Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 178 / 2021

PROTOKÓŁ NR 178/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w trybie zdalnym.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 301/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmienioną uchwałą nr 148/XXII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
.

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako instytucja pośrednicząca wezwał do dokonania zmiany wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego aktywizacji osób młodych  w związku ze zwiększeniem środków o kwotę 100.000,00 zł. Dodał, że ogólna wartość projektu wynosi 7.043.657,92 zł, a dodatkowe środki będą przeznaczone na finansowanie nowych instrumentów umożliwiających przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w 2021 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 301/XLVII/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. zmienioną uchwałą nr 148/XXII/2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
.

 

Pkt 2 Przedstawienie tematu związanego z realizacją inwestycji (bursa przy ul. Słowackiego 11 i zaplecze dydaktyczno-sportowe przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni).

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przy realizacji inwestycji polegających na budowie bursy międzyszkolnej i zaplecza dydaktyczno-sportowego naliczono:

1) kary za błędy i wady w dokumentacji projektowej uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, odpowiednio w wysokościach około 61.226,00 zł i 537.000,00 zł,

2) kary za opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad w wysokościach około 1.047.000,00 zł i około 270.000,00 zł.

Zaznaczyła, że w przypadku rozliczenia drugiej z wymienionych kwestii, kary naliczane literalnie zgodnie z zawartymi umowami przewyższają wartość przedmiotu umowy i nie są do wyegzekwowania. Podkreśliła, że orzecznictwo sądu najwyższego wskazuje, iż kary za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy nie powinny stanowić znacznej części wynagrodzenia. Poinformowała, że kwoty oszacowane po wydziałowej weryfikacji tych kwot zmniejszyły się do wysokości około 56.000,00 zł w przypadku inwestycji budowy bursy i około 111.000,00 zł w przypadku inwestycji budowy zaplecza dydaktyczno-sportowego.

Mikołaj Soberski, radca prawny wyjaśnił, że kwoty naliczone za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy zostały zmiarkowane do wysokości, które są realne do wyegzekwowania od wykonawców. Zauważył, że kwoty te w dalszym ciągu przewyższają o 50% wartość przedmiotu umowy. Dodał, że orzecznictwo w tych sprawach jest jednoznaczne, dlatego trudno jest przewidzieć, jaką linię orzeczniczą zastosuje sąd. Nadmienił, że niektóre wyroki sądu wskazują, że maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać wartości umowy, inne mówią o tym, iż wartość naliczanych kar nie może przekraczać 10% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. Podkreślił, że wykonawca może zgłosić zarzut miarkowania kary umownej.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wartości wyliczone przez wydział wpływają na opłaty pobierane przez sąd.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał, czy środki finansowe uzyskane z naliczonych kar umownych będą wpływały na rozliczenie inwestycji z instytucją finansującą.

Anna Wolska- Wróblewska odpowiedziała, że z dotychczasowego doświadczenia w ramach obecnie obowiązującej perspektywy unijnej przy rozliczaniu inwestycji wynika, iż kary umowne nie umniejszają wysokości dofinansowania przyznanego na realizację inwestycji.

Waldemar Grzegorz, wicestarosta zapytał radcę prawnego o prawdopodobieństwo pozytywnej oceny sądu w zakresie wysokości naliczonych kar umownych.

Mikołaj Soberski odpowiedział, że funkcjonuje linia orzecznicza z 2015 r., która wskazuje, iż w przypadku braku limitu kar umownych zastrzeżonego w umowie, wyegzekwowanie kar jest niemożliwe. Dodał, że nowe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na zamawiającego obowiązek określenia maksymalnej wysokości kar umownych. Podkreślił, że w umowach, których dotyczy spór, takich zapisów nie przewidziano, co w najgorszym przypadku może skutkować uznaniem, że zapisy dotyczące zastrzeżonych kar umownych były nieważne. Nadmienił, że to z kolei prowadziłoby do oddalenia powództwa.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwał w sprawach ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła propozycję komisji konkursowej o wysokości dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych informując, że:

1) w obszarze ochrony i promocji zdrowia wnioskowana kwota dotacji wynosiła łącznie 29.375,00 zł, rozdysponowano w całości środki zaplanowane w budżecie w wysokości 15.000,00 zł,

2) w obszarze ochrony środowiska wnioskowana kwota dotacji wynosiła 16.700,00 zł, rozdysponowano środki w wysokości 8.040,00 zł, wolnych środków pozostało 6.960,00 zł,

3) w obszarze ratownictwa i ochrony ludności wnioskowana kwota dotacji wynosiła 11.555,41 zł, rozdysponowano środki w wysokości 2.920,00 zł, wolnych środków pozostało 7.080,00 zł,

4) w obszarze pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej wnioskowana kwota dotacji wynosiła łącznie 25.550,00 zł, rozdysponowano w całości środki zaplanowane w budżecie w wysokości 15.000,00 zł,

5) w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wnioskowana kwota dotacji wynosiła łącznie 13.955,00 zł, rozdysponowano w całości środki zaplanowane w budżecie w wysokości 10.000,00 zł,

6) w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wnioskowana kwota dotacji wynosiła łącznie 33.935,00 zł, rozdysponowano w całości środki zaplanowane w budżecie w wysokości 20.000,00 zł,

7) w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wnioskowana kwota dotacji wynosiła 78.828,00 zł, rozdysponowano środki w wysokości 34.964,00 zł, wolnych środków pozostało 36,00 zł,

8) w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wnioskowana kwota dotacji wynosiła 45.725,00 zł, rozdysponowano środki w wysokości 17.381,00 zł, wolnych środków pozostało 119,00 zł,

9) w obszarze edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych wnioskowana kwota dotacji wynosiła łącznie 11.295,00 zł, rozdysponowano w całości środki zaplanowane w budżecie w wysokości 10.000,00 zł,

10) w obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego wnioskowana kwota dotacji wynosiła łącznie 12.930,00 zł, rozdysponowano w całości środki zaplanowane w budżecie w wysokości 5.000,00 zł.

Wskazując przyczyny odrzucenia ofert przez komisję konkursową poinformowała, że nie dofinansowano ofert, które nie spełniały merytorycznie wymogów konkursu np. środki byłyby wykorzystane na zakup wyposażenia, zadania nie były precyzyjnie opisane. Dodała, że oferty niektórych organizacji pozarządowych przewidywały realizację przedsięwzięć, które zostały dofinansowanie w konkursie z zakresu wspierania i rozwoju sportu. Nadmieniła, że niektóre ze zgłoszonych podmiotów wykazywały, iż pobierają wysokie opłaty od uczestników.

Członkowie Zarządu dyskutowali nad rozdysponowaniem środków w obszarze ochrony środowiska z uwagi na fakt, iż w ramach tego obszaru zaproponowano przyznanie dotacji wyłącznie jednej z trzech organizacji pozarządowych, które złożyły oferty.

Członkowie Zarządu przyznali dotację w wysokości 3.500,000 zł Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania publicznego pn. „Ekologia przy stole”.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w 2021 r.:

1) nr 1045/2021 dot. obszaru ochrony i promocji zdrowia,

2) nr 1046/2021 dot. obszaru ochrony środowiska,

3) nr 1047/2021 dot. obszaru ratownictwa i ochrony ludności,

4) nr 1048/2021 dot. obszaru pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,

5) nr 1049/2021 dot. obszaru działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

6) nr 1050/2021 dot. obszaru działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

7) nr 1051/2021 dot. obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

8) nr 1052/2021 dot. obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

9) nr 1053/2021 dot. obszaru edukacji dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów edukacyjnych,

10) nr 1054/2021 dot. obszaru organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Wojciechowi Pająkowi reprezentującemu firmę Dokumentacja Środowiskowa – Wojciech Pająk, Osiedle Leśne 7B/121, 62-028 Koziegłowy.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformowała, że upoważnienie jest niezbędne do opracowania „Programu ochrony środowiska dla powiatu wrzesińskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”, prognozy oddziaływania na środowisko ww. programu oraz „Raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla powiatu wrzesińskiego za lata 2019 – 2020”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1055/2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Wojciechowi Pająkowi reprezentującemu firmę Dokumentacja Środowiskowa – Wojciech Pająk, Osiedle Leśne 7B/121, 62-028 Koziegłowy.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie wniosków w sprawie dofinansowania zakupu węzy pszczelej.

Urszula Łabęda poinformowała, że pięć kół pszczelarskich reprezentujących poszczególne gminy powiatu wrzesińskiego wystąpiło o dofinansowanie zakupu węzy pszczelej. Zaznaczyła, że na ten cel zabezpieczono w budżecie kwotę 5.000,00 zł, którą proponuje się rozdysponować proporcjonalnie do liczby rodzin pszczelich tj.:

1) 1.110,00 zł dla Koła Pszczelarzy z Nekli,

2) 400,00 zł dla Koła Pszczelarzy z Miłosławia,

3) 1.400,00 zł dla Koła Pszczelarzy z Kołaczkowa,

4) 550,00 zł dla Koła Pszczelarzy z Pyzdr,

5) 1.550,00 zł dla Koła Pszczelarzy z Wrześni.

Sprawy są prowadzone pod nr. WB.6120.1-5.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął proponowane wysokości dofinansowania zakupu węzy pszczelej dla poszczególnych kół pszczelarskich z gmin powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Rafał Zięty, członek Zarządu poinformował, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. złożył wniosek gminy Miłosław w sprawie bezpłatnego użyczenia Ośrodka Relax w Orzechowie.

Rozpatrzenie wniosku Zarządu „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w sprawie sfinansowania zakupu dwóch urządzeń do terapii HFNC wraz z ozonatorem.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że urządzenie jest wykorzystywane do ogrzewania gazów oddechowych eliminując lub opóźniając konieczność intubacji pacjentów. Dodała, że sprzęt byłby użytkowany przy ratowaniu pacjentów zakażonych koronawirusem na oddziale dla zakażonych pacjentów. Nadmieniła, że koszt zakupu dwóch urządzeń wynosi 29.592,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.0232.6.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na sfinansowanie zakupu urządzeń do terapii HFNC wraz z ozonatorem.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz
  2. Waldemar Grzegorek
  3. Robert Balicki
  4. Stefan Tomczak
  5. Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 178 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2021-06-11 11:49

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.