Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 174 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 9 marca 2021 r.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Sprawy budżetowe.

Sprawy omówiła Beata Matuszewska, skarbnik powiatu.

 

Pkt 2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że powiatowi wrzesińskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r. przyznano środki w wysokości 3.931.955,00 zł. Przedstawiła następujący podział środków:

 1. 100.000,00 zł na udzielanie osobom niepełnosprawnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz na dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu,
 2. 2.386.560,00 zł na działalność warsztatów terapii zajęciowej,
 3. 1.445.395,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie sportu, kultury i turystyki, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Pkt 3 Zatwierdzenie odpowiedzi i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Łukasz Jakubowski, naczelnik Wydziału Informatyki i Bezpieczeństwa poinformował, że zmiany, które proponuje się wprowadzić w specyfikacji nie wpłyną na jakość dostarczanego sprzętu, a umożliwią złożenie większej ilości ofert przez wykonawców. Dodał, że modyfikacja specyfikacji powoduje wydłużenie terminu składania ofert.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.9.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził odpowiedzi i zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Pkt 4 Realizacja robót budowlanych w Powiatowej Scenie Kultury ,,Zamkowa” w Miłosławiu.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że zakres prac koniecznych do wykonania, po przeprowadzeniu wizji lokalnej, okazał się być znacznie większy niż pierwotnie założono. Podkreślił, że kosztorys prac dodatkowych opiewa na kwotę około 56.000,00 zł. Dodał, że gmina Miłosław zadeklarowała udzielenie powiatowi dotacji celowej na wykonanie tego zakresu prac.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 5.1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że wykonawcy ubiegający się o wykonanie przedmiotowego zamówienia muszą wykazać się należytym wykonaniem robót o wartości co najmniej 150.000,00 zł. Dodał, że kryterium oceny ofert stanowią 60% cena i 40% termin gwarancji (od 36 do 12 miesięcy).

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.10.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 5.2 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na budowę boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym stanowią 60% cena i 40% termin gwarancji (od 64 do 36 miesięcy). Poinformował, że wniosek o dofinansowanie inwestycji będzie złożony do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.6. 2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na budowę boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 5.3 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego będą musieli przedstawić oświadczenia o dysponowaniu osobami posiadającymi wiedzę techniczną  z zakresu branży ogólnobudowlanej, instalacji elektrycznych i sanitarnej. Zaznaczył, że kryterium wyboru ofert stanowią 60% cena i 40% doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.14.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 6.1 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Część I – Wyposażenie warsztatowe główne pracowni elektrycznej i mechatronicznej.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że cena najkorzystniejszej oferty, która wpłynęła w przedmiotowym postępowaniu przetargowym była wyższa od kwoty, jaką zamierzano przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 981/2021 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Część I – Wyposażenie warsztatowe główne pracowni elektrycznej i mechatronicznej.

 

Pkt 6.2 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że komisja przetargowa zaproponowała wybór ofert złożonych przez Abplanalp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wysokościach:

 1. 163.000,00 zł brutto na dostawę prasy CNC, a na realizację zamierzano przeznaczyć kwotę 112.028,40 zł brutto. Z uwagi na powstałe oszczędności, możliwe jest dokonanie wyboru oferty o wyższej cenie niż zakładano,
 2. 941.901,00 zł brutto na dostawę obrabiarki CNC, a na realizację zamierzano przeznaczyć kwotę 943.353,32 zł brutto,
 3. 143.450,00 zł brutto na dostawę współrzędnościowej maszyny manualnej, a na realizację zamierzano przeznaczyć kwotę 148.473,38 zł brutto.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1:

 1. nr 982/2021 dot. części II – prasa CNC,
 2. nr 983/2021 – dot. części III – obrabiarki CNC,
 3. nr 984/2021 – dot. części IV – współrzędnościowa maszyna manualna.

 

Pkt 6.3 Podjęcie uchwał w sprawach nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów oraz oprogramowania do szkół ponadpodstawowych.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że laptopy i oprogramowanie zakupione w ramach projektu „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim” zostaną przekazane szkołom w ilościach:

 1. 6 sztuk dla Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 i 34 sztuki dla Technikum nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Politechnicznych,
 2. 6 sztuk dla Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 i 20 sztuk dla Technikum nr 3 wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,
 3. 26 sztuk dla Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
 4. 10 sztuk dla Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych.

Nadmieniła, że laptopy i oprogramowanie zostaną udostępnione uczniom szkół ponadpodstawowych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów oraz oprogramowania do szkół ponadpodstawowych:

 1. nr 985/2021 – dot. Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 we Wrześni wchodzącej w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,
 2. nr 986/2021 dot. Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 we Wrześni wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
 3. nr 987/2021 dot. Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 3 we Wrześni wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni,
 4. nr 988/2021 dot. Technikum nr 1 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,
 5. nr 989/2021 dot. Technikum nr 2 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
 6. nr 990/2021 dot. Technikum nr 3 we Wrześni wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 6.4 Podjęcie uchwał w sprawach ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że nabór członków komisji konkursowych jest określony w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. Przypomniała, że komisję tworzą pracownicy Starostwa i dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe. Zaznaczyła, że w sytuacji, gdy organizacje nie zgłoszą kandydatów, Zarząd zwróci się do Forum Organizacji Pozarządowym o wytypowanie dwóch przedstawicieli. Dodała, że ogłoszenie będzie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicach ogłoszeń urzędu.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2021 r.

 1. nr 991/2021 dot. obszaru ochrony i promocji zdrowia,
 2. nr 992/2021 dot. obszaru ochrony środowiska,
 3. nr 993/2021 dot. obszaru ratownictwa i ochrony ludności,
 4. nr 994/2021 dot. obszaru pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
 5. nr 995/2021 dot. obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. nr 996/2021 dot. obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 7. nr 997/2021 dot. obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 8. nr 998/2021 dot. obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 9. nr 999/2021 dot. obszaru edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych,
 10. nr 1000/2021 dot. obszaru organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego, wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Pkt 7 Sprawozdanie z działalności środowiskowych domów samopomocy za 2020 r.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że sprawozdania środowiskowych domów samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie z działalności prowadzonej w ubiegłym roku zostały pozytywnie zaopiniowane przez wojewodę wielkopolskiego. Zaznaczyła, że działalność jednostek w związku z sytuacją epidemiczną była zawieszona w miesiącach, kwiecień, maj, listopad i grudzień. Nadmieniła, że w placówce w Pietrzykowie jest 35 miejsc na pobyt dzienny, a w placówce w Gozdowie może przebywać 37 osób. Poinformowała, że zadania były realizowane w formie zdalnej, hybrydowej lub częściowo w jednostkach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Sprawy są prowadzone pod nr. NP.8120.4.2021 i NP.8120.6.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu przyjął informacje do wiadomości.

 

Pkt 8 Przedstawienie pism dotyczących wydzierżawienia terenu położonego w Zasutowie.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że w maju 2018 r. została zamknięta strzelnica myśliwska w Zasutowie, której dzierżawcą był powiat wrzesiński. Zaznaczyła, że Nadleśnictwo Czerniejewo planuje przywrócenie funkcjonowania obiektu i wystąpiło z propozycją dzierżawienia przez powiat strzelnicy do celów niekomercyjnych (dla służb mundurowych, szkół mundurowych, kół łowieckich, klubów i stowarzyszeń strzeleckich z terenu powiatu). Dodała, że teren strzelnicy obejmuje około 1,5 ha, a zaproponowana przez nadleśnictwo stawka czynszu dzierżawnego jest równa wartości 30 m3 drewna za l ha dzierżawionej powierzchni w stosunku rocznym, ustalonej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna tj. około 10.000,00 zł/rok. Podkreśliła, że prowadzenie strzelnicy myśliwskiej nie mieści się w ustawowym katalogu zadań publicznych realizowanych przez powiat, wskazanym w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG. 680.6.1.2021 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na dzierżawienie terenu położonego w Zasutowie.

 

Pkt 9 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Funkcjonowanie Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Anna Maria Kulczyńska przypomniała, że powiat jest zobowiązany do spełnienia standardów o zmniejszeniu liczby dzieci w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do 14 osób zgodnie z ustawowymi wymogami. Poinformowała, że podział budynku na dwie placówki dla dzieci jest kosztowny.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że brakuje konkretnych informacji o kosztach podziału budynku i utrzymaniach dwóch placówek. Dodał, że bez takich informacji trudno podejmować decyzję o dalszym funkcjonowaniu Ośrodka.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. Temat powróci pod obrady.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

 

drukuj (Protokół nr 174 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-04-22 14:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.