Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 176 / 2021

PROTOKÓŁ NR 176/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 25 marca 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w formie zdalnej.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie informacji w sprawie dostosowania placówki opiekuńczo – wychowawczej - Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do obowiązujących ustawowych standardów.

Andrzej Szablikowski, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie przedstawił sytuację dotyczącą dostosowania placówki opiekuńczo-wychowawczej, jaką jest Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do obowiązujących ustawowych standardów. Poinformował, że została przygotowana inwentaryzacja budynku konieczna do dalszych prac związanych z wydzieleniem lokali na potrzeby powstania dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych i ustalenia dwóch odrębnych adresów koniecznych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego. Dodał, że wykonano koncepcję dalszych koniecznych prac. Dopowiedział, że należy również wykonać i opracować ekspertyzę techniczną w celu uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Poinformował, że toczy się proces związany z dokonaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczkowo ze względu na konieczność zmiany przeznaczenia działki z terenu zieleni urządzonej i usług na teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Przedstawił: wstępny harmonogram prac zmierzających do wydzielenia dwóch placówek, a także dane z Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące opieki zastępczej nad dziećmi w latach 2015-2019, zestawienie liczby wychowanków w kontekście planowanej kontynuacji nauki oraz przewidywanego okresu usamodzielnienia, liczbę wychowanków, którzy opuścili placówkę w latach 2018-2020, stan zatrudnienia w placówce 30-osobowej i 14-osobowej, przykładowy grafik godzin pracy w placówce 14-osobowej i koszty utrzymania wychowanków.

Sprawa jest prowadzona pod nr OWDiR/S/8/2021 w Ośrodku Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przedstawiła bieżącą sytuację wychowanków Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie. Poinformowała, że liczba wychowanków w placówce zmienia się co chwilę. Dodała, że na ten moment w ośrodku przebywa 31 wychowanków, czyli o jedną osobę więcej niż regulują przepisy. Dopowiedziała, że sąd w postanowieniu o umieszczeniu dziecka w placówce wskazał OWDiR w Kołaczkowie. Poinformowała, że Wojewoda Wielkopolski został poinformowany o zaistniałej sytuacji.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją w sprawie dostosowania placówki opiekuńczo – wychowawczej - Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie do obowiązujących ustawowych standardów.

 

Pkt 2 Uzgodnienie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1) dla terenów położonych we Wrześni w rejonie ul Kolejowej i Przemysłowej;

2) w miejscowości Bierzglinek.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września przystąpił do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek i dla terenów położonych w rejonie ulic: Kolejowej i Przemysłowej we Wrześni.

Sprawy są prowadzone pod nr. WB.6740.51.9.2021 i WB.6740.51.10.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Pkt 3 Przedstawienie stanowiska prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego  o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformowała, że 2 marca 2021 r. na Zarządzie Powiatu Wrzesińskiego został przyjęty projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania. Dodała, że projekt uchwały dotyczy zmiany czasu obowiązywania uchwały w sprawie dotacji dla spółek wodnych, z tego względu, iż został wydłużony czas obowiązywania rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis Dopowiedziała, że ze względu, iż jest to uchwała prawa miejscowego, która wskazuje na ewentualną możliwość uzyskania pomocy de minimis, podlega ona uzgodnieniu z prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w związku z którą Powiat otrzymał sugestię, aby do treści uchwały obowiązującej od 2018 r. wprowadzić w §4 ust.4 pkt 1 zapis zobowiązujący wszystkie podmioty ubiegające się o dotację do dostarczenia nie tylko zaświadczeń o pomocy de minimis, ale również zaświadczeń świadczących o tym, iż wnioskodawcy w przeszłości uzyskali pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zmianę w projekcie uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego  o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.

 

Pkt 4.1 i 4.2 Podjęcie uchwał w sprawie:

1) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok;

2) informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Anna Trubacz, główna księgowa przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

1) 1009/2021 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok,

2) 1010/2021 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Wrzesińskiego na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora:

1) Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni;

2) Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.

Olga Kośmińska – Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że projekty uchwał dotyczą zatwierdzenia konkursów na stanowisko: dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni, który został przeprowadzony przez komisję konkursową 12 marca 2021 r. i dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni, który odbył się 16 marca 2021 r.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

1) 1011/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni;

2) 1012/2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.4 i 4.5 Podjęcie uchwał w sprawie powierzenia:

1) Pani Magdalenie Zając stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni;

2) Pani Barbarze Zawal stanowiska dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że w wyniku przeprowadzenia postępowań konkursowych, Komisja Konkursowa wyłoniła kandydatów. Dodała, że stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni powierzono Pani Magdalenie Zając, a dyrektorem Bursy Międzyszkolnej we Wrześni została Pani Barbara Zawal. Dopowiedziała, że stanowiska zostały powierzone na 5 lat szkolnych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

1) 1013/2021 w sprawie powierzenia Pani Magdalenie Zając stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka we Wrześni;

2) 1014/2021 w sprawie powierzenia Pani Barbarze Zawal stanowiska dyrektora Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.6 i 4.7 Podjęcie uchwał w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Olga Kośmińska – Giera przedstawiła skład komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”. Poinformowała, że komisji nadaje się regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

 • 1015/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020;
 • 1016/2021 w sprawie nadania regulaminu ww. komisji.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2021).

 

Pkt 4.8 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wykonawców w przetargach w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim”:

1) Część 1 – 30 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZSP;

2) Część 2 – 9 laptopów z oprogramowaniem dla ZSZ nr 2 i ZSTiO;

3) Część 3 – 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Olga Kośmińska – Giera poinformował, że komisja przetargowa zaproponowała wybór najkorzystniejszych ofert wykonawców:

1) NTT Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dostawę 30 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni za kwotę w wysokości 553,70 zł brutto w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, a na realizację zamierzano przeznaczyć 92.485,50 zł brutto;

2) pl Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Biała na dostawę 9 laptopów z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni za kwotę w wysokości 19.616,04 zł brutto w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, a na realizację zamierzano przeznaczyć 28.500,00 zł brutto;

3) DIMNET z siedzibą we Wrześni na dostawę 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego we Wrześni za kwotę w wysokości 24.973,92 zł brutto w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, a na realizację zamierzano przeznaczyć 30.000,00 zł brutto.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawców w przetargach w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim” nr:

1) 1017/2021 dotycząca części 1 - 30 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla ZSP;

2) 1018/2021 dotycząca części 2 – 9 laptopów z oprogramowaniem dla ZSZ nr 2 i ZSTiO;

3) 1019/2021 dotycząca części 3 – 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.9 Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze:

1) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.;

2) edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2021 r.;

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.;

4) kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2021 r.;

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.;

6) pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2021 r.;

7) ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r.;

8) ochrony środowiska w 2021 r.;

9) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego w 2021 r.;

10) ochrony i promocji zdrowia w 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz, p.o. naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu przedstawiła projekty uchwał w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w wyżej wymienionych obszarach. Poinformowała, że zadaniem komisji jest ocena merytoryczna ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawienie Zarządowi Powiatu opinii o złożonych ofertach.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze:

1) 1020/2021 - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2021 r.;

2) 1021/2021 - edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych w 2021 r.;

3) 1022/2021 - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.;

4) 1023/2021 - kultury, sztuki i ochrony tradycji w 2021 r.;

5) 1024/2021 - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r.;

6) 1025/2021 - pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej w 2021 r.;

7) 1026/2021 - ratownictwa i ochrony ludności w 2021 r.;

8) 1027/2021 - ochrony środowiska w 2021 r.;

9) 1028/2021 - organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego w 2021 r.;

10) 1029/2021 - ochrony i promocji zdrowia w 2021 r.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.10 i 4.11 Podjęcie uchwał w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Joanna Suplewska, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła skład komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych których przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1. Poinformowała, że komisji nadaje się regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

1) 1030/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

2) 1031/2021 w sprawie nadania regulaminu ww. komisji.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2021).

 

Pkt 4.12 Podjęcie uchwał w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie  funkcji  Inspektora  Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni:

1) Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej;

2) Część 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych.

Joanna Suplewska poinformowała, że unieważnia się postępowania przetargowe, ponieważ w opublikowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wystąpił błąd, w związku z czym nie jest możliwa ocena złożonych ofert.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest pełnienie  funkcji  Inspektora  Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni nr:

1) 1032/2021 - Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej;

2) 1033/2021 - Część 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2021).

 

Pkt 4.13 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego:”

1) Część V – Kursy / stanowiska edukacyjne pracowni elektrycznej mechatronicznej;

2) Część VI - Systemy edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej.

Joanna Suplewska poinformowała, że komisja przetargowa zaproponowała wybór najkorzystniejszych ofert wykonawców:

1) MERAZET S.A. z siedzibą w Poznaniu na kursy/stanowiska edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej za kwotę w wysokości 363,00 zł brutto w terminie 110 dni, a na realizację zamierzano przeznaczyć 781.835,22 zł brutto;

2) eSzydłowski z siedzibą w Zielęcicach na systemy edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej za kwotę w wysokości 290,00 zł brutto w terminie 70 dni, a na realizację zamierzano przeznaczyć 31.422,81 zł brutto.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” nr:

1) 1034/2021 - Część V – Kursy / stanowiska edukacyjne pracowni elektrycznej mechatronicznej;

2) 1035/2021 - Część VI - Systemy edukacyjne pracowni elektrycznej i mechatronicznej.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2021).

 

Pkt 5 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest:

1) „Pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

2) „Budowa bursy w Grzymysławicach 10 w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.”.

Joanna Suplewska poinformowała, że przedmiotem pierwszego zamówienia jest pełnienie  funkcji  Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w branży sanitarnej, instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnej. Dodała, że drugie zamówienie dotyczy budowy bursy w Grzymysławicach 10.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na:

1) „Pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

2) „Budowa bursy w Grzymysławicach 10 w ramach projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego.”.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SOR.0025.2021).

 

Dalsza część porządku obrad zostanie zrealizowana po zakończeniu XXIX sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 6 Podjęcie uchwał w sprawach:

1) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej;

2) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Anna Trubacz poinformowała, że plan finansowy dochodów i wydatków oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zostaną dostosowane do zmian przyjętych w uchwałach Rady zmieniających budżet i Wieloletnią Prognozę Finansową

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr:

1) 1036/2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

2) 1037/2021 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 6.3 Podjęcie uchwał w sprawach przekazania upoważnienia dla dyrektorów do zaciągania zobowiązań.

Anna Trubacz poinformowała, że upoważnienia się:

1) dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni Pana Bogdana Nowaka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć pn.: „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweisen Europa zusammen (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę) - współpraca międzynarodowa w zakresie rozwoju kompetencji i edukacji młodzieży";

2) dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni Panią Magdalenę Zając do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć pn.:

„Usługi telefonii stacjonarnej w Zespole Szkól Specjalnych w latach 2018/2021”

„Konserwacja dźwigu w Zespole Szkół Specjalnych w latach 2018/2021”;

3) dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni Panią Olgę Krukowską do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć pn.:

„Zakup usługi telekomunikacyjnej dla Domu Pomocy Społecznej we Wrześni"

„Zakup i dostawa leków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni w latach 2021-2023";

4) dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni Panią Annę Marię Kulczyńską do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla PCPR na lata 2021-2023”

„Świadczenie usług teleinformatycznych dla PCPR na lata 2021-2024”;

5) dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni Panią Elżbietę Tomczak do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć pn.: świadczenie usług pocztowych dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej na lata 2021- 2024.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach przekazania upoważnienia dla dyrektorów do zaciągania zobowiązań nr:

1) 1038/2021 dla dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni;

2) 1039/2021 dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni;

3) 1040/2021 dla dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wrześni;

4) 1041/2021 dla dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni;

5) 1042/2021 dla dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz
 2. Waldemar Grzegorek
 3. Robert Balicki
 4. Stefan Tomczak
 5. Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

drukuj (Protokół nr 176 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-06-11 11:00

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.