Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 180 / 2021

PROTOKÓŁ NR 180/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie sprawy realizacji przebudowy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu realizacji przebudowy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej do 11 czerwca 2021 r., co jest spowodowane m.in.: przestojem prac w lutym, brakiem możliwości realizacji robót związanych z utwardzeniem terenu z uwagi na warunki gruntowo-wodne, przedłużającymi się pracami z zakresu instalacji elektrycznej i wentylacyjnej oraz trudnościami w dostawach komponentów. Dodał, że wykonawca wystąpił również o zwiększenie wynagrodzenia w związku z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych. Nadmienił, że koszt tych robót szacuje się w kwocie 49.805,16 zł brutto. Poinformował, że środki na ten cel znajdują się w budżecie Wydziału.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji przebudowy Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zgodnie z wnioskiem wykonawcy.

 

Pkt 2 Odpowiedzi na pytania i zatwierdzenie modyfikacji w postępowaniu przetargowym na:

1) budowę boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

2) budowę bursy w Grzymysławicach 10.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że w związku z licznymi pytaniami od wykonawców proponuje się przedłużyć termin składania ofert w obydwu postępowaniach przetargowych do dnia 4 maja 2021 r.

Sprawy są prowadzone pod nr. NI.272.6.2021 i NI.272.11.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikacje specyfikacji w postępowaniu przetargowym na:

1) budowę boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

2) budowę bursy w Grzymysławicach 10.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że przekazywany środek trwały stanowi wyposażenie pracowni Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach tj. 4 komplety zestawów, gdzie jeden zestaw składa się z 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi i wyposażenie warsztatowe o łącznej wartości 858.500,00 zł brutto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1061/2021 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środka trwałego uzyskanego w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Cześć I – obrabiarki manualne.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że wykonawca Metal Technics Polska Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, którego oferta została wybrana uchwałą nr 1002/2021 z dnia 16 marca 2021 r. uchylił się od podpisania umowy. Zaznaczył, że komisja przetargowa proponuje wyłonienie wykonawcy Lucjan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Solcu Kujawskim, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę tj. w kwocie 1.498.361,40 zł brutto. Dodał, że na realizację tej części zamawiający przeznaczył kwotę 1.683.569,34 zł brutto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1062/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Cześć I – obrabiarki manualne.

 

Pkt 3.3 i pkt 3.4 Podjęcie uchwał w sprawach unieważnienia część VIII i części IX w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”: Część VIII –  maszyny mleczarskie – zestaw 00/nf i Część IX – maszyny mleczarskie.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że oferty, które wpłynęły na dostawę maszyn mleczarskich przewyższały kwoty, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania, tj. odpowiednio:

1) cena najkorzystniejszej oferty na część VIII opiewała na kwotę 560.506,08 zł brutto, a na sfinansowanie zamówienia przeznaczono kwotę 79.950,00 zł brutto,

2) cena najkorzystniejszej oferty na część IX opiewała na kwotę 538.404,00 zł brutto, a na sfinansowanie zamówienia przeznaczono kwotę 332.223,00 zł brutto.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach unieważnienia część VIII i części IX w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”, odpowiednio:

1) nr 1063/2021 – dot. części VIII – maszyny mleczarskie – zestaw 00/nf,

2) nr 1064/2021 – dot. części IX – maszyny mleczarskie.

 

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Renovo Renowacja Zabytków Mariusz Łączny, ul. Gierymskiego 83/6, 63-100 Śrem Panu Mariuszowi Łącznemu pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.2.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku dla zadania ,,Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury Zamkowa w Miłosławiu”.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że udzielenie pełnomocnictwa jest niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie wieży i attyki w Powiatowej Scenie Kultury w Miłosławiu w związku z przeprowadzanymi robotami budowalnymi.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1065/2021 w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Renovo Renowacja Zabytków Mariusz Łączny, ul. Gierymskiego 83/6, 63-100 Śrem Panu Mariuszowi Łącznemu pełnomocnictwa do reprezentowania
i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.2.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku dla zadania ,,Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury Zamkowa w Miłosławiu”
.

 

Pkt 3.6 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu przedstawiła wykonanie budżetu za I kwartał 2021 r.:

1) plan dochodów wynosił 116.967.296,90 zł i został zrealizowany w kwocie 29.038.209,14 zł, co stanowi 24,83 % wykonania planu,

2) plan wydatków wynosił 121.297.392,64 zł i został zrealizowany w kwocie 23.425.689,94 zł, co stanowi 19,31 % wykonania planu,

3) powstała nadwyżka na kwotę 5.612.519,20 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1066/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 

Pkt 4 Przyjęcie bilansu rocznego za 2020 r.

Beata Matuszewska poinformowała, że na koniec 2020 r. wartość m.in.:

1) łącznego majątku powiatu wrzesińskiego wynosiła 340.787.267,08 zł,

2) gruntów wynosiła 63.150.893,64 zł,

3) budynków, lokali wynosiła 214.557.168,81 zł,

4) środków transportu wynosiła 530.222,37 zł,

5) środków trwałych w budowie (inwestycje) wynosiła 6.018.858,67 zł.

Zarząd Powiatu przyjął jednomyślnie:

1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) bilans jednostki budżetowej,

3) skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego,

4) rachunek zysków i strat jednostki,

5) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Sprawy są prowadzone pod nr. NF.3035.1.1.2021 i NF.3035.1.2.2021 w Wydziale Finansowym.

 

Pkt 5 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że 5% odpis od emerytur na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wynosi 322.929,00 zł, z czego 75% tj. kwota 242.196,00 zł zostanie wypłacona do 31 maja 2021 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.2412.1.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 6.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie realizacji indywidualnie z uczennicą Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wybranych zajęć edukacyjnych.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że wniosek dotyczy realizacji indywidualnie z uczennicą klasy trzeciej Technikum nr 2 w zawodzie technik hotelarstwa zajęć z matematyki i języka angielskiego w łącznym wymiarze 5 godzin lekcyjnych tygodniowo. Dodała, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wskazała w opinii potrzebę objęcia uczennicy pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4352.3.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek w przedmiotowej sprawie.

 

Pkt 6.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie możliwości skonsultowania i współpracy przy powstaniu Powiatowego programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2025.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że Stowarzyszenie Projekt Września wystąpiło o możliwość współpracy przy opracowywaniu Powiatowego programu opieki nad zabytkami na lata 2022 – 2025. Nadmieniła, że Stowarzyszenie w lipcu 2016 r. uzyskało uprawnienie do wykonywania zadań społecznego opiekuna zabytków, w tym do współdziałania ze starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zaznaczyła, że uchwała Rady Powiatu we Wrześni nr 255/XLI/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. wskazuje zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.411.1.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zdecydował, że Powiatowy program opieki nad zabytkami dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2022 – 2025 zostanie poddany konsultacjom społecznym, których celem będzie zebranie opinii oraz współpraca przy powstawaniu programu wynikająca ze społecznej potrzeby ratowania i ochrony zabytków.

 

Pkt 6.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformowała, że burmistrz Gminy Nekla wystąpił o zwolnienie z opłat komunikacyjnych za wymianę dokumentów przez mieszkańców w związku ze zmianą nazwy części ulicy Małej w Nekli. Dodała, że do kompetencji Rady należy zmniejszenie opłaty za wydanie lub zwolnienie od jej uiszczenia osoby zobowiązane do ubiegania się o wydanie tych dokumentów w związku ze zmianą adresu spowodowaną zmianami administracyjnymi. Nadmieniła, że opłaty pobierane za wydanie tych dokumentów nie stanowią w całości dochodu powiatu, gdyż ponoszony jest koszt ich zamawiania:

1) dowód rejestracyjny 33,40 zł (koszt klienta 54,50 zł),

2) karta pojazdu 22,70 zł ( 75,00 zł),

3) prawo jazdy 58,30 zł  (koszt klienta 100,50 zł).

Sprawa jest prowadzona pod nr. WK.3031.1.34.2021 w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Zarząd Powiatu rozpatrzył negatywnie wniosek w przedmiotowej sprawie.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz
  2. Waldemar Grzegorek
  3. Robert Balicki
  4. Stefan Tomczak
  5. Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 180 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2021-06-11 12:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.