Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 187 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 8 czerwca 2021 r.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 i pkt 1.2 Podjęcie uchwał w sprawach nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów z oprogramowaniem Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni i Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że laptopy zakupiono z oszczędności powstałych w ramach realizacji projektu mającego na celu wspieranie kształcenia na odległość. Zaproponowała, by środki, które nie zostały wydatkowane przeznaczyć na zakup dwóch komputerów stacjonarnych do Zespołu Szkół Politechnicznych w celu doposażenia pracowni do ilości 32 stanowisk komputerowych i 12 laptopów (6 laptopów do Zespołu Szkół Politechnicznych i po 2 laptopy do pozostałych szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach).

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na rozdysponowanie zaoszczędzonych środków na zakup dodatkowych komputerów do szkół ponadpodstawowych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach nieodpłatnego przekazania mienia w postaci laptopów z oprogramowaniem:

 1. nr 1103/2021 – dot. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
 2. nr 1104/2021 – dot. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 2.1 i pkt 2.2 Zatwierdzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia na przebudowę dróg powiatowych nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka i nr 2908P w m. Mikuszewo.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że warunkiem udziału wykonawców w postępowaniach przetargowych jest wykazanie należytego wykonania jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie drogi. Dodała, że wadium nie jest wymagane.

Sprawy są prowadzone pod nr. NI.272.1.2021 i NI.272.5.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził Specyfikacje Warunków Zamówienia na przebudowę dróg powiatowych nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka i nr 2908P w miejscowości Mikuszewo.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 2929P Racławki-Chwalibogowo do ronda w miejscowości Grzymysławice.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformował, że ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nałożyła na inwestora obowiązek uzyskania opinii o planowanej inwestycji drogowej przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji. Dodał, że Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Racławki – Chwalibogowo do ronda w miejscowości Grzymysławice, w tym m. in. budowę ścieżki pieszo-rowerowej i budowę skrzyżowania.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych wyjaśnił, że część projektowanej drogi wojewódzkiej będzie przebiegać jednocześnie na terenie powiatu średzkiego i powiatu wrzesińskiego. Zauważył, że w ramach projektowanej inwestycji nastąpi skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z tą samą drogą wojewódzką. Nadmienił, że w przypadku ewentualnego przekazania części wspomnianej drogi wojewódzkiej powiatowi wrzesińskiemu, jej utrzymanie będzie obowiązkiem zarządcy drogi mimo że jej część będzie przebiegać na terenie innego powiatu.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.673.1.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu zaopiniował wniosek tzw. „milczącą zgodą”.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie zawiadomienia w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że burmistrz Pyzdr planuje dostosować istniejący plan do przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni, która wprowadziła ograniczenia w lokalizacji wiatraków i budowy budynków mieszkalnych w ich pobliżu. Dodał, że plan przewiduje zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WB.6740.51.15.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do przedstawionego tematu.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocy społecznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego w kwietniu 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy były realizowane w formie zdalnej, a mieszkańcy domu pomocy społecznej mogli być odwiedzani i mogli również opuszczać placówkę.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.8120.8.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził odpowiedzi na pytania i przesunięcie terminu otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Przebudowę drogi powiatowej nr 2159P w miejscowości Nowy Folwark”.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.19.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacjami dotyczącymi wyboru wykonawcy budowy boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i podjął decyzję o zmierzaniu do wyłonienia wykonawcy.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI. 272.6.2021w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

 

Zarząd Powiatu przyjął zmiany w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok:

 1. zmniejszenie o kwotę 1.859,68 zł w związku z korektą planu finansowania miejsc w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni według starych zasad,
 2. zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,
 3. zwiększenie o kwotę 29.789,00 zł na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie,
 4. zwiększenie o kwotę 28.466,80 zł na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni,
 5. zwiększenie o kwotę 7.255,42 zł na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 1105/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok,
 2. nr 1106/2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
 3. nr 1107/2021 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Wrzesińskiemu na 2021 rok.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Waldemar Grzegorek 
 2. Robert Balicki 
 3. Stefan Tomczak 
 4. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

drukuj (Protokół nr 187 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Grzegorek
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-06-24 08:35

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.