Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 3 / 2019

PROTOKÓŁ NR 3/2019

Z POSIEDZENIA KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 7 marca 2019 r.

 

Henryka Waligóra, przewodnicząca komisji otworzyła posiedzenie i stwierdziła obecność siedmiu członków komisji. Posiedzenie odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Ze względu na tematykę posiedzenia, uczestniczyli w nim:

1) Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

2) Dorota Olszewska, koordynator biura ds. Osób Niepełnosprawnych;

3) Sylwia Wojdanowicz, specjalista Pracy z Rodziną;

4) Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawnych;

5) Joanna Musiałkiewicz, kierownik Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie i omówienie porządku posiedzenia.

3. Zapoznanie się z działalnością Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Niepełnosprawnych.

4. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne głosy i wnioski.

Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

 

Pkt 3. Zapoznanie się z działalnością Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Niepełnosprawnych.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że przy staroście tworzy się powiatową społeczną radę ds. osób niepełnosprawnych. Zakres działań, powoływanie członków i kadencja powiatowej rady określone są w art. 44b i 44c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na podstawie Zarządzenia Starosty Wrzesińskiego została powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wrzesińskim. Dodała, że Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dopowiedziała, że sprawy z zakresu rehabilitacji zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni. Poinformowała, że natomiast jeśli chodzi o rehabilitację społeczną, to osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkujące Powiat Wrzesiński mogą ubiegać się o dofinansowanie do:

  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Dodała, że zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych określone zostały w regulaminie, który stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni z dnia  18 kwietnia 2016 r.

Dorota Olszewska, koordynator biura ds. Osób Niepełnosprawnych przedstawiła w formie tabeli liczbę składanych wniosków w 2018 r. i na dzień dzisiejszy oraz wydatkowane środki finansowe na rehabilitację społeczną i zawodową w latach 2016 – 2018 i plan środków na 2019 r. Tabele stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Dorota Olszewska poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni przesłał pismo do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, iż planuje przeznaczyć kwotę 115.000,00 zł na rehabilitację zawodową, w tym 75.000,00 zł na dotacje dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej i 40.000,00 zł na staże dla osób niepełnosprawnych. Dodała, że w związku z powyższym pozostaje kwota 823.000,00 zł na rehabilitację społeczną z wyłączeniem warsztatów terapii zajęciowej, na które osobno została przyznana kwota w wysokości 1.957.560,00 zł. Dopowiedziała, że z kwoty 823.000,00 zł planuje przeznaczyć się:

a) 200.000,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) 200.000,00 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

c) 35.000,00 zł na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

d) 398.361,00 zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Poinformowała, że 17 osób zostało już zakalikowane do przyznania dotacji na likwidację barier. Dodała, że 16 wniosków złożono na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że organizacje z terenu Powiatu Wrzesińskiego, działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. O dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki mogą ubiegać się również podmioty gospodarcze pod warunkiem prowadzenia, co najmniej od 2 lat działalności związanej z rehabilitacją niepełnosprawnych i posiadaniem odpowiednich środków finansowych. Dodała, że wnioski powinny być złożone do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Poinformowała, że dużo wniosków zostało złożonych na zakup komputerów z funkcją mówienia dla dzieci niepełnosprawnych.

Radny Grzegorz Trocha dodał, że komputery z funkcją mówienia najlepiej spełniają swoją rolę, kiedy dziecko korzysta z nich zarówno w szkole, jak i w domu.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni posiada już takie komputery z funkcją mówienia. Dodała, że wpływają wnioski na zakup takiego sprzętu, dlatego, aby dzieci mogły korzystać z nich również w domu.

Radny Marek Kołodziejczyk zapytał, czy różnica między planowanymi, a wydatkowanymi środkami finansowymi wynika z algorytmu.

Anna Maria Kulczyńska odpowiedziała, że z algorytmu wynika, ile środków finansowych przekazywane jest na określony powiat. Poinformowała, że sprawy z zakresu rehabilitacji zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy, który wnioskuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o środki finansowe. Dodała, że różnica miedzy środkami planowanymi a wydatkowanymi wynika z tego, że urząd pracy wnioskuje o pewną pulę środków, a wydaje ją mniejszą. Dopowiedziała, że niewykorzystane środki można przenieść na realizację innych zadań poprzez podjęcie uchwały Rady Powiatu. Poinformowała, że zostało złożonych bardzo dużo wniosków na turnusy rehabilitacyjne i likwidację barier architektonicznych. Dodała, że przed przyznaniem środków przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przeprowadza się wizje lokalne.

Dorota Olszewska dodała, że w 2019 r. przeprowadzono aktualnie 31 wizji lokalnych na terenie Powiatu Wrzesińskiego, w tym u 17 osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy balkoników, kul czy osób trzecich. Dopowiedziała, że wizje lokalne dokonuje również inspektor nadzoru budowlanego, który sprawdza, czy wnioskowany zakres prac, może zostać wykonany, aby zlikwidować bariery i ułatwić funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej.

Grzegorz Trocha zapytał, jak wygląda sytuacja z wypożyczaniem łóżek rehabilitacyjnych.

Dorota Olszewska odpowiedziała, że na ten moment na 2019 r. zostało złożonych 14 wniosków na łóżka rehabilitacyjne.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy jest duża różnica między liczbą składanych wniosków, a wydaniem decyzji odmownych w sprawie udzielenia dofinansowania.

Dorota Olszewska odpowiedziała, że nie starczy środków finansowych na dofinansowanie wszystkich złożonych wniosków. Dodała, że na ten moment na 2019 r. zostało złożonych już 245 wniosków o udzielenie dofinansowania na zadania rehabilitacji społecznej.

 

Pkt 4 Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

Członkowie komisji jednogłośnie wybrali na zastępcę przewodniczącego komisji radnego Grzegorza Trochę.

 

W Pkt 5 Sprawy bieżące członkowie komisji nie zabrali głosu.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

Przewodnicząca komisji

/-/ Henryka Waligóra

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak, podinspektor Referatu Kontroli, Obsługi Rady i Zarządu

drukuj (Protokół nr 3 / 2019)

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.