Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 164 / 2021

PROTOKÓŁ NR 164/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 19 stycznia 2021 r.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie odpowiedzi i modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że pytania wykonawców dotyczyły parametrów technicznych wyposażenia pracowni. Dodała, że zmiany w opisie przedmiotu zamówienia nie powodują konieczności przesunięcia terminu otwarcia ofert.

Sprawy są prowadzone pod nr. NI.272.40.2020 i NI.272.45.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem odpowiedzi i modyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził odpowiedzi i modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego.

 

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji umowy dotacyjnej na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że wniosek dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego na zakup indywidualnego wyposażenia ucznia oddziału przygotowania wojskowego (28 pakietów). Zaznaczyła, że dyrektor wnioskuje o uzupełnienie brakującej kwoty wkładu własnego w wysokości 1.992,00 zł, kwotę 5.400.00 zł zabezpieczono w budżecie szkoły na 2021 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.10.1.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup umundurowania dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do pracowni informatycznej oraz elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że zakupiony sprzęt stanowią: odkurzacz, tablica multimedialna, tester okablowania i dwie drukarki o łącznej wartości 19.732,89 zł. Dodała, że oferta wykonawcy Martex z siedzibą w miejscowości Krzeszów mieści się w kwocie, którą zabezpieczono na realizację zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 930/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego do pracowni informatycznej oraz elektronicznej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku”.

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku”, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu zaproponowała, by ogłosić konkurs ofert na ww. zadanie mimo braku pewności, w sytuacji epidemii koronawirusa, czy zaplanowane rozgrywki szkolne odbędą się zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”. Dodała, że w związku z ogłoszonym konkursem zostanie przeprowadzony nabór członków komisji konkursowej, którego celem jest wyłonienie dwóch osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lud podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 931/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku”,

2) nr 932/2021 w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku”, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Pkt 4 Zatwierdzenie planu finansowego realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września w 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że plan finansowy realizacji zadań biblioteki powiatowej wynosi 70.000,00 zł, w tym m.in. 15.000,00 zł przeznaczone jest na zakup księgozbioru do bibliotek, 15.000,00 zł na publikację książki pn. „Podania, opowieści, baśnie i legendy powiatu wrzesińskiego” i 5.000,00 zł na hosting bibliotecznego programu komputerowego. Zaznaczyła, że przedłożony plan finansowy jest zgodny z porozumieniem i budżetem zaplanowanym na ten cel.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.031.2.2020 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

 

Pkt 5.1 Przedstawienie bieżących spraw dotyczących funkcjonowania Szpitala Powiatowego we Wrześni.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że prezes Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. wystąpił do Narodowego Funduszu Zdrowia o utworzenie punktu szczepień w przychodni lekarza rodzinnego. Dodała, że Zarząd Spółki poinformował o otwarciu postępowania układowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu z dniem 7 stycznia 2021 r. na wniosek Zarządu Spółki w związku z rozstrzygnięciem na jej niekorzyść sprawy sądowej dotyczącej rozbudowy szpitala.

Zarząd Powiatu przyjął informacje do wiadomości.

 

Pkt 5.2 Przedstawienie sprawy postępowania przetargowego na adaptację parteru budynków A i B Szpitala Powiatowego we Wrześni na potrzeby oddziału pediatrycznego.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Zarząd Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. przedstawił informację z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na adaptację parteru szpitala na potrzeby oddziału pediatrycznego. Zaznaczyła, że najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca Wegner Sp. z .o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu w kwocie 3.296.000,00 zł (koszty robót budowlanych). Dodała, że całkowity koszt realizacji zadania obejmuje również nadzór inwestorski w kwocie 80.000,00 zł i zakup wyposażenia w kwocie 430.000,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.0232.14.2019 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 5.3 Przedstawienie sytuacji związanej z funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedłożył comiesięczne sprawozdanie z działalności jednostek pomocy społecznej i warsztatów terapii zajęciowej w związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. Zaznaczyła, że kontakt z podopiecznymi był utrzymywany telefonicznie, materiały terapeutyczne był przekazywane. Zaznaczyła, że na podstawie decyzji wojewody wielkopolskiego działalność śds-ów i wtz-ów zostanie wznowiona z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

Pkt 5.4 Przedstawienie informacji o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości położonej w Bierzglinku oznaczonej nr geodezyjnym 139/73, 139/75, 375/153.

Jolanta Pielak poinformowała, że na podstawie aktualizacji klasyfikacji gleboznawczej nieruchomości położonej w Bierzglinku obszar 1,1776 ha stanowią grunty rolne III klasy. Zaproponowała, by wystąpić do burmistrza Wrześni o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ww. nieruchomości z wyłączeniem gruntów rolnych. Dodała, że łączna powierzchnia gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową wynosi 20,6514 ha.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.3.2.2021 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wystąpienie o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku z wyłączeniem gruntów rolnych.

 

Pkt 5.5 Przedstawienie zawiadomienia Sądu Rejonowego we Wrześni o zawezwanie do próby ugodowej.

Jolanta Pielak poinformowała, że spadkobierca poprzedniego właściciela nieruchomości oznaczonych geodezyjnie nr 3703/5, 3703/9, 3703/13, 3703/14 położonych przy ulicy Kaliskiej we Wrześni o powierzchni 5035 m2 wystąpił z sądowym zawezwaniem do próby ugodowej. Podkreśliła, że spadkobierca wnioskuje o wydanie działek i zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez powiat wrzesiński. Zaznaczyła, że koszt użytkowania nieruchomości przez okres 10 lat przez powiat wrzesiński został oszacowany przez spadkobiercę w wysokości 1.200.000,00 zł. Podkreśliła, że spadkobierca deklaruje obniżenie należnej kwoty do wysokości 900.000,00 zł w przypadku wydania uprzątniętej nieruchomości do dnia 30 kwietnia br. Nadmieniła, że pod koniec listopada 2020 r. został wydany wyrok w sprawie uzgodnienia treści księgi wieczystej, na podstawie którego spadkobierca dochodzi tytułu własności do ww. nieruchomości. Dodała, że wyrok nie jest prawomocny.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.3.1.2021 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Wniosek w sprawie dofinansowania wyjazdu zawodników KPS Progress na rozgrywki w piłce siatkowej.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że KPS Progress wystąpił o dofinansowanie wyjazdu zawodników na rozgrywki w piłce siatkowej mające na celu przygotowanie ich do finału wojewódzkiego.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.425.1.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych
i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie wyjazdu w kwocie 500,00 zł.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Waldemar Grzegorek 
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak 
  5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 164 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2021-02-12 15:55

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.