Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 179 / 2021

PROTOKÓŁ NR 179/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przedstawienie możliwości aplikowania o środki w konkursie grantowym na pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił nabór wniosków o przyznanie grantu na utworzenie specjalistycznego centrum wspierającego edukację włączającą tj. nowo tworzonej instytucji, powstającej na bazie szkoły specjalnej, której celem stanie się wspieranie szkół ogólnodostępnych i podnoszenie jakości edukacji włączającej. Dodała, że dofinansowanie jest w całości przyznawane ze środków unijnych, jednak na etapie analizy możliwości ubiegania się o grant pojawiły się wątpliwości np. dotyczące konieczności poniesienia dodatkowych kosztów.

Magdalena Zając, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych poinformowała, że projekt przewiduje przyznanie grantu w wysokości 2.000.000,00 zł na utworzenie specjalistycznego centrum, w tym 200.000,00 zł będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu. Podkreśliła, że projekt wpisuje się w koncepcję budowania wizerunku szkoły specjalnej jako jednostki specjalistycznej z wyspecjalizowaną kadrą nauczycielską. Zaznaczyła, że katalog usług specjalistycznych finansowanych w ramach przyznanego grantu nie jest spójny z działaniami, które będzie wykonywać jednostka ubiegająca się o grant np. nie mieszą się w nim działania związane z opracowaniem diagnozy. Dodała, że koszty pośrednie również nie będą finansowane. Podkreśliła, że warunkiem realizacji grantu jest osiągnięcie określonych etapami rezultatów, a rozliczenie każdego z etapów jest uznaniowe, co budzi kolejną wątpliwość w zakresie sfinansowania projektu w 100% ze środków unijnych. Zaznaczyła, że projekt daje możliwość rozwoju bazy i dokształcenia kadry nauczycielskiej, ale jednocześnie jego realizacja obarczona jest ryzykiem, które nie jest do zdefiniowania na etapie występowania o środki finansowe. Dodała, że w ramach realizacji projektu szkoła specjalna na podstawie listów intencyjnych musi nawiązać współpracę m.in: z przedszkolem, szkołą podstawową, liceum i szkołą kształcącą w zawodzie. Zauważyła, że kolejnym aspektem budzącym wątpliwość jest finansowanie utrzymania trwałości projektu przez 3 miesiące po jego zakończeniu.

Olga Kośmińska-Giera zauważyła, że przygotowanie diagnozy nie będzie możliwe bez zatrudnienia osób posiadających specjalistyczną wiedzę, co będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia ogólnodostępnego naboru. Dodała, że celem projektu jest wypracowanie modelu współpracy szkoły specjalnej z lokalnym środowiskiem, a nie wyłącznie zakup sprzętu. Nadmieniła, że w każdym województwie powstanie jedno pilotażowe specjalistyczne centrum.

Rafał Zięty i Robert Balicki, członkowie Zarządu oraz Waldemar Grzegorek, wicestarosta podzielili wątpliwości dotyczące częściowego finansowania realizacji projektu ze środków własnych.

Dionizy Jaśniewicz zauważył, że przystąpienie do projektu umożliwi powstanie w powiecie wyspecjalizowanej jednostki i zwiększenie oferty szkoły specjalnej.

Magdalena Zając i Olga Kośmińska-Giera nie rekomendowały ubiegania się o środki w konkursie grantowym na pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą z uwagi na ww. wątpliwości.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na ubieganie się o środki grantowe w ww. projekcie. Od głosu wstrzymał się Dionizy Jaśniewicz.

 

Pkt 1.2 Przedstawienie sprawy rozbudowy ulicy Kościuszki we Wrześni.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że wpłynęło pismo wojewody wielkopolskiego z uwagami do zatwierdzonego już wcześniej projektu budowalnego przebudowy ulicy Kościuszki we Wrześni w zakresie m.in. projektowanej infrastruktury, skrzyżowań, zjazdów i oświetlenia.

Zarząd Powiatu zdecydował o dostosowaniu projektu budowalnego przebudowy ulicy Kościuszki we Wrześni do uwag wojewody wielkopolskiego oraz rezygnacji z budowy planowanego ronda przy ul. Warsztatowej.

 

Pkt 1.3 Przedstawienie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej rozstrzygnięcia wojewody wielkopolskiego w sprawie niepodpadania pod działanie dekretu o reformie rolnej nieruchomości położonej w północnej części miasta Września.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przypomniała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego odwołał się od decyzji wojewody wielkopolskiego stwierdzającej niepodpadanie pod działanie dekretu o reformie rolnej nieruchomości o powierzchni około 3,5 ha położonych m.in. przy ulicy Wojska Polskiego we Wrześni (siedziby jednostek organizacyjnych). Zaznaczyła, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylił decyzję wojewody i w całości umorzył postępowanie w tej sprawie. Podkreśliła, że powodem uchylenia decyzji był fakt, iż wniosek spadkobierców poprzedniego właściciela nieruchomości nie powinien być rozpatrzony na podstawie zgromadzonych dowodów, gdyż nie potwierdzają one przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa na podstawie art. 2 ust. 1 litera e ustawy o przeprowadzeniu reformy rolnej. Nadmieniła, że jedynie objęcie nieruchomości działaniem tego przepisu daje podstawę organowi administracji do weryfikowania i orzekania w drodze decyzji administracyjnej, czy nieruchomość spełniała przesłanki podpadania pod działanie dekretu.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NG.6821.2.7.2017 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w miejscowości Orzechowo.

Jolanta Pielak poinformowała, że burmistrz Gminy Miłosław złożył wniosek o bezpłatne użyczenie nieruchomości położonej przy ulicy Topolowej w Orzechowie w celu uruchomienia kąpieliska w okresie letnim. Dodała, że okres użyczenia, o który wnioskuje wynosi 3 lata. Nadmieniła, że na działce znajdują się dwie otwarte niecki basenowe, budynek byłej kawiarni, budynek toalet i budynek pompowni, który nie będzie objęty umową użyczenia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1056/2021 w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w miejscowości Orzechowo.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji i koordynacji funkcjonowania Punktu Szczepień Masowych przeciwko COVID-19 w powiecie wrzesińskim.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu zaproponowała skład zespołu w osobach: Joanna Musiałkiewicz, Paweł Puzdrakiewicz, kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrześni, Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, Urszula Kosmecka, dyrektor ds. administracyjno-inwestycyjnych Szpitala Powiatowego we Wrześni i Rafał Zięty, członek Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że zadaniem Zespołu będzie przygotowanie Punktu Szczepień Masowych w Grzymysławicach oraz koordynacja jego działania.

Zarząd Powiatu wyznaczył Joannę Musiałkiewicz na przewodniczącą zespołu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1057/2021 w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji i koordynacji funkcjonowania Punktu Szczepień Masowych przeciwko COVID-19 w powiecie wrzesińskim.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowym parkanie cmentarza Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Nekli wystąpiła o dotację celową w wysokości 10.000,00 zł na prace konserwatorskie i remontowe przy barokowym parkanie cmentarza. Przypomniała, że w 2020 r. Zarząd udzielił dotacji na wykonanie remontu ogrodzenia.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.4123.3.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu zdecydował o nieprzyznaniu dotacji celowej w 2021 r. informując jednocześnie o możliwości złożenia ww. wniosku do budżetu na kolejny rok.

 

Pkt 4 Ogłoszenie naboru wniosków o dotacje dla spółek wodnych.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformowała, że na podstawie § 2 uchwały nr 12/III/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. spółki wodne mogą wnioskować o dotację celową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych i dofinansowanie inwestycji położonych na terenie powiatu wrzesińskiego w wysokości 30 % wartości wykonywanych robót.

Zarząd Powiatu wyznaczył termin składania wniosków o dotacje przez spółki wodne do dnia 30 kwietnia 2021 r.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok,

2) planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

3) planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że plan dotacji celowych został zwiększony o kwoty w wysokościach:

1) 5.535,00 zł na operaty szacunkowe w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych,

2) 4.413,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dodała, że ww. kwoty zwiększą wydatki budżetowe, a ponadto:

1) 6.000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup arkuszy testów do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej,

2) 14.905,44 zł zostanie przeznaczone na wypłacenie świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu podjął uchwały:

1) nr 1058/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok,

2) nr 1059/2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,

3) nr 1060/2021 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz
  2. Waldemar Grzegorek
  3. Robert Balicki
  4. Stefan Tomczak
  5. Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 179 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2021-06-11 12:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.