Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 169 / 2021

PROTOKÓŁ NR 169/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 lutego 2021 r.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie możliwości ubiegania się o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane przy zabytkach. Zaproponował, by wnioskować o dotację w wysokości kwoty brakującej do realizacji zaplanowanych robót budowalnych w Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wystąpienie o dotację z ww. wnioskiem.

 

Pkt 2 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli, działka nr 29.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformował, że projekt miejscowego planu zagospodarowania działki nr 29 w Nekli przewiduje przeznaczenie powierzchni około 2,5 ha (w okolicy ulicy Czerniejewskiej) pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną. Zaznaczył, że projekt planu dotyczy terenów będących własnością gminy.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.51.1.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wniósł uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli, działka nr 29.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie decyzji wojewody wielkopolskiego dotyczącej umorzenia postępowania odwoławczego w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Bierzglinku.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że wojewoda wielkopolski umorzył postępowanie odwoławcze i utrzymał w mocy decyzję o pozwoleniu na budowę wieży telekomunikacyjnej w Bierzglinku. Zaznaczyła, że organ wskazał, iż powiat wrzesiński nie jest stroną postępowania, gdyż w jednym postępowaniu nie może nastąpić łączenie funkcji organu prowadzącego postępowanie tj. wydającego decyzję i strony tego postępowania przy odwoływaniu się od jej treści.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.10.8.2020 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

Pkt 3.2 Przedstawienie decyzji wojewody wielkopolskiego w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo.

Jolanta Pielak poinformowała, że wojewoda wielkopolski ustalił wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Miłosław – Mikuszewo w wysokości 157.540,95 zł powiększonej o 5 % wartości nieruchomości w związku z jej dobrowolnym wydaniem.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.10.6.2020 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 3.3 Przedstawienie zawiadomienia o oddaniu w najem nieruchomości przekazanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Jolanta Pielak poinformowała, że dyrektor szkoły zawiadomił o oddaniu w najem Wielkopolskiej Izbie Rolniczej pomieszczenia na biuro i użyczeniu NZOZ „Szkol-Med.” s.c. pomieszczenia na gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Nadmieniła, że umowy z podmiotami zostały zawarte na czas oznaczony od 01.01. do 31.12.2021 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.680.6.2.2021 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własności Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

Jolanta Pielak poinformowała, że w celu kontynuacji procesu sprzedaży działek pod zabudowę jednorodzinną w Bierzglinku proponuje się ogłosić kolejny przetarg, sprzedażą objętych jest 12 działek. Nadmieniała, że w wyniku II przetargów sprzedano 2 działki o łącznej wartości 171.850,00 zł netto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 940/2021 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania III przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własności Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że w skład komisji wchodzą przedstawiciele wydziału oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Forum Organizacji Pozarządowych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 941/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku.

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim na rok 2021.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w pracach komisji wezmą udział pracownicy wydziału i przedstawiciel Rady wskazany przez przewodniczącego Rady Powiatu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 942/2021 w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim na rok 2021.

 

Pkt 4.4 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni i dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w bieżącym roku upłyną kadencje dyrektorów Zespołu Szkół Specjalnych i Bursy Międzyszkolnej, którym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powierzono pełnienie tych stanowisk na okres jednego roku. Zaznaczyła, że w tym roku konkursy na powierzenie stanowisk dyrektorów będą się odbywały z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 943/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni i dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.

 

Pkt 5.1 Przedstawienie projektu naboru do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia na rok szkolny 2021/2022.

Pkt 6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dodatkowych pomieszczeń do dydaktycznej pracy Powiatowej Szkoły Muzycznej.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor szkoły muzycznej zaplanował nabór 16-osobowy do klasy 6-letniej i 16-osobowy klasy 4-letniej. Przypomniała, że w pierwszym roku funkcjonowania szkoły przyjęto 64 uczniów spośród których 55 kontynuuje naukę, w kolejnym roku nabór przewidywał kształcenie 50 uczniów, a przyjęte zostały 34 osoby. Zaznaczyła, że tegoroczny nabór zaplanowany jest na niższym poziomie z uwagi na fakt, iż obejmuje dzieci i młodzież z kilku roczników, a ponadto zajęcia z zakresu rytmiki, kształcenia słuchu i audycje muzyczne nie mogą być przeprowadzane w grupach większych niż 16 osób. Ponadto dodała, że organizowanie nauki gry na instrumencie w trybie zdalnym z uwagi na pandemię koronawirusa powoduje mniejsze zainteresowanie kształceniem w szkole muzycznej. Podkreśliła, że w celu zapewnienia prawidłowej pracy szkoły dyrektor wnioskuje o dodatkowe pomieszczenie do zajęć grupowych i pomieszczenia do przeprowadzania nauki gry na instrumentach.

Sprawy są prowadzone odpowiednio pod nr. NE.4323.6.2.2021 i NE.4323.6.1.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu zatwierdził nabór do Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia. W kwestii dodatkowych pomieszczeń członkowie zarządu nie podjęli decyzji z uwagi na panującą sytuację epidemiczną.

 

Pkt 5.2 Przedstawienie projektu porozumienia dotyczącego realizacji programu pn. „Szkolny Klub Sportowy”.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że porozumienie dotyczy projektu „Szkolny Klub Sportowy”, na którego realizację w Zespole Szkół Politechnicznych i Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Zarząd wyraził zgodę w grudniu 2020 r.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że zastanawiające jest, który wydział powinien merytorycznie i finansowo odpowiadać za realizację projektu. Zaproponowała, by na realizację przedsięwzięcia przesunąć środki z budżetu Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu do budżetu Wydziału Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął stanowisko skarbnika powiatu w przedmiotowej sprawie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 169 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-03-09 14:39
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-09 14:38

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.