Szybkie linki

Treść strony

Protokół nr 6/2015

PROTOKÓŁ NR 6/2015

Z KOMISJI ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 16 listopada 2015 r.

 

 

Przewodnicząca komisji, Henryka Waligóra otworzyła posiedzenie, stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecny członek komisji – Waldemar Grzegorek.

W posiedzeniu uczestniczył Jerzy Nowaczyk - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz Olga Krukowska – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Przedstawienie i omówienie planu prac na posiedzeniu.
  3. Omówienie przyszłości rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej powiatu wrzesińskiego.
  4. Omówienie współdziałania przy opracowaniu Strategii Polityki Społecznej powiatu wrzesińskiego na lata 2016/2020.
  5. Wolne głosy i wnioski.
  6. Zakończenie.

.

Ad. 3:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jerzy Nowaczyk przedstawił informację stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. Informacja dotyczy zestawienia statystycznego pieczy zastępczej na terenie powiatu wrzesińskiego. Dodał, iż od 2020 roku placówka Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny będzie mogła mieć pod opieką jedynie 14 dzieci. Istnieje jednak szansa, że termin ten ulegnie przesunięciu. Wprowadzone ograniczenie liczbowe jest bardzo ważne z perspektywy organizacji placówki, ponieważ  w tym momencie musiałyby istnieć na terenie powiatu dwa takie domy. Finansowanie obu placówek będzie  najprawdopodobniej odbywało się przy udziale środków zewnętrznych. Jerzy Nowaczyk dodał, iż istnieje program, który pomaga się usamodzielnić wychowankom Zgodnie z programem młodzież może po opuszczeniu ośrodka sama mieszkać i prowadzić gospodarstwo domowe. Henryka Waligóra zadała pytanie o przyczynę tendencji spadkowej w liczbie rodzin zastępczych. Odpowiedzi udzieliła Olga Krukowska, która wyjaśniła,iż wynika ona ze zmiany ustawy. Dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej mają szansę wrócić do środowiska naturalnego. Jeśli nie ma takiej możliwości, wtedy podejmuje się działania w celu uregulowania sytuacji prawnej dziecka, a następnie przekazuje go do adopcji, czy do rodziny zastępczej. Sąd zwraca się z prośbą do placówki, aby przeprowadzić selekcję rodzin ubiegających się o status rodziny zastępczej. W toku weryfikacji kilka rodzin nie uzyskało akceptacji placówki ze względu na zbyt niskie kompetencje wychowawcze. Także ze względu na zaostrzenie  stopnia weryfikacji poziom wskaźnika rodzin zastępczych uległ zmniejszeniu. Czesław Borkowski zapytał, ile rodzin zastępczych znajduje się   w powiecie. Olga Krukowska odpowiedziała, iż w powiecie znajdują się 64 takie rodziny. Henryka Waligóra zapytała, czy młodzież, która się usamodzielniła podlega dodatkowemu monitoringowi. Jerzy Nowaczyk odpowiedział, iż każdy ma indywidualny program usamodzielniania. Placówka udziela pomocy w różnych sferach. Najtrudniejsze jest pozyskanie pomocy dla młodzieży, która zakończyła naukę, wtedy wsparcia poszukuje się także w gminie, celem pozyskania lokalu dla dorosłych wychowanków. Stwierdził, iż niektóre osoby po opuszczeniu ośrodka ulegają demoralizacji i trudno monitorować ich usamodzielnianie się oraz sposób, w jaki radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Dodał, że niektórzy wychowankowie bardzo dobrze radzą sobie w dorosłym życiu, kończąc także studia wyższe. Olga Krukowska dodała, iż wielu wychowanków potrafi dobrze wykorzystać pomoc, także finansową, którą otrzymują od placówki.

Ad.4:

Henryka Waligóra poprosiła o przedstawienie informacji, na jakim etapie znajduje się przygotowywanie Strategii Polityki Społecznej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2016-2020. Jerzy Nowaczyk odpowiedział, iż uchwałą Rady Powiatu we Wrześni wyrażono zgodę  na  powołanie zespołów do przygotowywania dokumentu. Obejmuje on 4 obszary polityki społecznej: wsparcie rodziny i dziecka, wspomaganie osób niepełnosprawnych, wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz aktywność społeczna mieszkańców. Wiele obszarów, które zostały objęte wcześniejszymi programami, można było umieścić w tworzonej strategii. W najbliższym czasie projekt zostanie przekazany Zarządowi Powiatu we Wrześni. Po przyjęciu projektu zostanie on objęty konsultacjami społecznymi. Dodatkowo wymogiem ustawowym jest wypowiedzenie się każdej z gmin i wniesienie uwag do projektu, ponieważ często zadania gminne i powiatowe łączą się. Finalnie dokument zostanie przyjęty podczas sesji Rady Powiatu. Jerzy Nowaczyk zobowiązał się, iż projekt dokumentu zostanie przesłany drogą mailową także członkom Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Henryka Waligora poprosiła o doprecyzowanie, jak przebiega współpraca między placówkami socjalnymi, a asystentami rodzin. Jerzy Nowaczyk odpowiedział, iż odkąd ustawodawca narzucił pewne ramy współdziałania, jest ona o wiele sprawniejsza i koordynacja działań przebiega lepiej niż w latach poprzednich. Każda z placówek realizuje swoje obszary działania, ale wszystkie podejmowane zadania są konsultowane.

Ad.5:

Bogdan Kruk zadał pytanie jaki procent osób niepełnosprawnych otrzymuje karty parkingowe. Jerzy Nowaczyk odpowiedział, iż aktualnie niezbędne jest orzeczenie zespołu ds. niepełnosprawnych, który jest jedynym organem uprawnionym do wydawania karty po orzeczeniu niepełnosprawności. Kartę otrzymuje tylko osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o znacznym ograniczeniu samodzielności w poruszaniu się.Zespół we Wrześni bardzo rygorystycznie weryfikuje składane wnioski, jednak zespół poznański często rozpatruje odwołania od decyzji odmownej pozytywnie dla wnioskującego. Szacuje się, że liczba kart parkingowych, wydawanych niepełnosprawnym zmniejszy się  o około 2/3. 

Henryka Waligóra zaproponowała, aby następne posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej odbyło się w Czeszewie. Poprosiła także członków komisji o przygotowanie propozycji do planu pracy komisji na następny rok.

Ad. 6:

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca Henryka Waligóra zamknęła posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Przewodnicząca Komisji

Henryka Waligóra

Protokołowała:

Natalia Ratajczyk

 

Września, dnia 16.11.2015 r.

drukuj (Protokół nr 6/2015)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryka Waligora
  • opublikował: Grzegorz Kolecki
    data publikacji: 2020-07-20 15:14

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.