Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 5 / 2019

PROTOKÓŁ NR 5/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 20 maja 2019 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność siedmiu członków komisji. Posiedzenie odbyło się w rodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie na zaproszenie dyrektora placówki. Zaproszenie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu ze względu na tematykę uczestniczyły:

1) Magdalena Zając, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie;

2) Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie punktu Magdalenę Zając, dyrektora Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Magdalena Zając poinformowała, że od 2011 r. obowiązuje ustawa, która stopniowo regulowała nowe standardy opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Dodała, że Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie (OWDiR) jest placówką wspierającą rodzinne formy pieczy zastępczej. Dopowiedziała, że do zadań powiatu należy wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Poinformowała, że prowadzone są analizy, które przedstawiają liczbę dzieci w placówce i liczbę zajętych oraz wolnych miejsc w ośrodku. Dodała, że prowadzenie takich zestawień jest potrzebne, aby w sytuacji nagłej, kryzysowej lub wydaniu postanowienia sądowego o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, zabezpieczyć dla niego miejsce w placówce. Dopowiedziała, że w Województwie Wielkopolskim z 59 placówek, tylko 20 funkcjonuje w takiej formie jak OWDiR. Od 2021 r. zmienią się zasady funkcjonowania pieczy zastępczej, według której w OWDiR będzie mogło przebywać tylko 14 wychowanków powyżej 10 roku życia. Dotychczas było tak, że w nagłych sytuacjach, w placówce przebywało rodzeństwo lub  ojciec, czy matka dziecka poniżej 10 roku życia. Poinformowała, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały umieszczone wytyczne, iż jedyną uzasadnioną sytuacją przyjęcia dziecka poniżej 10 roku życia, jest przebywanie jego matki lub ojciec w placówce.

Magdalena Zając poinformowała, że w OWDiR w Kołaczkowie przebywa aktualnie 25 wychowanków w różnym wieku. W placówce umieszczane są dzieci w dwóch trybach: interwencyjnym i socjalizacyjnym (kiedy sytuacja rodzinna jest już uregulowana i wydane jest postanowienie końcowe). Dopowiedziała, że ośrodek zajmuje się dziećmi w wieku od 10 do 25 roku życia, warunkiem przebywania dziecka po 18 roku życia jest kontynuowanie nauki. Analizując sytuacje dzieci, należy brać pod uwagę, to w którym roku prognozuje się opuszczenie przez nich placówki. Poinformowała, że wśród wychowanków 5 osób osiągnęło już pełnoletność. Dodała, że przed ukończeniem pełnoletności, każde dziecko przygotowuje wraz z opiekunem lub wychowawcą prowadzącym program usamodzielnienia. Następnie jest on przedstawiany Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie, które zadaniem jest prowadzenie usamodzielnień wychowanków. Jest to dokument bardzo dynamiczny, który często jest modyfikowany, ponieważ wiąże się to z planami wychowanków na przyszłość.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni dodała, że wychowanek, który przerwie naukę, nie może pozostać w pieczy zastępczej. Takiej osobie przysługują środki finansowe na usamodzielnienie. Wspólnie ze swoim opiekunem, czy wychowawcą ustala na co przeznaczy otrzymane środki finansowe.

Magdalena Zając poinformowała, że OWDiR pełni funkcję doradczą, a nie decyzyjną. We wszystkich istotnych sprawach dotyczących dziecka decyduje opiekun prawny. Dodała, że duży wpływ na zachowanie i emocje dziecka mają czynniki zewnętrzne. Poinformowała, że według przygotowanych prognoz na 2021 r. OWDiR w Kołaczkowie spełni wymagany standard 14 wychowanków, pod warunkiem, iż nie będą przyjmowane dzieci spoza powiatu wrzesińskiego. Dodała, że aktualnie obowiązuje standard 30 wychowanków. W OWDiR w Kołaczkowie przebywa 25 podopiecznych, co stanowi optymalną liczbę, ponieważ w nagłej sytuacji jest miejsce, aby umieścić w placówce kolejne dziecko. Wprowadzenie nowych przepisów, związanych ze zmniejszeniem liczby wychowanków do 14 osób, wiąże się również z kadrą, czy będzie potrzebna, w takiej ilości jak dotychczas. W OWDiR oprócz wychowawców zatrudnieni są również pedagog i pracownik socjalny. Dopowiedziała, że koszt utrzymania dziecka jest wysoki. Dodatkowo dochodzą koszty związane z dojazdem m.in. do szkół i specjalistów lekarzy. Odbywa się wiele wyjazdów związanych z rozwijaniem aktywności, talentów i poszukiwaniem doświadczeń które, pozwalają dzieciom kształtować pozytywny wizerunek siebie. Poinformowała, że OWDiR posiada duży wkład środków zewnętrznych, a także sponsorów, co nie zawsze widnieje w budżecie, ponieważ jest to przeważnie pomoc rzeczową. Dodała, że ośrodek wziął udział w akcji pn. „Reklama dzieciom”, dzięki której otrzymał sprzęt do pracowni terapeutycznej. Często firmy przekazują ośrodkowi m.in. słodycze, pościele, ręczniki, napoje, kawy i zabawki. Poinformowała, że zmiana środowiska rodzinnego jest trudnym wydarzeniem dla dziecka, dlatego, w OWDiR, jeśli jest to możliwe unika się narażania dzieci na kolejne zmiany np. zmianę szkoły. Dodała, że część wychowanków ośrodka, to osoby z niepełnosprawnościami w różnym stopniu (intelektualnym, psychicznym). Są to dzieci, które wymagają opieki specjalistycznej. Większość wychowanków, to dzieci odrzucone, po traumach, które są sierotami społecznymi, naturalnymi lub wtórnymi (które wróciły do domu rodzinnego, ale po pewnym czasie trafiły ponownie do pieczy zastępczej). Dopowiedziała, że są też dzieci, których sposób funkcjonowania, stan zdrowia często sprawiają, że mają zamkniętą drogę do rodzinnych form pieczy zastępczej, ponieważ rodziny zastępcze nie podejmują się opieki nad nimi ze względu na to, jak funkcjonują.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że zawodowa rodzina zastępcza pełniącą funkcję pogotowania rodzinnego, jest instytucją, która ma obowiązek przyjąć dziecko ze szpitala, czy interwencji, jeśli zaistnieje taka sytuacja. Dodała, że dzieci chore trafiają najczęściej do adopcji zagranicznych.

Magdalena Zając poinformowała, że widoczny jest duży spadek skierowań dzieci do pieczy zastępczej. Dodała, że wynika to ze zmian form świadczenia pomocy rodzinie naturalnej, według których należy skupić się na tym, aby dziecko pozostawało w środowisku rodzinnym, a umieszczenie go w pieczy zastępczej jest ostatecznością.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, czy są wymagania, kto może stać się rodziną zastępczą.

Magdalena Zając odpowiedziała, że wcześniej brano pod uwagę siły witalne kandydatów rodziców zastępczych. Dodała, że według nowych przepisów najważniejsza jest rodzina naturalna, aby w niej wychowywało się dziecko.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że są dwie formy pieczy zastępczej: spokrewniona i niespokrewniona.

Magdalena Zając dodała, że formę pieczy zastępczej spokrewnionej mogą pełnić członkowie rodziny będący w linii prostej, jeżeli jest pokrewieństwo dalsze (nie w linii prostej) to kandydaci na rodziców zastępczych powinni przejść szkolenie.

Marek Kołodziejczyk zapytał, ile jest zatrudnionych osób w OWDiR w Kołaczkowie.

Magdalena Zając odpowiedziała, że jest zatrudnionych 23 osoby w OWDiR w Kołaczkowie.

Przewodnicząca komisji zapytała o osiągnięcia wychowanków OWDiR.

Magdalena Zając odpowiedziała, że wychowankowie posiadają wiele osiągnięć, świadczą o tym zdobyte dyplomy i puchary. Poinformowała, że największy sukces to, kiedy wychowanek po przeżytych traumach potrafi normalnie funkcjonować. Dodała, że najbardziej cieszą momenty, w których dowiadujemy się, iż wychowankowie, którzy opuścili ośrodek zdobyli dobrą pracę, posiadają dom, czy założyli rodzinę.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że na przestrzeni lat widać zmiany, jakie zachodzą w OWDiR.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, ilu jest aktualnie wychowawców w OWDiR.

Magdalena Zając odpowiedziała, że jest 12 wychowawców w OWDiR.

Poinformowała, że brakuje jakiejkolwiek stabilizacji w pieczy zastępczej. Jest wiele pytań związanych z funkcjonowaniem placówki. Dodała, że przepisy nowej ustawy zakładają, iż nie wolno tworzyć nowych placówek, mogą funkcjonować tylko te, które już istnieją.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzana dwa razy w roku ocenę sytuacji dziecka i ocenę z zasadności przebywania dziecka w pieczy zastępczej.

Radny Grzegorz Trocha zapytał, jaki jest koszt utrzymania dziecka w OWDiR.

Magdalena Zając odpowiedziała, że miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w placówce wynosi powyżej 4.000,00 zł. Koszt utrzymania dziecka jest naliczany na podstawie poniesionych kosztów w ubiegłym roku (oprócz kosztów inwestycyjnych).

Anna Maria Kulczyńska dodała, że za utrzymanie dziecka w placówce ponosi koszty powiat. Dopowiedziała, że jeśli w placówce przebywa dziecko spoza danego powiatu, to środki na utrzymanie jego przeznacza powiat, z którego jest dane dziecko.

Radny Stefan Tomczak zapytał, ile dzieci jest w placówce spoza powiatu wrzesińskiego.

Magdalena Zając odpowiedziała, że spoza powiatu wrzesińskiego w OWDiR przebywa aktualnie 6 wychowanków. Dodała, że jest też 2 dzieci z powiatu wrzesińskiego, która przebywa w placówkach poza powiatem wrzesińskim.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy w budynku OWDiR zostaną przeprowadzone zmiany w związku z nową ustawą i przekształceniem OWDiR w placówkę 14-osobową.

Magdalena Zając odpowiedziała, że w OWDiR w Kołaczkowie są spełnione wszystkie standardy, jeśli chodzi o liczebność pokoi, świadczone usługi i opiekę nad dziećmi. Poinformowała, że według przepisów w pokoju może przebywać 5 dzieci, w OWDiR w Kołaczkowie w pokojach jest po 3 dzieci. Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę. W placówce jest pralnia do dyspozycji wychowanków. Na każdym piętrze znajduje się aneks kuchenny w pełni wyposażony. Pod opieką jednego wychowawcy może przebywać 14 wychowanków.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, czy rada powiatu może w jakiś sposób pomóc placówce.

Magdalena Zając odpowiedziała, że najbardziej jest potrzebne zrozumienie i wsparcie.

Stefan Tomczak zapytał, jaką pomoc materialną i niematerialną otrzymują osoby, które usamodzielniają się.

Magdalena Zając odpowiedziała, że największa trudność jest z zapewnieniem mieszkania wychowankowi, który usamodzielnia się. Nie wszystkie samorządy dysponują lokalami socjalnymi. Poinformowała, że jest udzielana pomoc finansowa na kontynuowanie nauki dla wychowanka, który opuścił pieczę zastępczą, ale nadal się uczy. Pomoc ta wynosi 500,00 zł miesięcznie.

Anna Maria Kulczyńska dodała, że dodatkowo przeznacza się jednorazowo środki finansowe na usamodzielnienie. Wysokość kwoty zależy od tego, ile lat dziecko przebywało w pieczy zastępczej.

Magdalena Zając dopowiedziała, że środki finansowe na usamodzielnienie maksymalnie wynoszą 6.600,00 zł. Podstawą do ich otrzymania jest pobyt powyżej 1 roku w pieczy zastępczej. Poinformowała, że wychowanek, który mieszka w lokalu socjalnym może liczyć na świadczenia socjalne z ośrodka pomocy społecznej. Dodała, że przez cały pobyt wychowanka w OWDiR środki finansowe, które otrzymuje np. w formie renty socjalnej, czy po zmarłych rodzicach są gromadzone na kontach bankowych.

Przewodnicząca komisji zapytała, ile wynosi miesięczne kieszonkowego wychowanków placówki.

Magdalena Zając odpowiedziała, że wysokość kieszonkowego jest ściśle uregulowana przepisami ustawy i wynosi miesięcznie od 9,00 zł do 90,00 zł. Poinformowała, że dzieci mają system punktowy i wysokość ich miesięcznego kieszonkowego jest zróżnicowana. Placówka posiada bardzo ograniczone możliwości nakładania obowiązków wychowankom. Dzieci, które wyjeżdżają na zawody, czy wycieczki otrzymują dodatkowe kieszonkowe, aby mogły kupić posiłek podczas wyjazdu.

Magdalena Zając zapoznała z sytuacjami dzieci przebywających w OWDiR. Przedstawiła dyplomy i puchary zdobyte przez wychowanków ośrodka m.in. w zawodach sportowych.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 5 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.