Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 168 / 2021

PROTOKÓŁ NR 168/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 lutego 2021 r.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2025.

Kinga Śmigielska, pedagog Biura Pomocy Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie opracowanie i realizacja programu przeciwdziałania przemocy należą do zadań własnych powiatu. Wyjaśniła, że program określa kompleksowe działania skierowane na profilaktykę przeciwdziałania przemocy i ochronę ofiar przemocy oraz edukację sprawców stosujących przemoc. Przypomniała, że od kwietnia 2011 r. działa Zespół Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w pracach którego uczestniczą: psycholog, terapeuta systemowy rodzin, pedagog oraz były policjant Komendy Powiatowej Policji we Wrześni. Podkreśliła, że w ramach dotacji z województwa wielkopolskiego był realizowany program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, który został ukończony w 2020 r. przez trzy osoby, a w 2019 r. przed jednego uczestnika. Poinformowała, że przewiduje się opracowanie programu przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 939/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2025.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie odpowiedzi i modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że zostały udzielone odpowiedzi na pytania wykonawców i wprowadzone zmiany ilościowe w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego dostawy wyposażenia do pracowni Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej. Zaznaczyła, że zmiany spowodowały konieczność wydłużenia terminu składania ofert.

Sprawy są prowadzone pod nr. NI.272.42.2020 i NI.272.45.2020 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad modyfikacjami specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził odpowiedzi i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego”.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie stanu zaawansowania robót budowalnych w budynku modernizowanego Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała o potrzebie dokonania zmian projektowych wynikających z konieczności weryfikacji błędów projektowych. Zaznaczyła, że koszt robót budowlanych szacuje się w kwocie 398.000,00 zł. Dodała, że z uwagi na fakt, iż są prowadzone rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w zakresie uznania tych kosztów jako kwalifikowalnych, zwiększenie środków na ten cel z budżetu powiatu może wynosić tylko 5% szacowanych kosztów.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i zdecydował o wyasygnowaniu na ten cel środków z budżetu zabezpieczonego na zagospodarowanie terenu.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie rozbudowy ulicy Kościuszki we Wrześni.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że w związku ze zwrotem akt sprawy przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wojewoda wielkopolski wystąpił z pismem w sprawie wyjaśnienia, czy Zarząd Powiatu podtrzymuje wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo – ulica Kościuszki we Wrześni. Zaproponował, by dokonać jedynie drobnych korekt z uwagi na obowiązujące przepisy. Zaznaczył, że inne zmiany w projekcie rozbudowy drogi mogłyby spowodować zmianę granic pasa drogowego i w konsekwencji doprowadzić do uchylenia decyzji. Dodał, że uwagi zgłaszane do koncepcji budowy skrzyżowania drogi powiatowej z ulicą Kilińskiego są niezasadne, gdyż odwołania w tej sprawie zostały odrzucone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i sąd administracyjny.

Zarząd Powiatu podtrzymał wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo – ulica Kościuszki we Wrześni.

 

Pkt 3.3 Przedstawienie projektu naboru do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt naboru uwzględniając propozycje dyrektorów i proponowane zmiany:

1) 5 oddziałów w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza, w klasie 1b kształcenie sportowe z zakresu lacrosse (20 uczniów), klasa 1e dwujęzyczna (przedmioty w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia i wiedza o społeczeństwie),

2) 1 oddział przygotowania wojskowego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

3) 5 oddziałów w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:

a) propozycja dyrektora: 2 oddziały technik weterynarii, 2 oddziały łączone i 1 oddział technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (w miejsce technika rolnika),

b) propozycja Wydziału: 1 oddział łączony: technik żywienia i usług gastronomicznych/technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności, 1 oddział technika organizacji turystyki (brak naboru w zawodzie technik hotelarstwa), 1 oddział technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki; 2 oddziały technik weterynarii (w przypadku braku kandydatów 1,5 oddziału technika weterynarii i 1 oddział technika żywienia i usług gastronomicznych);

4) 6 oddziałów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych:

a) propozycja dyrektora: utworzenie 0,5 oddziału technika ekonomisty (był 1 oddział), 0,5 oddziału technika rachunkowości;

5) 2 oddziały w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Politechnicznych,

6) 1 oddział w Technikum nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,

7) 5 oddziałów w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,

8) 2 oddziałów w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2,

9) 1 oddział w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.42.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie:

1) wprowadził zmianę w projekcie naboru do Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących: zdecydował o nieprzeprowadzaniu naboru w zawodzie technik hotelarstwa i wyraził zgodę na utworzenie 1 oddziału technika organizacji turystyki i 1 oddziału łączonego: technik żywienia i usług gastronomicznych/technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności,

2 ) w pozostałych szkołach ponadpodstawowych zatwierdził projekt naboru w zakresie proponowanym przez dyrektorów szkół.

 

Pkt 5.1 i pkt 5.2 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok,
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) nastąpiły zmiany w harmonogramie i zwiększył się o kwotę 940.942,95 zł plan realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców”,

2) nastąpiły zmiany w harmonogramie i zwiększył się o kwotę 133.597,00 zł plan realizacji projektu pn. „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”,

3) nastąpiły zmiany w harmonogramie i zmniejszył się o kwotę 823.061,80 zł plan realizacji projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych Powiatu Wrzesińskiego”,

4) wpłynęły środki w wysokości 4.312,50 zł na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,

5) wpłynęło odszkodowanie w wysokości 1.396,00 zł za uszkodzenie bariery ochronnej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Stępocin.

Zarząd Powiatu przeanalizował wnioski o zmiany planów wydatków i wyraził zgodę na:

1) zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 1.992,00 zł na zakup umundurowania dla uczniów oddziału wojskowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

2) przeznaczenie kwoty 1.420,00 zł na indywidualne nauczania ucznia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

3) przeznaczenie kwoty 562,06 zł na realizację projektu mającego na celu wdrożenie elektronicznej dokumentacji w Szpitalu Powiatowym we Wrześni,

4) zabezpieczenie kwoty 400.000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni polegającego na termomodernizacji budynku przychodni,

5) zabezpieczenie kwoty 45.000,00 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni polegającego na zakupie wyposażenia dla zespołów ratownictwa medycznego.

Ww. zmiany zostały uwzględnione w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady:

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 r.,

2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 168 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-03-09 12:52

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.