Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 4 / 2019

PROTOKÓŁ NR 4/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 25 marca 2019 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność ośmiu członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni. W posiedzeniu ze względu na tematykę uczestniczyła Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Omówienie działań związanych z promocją i ochroną zdrowia w ramach działań własnych Powiatu.

4. Sprawy bieżące.

5. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3 Omówienie działań związanych z promocją i ochroną zdrowia w ramach działań własnych Powiatu.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przedstawienie działań związanych z promocją i ochroną zdrowia w ramach działań własnych Powiatu Joannę Musiałkiewicz, kierownika Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że jeżeli chodzi o podstawy prawne, które regulują wydatkowanie środków na promocję i ochronę zdrowia to jest to m.in. ustawa o samorządzie podstawowym, ustawa o zdrowiu publicznym, ustawa o zdrowiu psychicznym, narodowy program zdrowia i ustawa o wolontariacie i pożytku publicznym. Dodała, że promocja i ochrona zdrowia znajdują się w katalogu zadań, które powiat może zlecać organizacjom pozarządowym. Dopowiedziała, że w 2018 r. budżet na promocję i ochronę zdrowia wynosił 87.000,00 zł.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła zadania Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

1) Powiatowa Akademia Ruchu

To działanie o charakterze prozdrowotnym, które zainicjowano w 2016 r. Założeniem jest zachęcenie mieszkańców do ruchu. Działanie organizowane jest w 10 tygodniowym cyklu bezpłatnych zajęć ruchowych, w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej. Zadanie realizowano w trzech gminach: Września, Kołaczkowo i Miłosław. Nie realizowano zajęć w Gminie Nekla i Gminie Pyzdry, w Gminie Nekla, ponieważ są już tam organizowane takie zajęcia przez inne podmioty. Do wyboru były zajęcia: joga, fitball, zdrowy kręgosłup i aerobik. Zrealizowano pięć edycji, aktualnie trwa szósta edycja. Od 2019 r. wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców wydłużono cykl zajęć do 12 tygodni. Powiatowa Akademia Ruchu cieszy się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym brak wolnych miejsc w pierwszy dzień zapisów. Weryfikowana jest obecność na zajęciach, ponieważ na miejsce osób, które zrezygnowały wchodzi osoba z listy oczekujących. W pierwszej edycji zajęć udział brało zaledwie 50 osób, natomiast w piątej edycji (jesień 2018 r.) uczestniczyło już 240 osób. Koszt jednej edycji wynosi około 6.000,00 zł – 7.000,00 zł. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia udostępniane są bezpłatnie. W 2018 r. Powiat Wrzesiński został nominowany w konkursie „Zdrowy Samorząd”, w którym znalazł się z zadaniem pn.: „Powiatowa Akademia Ruchu” w 30 z pośród 82 zgłoszeń.

2) Pudełko życia

Jest to inicjatywa skierowana przede wszystkim dla osób starszych mieszkających samotnie. Ma to na celu usprawnienie udzielenia pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia, czy życia. Pudełko wraz z kartą informacyjną o stanie zdrowia należy włożyć do lodówki, a na niej umieścić magnes. W 2018 r. zakupiono 1100 pudełek życia, które rozdawano podczas imprez powiatowych m.in. Niedzieli z Powiatem. Pudełko życia można również otrzymać w Referacie Spraw Społecznych i Zdrowia w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Nie jest prowadzona ewidencja, kto otrzymał pudełko życia, zapisywane są tylko stowarzyszenia, którym wydano pudełka, aby posiadać informacje, gdzie trafiają pudełka. Inicjatywa jest szeroko nagłaśniana w lokalnych mediach oraz poprzez rozwieszanie plakatów m.in. w jednostkach organizacyjnych powiatu, aptekach i przychodniach. Ośrodki Pomocy Społecznej również były zainteresowane inicjatywą, dlatego przekazano im pudełka życia, aby mogli rozdać swoim podopiecznym.

3) Profilaktyka raka piersi

W 2016 roku zakupiono dla powiatu specjalistyczny fantom do nauki samobadania, który jest wykorzystywany m.in. w Galerii Karuzela podczas Światowego Dnia Walki z Rakiem Piersi. W 2018 r. Referat Spraw Społecznych i Zdrowia wspólnie ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną przeprowadzili objazd po piknikach rodzinnych w przedszkolach z okazji dnia mamy. Co roku, w październiku rozdawane są różowe kokardki i broszury informacyjne w szkołach, co ma na celu uświadomienie, jak ważne są badania profilaktyczne.

4) Badania mammograficzne

W ramach Niedzieli z Powiatem, czy Powiatowego Dnia Zdrowia można nieodpłatnie zaprosić mammobus.

5) Konkursy edukacyjne dla dzieci

W 2018 r. zorganizowano konkurs edukacyjny pod hasłem: „Żyj zdrowo, aktywnie i bezpiecznie” dla dzieci klas 1 – 7 szkół podstawowych. Wpłynęło 145 prac plastycznych. Podczas oceny prac zwracano uwagę na to, aby prace były wykonane samodzielnie przez dzieci. Wręczenie nagród odbyło się podczas Niedzieli z Powiatem. Upominki otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

6) Badania profilaktyczne

Podczas Niedzieli z Powiatem możliwe było wykonanie badań w kierunku osteoporozy, oraz znamion skóry. Szpital Powiatowy we Wrześni włączył się w akcję i oferował przeprowadzenie badań glukozy we krwi. Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrześni badała zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Rozdawane były karnety na bezpłatne badania wzroku i słuchu.

7) Konsultacje dietetyczne

8) Rejestracja bazy potencjalnych dawców szpiku

Jest to inicjatywa, którą Referat Spraw Społecznych i Zdrowia prowadzi od 2016 r. Wspiera Fundację DKMS m.in. podczas imprez plenerowych oraz sytuacji, w których istnieje potrzeba nagłego znalezienia dawcy.

9) Akademia Pozytywnego Myślenia

W ramach Akademii Pozytywnego Myślenia w 2018 r. zrealizowano warsztaty artystyczne, które miały na celu odreagowanie stresu, znalezienie chwili oddechu dla siebie. Zorganizowano spektakl profilaktyczny dla młodzieży przy współpracy z Teatrem Kurtyna z Krakowa, który organizuje różnego rodzaju scenki rodzajowe o tematyce problemów  współczesnej młodzieży. W 2018 r. tematem spotkań były relacje radzenia sobie w grupie, braku zrozumienia w rodzinie oraz wpływu mediów społecznościowych, internetu na życie współczesnej młodzieży. W ramach zadania zrealizowaliśmy trzy spektakle, w których wzięło udział około 1000 uczniów. Spektakle odbyły się we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

10) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach konkursu otwartych ofert

W 2018 r. na zadania z zakresu zdrowia przewidziane było 10.000,00 zł. Dofinansowano zadanie dotyczące profilaktyki raka piersi realizowane przez stowarzyszenie Amazonek, a także zadanie pn.: „Niebezpieczne kobiety” realizowane w Gminie Kołaczkowo. Były to warsztaty samoobrony dla kobiet, które miały służyć przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dofinansowanie z zakresu zdrowia otrzymało również przedsięwzięcie pn.: „Niedziela rekreacyjno – sportowa”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Referat Spraw Społecznych i Zdrowia w swoim zakresie zadań oprócz promocji i ochrony zdrowia posiada:

1) politykę społeczną

W tym zakresie są realizowane różnego rodzaju przedsięwzięcia związane z osobami w wieku emerytalnym i osobami niepełnosprawnymi. W 2018 r. zrealizowano zadanie pn. „Senior w centrum”, którego celem było zwrócenie uwagi na seniora oraz przedstawienie zasad funkcjonowania Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Co roku zostaje nominowany jeden senior z Powiatu Wrzesińskiego do konkursu, który organizuje Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dwa razy w roku organizowane są spotkania dla kombatantów. Referat Spraw Społecznych i Zdrowia zajmuje się współorganizacją uroczystości upamiętniających II wojnę światową oraz uroczystości patriotyczne związane z odzyskaniem Niepodległości.

2) współpracę z organizacjami pozarządowymi o charakterze finansowym i pozafinansowym

Referat Spraw Społecznych i Zdrowia zajmuje się procedurą udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych. Organizowane są spotkania informacyjne i szkolenia, aby na bieżąco informować organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Wrzesińskiego na temat zmieniających się przepisów prawa i możliwości uzyskania dofinansowania. Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi polega na wymianie informacji i promowaniu działań organizacji pozarządowych w Przeglądzie Powiatowym.

3) sprawy obywatelskie

W zakresie spraw obywatelskich Referat Spraw Społecznych i Zdrowia zajmuje się przygotowywaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok z zagranicy, prowadzeniem ewidencji stowarzyszeń zwykłych i ewidencji stowarzyszeń oraz fundacji, które znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym. W 2018 r. przeprowadzono całą procedurę naboru wniosków i wyboru ofert do budżetu obywatelskiego oraz procedurę udzielania świadczeń dla osób, które posiadają Kartę Polaka. Referat Spraw Społecznych i Zdrowia prowadzi biuro rzeczy znalezionych.

4) współpracę ze Szpitalem Powiatowym we Wrześni, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, Środowiskowymi Domami Samopomocy Społecznej, Ośrodkiem Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Powiatowym Urzędem Pracy i Warsztatami Terapii Zajęciowej.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Referat Spraw Społecznych i Zdrowia realizuje również takie zadania jak:

1) ustalenie harmonogramu pracy aptek na terenie Powiatu Wrzesińskiego

Ustawa Prawo farmaceutyczne nakłada na Radę Powiatu obowiązek podjęcia uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie danego powiatu. Aptekarze i farmaceuci są niezależnymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. W 2016 r. powstał  problem z dyżurami aptek, spowodowany wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych wymogów dotyczących zatrudniania magistrów farmacji. W związku z tym farmaceuci zbuntowali się i odmówili pełnienia dyżurów. W 2017 r. powstała we Wrześni apteka całodobowa, która rozwiązała problem pełnienia dyżurów. Zakaz handlu w niedziele spowodował, że w niedziele jest otwarta tylko jedna apteka w całym Powiecie Wrzesińskim.

2) wyposażenie środowisk informatycznych, czyli wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej            

Projekt jest realizowany od 2016 r. Jest to przedsięwzięcie, w ramach którego zamierza się zelektronizować i zdigitalizować dokumentacje medyczne w podmiotach leczniczych. W Wielkopolsce są 53 szpitale będące beneficjentami tego projektu. Wkład własny partnerów finansowych wynosi 15%, a wartość całego projektu jest na poziomie około 100.000.000,00 zł. Każdy samorząd, w tym Powiat Wrzesiński zawarł trójstronną umowę partnerską między Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Szpitalem Powiatowym i Powiatem. Powiaty występują w charakterze partnerów finansujących i zabezpieczają wkład własny, w przypadku Powiatu Wrzesińskiego jest to kwota 344.000,00 zł. Środki są wydatkowane na zakup infrastruktury komputerowej, komputery, drukarki, sieć, promocję, audyt i wynagrodzenie inżyniera kontraktu. Założeniem projektu jest wytworzenie i udostępnienie usług elektronicznych, zapewnienie przepływu informacji pomiędzy podmiotami leczniczymi, ujednolicenie i podniesienie poziomu bezpieczeństwa dokumentacji i usprawnienie jej przepływu pomiędzy szpitalami, tak aby pacjenci nie musieli ze sobą zabierać całej dokumentacji. W 2018 r. Powiat Wrzesiński przekazał do Urzędu Marszałkowskiego kwotę w wysokości 25.600 zł.

3) instytucja kornera

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych nakłada na starostę obowiązek powołania osoby do stwierdzenia zgonu w przypadku braku lekarza. Nie ma przepisów wykonawczych co do kryteriów, sposobów, warunków finansowania, i w jaki sposób wyłonić osobę, podmiot, czy placówkę, która będzie realizować to świadczenie. Ważny jest interes społeczny. Występująca luka prawna możne stwarzać absurdalne sytuacje. Od grudnia 2017 r. Powiat Wrzesiński zawarł umowę na świadczenie usług w postaci wykonania oględzin, stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu. W przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę nad zmarłym lub lekarza leczącego w ostatniej chorobie, z wyjątkiem przypadków, kiedy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. W 2018 r. było 16 takich zdarzeń. Podmiotem odpowiedzialnym za wezwanie kornera jest Komenda Powiatowa Policji. Funkcjonariusze posiadają numer telefonu do kornera i mogą w każdej chwili go wezwać. Powiat Wrzesiński ma zawartą umowę z 9 wykonawcami, którzy między sobą ustalają dyżury. W ciągu 4 godzin zleceniobiorca jest zobowiązany przyjechać na miejsce zdarzenia. Jednostkowy koszt takiego świadczenia wynosi 700,00 zł.

4) działania prozdrowotne

Powiat Wrzesiński współpracuje finansowo i pozafinansowo z takimi partnerami jak: Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, grupy seniorów i jednostki samorządów terytorialnych. Odbywają się cykliczne spotykania, na których ustalane są kierunki współpracy w ramach posiadanych środków, zasobów i możliwości. Powiat Wrzesiński wspiera takie przedsięwzięcia jak: międzygminna olimpiada sportowa przedszkolaków, dzień dawców szpiku, warsztaty malarskie dla osób z zaburzeniami intelektualnymi, mistrzostwa pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyka HIV i AIDS, rehabilitację ruchową i muzykoterapię realizowaną przy szpitalu. 

Przewodnicząca komisji zapytała, czy w związku z prowadzonymi działaniami zwiększa się ilość zapisów do bazy dawców szpiku.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że najwięcej osób do bazy dawców szpiku zgłasza się w momencie poszukiwania dawców na konkretny cel. Poinformowała, że tak było w przypadku akcji pn.: „Jarosław i inni potrzebują twojej pomocy”. Dodała, że ważna była akcja informacyjna podczas, której przekazywano ludziom, na czym polega bycie dawcą szpiku. Dodała, że do bazy potencjalnych dawców szpiku na przełomie ostatnich dwóch lat dołączyło kilkaset osób więcej.

Przewodnicząca komisji zapytała, jak wygląda nadzór właścicielski nad Szpitalem Powiatowym we Wrześni, i na ile radni mogą mieć wgląd w sprawy dotyczące szpitala.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że Szpital Powiatowy we Wrześni jest spółką prawa handlowego, która jest niezależna i nie jest jednostką samorządu powiatowego. Poinformowała, że w związku z tym są ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o uzyskanie informacji dotyczących bieżącej i finansowej działalności szpitala. Dodała, że za bieżącą działalność spółki odpowiada zarząd spółki. Dopowiedziała, że radni i mieszkańcy mają prawo dowiadywać się o stanie szpitala poprzez kierowanie pytań. Poinformowała, że nadzór właścicielski to obsługa zgromadzeń wspólników, które zwoływane są przez prezesa szpitala w zależności od potrzeb. Dodała, że na takim posiedzeniu omawiane są wszystkie dokumenty dotyczące m.in. udzielanych dotacji, wsparcia, czy zwiększenia udziałów w szpitalu. Dopowiedziała, że sprawy te administracyjnie przechodzą przez Referat Spraw Społecznych i Zdrowia.

Radna Małgorzata Cichacka zapytała, ile środków finansowych zostało wydane w 2018 r. na zadania związane z profilaktyką raka piersi.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że był to koszt kilkuset złotych. Poinformowała, że akcja odbywała się w Galerii Karuzela we Wrześni, co wiąże się z brakiem ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Dodała, że na akcję pn.: różowa kokardka przeznaczono kwotę 680,00 zł. Dopowiedziała, że największym wydatkiem był zakup fantomu w 2016 r.

Małgorzata Cichacka zapytała, czy mammobus jest raz w roku.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że mammobus może być średnio raz na kwartał. Dodała, że ośrodek profilaktyki nowotworowej, który odpowiada za mammobus weryfikuje popyt na jego usługi, ponieważ kobieta, która miała wykonane badanie, to w ciągu roku nie może mieć ponownie wykonanego badania.  

Radny Stefan Tomczak poinformował, że bardzo dużo mówi się teraz o nowotworze szyjki macicy. Zapytał, czy ten temat poruszany jest wśród młodzieży i co ze szczepionkami przeciw tej chorobie.

Joanna Musiałkiewicz dodała, że prowadzonych jest bardzo dużo rozmów na temat szczepień przeciw nowotworowi raka szyjki macicy m.in. z lekarzem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemioligicznej we Wrześni. Dopowiedziała, że na temat raka szyjki macicy wspomina się np. podczas akcji różowa kokardka. Poinformowała, że zamierza się również podczas spotkań poruszać tematy dotyczące profilaktyki raka prostaty i raka jąder.

Radny Rafał Zięty dopowiedział, że nie ma jeszcze badań, które potwierdzały by pozytywne czy negatywne efekty stosowania szczepionek przeciw nowotworowi raka szyjki macicy.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, czy są podejmowane działania dotyczące pomocy dla młodzieży związane z tzw. hejtem.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że spektakl profilaktyczny dla młodzieży, który był realizowany przy współpracy z Teatrem Kurtyna z Krakowa obejmował tematykę pomocy dla młodzieży. Poinformowała, że ten spektakl, po konsultacjach z pedagogami szkolnymi stwierdzono, że był podstawą do zorganizowania kolejnych spotkań z młodzieżą. Dodała, że temat tzw. hejtu poruszany jest również podczas innych działań związanych z Akademią Pozytywnego Myślenia.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące.

Filip Biernat, dziennikarz gazety „Wiadomości Wrzesińskie” zapytał, jak wygląda sytuacja dotycząca karetki w Pyzdrach.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że zostały podjęte działania przez samorząd powiatowy w postaci apelu skierowanego do wojewody. Poinformowała, że na ten moment nie otrzymano żadnej odpowiedzi.

Filip Biernat zapytał, czy prawdą jest, że powiat zaniedbał terminy związane z opiniowaniem proponowanych zmian dotyczących karetek.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński poinformował, że niejednokrotnie Powiat Wrzesiński opiniował i zwracał uwagę, aby karetka pozostała w Pyzdrach i nie była przenoszona.

Starosta wrzesiński dodał, że jest to system rządowy, w którym określona jest ilość karetek na każde województwo. Dopowiedział, że w momencie, kiedy rozpoczęto remont mostu w Pyzdrach podjęto działania zmierzające do usytuowania karetki w Pyzdrach. Poinformował, że we Wrześni były cały czas dwie karetki, dopiero ze względu na remont mostu w Pyzdrach przeniesiono karetkę z Gizałek do Pyzdr. Dodał, że ze względu na tę sytuację w Pleszewie odbyła się manifestacja oraz składano petycje do wojewody. Dopowiedział, że w 2012 r. przygotowywano nowy system ratownictwa, w którym zmieniano tzw. punkty powiadamiania, które były kiedyś w każdym powiecie, później stwierdzono, że będzie w każdym subregionie. Poinformował, że Września była obsługiwana przez tzw. spółkę pleszewsko – gnieźnieńską. Dodał, że po dwóch latach obsługi Wrześni stwierdzono, że jest zbyt małe finansowanie w stosunku do kosztów obsługi terenu Powiatu Wrzesińskiego, w związku, z czym w wyniku porozumienia karetka była nadal w konsorcjum pleszewsko – gnieźnieńskim. Dopowiedział, że przed ostatecznym rozstrzygnięciem, planowano podział na subregiony. Poinformował, że Pleszew jest w subregionie kalisko – leszczyńskim, a Września w subregionie konińskim. Dodał, że podjęto następnie decyzję, iż będą dwa centra: zachodni i wschodni, czyli Konin i Poznań. Dopowiedział, że w związku z powyższym karetka wróciła z powrotem na swoje miejsce pierwotne. Poinformował, że dziś istnieje podział na subregiony. Dodał, że dyspozytor np. z Konina ma podgląd na wszystkie karetki, które znajdują się w danym subregionie. Dopowiedział, że w chwili, kiedy podjęto rozstrzygnięcie dotyczące nowych kontraktów, to Września została podwykonawcą dla Konina, który będzie obsługiwał rejon wrzesiński na nowych warunkach z dwoma karetkami. Poinformował, że nie do końca podziela się to uzasadnienie, ponieważ na terenie Powiatu Wrzesińskiego jest coraz więcej miejsc zagrożeń oraz wzrasta liczba mieszkańców. Dodał, że w nowym obiekcie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni, który zostanie uruchomiony na początku 2020 r. jest przewidziane miejsce na lokalizację karetki specjalistycznej wraz z zapleczem.

Rafał Zięty poinformował, że dyspozytor dzięki podglądowi, widzi czy karetka jedzie z pacjentem, czy bez pacjenta. Dodał, że najważniejsze jest, aby dyspozytor widział karetkę i skierował ją do najbliższego miejsca zdarzenia. Dopowiedział, że jest to o wiele lepszy system, niż od tego, kiedy karetka mogła poruszać się tylko w obrębie powiatu. Poinformował, że ważne jest, aby system funkcjonował i był unowocześniany oraz, aby karetki były sprawne. Dodał, że przy delokalizacji karetek w ogóle nie wzięto pod uwagę argumentów dotyczących rozwoju gospodarczego Wrześni oraz liczby zatrudnionych pracowników, którzy nie są zameldowani na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

Radny Jarosław Czyż zapytał, czy w przypadku zdarzenia w rejonie zachodnim, karetka z rejonu wschodniego, która jest bliżej wypadku, może pojechać we wskazane miejsce.   

Rafał Zięty odpowiedział, że nie może. Dodał, że kiedyś istniał pomysł, aby karetki rozmieścić na województwa.

Starosta wrześni poinformował, że taki system funkcjonuje w małopolsce. Dodał, że na całą małopolskę istnieje jedno centrum dyspozycyjne. Dopowiedział, że jeżeli system będzie dofinansowany, sprzęt powiadamiania i karetki będą sprawne to system będzie funkcjonował, natomiast jeżeli są niesprawne karetki, brakuje wyposażenia i systemu monitoringu to nie będzie to dobrze funkcjonować.

Przewodnicząca komisji poinformowała, że kiedyś prowadzono rozmowy na temat dofinansowania z gmin. Zapytał, czy istnieje możliwość, aby gminy brały udział w dofinansowaniu np. zakupu karetki.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że odbyły się rozmowy na temat dofinansowania udzielonego przez gminy. Dodał, że jest to kwestia podjęcia uchwał przez dane gminy.

Filip Biernat zapytał, ile będzie karetek od 1 kwietnia w Powicie Wrzesińskim.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że na terenie powiatu będą dwie karetki, tak jak było przed zamknięciem mostu w Pyzdrach.

Filip Biernat zapytał, czy uda się sfinalizować nową karetkę w bieżącym roku.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że nowa karetka zostanie zakupiona w 2019 r. Dodał, że po udzieleniu dotacji przez gminy, zostanie ogłoszony przetarg na zakup karetki. Dopowiedział, że wszystko będzie zależeć od terminu zakończenia przetargu oraz wyposażenia karetki.

Filip Biernat zapytał, kto będzie właścicielem karetki.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że Powiat Wrzesiński przekaże karetkę spółce z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni”.

Filip Biernat zapytał, czy kwestia oddziału udarowego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni jest nadal rozważana.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że nowy prezes szpitala planuje, aby oddział udarowy powrócił do szpitala we Wrześni.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 4 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.