Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 6 / 2019

PROTOKÓŁ NR 6/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 11 czerwca 2019 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność wszystkich członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni. W posiedzeniu ze względu na tematykę uczestniczyli:

1) Zbigniew Hupało, prezes Zarządu Sp. z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni”;

2) Urszula Kosmecka, dyrektor ds. Administracyjno - Inwestycyjnych Szpitala Powiatowego we Wrześni;

3) Marek Przyjemski, przewodniczący Rady Powiatu;

4) Waldemar Bartkowiak, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa;

5) Mikołaj Kubiaczyk, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Omówienie koncepcji zagospodarowania starego budynku Szpitala Powiatowego we Wrześni.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

3. Omówienie koncepcji zagospodarowania starego budynku Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie koncepcji zagospodarowania starego budynku Szpitala Powiatowego we Wrześni Urszulę Kosmecką, dyrektora ds. Administracyjno - Inwestycyjnych Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Urszula Kosmecka przedstawiła w wersji graficznej koncepcję zagospodarowania starej części Szpitala Powiatowego we Wrześni. Poinformowała, że koncepcja została sporządzona w oparciu o jak najbardziej optymalne i funkcjonalne zlokalizowanie wszystkich oddziałów. Dodała, że na pierwszym piętrze będzie Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL). Dopowiedziała, że do maja 2019 r. w szpitalu funkcjonował ZOL tylko dla wentylowanych mechanicznie. W marcu 2019 r. złożono ofertę na ZOL ogólny. Poinformowała, że planuje się, aby oddziały zbliżone do siebie tj. ZOL dla wentylowanych mechanicznie i ZOL ogólny znajdowały się jak najbliżej siebie. Spowoduje to ustalenie rozkładu lekarzy w inny sposób oraz zmniejszy liczbę niektórych urządzeń medycznych. Gdyby ZOL dla wentylowanych mechanicznie i ZOL ogólny znajdowały się na dwóch różnych piętrach, to dla każdego z nich należałoby zapewnić ten sam sprzęt, a jak te oddziały będą znajdować się na jednym piętrze, to ograniczy się liczbę niektórych sprzętów medycznych. Na pierwszym piętrze znajdować się będzie również oddział hospicyjno – paliatywny. Poinformowała, że w przyszłym roku kończy się umowa na wynajem pomieszczeń dla RTG. W związku iż, RTG i tomograf znajdują się w nowym budynku szpitala, to pomieszczenia po starej pracowni RTG będzie można przeznaczyć na zwiększenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Dodała, że na pierwszym piętrze i w piwnicy znajduje się obecnie sterylizatornia. Prowadzone są analizy, jak skutecznie rozwiązać sytuację pracowni pod kątem kosztów i funkcjonowania. Dopowiedziała, że jeśli zlecenie sterylizacji medycznej firmie zewnętrznej będzie odpowiednim rozwiązaniem, to wtedy na pierwszym piętrze jej dawne pomieszczenia będzie można przeznaczyć na poszerzenie oddziału hospicyjno – paliatywnego. Poinformowała, że w Szpitalu we Wrześni rehabilitacja składa się z: ogólnoustrojowej, dziennej, ambulatoryjnej i neurologicznej. Rehabilitacja dzienna i ambulatoryjna znajdują się aktualnie w piwnicy. Rehabilitacja neurologiczna jest w nowym budynku szpitala. Planuje się rehabilitację dzienną i ambulatoryjną przenieść na parter, wtedy zostaną połączone przejściem do nowego szpitala z rehabilitacją neurologiczną. Umieszczenie wszystkich oddziałów rehabilitacyjnych obok siebie spowoduje korzyści związane z lekarzami, a także ze sprzętem medycznym. Dodała, że laboratorium zostanie przeniesione na lewą stronę parteru budynku, obok będą pomieszczenia do zagospodarowania, które można przeznaczyć m.in. na pokój dla pielęgniarek środowiskowych, gabinety psychologów, czy poradnię rehabilitacyjną. Wszystkie gabinety będące w piwnicy planuje się przenieść do wolnych pomieszczeń na parterze. Na drugim piętrze znajdować się będzie chemioterapia. Aktualnie jest na niej 17 stanowisk, które funkcjonują 2 razy w tygodniu. Na przełomie września i października 2019 r. zostanie uruchomiona chemioterapia 3 - 4 razy w tygodniu. Nie potrzeba do tego większej powierzchni, ponieważ zostanie tylko zwiększona ilość dni, w które będzie wykonywana chemioterapia. Na drugim piętrze szpitala na powierzchni 650 m2 będzie znajdował się oddział dziecięcy. Poinformowała, że w 2016 r. została wykonana ekspertyza techniczna rzeczoznawcy do spraw budownictwa i rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych. Dodała, że stary budynek szpitala nie spełnia wszystkich zabezpieczeń przeciwpożarowych zapewniających bezpieczeństwo pacjentów. W związku z tym została sporządzona ekspertyza wskazująca zadania zastępcze, które należy wykonać, aby oddział dziecięcy mógł funkcjonować na drugim piętrze. Z ekspertyzy wynika, na oddziale dziecięcym należy zamontować system sygnalizacji pożarowej, który jest ściśle zintegrowany z Państwową Strażą Pożarną. Dodatkowo wymagane jest zamontowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu oddymiania. Klatka schodowa prowadząca na drugie piętro również musi spełniać przepisy p.poż. Dodała, że stary projekt przewidywał 3 klatki schodowe przeciwpożarowe. Według nowych przepisów, jedną z klatek schodowych nie ma obowiązku przystosowywać do wymogów, wystarczy ją zamknąć specjalnymi drzwiami przeciwpożarowymi. Dopowiedziała, że trwa analiza poprzedniej dokumentacji, ponieważ istnieją nowe systemy sygnalizacji dźwiękowej i pożarowej, które są znacznie tańsze w stosunku do poprzednich. Poinformowała, że oddział dziecięcy był planowany na 22 łóżka, w tej chwili jest 15 łóżek. Jest to optymalna ilość, ponieważ nie stwierdza się ich całkowitego wykorzystania.

Wersja graficzna koncepcji zagospodarowania starego budynku Szpitala Powiatowego we Wrześni stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radny Marek Kołodziejczyk oznajmił, że nie zgadza się z tym, łóżek na oddziale dziecięcym jest wystarczająca ilość.

Urszula Kosmecka poinformowała, że na oddziale dziecięcym może wystąpić sezonowość, czyli okres, kiedy jest więcej chorych dzieci. Dodała, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których zabraknie łóżek. Dopowiedziała, że biorąc pod uwagę średnioroczne wykorzystanie łóżek, to przy 15 łóżkach waha się ono na poziomie 50%. Poinformowała, że powiększenie powierzchni oddziału dziecięcego spowoduje wzrost komfortu osób przebywających na nim, jednak liczba łóżek pozostanie bez zmian.

Zbigniew Hupało, prezes Zarządu Sp. z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni” poinformował, że w przypadku większej ilości dzieci na oddziale można dostawić dodatkowe łóżka tzw. dostawki.

Marek Kołodziejczyk dodał, że dobrze, iż można skorzystać z dostawek, ponieważ wcześniej nie było takiej możliwości.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, czy w planach termomodernizacji szpitala jest stworzenie miejsc dla matek dzieci przebywających w szpitalu lub hotel dla matek.

Zbigniew Hupało odpowiedział, że stworzenie hotelu dla matek jest nieopłacalne. Na oddziale dziecięcym zostaną zapewnione miejsca dla matek. Do dyspozycji będą rozkładane fotele służące jako siedzenie, albo łóżko.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy oddział zakaźny jest wydzielony w szpitalu, aby w okresie zachorowań dzieci np. na rota wirusy, zapobiec przenoszeniu chorób.

Urszula Kosmecka odpowiedziała, że dzieci chore na wirusy przebywają w innym pomieszczeniu i nie mają styczności z pozostałymi dziećmi będącymi na oddziale dziecięcym.

Marek Kołodziejczyk zapytał, czy na oddziale dziecięcym oprócz foteli dla rodziców planuje się umieścić jakieś nowe wyposażenie.

Urszula Kosmecka odpowiedziała, że aktualnie trwa etap analizy przepisów przeciwpożarowych na drugim piętrze, gdzie planuje się przenieść oddział dziecięcy. Następnie będzie realizowany projekt budowlany, dlatego na ten moment nie ma szczegółowych informacji dotyczących całego wyposażenia oddziału.

Małgorzata Cichacka zapytała, skąd będą pochodzić środki finansowe na reorganizację starego budynku szpitala.

Urszula Kosmecka odpowiedziała, że przeniesienie oddziału hospicyjno – paliatywnego, zwiększenie ilości wykonywanej chemioterapii i drobne prace remontowe realizowane są w ramach budżetu szpitala. Powiat przeznacza środki finansowe na oddział dziecięcy, na 2019 r. przekazał kwotę 200.000,00 zł, która zostanie wydatkowana na aktualizację dokumentacji budowlanej i p.poż. Poinformowała, że na przyszły rok zabezpieczone zostały środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej na prace remontowe.

Marek Kołodziejczyk zapytał, w którym roku była wykonana poprzednia dokumentacja projektowa.

Urszula Kosmecka odpowiedziała, że poprzednia dokumentacja wykonana została w 2016 r.

Rafał Zięty poinformował, że ze względów finansowych poprzednia koncepcja zakładała wykonanie p.poż. tylko dla oddziału dziecięcego. Dodał, że wcześniej nie było możliwości wykonania p. poż. za kwotę 2.000.000,00 zł. Dopowiedział, że od momentu sporządzenia poprzedniej dokumentacji zostały zmienione przepisy, kwoty urządzeń i dopiero po sporządzeniu całkowitego kosztorysu będzie znana kwota wykonania p.poż.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy w tym roku laboratorium będzie przenoszone i na ten czas wyłączone z funkcjonowania.

Urszula Kosmecka odpowiedziała, że laboratorium będzie znajdować się w miejscu, gdzie aktualnie jest oddział dziecięcy, który będzie przenoszony pod koniec przyszłego roku. Dopiero, wtedy laboratorium będzie mogło zostać przeniesione. Poinformowała, że od 6 lipca 2019 r. zostanie uruchomione w szpitalu we Wrześni zakładanie portów naczyniowych. Dodała, że porty wpinane w żyły osobom długotrwale chorym, które mają podawane płyny, czy leki dożylnie. Taki port naczyniowy może być przez kilka lat umieszczony w żyle. Dopowiedziała, że jest na to bardzo duże zapotrzebowanie, wynikające z przeprowadzonej analizy, według której niektóre osoby czekają 2 miesiące na założenie portu. Poinformowała, że większość osób, która przyjmuje chemioterapię posiada porty naczyniowe. Dodała, że  będzie to wykonywane w ramach pakietu onkologicznego, aby móc otrzymać środki na ten cel. Dopowiedziała, że 6 lipca 2019 r. zostaną założone pierwsze porty w Szpitalu Powiatowym we Wrześni.

Małgorzata Cichacka zapytała o część biurową, która znajduje się w budynku przychodni obok szpitala. Czy przewidziana jest modernizacja tego obiektu.

Urszula Kosmecka odpowiedziała, że jeśli chodzi o przychodnie lekarza rodzinnego to na ten moment trwa ostatni etap wszystkich procedur administracyjnych związanych z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku. Poinformowała, że w czerwcu/lipcu 2019 r. powinna być podpisana umowa na dofinansowanie. Dodała, że zostało zlecone wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na termomodernizację. Ta poprzednia jest nieaktualna i niezgodna z normami wynikającymi z audytów energetycznych. Dopowiedziała, że jeśli zostanie sporządzony kosztorys inwestorski, to po podpisaniu umowy jest planowane ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy. Realizacja tych zadań jest zaplanowana na przyszły rok.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy w budynku przychodni są pomieszczenia, które szpital wynajmuje.

Urszula Kosmecka odpowiedziała, że są 2 lub 3 pomieszczenia wynajmowane w przychodni.

Zbigniew Hupało poinformował, że należy zwrócić uwagę na kwestię dofinansowania budynku. Jeśli będzie ona wystarczająca to planuje się wykonać reorganizację budynku. Część administracyjna i dyrekcyjna aktualnie sąsiaduje z pomieszczeniami przychodni lekarza rodzinnego. Planuje się przenieść pomieszczenia przychodni lekarza rodzinnego do lewego skrzydła budynku, natomiast całe pierwsze piętro byłoby przeznaczone na pomieszczenia administracyjne i dyrekcji. Na parterze znajdowałaby się poradnia specjalistyczna.

Rafał Zięty zapytał, czy nowy kosztorys będzie dużo odbiegał od obecnego.

Urszula Kosmecka odpowiedziała, że sytuacja jest skomplikowana, ponieważ wniosek składany, na wcześniejszym etapie do Narodowego Funduszu Zdrowia nie był sporządzony w oparciu o kosztorys, a o audyt. Całość zadania jest przewidziana na kwotę 1.900.000,00 zł, z czego 1.800.000,00 zł to dofinansowanie, pozostała część pokryta zostanie z zaciągniętej pożyczki. Dopowiedziała, że kosztorys może wzrosnąć. Poinformowała, że w budynku przychodni znajdują się poradnie szpitala i tak też pozostanie. Jednak ze względu na otrzymane dofinansowanie nie będzie można wynajmować pomieszczeń, aby zachować trwałość projektu. Na ten moment można wynająć pomieszczenia tylko w starym budynku szpitala. Dodała, że do 2021 r. w nowym budynku szpitala nie można wynajmować pomieszczeń.

Radny Stefan Tomczak poinformował, że bardzo pozytywnie i optymistycznie wygląda przedstawiona koncepcja zagospodarowania starego budynku Szpitala Powiatowego we Wrześni. Dodał, że koncepcja jest bardzo ciekawa i starannie przygotowana.

Waldemar Grzegorek dopowiedział, że należy mieć świadomość, szpital nie jest w stanie z własnych środków sfinansować inwestycji.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński poinformował, że podziela przedstawioną koncepcję zagospodarowania obiektów. Dodał, że budowa, która powstaje aktualnie przy budynku przychodni to Stacja Krwiodawstwa. Dopowiedział, że nie jest to inwestycja szpitala, a Stacji Krwiodawstwa. Podsumowując poinformował, że zostaną podniesione standardy na Oddziale Dziecięcym. Przeprowadzono z Panią ordynator rozmowę dotyczącą wielkości i potrzeb, uznając, iż liczba 15 łóżek jest tą optymalną, a w przypadku większej ilości chorych dzieci zostaną wstawione dostawki. Dodał, że od dłuższego czasu można zaobserwować starzejące się społeczeństwo, w związku z czym istnieje potrzeba funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i oddziału hospicyjno – paliatywnego. W przedstawionej koncepcji zaplanowany jest rozwój Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Dopowiedział, że głównym celem budowy szpitala było podniesienie standardów, co zostało zrealizowane. Poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest przychylny do udzielania dofinansowania na Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze. Dodał, że każde zadanie w bliższej lub dalszej perspektywie będzie wymagać nakładów finansowych na prace modernizacyjne, inwestycyjne jak i nakładów na funkcjonowanie szpitala. Dopowiedział, że stale wzrastają koszty osobowe i płacowe, co jest tematem ogólnokrajowym. Jest coraz mniej lekarzy, stawiane są wyższe wymagania finansowe, a bez kadry nie ma możliwości otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Poinformował, że bez personelu i finansowania nie uda się zrealizować zaplanowanych projektów i zadań. Należy mieć świadomość, że koszty funkcjonowania i realizacji inwestycji będą wzrastać.

 

W pkt 4 Sprawy bieżące i pkt 5 Wolne głosy i wnioski członkowie komisji nie zabrali głosu.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 6 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.