Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 177 / 2021

PROTOKÓŁ NR 177/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w formie zdalnej.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad. Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem jest „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że istotne przy dokonywaniu wyboru były dwa kryteria (60% cena i 40% doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia). Dodał, że podział środków finansowych wynosi: 41.670,00 zł na naprawę branży sanitarnej oraz 14.610,00 zł na branżę elektryczną.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia, którego przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie boisk wraz z dostawą i montażem hali pneumatycznej przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że komisja przetargowa zaproponowała wybór najkorzystniejszej oferty wykonawcy: Zakład Drogowy Sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Małych na kwotę w wysokości 233.396,00 zł brutto, czyli cena oferty mieści się w kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania w kwocie 250.000,00 zł brutto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1043/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że przeprowadzone dnia 17 marca 2021 r. III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, gmina Września, w stosunku do 4 działek zakończyły się wynikiem negatywnym, a 8 działek zostało sprzedanych na łączną kwotę 1.030.893,75 zł. W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku jest zasadne.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1044/2021 w sprawie ogłoszenia i zorganizowania IV przetargów ustnych nieograniczonych oraz powołania komisji przetargowej do postępowania w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bierzglinku, będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00042327/8.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3 Wydanie opinii na temat pisma Burmistrza Miasta i Gminy Września dotyczącego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek.

Jolanta Pielak poinformowała, że Stowarzyszenie Projekt Września wystosowało pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Września z wnioskiem o przeznaczenie działek nr 375/153, 139/37 oraz 139/75 położonych w Bierzglinku, które są własnością Powiatu Wrzesińskiego pod tereny lasów, tereny rolne lub tereny zieleni parkowej. Burmistrz poprosił o ustosunkowanie się Zarządu Powiatu do ww. wniosku.

Stefan Tomczak, członek Zarządu zaproponował, aby w taki sposób zagospodarować część ziemi zakwalifikowanej do III klasy.

Jolanta Pielak poinformowała, że III klasa, zgodnie ze studium, przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną.

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński dodał, że gdyby grunty oznaczone III klasą miałyby zostać przeznaczone na tereny zielone, należałoby wtedy procedować plan zagospodarowania oraz ponownie wystąpić do ministra o wyrażenie zgody na posadzenie zieleni.

Jolanta Pielak poinformowała, że należy pamiętać, że miejscowy plan musi być zgodny ze studium, w którym jest wskazane, że teren przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną.

Zarząd Powiatu uznał, że działki są własnością Powiatu Wrzesińskiego i wykonuje uprawnienia właściciela oraz, iż zgodnie ze studium działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni dotyczącego wygaśnięcia w części trwałego zarządu boiska położonego na działce nr 38800/51 przy ul. Koszarowej we Wrześni.

Jolanta Pielak poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni zwrócił się z prośbą o wygaszenie w części trwałego zarządu boiska położonego przy ul. Koszarowej we Wrześni, o powierzchni 5009,69 m2, w związku z planowaną realizacją inwestycji przez Powiat Wrzesiński pod nazwą „Budowa zespołu boisk przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni”. Dodała, że udział w wysokości 5779/10000, o którym mowa w sentencji decyzji dotyczy powierzchni, która zostanie zajęta na realizację I etapu wskazanej inwestycji. Sprawa prowadzona pod nr NG.6844.1.1.2021 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie ww. wniosek.

 

Pkt 5 Omówienie stanu prawnego i możliwości zagospodarowania działki nr 139/57 położonej w Bierzglinku.

Jolanta Pielak poinformowała, że działka nr 139/57, stanowiąca własność Powiatu Wrzesińskiego, mieści się przy terenie, na którym usytułowane są działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z których większość została już sprzedana. Dodała, że na ten moment obszar nie jest użytkowany ani zagospodarowany, w związku z czym możliwe jest wystąpienie do Burmistrza Miasta i Gminy Września z prośbą o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tego terenu oraz odpowiednie wydzielenie działek. Dopowiedziała, że zostały przygotowane trzy koncepcje zagospodarowania terenu. Pierwsza z nich polega na podzieleniu działki na dziewięć mniejszych działek pod zabudowę mieszkaniową szeregową. Wstępnie zostało ustalone wraz z Urzędem Miasta i Gminy Września, że powinna to być zabudowa szeregowa o maksymalnej długości 40m dla kompleksów budynków o linii zabudowy wynoszącej 6m od drogi publicznej gminy, a odległość między granicą powinna wynosić 4m. Poinformowała, że druga koncepcja dotyczy zabudowy „4+3+2” i jest ona najkorzystniejsza, ponieważ działki posiadałby powierzchnie, które cieszą się największym zainteresowaniem i wynosiłyby od 450m2 do 753m2. Dodała, że trzecia koncepcja jest najmniej atrakcyjna, ponieważ posiada wrysowaną drogę wewnętrzną, co wiąże się ze sprzedażą udziałów w drodze.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński stwierdził, że druga koncepcja jest najkorzystniejsza.

Jolanta Pielak dodała, że przygotowując koncepcje zwrócono również uwagę na potrzeby przyszłych kupujących działki, tak aby były one dla nich atrakcyjne.

Waldemar Grzegorek zapytał, jak długo może potrwać przygotowanie koncepcji, związanej z wydaniem opinii przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Jolanta Pielak odpowiedziała, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy powinno odbyć się w terminie dwóch miesięcy.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie ww. wniosek.

 

Pkt 6 Przedstawienie informacji o arkuszach szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Olga Kośmińska–Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że dyrektorzy szkół składają do organu arkusze do dnia 21 kwietnia, które następnie zostają zaopiniowane przez związki zawodowe w terminie 10 dni. Dodała, że organ prowadzący w celu uzyskania opinii kontaktuje się z kuratorium, które sprawuje nadzór pedagogiczny oraz zatwierdza arkusze do dnia 29 maja bieżącego roku. Dopowiedziała, że te zasady nie dotyczą Powiatowej Szkoły Muzycznej we Wrześni, której organem nadzoru pedagogicznego jest Centrum Edukacji Artystycznej. Poinformowała, że największym problemem w konstruowaniu arkuszy okazało się zatrudnianie kadry pedagogicznej, przede wszystkim nauczycieli praktycznej nauki zawodu przedmiotów zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów elektronicznych, informatycznych oraz fizyki. Na ten moment trwają rozmowy z potencjalnymi pracownikami. Przedstawiła zestawienie nauczycieli według stopnia awansu oraz wymiaru etatów, z którego wynika, że 2/3 kadry pedagogicznej to nauczyciele dyplomowani. Przedstawiła analizę dotyczącą liczby nauczycieli z uprawnieniami emerytalnymi, których na ten moment jest 19 w szkołach ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego. Poinformowała o liczbie uczniów i oddziałów w szkołach ponadpodstawowych powiatu wrzesińskiego w najbliższych latach. Dodała, że liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 - 3282 uczniów, w 2021/2022 – 3368 uczniów , w 2022/2023 – 3717 uczniów i w 2023/2024 - 4252 uczniów. Później liczba uczniów będzie maleć, aż ustabilizuje się do poziomu 3700/3800 uczniów. Dopowiedziała, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana w ramach projektu pn. „Nauka to lubię”, który zakończy się w czerwcu tego roku. Poinformowała, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni wspiera szkoły poprzez organizację dodatkowych porad, natomiast pomoc pedagogiczno-psychologiczna, w związku z zakończeniem projektu i nasileniem się problemów wśród uczniów, będzie musiała zostać zorganizowana w każdej placówce. Dodała, że po analizie arkuszy dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami, stwierdza się, że 12 uczniów jest objętych nauczaniem indywidualnym i jest 5 zindywidualizowanych ścieżek realizowanych w szkołach. Dopowiedziała, że odbywają się również zajęcia dla obcokrajowców w grupie międzyszkolnej oraz zajęcia wyrównawcze, które wynikają z orzeczenia. W szkołach realizowane są także zajęcia rewalidacyjne. Poinformowała, że Wydział Edukacji, co roku sprawdza poprawność danych wprowadzanych do systemu informacji oświatowej.

Stefan Tomczak, członek Zarządu poprosił o wykaz liczby absolwentów w poszczególnych latach w szkołach podstawowych.

Olga Kośmińska-Giera odpowiedziała, że w roku szkolnym 2021/2022 liczba absolwentów wyniesie 810, w kolejnych latach będzie ich 1200, a później liczba zmniejszy się do 360 absolwentów.

Waldemar Grzegorek zapytał, czy w roku, w którym liczba absolwentów będzie niższa, wszystkie oddziały zostaną utworzone, czy będzie trzeba zrezygnować z niektórych oddziałów.

Olga Kośmińska-Giera odpowiedziała, że liczba oddziałów będzie zmniejszana przy mniejszej liczbie uczniów.

Rafał Zięty zapytał, czy w przypadku zajęć językowych oraz wychowania fizycznego liczba uczniów w poszczególnych grupach ulegnie zmianie.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że co roku dyrektorzy szkół przedstawiają liczebność grup. Dodała, że najczęściej uczniowie poszczególnych klas są dzieleni na pół.

Dionizy Jaśniewicz poinformował, że problemem jest starzejąca się kadra, przez co może wystąpić luka pokoleniowa. Dodał, że w każdej placówce jest około 50% nauczycieli dyplomowanych, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego. Poprosił, aby szkoły przedstawiły informacje w tym temacie. Dodał, że koszty utrzymania oświaty zwiększają się. Dopowiedział, że we wcześniejszych latach nie było potrzeby, aby dokładać środki finansowe do oświaty, przez co mógłbyć realizowany „Powiatowy Program Wsparcia Edukacji”, który był finansowany z subwencji oświatowej. Na ten moment najważniejsze jest powolne odmłodzenie kadry w szkołach.

Stefan Tomczak poinformował, że to nie szkoły ponadpodstawowe będą miały problemu z kadrą pedagogiczną, tylko szkoły podstawowe, ponieważ jeśli okaże się, iż są wolne etaty w szkołach ponadpodstawowych, to nauczyciele ze szkół podstawowych będą chcieli się przenieść.

Rafał Zięty stwierdził, że mogą pojawić się trudności w zatrudnieniu nowych nauczycieli, ponieważ na ten moment nie ma czym zachęcić młodych nauczycieli do pracy w szkołach.

Waldemar Grzegorek oznajmił, że szkoły ustalają własne reguły. Na ten moment nie ma środków finansowych, aby zatrudnić młodszych nauczycieli w szkołach.

Rafał Zięty poinformował, że największy problem może pojawić się przy przedmiotach ścisłych, ponieważ coraz mniej osób decyduje się na studia o takich kierunkach.

Dionizy Jaśniewicz stwierdził, że kadra, która jest aktualnie w szkołach, sprawdza się, co można stwierdzić po wynikach matur. Dodał, że stawki dla nauczycieli są zbyt niskie i aby pozyskać nowych pracowników konieczne będzie zmodyfikowanie płac.

Olga Kośmińska-Giera wspomniała, że kolejnym problemem mogą okazać się pomieszczenia szkolne, ponieważ przy wzroście liczby uczniów, zapotrzebowanie będzie znacznie większe. Poinformowała, że na terenie powiatu wrzesińskiego jest na ten moment 3288 uczniów. Dodała, że w roku szkolnym 2023/2024 liczba uczniów wzrośnie o 1000.

Stefan Tomczak zauważył, że pojawi się o 33 oddziały więcej w stosunku do aktualnego roku, co oznacza, że w każdej z 4 głównych szkół utworzy się około 9 oddziałów.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że po roku szkolnym 2023/2024 liczba uczniów będzie zmniejszać się.

Stefan Tomczak dodał, że trzy kolejne lata będą kluczowe.

Olga Kośmińska-Giera oznajmiła, że sytuacja jest trudna przez ograniczoną ilość sal, pracowników, co spowoduje konieczność wprowadzenia dwuzmianowego czasu pracy szkół, która dla dzieci dojeżdżających będzie trudna.

Stefan Tomczak stwierdził, że szkoły na terenie powiatu wrzesińskiego są coraz bardziej renomowane, co może spowodować, że duża liczba dzieci spoza powiatu wrzesińskiego będzie planować do nich uczęszczać.

Dionizy Jaśniewicz dodał, że jeśli nie będzie większego dofinansowania oświaty to zaczną pojawiać się kłopoty z kosztami jej funkcjonowania. Dopowiedział, że poziom dofinansowania od kilku lat staje się proporcjonalnie coraz niższy.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Rafał Zięty zawnioskował o zajęcie się sytuacją dotyczącą ul. Dworcowej w Miłosławiu.

Waldemar Grzegorek poinformował, że ul. Dworcowa w Miłosławiu zostanie naprawiona.

Stefan Tomczak zapytał, czy rozpoczęły się prace remontowe przy ul. Witkowskiej we Wrześni przy przejeździe kolejowym.

Waldemar Grzegorek odpowiedział, że naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych na jednym z kolejnych Zarządów przedstawi szacunkowe koszty, które będą potrzebne do realizacji zadania.

Robert Balicki zapytał, jak wygląda sytuacja odnośnie drogi w miejscowości Kolonie Janowskie.

Waldemar Grzegorek poinformował, że wspólnie z burmistrzem Pyzdr ustalono, iż koszty zostaną podzielone tak, aby co roku móc remontować drogę.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że do Starostwa wpłynął wniosek w związku z trwającym postępowaniem przetargowym na budowę bursy w Grzymysławicach. Firma AGROBEX wnioskuje o przedłużenie czasu na składanie ofert o 30 dni argumentując to złożeniem konkurencyjnej, należycie oszacowanej oferty oraz obecną sytuacją na rynku pracy wywołaną koronawirusem. Prace, związane z przygotowaniem ofert przez zarówno głównego wykonawcę jak i podwykonawcę ulegają wydłużeniu ze względu na ograniczony zakres pracy firm. Dodał, że zostało to przeanalizowane przez Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich i zaproponowano, aby ewentualny termin przedłużyć o 14 dni, co będzie wiązało się z wystąpieniem do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji projektu, ponieważ w chwili obecnej projekt zakłada realizację do 31 grudnia, jednakże przy zmianie terminu składania ofert czas wydłuży się.

Waldemar Grzegorek zapytał, czy inni oferenci również składali wnioski.

Grzegorz Stangreciak oznajmił, że wpłynęło jeszcze jedno zapytanie z innej firmy.

Waldemar Grzegorek zapytał, czy wydłużenie czasu na składanie ofert wiąże się z jakimś ryzykiem.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że nie powinno oczekiwać się żadnych protestów ze strony innych oferentów, ponieważ wydłużenie terminu jest uzasadnione pandemią oraz pracą zdalną.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu oznajmiła, że zgoda Urzędu Marszałkowskiego jest konieczna by wydłużyć czas na składanie ofert.

Rafał Zięty poinformował, że jest za wydłużeniem czasu składania ofert, ale wyraził swój niepokój co do sytuacji z innymi firmami.

Waldemar Grzegorek oznajmił, że Zarząd Powiatu wyrazi zgodę na wydłużenie terminu, jeśli pismo do Urzędu Marszałkowskiego będzie należycie uzasadnione.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Jolanta Pielak poinformowała, że wpłynęło pismo z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej komunalizacji działki usytuowanej przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni  do końca roku. Dodała, że na podstawie pism wynika, iż jest zbierany materiał dowodowy.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że na terenie powiatu wrzesińskiego powinien powstać punkt szczepień masowych. Dodała, że kwestia wydajności punktów szczepień uzależniona jest od wydajności punktów zlokalizowanych na terenie powiatu wrzesińskiego. Katalog osób, które mogą kwalifikować się na szczepienie ma rozszerzyć się o ratowników medycznych, personel farmaceutów, pielęgniarki. Dopowiedziała, że oczekuje się, iż będzie odbywać się to w uproszczonej kwalifikacji na szczepienie. Badanie lekarskie byłoby niezbędne tylko w sytuacji wzbudzenia wątpliwości. Dopowiedziała, że osoby przed szczepieniem będą wypełniać kwestionariusz. Poinformowała, że proponuje się, aby punkt szczepień masowych powstał w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Dodała, że zostanie skierowane pismo do Podstawowej Opieki Zdrowotnej z prośbą o udostępnienie informacji o wydajności punktów szczepień na terenie powiatu wrzesińskiego, co pozwoli na ustalenie, jaki punkt powinien zostać utworzony oraz z jakim zespołem. Dopowiedziała, że zostanie wydane rozporządzenie dotyczące osób, które mogą wykonywać szczepienia. Szpital Powiatowy we Wrześni zobowiązał się do przeanalizowania kadry, aby sprawdzić, w jakiej części szpital może zapewnić personel do punktu szczepień masowych. Poinformowała, że będą odbywać się teraz spotkania dotyczące kwestii logistycznych, kadrowych, organizacyjnych i technicznych.

Rafał Zięty zapytał, ile byłoby potrzebnych zespołów szczepiennych przy 500 dawkach dziennie.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że posiada informacje, iż jeden zespół jest w stanie zaszczepić około 120 osób dziennie, w związku z czym potrzebne będą 4-5 zespoły.

Rafał Zięty poinformował, że w Szpitalu Powiatowym we Wrześni lekarz wykonuje badanie oraz wypełnia dokumenty, co znacznie wydłuża czas szczepienia. Dodał, że w miejscowości Miłosław są 3-osobowe zespoły (jedna osoba wypełnia dokumenty i lekarz przeprowadza badanie), co znacznie przyspiesza procedurę szczepienia pacjentów. Zaproponował, aby wydelegować pracowników do pomocy w punkcie szczepień masowych.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że na jeden punkt szczepień obecny będzie jeden lekarz. Dodała, że w najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje dotyczące punktu szczepień masowych.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz
  2. Waldemar Grzegorek
  3. Robert Balicki
  4. Stefan Tomczak
  5. Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

drukuj (Protokół nr 177 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2021-06-16 11:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.