach. Są uczestnicy, którzy mieszkają np. w Gozdowie, dojeżdżają na Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrześni, a nie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie. Dodała, że powoduje to wydłużenie czasu oczekiwania na wolne miejsce w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wrześni przez osoby zapisane na liście oczekujących.

Ewa Mojżeszewicz dopowiedziała, że nie ma przepisu prawnego, który pozwalałby na przenoszenie uczestników z jednej placówki do drugiej. Poinformowała, że gdyby istniał taki zapis ustawowy, to umożliwiłby rotację w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wrześni i skróciłby czas oczekiwania osób znajdujących się na liście oczekujących.

Małgorzata Cichacka zapytała, jaki jest czas oczekiwania 12 osoby na liście oczekujących, na wolne miejsce w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Ewa Mojżeszewicz odpowiedziała, że 12 osoba na liście oczekujących może oczekiwać na wolne miejsce w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wrześni około 6 lat. Poinformowała, że w 2019 r. przyjęto tylko 1 osobę. Dodała, że rodzice osób oczekujących są informowani o Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej i Czeszewie oraz Środowiskowych Domach Samopomocy w Pietrzykowie i Gozdowie.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że przepisy prawne umożliwiają przebywanie wolnego słuchacza podczas zajęć w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Ewa Mojżeszewicz dodała, że wolny słuchacz nie otrzymuje treningu ekonomicznego, który przysługuje uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 30,00 zł miesięcznie. Dodatkowo uczestnik może uzyskać 10,00 zł za udział w dodatkowych zajęciach.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni uczęszcza wolny słuchacz.

Ewa Mojżeszewicz odpowiedziała, że na ten moment nie ma wolnego słuchacza.

Przewodnicząca komisji zapytała, jaki jest skład kadry pracującej w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Ewa Mojżeszewicz odpowiedziała, że aktualnie w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wrześni jest 13,5 etatów, w tym: 10 terapeutów, księgowa, fizjoterapeuta, pracownik gospodarczy oraz psycholog.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy istnieje możliwość zakupu prac wykonywanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej np. kartek świątecznych.

Ewa Mojżeszewicz odpowiedziała, że prace wykonywane przez uczestników można obejrzeć i zakupić w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że według rozporządzenia Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą zarobić do 20% swojego budżetu. Dodała, że środki finansowe ze sprzedaży są  przeznaczane na integrację uczestników np. wycieczki, czy pikniki. Dopowiedziała, że uczestnicy pracują na sprzęcie i wyposażeniu pracowni, które uzyskano dzięki udziałom w projektach realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

 

Członkowie komisji zapoznali się z pracowniami Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni oraz wykonywanymi pracami przez uczestników.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 8 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.