Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 170 / 2021

PROTOKÓŁ NR 170/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 lutego 2021 r.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przedstawienie sprawy modernizacji Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przebiegiem postępowania o uzyskanie odszkodowania za zalanie starego budynku Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Sprawę omówili: Arkadiusz Trusiło, broker ubezpieczeniowy i Bogdan Nowak, dyrektor szkoły. Powiat wrzesiński otrzymał dotąd część bezsporną odszkodowania. Broker ubezpieczeniowy deklarował ścisłą współpracę z dyrektorem szkoły w celu uzyskania kwoty pełnego odszkodowania.

 

Pkt 1.2 Przedstawienie możliwości przystąpienia do programu „Lekkoatletyka dla każdego”.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że Klub Sportowy „Orkan” planuje organizację projektu „Lekkoatletyka dla każdego” we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni. Dodała, że szkoła udostępni klubowi nieodpłatnie salę gimnastyczną.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.421.30.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zawarcie porozumienia w celu realizacji programu „Lekkoatletyka dla każdego”.

 

Pkt 1.3 Przedstawienie zawiadomienia dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruda Komorska.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformował, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy likwidacji drogi wewnętrznej i uwzględnienia aktualnych potrzeb zagospodarowania terenu.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.51.3.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag.

 

Pkt 2 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia warsztatowego do szkoły (Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni) w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że nie wpłynęła oferta na dostawę wyposażenia do pracowni elektronicznej i informatycznej o wartości około 14.000,00 zł. Zaznaczyła, że postępowanie będzie unieważnione, a wykonawca zostanie wyłoniony w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 944/2021 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia warsztatowego do szkoły (Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni) w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego– stawiamy na kształcenie fachowców!”.

 

Pkt 3 Przyjęcie autopoprawek do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029,

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) wpłynęła część odszkodowania w wysokości 415.469,49 zł za zalanie starego budynku Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, w celu realizacji zadania majątkowego polegającego na modernizacji tego obiektu zwiększy się plan wydatków o kwotę 1.593.328,00 zł, szacowana wartość zadania wynosi 2.122.232,00 zł,

2) środki w wysokości 10.213,00 zł zostaną przeznaczone na opłatę za pobyt dziecka z powiatu wrzesińskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej w powiecie słupeckim, w związku ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w domu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie nastąpiła konieczność zwiększenia środków o kwotę 35.750,00 zł.

W głosowaniu nad przyjęciem autopoprawek wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029,

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

 

Dalsza część porządku obrad została zrealizowana po zakończeniu XXVIII sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 

Pkt 4.1 i pkt 4.2 Podjęcie uchwał w sprawach:

1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że plan finansowy dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zostaną dostosowane do zmian przyjętych w uchwałach Rady zmieniających budżet i uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 945/2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) nr 946/2021 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwał w sprawach przekazania upoważnienia dla dyrektorów do zaciągania zobowiązań.

Beata Matuszewska poinformowała, że upoważnienia umożliwią dyrektorom szkół realizację przedsięwzięć wieloletnich pn. „Nauka to lubię! – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego” i „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców”, która nastąpi w bieżącym roku i będzie kontynuowana w kolejnych latach,
a płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach przekazania upoważnienia dla dyrektorów do zaciągania zobowiązań:

1) nr 947/2021 dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni,

2) nr 948/2021 dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,

3) nr 949/2021 dla dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,

4) nr 950/2021 dla dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

5) nr 951/2021 dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni,

6) nr 952/2021 dla dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Waldemar Grzegorek 
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak 
  5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 170 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2021-03-09 14:47

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.