Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 182 / 2021

PROTOKÓŁ NR 182/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 4 maja 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że po dokonaniu częściowego rozliczenia, środki finansowe z dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w wysokości 100.000,00 zł zostają przeznaczone na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 2 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2020 rok dla Powiatu Wrzesińskiego (znajduje się pod nr sprawy).

Anna Maria Kulczyńska przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni za 2020 rok.

Sprawa jest prowadzona pod nr BOA.013.2.2021 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 3 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Powiatu Wrzesińskiego wraz z rekomendacjami.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej została sporządzona coroczna ocena zasobów pomocy społecznej uwzględniająca infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Agnieszka Kucz, podinspektor Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że na podstawie wystawionej ekspertyzy stwierdzono, że sprzęt będący w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Dodała, że naprawa jest niecelowa ze względu na wysokie koszty, przewyższające wartość urządzenia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1068/2021 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Pkt. 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci zestawów komputerowych z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Katarzyna Starzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji poinformowała, że Powiat Wrzesiński realizuje od 17 listopada 2020 r. projekt pn. „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Dodała, że w ramach powstałych oszczędności z wspomnianego projektu zostało zakupionych 30 zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez szkołę do kształcenia w trybie stacjonarnym.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1069/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci zestawów komputerowych z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni.

 

Pkt 4.3, pkt 4.4 i  pkt 4.5 Podjęcie uchwał w sprawach: wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Część I – maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – szlifierki / Część II – maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – wiertarki i szlifierki / Część III – maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – sprężarka.

Magdalena Michalak, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że odbył się przetarg nieograniczony, w zakresie zakupu sprzętu do pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, podczas którego zostali wybrani wykonawcy:

 • Firma Abplanalp Sp. z o.o. - Część I - maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne - szlifierki i Część III - maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – sprężarka;
 • Firma Metal Technics Polska Sp. z o.o. Sp. K. - Część II - maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – wiertarki i szlifierki.

Dodała, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez nich oferta była najkorzystniejsza.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 1070/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Część I – maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – szlifierki,

2) nr 1071/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Część II – maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – wiertarki i szlifierki,

3) nr 1072/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Część III – maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – sprężarka.

 

Pkt 4.6 Podjęcie projektu ustawy w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu komputerowego w celu realizacji projektu pn.: „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość w powiecie wrzesińskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie pandemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Magdalena Michalak poinformowała, że po rozpatrzeniu propozycji komisji przetargowej jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy wybrano: g.IT Solutions Michał Daszkiewicz. Dodała, że firma ta brała udział we wcześniejszym przetargu i zdobyła drugie miejsce.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1073/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci zestawów komputerowych z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni.

 

Pkt 5.1 Przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocy społecznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego w marcu 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu przedstawiła informacje przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni dotyczące funkcjonowania jednostek pomocy społecznej na terenie powiatu wrzesińskiego w miesiącu marcu 2021 r.

Zarząd Powiatu przyjął informacje do wiadomości.

 

Pkt 5.2 Przedstawienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego oddalenia skargi Powiatu Wrzesińskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska Wojewody Wielkopolskiego stwierdzając, iż: „Uchwała Rady Powiatu Wrzesińskiego nie została przygotowana zgodnie z zachowaniem przepisów prawa farmaceutycznego, ale także przeanalizowane powinny być potrzeby mieszkańców, standardowe oraz te w sytuacjach nadzwyczajnych, ponieważ jedna apteka na cały Powiat Wrzesiński jest niewystarczająca”.

Rafał Zięty, członek Zarządu stwierdził, że jego zdaniem wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego odnosi się do wcześniejszego wyroku Administracyjnego Sądu Wojewódzkiego aniżeli do meritum sprawy.

Joanna Musiałkiewicz zapytała, jakie działania będą podejmowane w związku z powyższą sytuacją w 2022 r.

Rafał Zięty stwierdził, że aby spełnić oczekiwania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego należałoby w każdej gminie wyznaczyć aptekę całodobową, co uważa za niewykonalne.

Joanna Musiałkiewicz zaproponowała, żeby ustalić dyżury w gminach, tak aby na jeden miesiąc przypadała apteka z jednej gminy powiatu wrzesińskiego.

Dionizy Jaśniewicz zaznaczył, że Starostwo Powiatowe we Wrześni opiera się na ustawie, która została zaakceptowana przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Marek Przyjemski, przewodniczący Rady Powiatu Wrzesińskiego zaproponował, aby ustalić jeden dodatkowy dyżur apteki.

Joanna Musiałkiewicz zaproponowała, aby zróżnicować dyżury tak, by we Wrześni pozostała jedna całodobowa apteka, a poszczególne gminy powiatu miały ustalone dyżury dla poszczególnych aptek na ich terenie.

Bożena Nowacka,  sekretarz powiatu zaproponowała, aby zwrócić się do Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek o zasięgnięcie opinii w związku z powyższą sprawą.

Marek Przyjemski zauważył, że godziny dyżurów aptek nie mogą być odgórnie narzucone, dlatego osoby, których to bezpośrednio dotyczy, czyli aptekarzy, powinni ustalić godziny dla nich dogodne.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że w powiecie pleszewskim zostały ustalone godziny dyżurowania aptek, które nie zostały zaakceptowane, w związku z czym apteki nie funkcjonowały.

Joanna Musiałkiewicz potwierdziła, że opisana przez starostę sytuacja miała miejsce, o czym została poinformowana przez członka Samorządu Aptekarskiego w Pleszewie, który zwrócił się do Starostwa Powiatowego we Wrześni z pytaniem, w jaki sposób została rozwiązana sytuacja dotycząca aptek w powiecie wrzesińskim.

Rafał Zięty zauważył, że ustalenie dyżuru aptece, która nie będzie go przestrzegać jest bezcelowe oraz wiązałoby się z przekazywaniem błędnych informacji mieszkańcom powiatu wrzesińskiego.

Joanna Musiałkiewicz zaproponowała, aby opierać się na uchwale Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z 2021 r., której Wojewoda Wielkopolski nie podważył.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że odbył rozmowę z Wojewodą Wielkopolskim, który wyraził swoje zrozumienie i poinformował, że ustawa Prawo farmaceutyczne nie jest doskonała i rozumie, że Powiat Wrzesiński nie ma innych możliwości rozłożenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych, dlatego nie podważył uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego z 2021 r., na której powiat aktualnie bazuje.

Joanna Musiałkiewicz zapytała, czy wszyscy zgadzają się, by w przyszłości bazować na uchwale z 2021 r.

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na bazowaniu na uchwale Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z 2021 r.

Marek Przyjemski zapytał, czy nie można oprzeć się na opinii Samorządu Aptekarskiego.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w ustawie Prawo farmaceutyczne istnieje zapis dotyczący opinii Samorządu Aptekarskiego, jednak w przypadku, kiedy opinie są negatywne, to nie jest ona wiążąca.

Marek Przyjemski poinformował, że pismo od każdego z aptekarzy, działających na terenie powiatu wrzesińskiego, mówiące o tym, że nie wyrażają zgody na dane dyżury, byłoby pomocne.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że sytuacja była dokładnie analizowana i najlepszym wyjściem jest pozostanie przy obecnym rozwiązaniu.

 

Pkt 6 Wydanie decyzji w sprawie wygaszenia w części trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Grzymysławicach.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła informacje dotyczące wygaszenia w części trwałego zarządu, ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Grzymysławicach, w związku z planowanym zajęciem przez Powiat Wrzesiński części działki i realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektu Bursy Międzyszkolnej we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona pod nr NG.6844.1.2.2021 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinie pozytywną o sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu z informacją o stanie mienia Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok.

 

Pkt 8 Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji.

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz
 2. Waldemar Grzegorek
 3. Robert Balicki
 4. Stefan Tomczak
 5. Rafał Zięty

 

 

 

Protokołowała

Marta Maciejczak

 

 

drukuj (Protokół nr 182 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-06-11 14:27

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.