Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 167 / 2021

PROTOKÓŁ NR 167/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2021 r.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 i pkt 1.2 Podjęcie uchwał w sprawach: powołania komisji przetargowej / nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego i budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że powołuje się komisję przetargową do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przeprowadzenia postępowania przetargowego w cel realizacji przedmiotowej inwestycji. Dodała, że zakres obowiązków i prac oraz tryb pracy komisji określi nadany jej regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 935/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego i budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

2) nr 936/2021 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego i budowa boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę w kwocie 259.023,11 zł brutto przedstawił wykonawca RENOVO Renowacja zabytków Mariusz Łączny z siedzibą w Śremie. Zaznaczyła, że na realizację zadania zabezpieczono kwotę 237.684,00 zł, którą zwiększono do wysokości oferowanej przez wykonawcę, dlatego wyłonienie wykonawcy zadania jest uzasadnione. Przypomniała, że roboty obejmują remont wieży i attyki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 937/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu.

 

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział we Wrześni. Przypomniała, że zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami wysokość środków do dyspozycji Zarządu na wniosek dyrektorów wynosi 30.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 938/2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021.

 

Pkt 2.1 Przedstawienie sprawozdania rzeczowo-finansowego realizacji zadań biblioteki powiatowej w 2020 r.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że zgodnie z zawartym porozumieniem burmistrz Wrześni złożył sprawozdanie z realizacji zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Września. Zaznaczyła, że dotacja w wysokości 55.000,00 zł została rozdysponowana zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.031.1.2.2020 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 2.2 Przedstawienie informacji z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę w kwocie 2.375.253,00 zł na wykonanie termomodernizacji złożył wykonawca New Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zaznaczyła, że „Szpital Powiatowy” Spółka z o.o. zabezpieczył na ten cel kwotę 1.902.650,00 zł (dotacja i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Podkreśliła, że Zarząd Spółki wnioskuje o zabezpieczenie brakującej kwoty na realizację robót budowlanych i kwoty 60.000,00 zł na nadzór inwestorski, łącznie 532.603,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.0232.15.2020 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty 530.603,00 zł na realizację zadania pn. „Działania energooszczędne w budynku przychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.”.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie wniosku Nadleśnictwa Grodziec w sprawie zmiany stawki za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformowała, że Nadleśnictwo Grodziec wystąpiło o wzrost obowiązującej stawki o 1,50 zł/ha za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu wrzesińskiego. Przypomniała, że wysokość stawki przyjętej na realizację tego zadania wynosi 21,50 zł/ha. Przypomniała, że nadzór nad prywatnymi lasami jest pełniony od 2011 r. w znacznym zakresie przez Nadleśnictwo Grodziec. Zauważyła, że biorąc pod uwagę stawki obowiązujące
w sąsiednich powiatach od 18,00 zł do 23,00 zł/ha nie jest zasadne podwyższenie obowiązującej stawki.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6160.1.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na wzrost stawki za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Rozpatrzenie wniosku burmistrza Nekli w sprawie zwolnienia lub obniżenia opłat za wydanie druków komunikacyjnych dla mieszkańców Starczanowa.

Zarząd Powiatu rozpatrzył negatywnie ww. wniosek. Od głosu wstrzymał się Robert Balicki.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WK.3033.1.7.2021 w Wydziale Komunikacji i Transportu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Waldemar Grzegorek 
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak 
  5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 167 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2021-03-09 12:43

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.