Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 175 / 2021

PROTOKÓŁ NR 175/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 marca 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności dla firmy GISPRO.

Karolina Opielska, naczelnik Wydziału – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przedstawiła projekt zgody na dokonanie cesji wierzytelności pomiędzy mBankiem a firmą GISPRO z siedzibą w Szczecinie, która zajmuje się zakładaniem mapy numerycznej na miasto Września. Dodała, że radca prawny pozytywnie zaopiniował treść umowy.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na dokonanie cesji wierzytelności pomiędzy mBankiem a firmą GISPRO.

 

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosku Nadleśnictwa Grodziec w sprawie zmiany stawki za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Pyzdry.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformowała, że Nadleśnictwo Grodziec złożyło wniosek o zwiększenie stawki do 23,00 zł/ha za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Pyzdry. Dodała, że stawka ta obowiązywałaby w latach 2021 – 2023. Dopowiedziała, że obecnie Powiat Wrzesiński płaci stawkę w wysokości 21,50 zł. Poinformowała, że Nadleśnictwo Grodziec jest największym nadleśnictwem na terenie powiatu wrzesińskiego o powierzchni około 830ha. Dodała, że pozostałe Nadleśnictwa Jarocin i Czerniejewo posiadają powierzchnie około 200ha. Dopowiedziała, że Powiat Wrzesiński opłaca corocznie składkę w wysokości 17.909,50 zł. W przypadku zwiększenia stawki, koszt wzrósłby o 1.250,00 zł rocznie. Dodała, że jeśli chodzi o inne powiaty, które obsługuje Nadleśnictwo Grodziec, to Powiat Kaliski opłaca składkę w wysokości 23,00 zł, Powiat Kolski 19,50 zł, przy czym nadzorują około 1000ha powierzchni lasów, a Powiat Gnieźnieński, Średzki i Jarociński po 18,00 zł. Wymieniła, że w ramach tych środków nadleśnictwo wykonuje zadania podzielone na 2 sektory: hodowla lasów i użytkowanie lasów. Dopowiedziała, że na te zadania, w budżecie powiatu jest zaplanowana kwota w wysokości 29.000,00 zł. W związku z tym, jeśli Zarząd Powiatu podjąłby decyzję o zwiększeniu stawki, to istnieją środki na jej pokrycie.

Sprawa jest prowadzona pod nr WB.6160.4.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie stawki do 23,00 zł/ha za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Pyzdry.

 

3.1 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy SOLIDDOM Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 20/43, 62-300 Września Panu Filipowi Głowackiemu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.9.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku dla zadania ,,Przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września”.

Anna Wolska – Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że pełnomocnictwo jest udzielane przedstawicielowi firmy SOLIDDOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy dla zadania pn.: „,Przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1001/2021 w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy SOLIDDOM Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 20/43, 62-300 Września Panu Filipowi Głowackiemu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.9.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku dla zadania „Przebudowa istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stałe na działce nr 1271/13 obręb Września.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

3.2 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”:

a) Część I – obrabiarki manualne,

b) Część II – Wyposażenie pomocnicze pracowni elektrycznej i mechatronicznej,

c) Część IV Sterowniki PLC i wyposażenie pracowni montażu elektrycznego.

Anna Wolska – Wróblewska poinformował, że komisja przetargowa zaproponowała wybór najkorzystniejszych ofert wykonawców:

a) Metal Technics Polska Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie na dostawę obrabiarki manualnej za kwotę w wysokości 1.451.027,50 zł brutto w terminie 90 dni, a na realizację zamierzano przeznaczyć 1.683.569,34 zł brutto;

b) part-AD z siedzibą w Markowie Podhalańskim na dostawę wyposażenia pomocniczego pracowni elektrycznej i mechatronicznej za kwotę w wysokości 108.639,52 zł brutto w terminie 70 dni, a na realizację zamierzano przeznaczyć 111.937,69 zł brutto;

c) eSzydłowski z siedzibą w Zielęcicach na dostawę sterowników PLC i wyposażenia pracowni montażu elektrycznego za kwotę w wysokości 90.503,40 zł brutto w terminie 50 dni, a na realizację zamierzono przeznaczyć 53.850,68 zł. Z uwagi na powstałe oszczędności na innych częściach postępowań dotyczących dostawy możliwe jest dokonanie wyboru oferty o wyższej cenie niż zakładano.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawców w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” nr:

a) 1002/2021 dotycząca części I – obrabiarki manualne,

b) 1003/2021 dotycząca części II – wyposażenie pomocnicze pracowni elektrycznej i mechatronicznej,

c) 1004/2021 – dotycząca części IV – sterowniki PLC i wyposażenie pracowni montażu elektrycznego.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia część V w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”: Część V – ploter frezujący.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy unieważnienia dostawy i montażu plotera frezującego. Dodała, że unieważnia się postępowanie w części V z powodu tego, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1005/2021 w sprawie unieważnienia część V w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”: Część V – ploter frezujący.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).


Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego, budowa, wyposażenie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego, budowa, wyposażenie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska – Wróblewska przedstawiła skład oraz regulamin komisji przetargowej, która została powołana do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego, budowa, wyposażenie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

1) 1006/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej;

2) 1007/2021 w sprawie nadania regulaminu komisji przetargowej

w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem będą sprawowanie nadzoru inwestorskiego, budowa, wyposażenie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.6 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw społecznych i Sportu poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni w kwocie 45.000,00 zł i objęcia przez Powiat Wrzesiński 9 nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łącznej wartości 45.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1008/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowo utworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4 Przedstawienie sprawozdania częściowego z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2021.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu przedstawił Sprawozdanie częściowe z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2021. Poinformował, że Zarządzeniem Starosty Wrzesińskiego został powołany zespół  ds. tworzenia, realizacji i monitorowania Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018-2021.

Dodał, że sprawozdanie częściowe zawiera realizację kierunków Programu w latach 2018-2020:

1) prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy obiektach zabytkowych;

2) zestawienie udzielonych dotacji na prace przy zabytkach w latach 2018-2020;

3) współpraca ze społecznymi opiekunami zabytków;

4) zajęcia obiektów zabytkowych;

5) znakowanie zabytków;

6) wspieranie przedsięwzięć wspomagających turystykę;

7) współpraca z podmiotami na rzecz ochrony dziedzictwa;

8) upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.

Sprawozdanie znajduje się w zbiorze: sesje rady powiatu w Wydziale Organizacyjnym, gdzie stanowi załącznik nr 5 do protokołu nr XXIX/2021 z sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 25 marca 2021 r.  (symbol klasyfikacyjny SO.0002.4.2021).

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawozdaniem częściowym z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wrzesińskiego na lata 2018 – 2021.

 

Pkt 5 Przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocy społecznej na terenie powiatu wrzesińskiego w miesiącu lutym 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania jednostek pomocy społecznej na terenie powiatu wrzesińskiego w miesiącu lutym 2021 r. Poinformowała, że sytuacja w placówkach jest stabilna. Dodała, że część personelu jest już zaszczepiona przeciwko COVID-19.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.8120.8.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą funkcjonowania jednostek pomocy społecznej na terenie powiatu wrzesińskiego w miesiącu lutym 2021 r.

 

Pkt 6 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian w budżecie powiatu i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 535.345,71 zł z tytułu:

1) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. o kwotę 859.206,00 zł oraz zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej na 2021 r. o kwotę 24,00 zł;

2) zwiększenia planu na 2021 r. o kwotę 7.627,00 zł na dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;

3) ustalony został plan Funduszu Pracy w kwocie 203.766.11 zł na dofinansowanie w 2021 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy;

4) zwiększa się plan w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni o kwotę 900,00 zł wynikającą z wpływu środków za świadczenie usług opiekuna stażu;

5) zwiększenia planu o kwotę 27.079,48 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2;

6) otrzymania pomocy finansowej z Gminy Miłosław w kwocie 56.000,00 zł na „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu”;

7) przyznania środków w kwotach 7.500,00 zł i 10.000,00 zł w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

8) zwiększenia planu dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 313.255,41 zł na realizację projektu pn.: „Modernizacja i Rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

9) zmniejszenia planu z tytułu dofinansowania o kwotę 102.148,31 zł z realizacji projektu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

10) zmniejszenia planu o kwotę 16.096,00 zł na realizację projektu pn.: „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweisen Europa zusammen (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę) - współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży”, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 2022 r.;

11) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 36.600,00 zł na sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Natomiast wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 348.937,70 zł, z tego dla:

1) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 4.463,00 zł na zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach, materiałów do egzaminu zawodowego, opłatę obsługi prawnej oraz opłatę gospodarowania odpadami komunalnymi;

2) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 7.627,00 zł (tj. przy dochodach budżetowych),

b) 203.766,71 zł (tj. przy dochodach budżetowych),

c) 23.921,22 zł w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

3) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zmniejsza się plan o kwotę 766,71 zł z uprzednio zabezpieczonych środków na wynagrodzenia i pochodne;

4) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł na naprawę uszkodzonego zasilacza UPS;

5) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 900,00 zł na poniesione koszty dla opiekuna stażu,

b) 6.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z remontem domu, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka;

6) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 32.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja infrastruktur teleinformatycznej”,

b) 18.600,00 zł na najem wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego z pełną obsługą serwisową wraz z materiałami eksploatacyjnymi,

c) 8.500,00 zł na wykonanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2024 oraz raportu z wykonania Programu ochrony środowiska na lata 2019-2020,

d) 56.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu”,

e) 63.960,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””;

7) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwoty 11.259,00 zł i 2.196,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

8) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 36.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja systemu instalacji alarmu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni”,

b) 27.079,48 zł na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2;

9) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.800,00 zł na realizację projektu pn.: „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit – wir schweisen Europa zusammen (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę) – współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży”;

10) wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie „Zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej wraz z niezbędną jego adaptacją i wyposażeniem dla potrzeb Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni” w kwocie 28.750,00 zł. Zgodnie z wytycznymi KGP środki finansowe zostaną rozliczone w proporcji 50% środki samorządowe i 50 % środki z Programu modernizacji Policji, po rzeczywistych kosztach zakupu pojazdów,

11) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 36.600,00 zł i przeznacza się zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego (tj. przy dochodach budżetowych);

12) zmniejsza się rezerwę o kwotę 19.718,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2021.

Rafał Zięty poinformował, że nie jest za przyjęciem wniosku dotyczącego wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2024 oraz raportu z wykonania Programu ochrony środowiska na lata 2019-2020 przez firmę zewnętrzną za kwotę w wysokości 8.500,00 zł. Dodał, że dokument powinien zostać sporządzony przez pracowników Wydziału Budownictwa i Środowiska.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu przyjął projekty uchwał Rady Powiatu:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020 – 2029;

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2020 rok.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Anna Wolska – Wróblewska poinformowała, że zostało wszczęte postępowanie ugodowe przez firmę Medicsystemart w sprawie kar umownych. Dodała, że w związku z tym, sąd wydał zarządzenie z prośbą o rozważenie przez strony postępowania możliwości zawarcia ugody i poinformowania sąd o decyzji w ciągu 14 dni.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na zawarcie ugody.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz
  2. Waldemar Grzegorek
  3. Stefan Tomczak
  4. Rafał Zięty

 

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

drukuj (Protokół nr 175 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2021-06-11 10:23

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.