Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 171 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 17 lutego 2021 r.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, że uchwalenie regulaminu jest związane z jego uaktualnieniem do obowiązujących przepisów prawnych i uregulowaniem kwestii zastępstwa dyrektora jednostki w czasie nieobecności. Poinformował, że osobą wyznaczoną do zastępowania dyrektora jest kierownik działu organizacyjno-administracyjnego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 953/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 część 1 – meble biurowe.

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 część 2 – wyposażenie do pracowni językowej.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w przeprowadzonej procedurze przetargowej na wyłonienie dostawcy wyposażenia meblowego do pracowni w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej komisja przetargowa wybrała jako najkorzystniejszą:

 1. ofertę wykonawcy Prymus Bis s.c. z siedzibą we Wrześni w wysokości 427,09 zł brutto na dostawę mebli biurowych, a na realizację zamówienia zabezpieczono kwotę 117.482,22 zł brutto,
 2. ofertę wykonawcy Kall Carion Trading z siedzibą w Warszawie w wysokości 3.567,00 zł brutto na dostawę wyposażenia do pracowni językowej, a na realizację tej części zamówienia zabezpieczono kwotę 16.900,0 zł brutto.

Dodał, że z uwagi na powyższe dokonanie wyboru wykonawców jest uzasadnione.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 954/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 część 1 – meble biurowe,
 2. nr 955/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 część 2 – wyposażenie do pracowni językowej.

 

Pkt 1.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa pakietów oprogramowania biurowego – wersja edukacyjna w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Pkt 1.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa laptopów w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (cztery uchwały).

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę na dostawę pakietów oprogramowania biurowego w ramach projektu „Szkoła w domu” złożył wykonawca Corsoft z siedzibą w Warszawie w kwocie 30.381,00 zł. Dodała, że na realizację zadania zabezpieczono kwotę 34.200,00 zł, dlatego wyłonienie wykonawcy jest uzasadnione. Podkreśliła, że w ramach realizacji przedmiotowego projektu zostało przeprowadzone postepowanie przetargowe na dostawę laptopów do zdalnej nauki w ilościach: 40 sztuk do Zespołu Szkół Politechnicznych, 29 sztuk do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, 26 sztuk do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i 10 sztuk do Zespołu Szkół Specjalnych. Zaznaczyła, że najkorzystniejsze oferty we wszystkich ww. częściach zamówienia złożył wykonawca Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu. Nadmieniła, że oferent zaproponował wykonanie zadania w wysokościach niższych niż kwoty zabezpieczone na realizację poszczególnych części przedmiotowego postępowania przetargowego. Poinformowała, że łączna wartość zakupionych laptopów i oprogramowania wynosi 347.639,82 zł. Podkreśliła, że w ramach kosztów pośrednich związanych z realizacją projektu i za środki zaoszczędzone planuje się dokonać zakupu dodatkowych komputerów w łącznej wartości około 121.000,00 zł. Dodała, że wyłonienie dostawcy tego sprzętu nastąpi na podstawie ogłoszenia o zamówieniu w bazie konkurencyjności.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 956/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa pakietów oprogramowania biurowego – wersja edukacyjna w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
 2. w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa laptopów w celu realizacji projektu pn.: „Szkoław domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, odpowiednio:
 • nr 957/2021 – dot. dostawy laptopów do Zespołu Szkół Politechnicznych,
 • nr 958/2021 – dot. dostawy laptopów do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,
 • nr 959/2021 – dot. dostawy laptopów do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 • nr 960/2021 – dot. dostawy laptopów do Zespołu Szkół Specjalnych.

Zarząd Powiatu zdecydował o ogłoszeniu zamówienia w bazie konkurencyjności na dostawę komputerów dla Zespołu Szkół Politechnicznych, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

 

Pkt 1.6 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku”.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na organizację zawodów sportowych na szczeblu powiatowym zgodnie z kalendarzem rozgrywek szkolnych wpłynęła oferta Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Wrzesińskiego z siedzibą we Wrześni. Dodała, że oferta spełniła wymogi formalne, a środki przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 22.500,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 961/2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu wrzesińskiego pn. „Organizacja i realizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym w ramach rozgrywek szkolnych w 2021 roku”.

 

Pkt 2 Przedstawienie sprawy wsparcia restrukturyzacji Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Zarząd Powiatu zadeklarował wsparcie dla prowadzonych działań restrukturyzacyjnych mających na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy we Wrześni” i przywrócenia zdolności do regulowania jej zobowiązań. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na konwersję wierzytelności na udziały wynikających z realizacji umowy wsparcia zawartej w grudniu 2010 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.0232.3.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

 

Pkt 3 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Rozpatrzenie wniosku dotyczącego realizacji wybranych zajęć edukacyjnych w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących wystąpił o zgodę na realizację indywidualnie z uczennicą II klasy Technikum nr 2 zajęć z matematyki w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Dodała, że potrzeby edukacyjne zostały wskazane w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.1.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek dyrektora szkoły.

 

Rozpatrzenie wniosku dotyczącego realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że w ramach programu realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie wystąpił o dofinansowanie remontu łazienek, ciągów komunikacyjnych i pracowni gospodarstwa domowego. Zaznaczyła, że warunkiem udziału w programie jest co najmniej 10% udział jednostki samorządu powiatowego.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie środków na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska 

drukuj (Protokół nr 171 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-04-13 07:56
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-13 07:58

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.