Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 173 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 2 marca 2021 r.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w ramach przedmiotowego zamówienia zostanie zakupionych: 30 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Politechnicznych, po 9 laptopów z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, a także 6 zestawów komputerowych dla Starostwa Powiatowego. Dodał, że kryterium wyboru ofert stanowią 60% cena i 40% termin dostawy, od 7 do 14 dni.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Pkt 2.1 Przedstawienie możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021”.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie infrastruktury sportowej. Zaproponował, by wystąpić o dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 (bez budowy hali pneumatycznej). Dodał, że maksymalna wysokość dofinansowania dla powiatu wrzesińskiego wynosi 33% wartości inwestycji oszacowanej w kwocie 1.807.853,27 zł.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wystąpienie o dofinansowania w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021”.

 

Pkt 2.2 Przedstawienie sprawy bezpieczeństwa na ulicy Dworcowej w Miłosławiu.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że wpłynęło zgłoszenie od mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa na ulicy Dworcowej w Miłosławiu, szczególnie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Pałczyńską do przejazdu kolejowego. Dodał, że jest to odcinek drogi o długości 610 m i szerokości 7,5 mb, a średnie dobowe natężenie ruchu wynosi 1713 pojazdów. Podkreślił, że na przedmiotowym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Nadmienił, że mieszkańcy wnioskują o zamontowanie progów zwalniających. Zaproponował wybudowanie wyspy dzielącej tzw. azylowej na przejściu na pieszych, bez konieczności poszerzenia drogi.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na budowę wyspy dzielącej na ulicy Dworcowej w Miłosławiu.

 

Pkt 2.3 Przedstawienie pisma PZU SA w związku z zawezwaniem do próby ugodowej wszczętym na wniosek Powiatu Wrzesińskiego przeciwko Enea Operator Sp. z o.o.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przypomniała, że Zarząd Powiatu zawezwał do próby ugodowej Enea S.A. i Enea Operator Sp. z o.o. dotyczącej wydania nieruchomości powiatu wrzesińskiego, na których są posadowione urządzenia przesyłowe. Poinformowała, że Enea S.A. za pośrednictwem ubezpieczyciela wystąpiła o szczegółowe informacje w zakresie roszczenia wskazanego w piśmie ugodowym. Wyjaśniła, że przedmiotem ugody jest wydanie nieruchomości, a nie uzyskanie roszczenia.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.10.2.2020 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 2.4 Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu jednostek pomocy społecznej w styczniu 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że placówki pomocy społecznej na terenie powiatu wrzesińskiego funkcjonują w trybie hybrydowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.8120.8.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że wartość wniosków, które wpłynęły na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu wynosiła około 540.000,00 zł. Przypomniała, że w budżecie powiatu wrzesińskiego na ww. zadanie zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00 zł. Zaznaczyła, że komisja powołana do oceny wniosków zaproponowała wysokości kwot dotacji uwzględniając dotychczasową działalność sportową i uzyskanie wyniki oraz prezentowany poziom sportowy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Stefan Tomczak, członek Zarządu wnioskował o zwiększenie kwoty dotacji dla Wrzesińskiego Ludowego Klubu Piłki Siatkowej Progress. Zaznaczył że klub promuje powiat wrzesiński zamieszczając logo na strojach sportowych i udostępniając je w czasie transmisji z rozgrywek.

Pozostali członkowie Zarządu nie poparli wniosku radnego.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 966/2021 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwał w sprawach ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że otwarty konkurs ofert zostaje ogłoszony w obszarach:

 1. ochrony i promocji zdrowia w wysokości 15.000,00 zł,
 2. ochrony środowiska w wysokości 15.000,00 zł,
 3. ratownictwa i ochrony ludności w wysokości 10.000,00 zł,
 4. pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w wysokości 15.000,00 zł,
 5. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000,00 zł,
 6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w wysokości 20.000,00 zł,
 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 35.000,00 zł,
 8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 17.500,00 zł,
 9. edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w wysokości 10.000,00 zł,
 10. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego w wysokości 5.000,00 zł.

Dodała, że w ogłoszeniu o konkursie została zawarta klauzula o konieczności realizacji zadań publicznych zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami i decyzjami inspektora sanitarnego. Nadmieniła, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest deklaracja, że wkład własny i ewentualne świadczenia od odbiorców wynoszą minimum 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. 

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2021 r.:

 1. nr 967/2021 w obszarze ochrony i promocji zdrowia,
 2. nr 968/2021 w obszarze ochrony środowiska,
 3. nr 969/2021 w obszarze ratownictwa i ochrony ludności,
 4. nr 970/2021 w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
 5. nr 971/2021 w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. nr 972/2021 w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 7. nr 973/2021 w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 8. nr 974/2021 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 9. nr 975/2021 w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych,
 10. nr 976/2021 w obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego.

Pkt 3.3 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni i Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów powołuje się komisję, w której skład wchodzą: przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciele rady pedagogicznej, przedstawiciele rady rodziców i przedstawiciel związku zawodowego. Zaznaczyła, że zgodnie z obowiązującym orzecznictwem przedstawiciel organu prowadzącego szkołę to pracownik jednostki zapewniającej obsługę i pomoc w wykonywaniu statutowych zadań szkoły, co wyklucza możliwość powołania radnych na członków komisji konkursowej.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Zarząd Powiatu wskazał przedstawicieli organu prowadzącego: Olgę Kośmińską-Gierę naczelnika Wydziału Edukacji na przewodniczącą komisji, Bożenę Nowacką, sekretarza powiatu  i Katarzynę Starzyńską, zastępcę naczelnika Wydziału Edukacji na członków komisji.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 977/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni,
 2. nr 978/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.

 

Pkt 4 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformowała, że zmiana treści uchwały Rady dotyczy zmiany terminu jej obowiązywania, który należy ograniczyć do czasu utraty mocy rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1407/2013 regulującego kwestię pomocy de minimis. Zaznaczyła, że okres obowiązywania rozporządzenia został wydłużony do 31 grudnia 2023 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej / nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że powołanie komisji przyczyni się do sprawnego przeprowadzania przedmiotowego postępowania przetargowego, a organizację i zakres obowiązków członków komisji określi nadany jej regulamin pracy. Ze względu na specyfikę zamówienia w skład komisji wchodzą przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Wydziału Dróg Powiatowych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 979/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego,
 2. nr 980/2021 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

 

drukuj (Protokół nr 173 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-04-13 08:13

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.