Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 188 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 15 czerwca 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbywało się w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Katarzyna Starzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji poinformowała, że fundusz zdrowotny dla nauczycieli wynosi 0,2% środków przeznaczonych na wynagrodzenia i jest przyznawany na wnioski składane w terminach do 31 maja i 30 listopada. Zaznaczyła, że w wyznaczonym terminie wpłynęło 30 wniosków, a zaproponowane kwoty stanowią około 59% wnioskowanych wysokości. Łączna wysokość proponowanych środków finansowych na pomoc zdrowotną wynosi 18.457,00 zł.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że w wielu samorządach wymagane jest zaświadczenie o chorobie przewlekłej.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1108/2021 w sprawie przyznania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

 

Pkt 1.2 i pkt 1.3 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej / nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że powołanie komisji przetargowej i nadanie jej regulaminu pracy usprawni przygotowanie i przeprowadzenie przedmiotowej procedury przetargowej.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

 1. nr 1109/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego,
 2. nr 1110/2021 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 1.4 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego dot. branży sanitarnej i telekomunikacyjnej.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że najkorzystniejsze oferty na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla realizacji budowy bursy w Grzymysławicach 10 złożył wykonawca IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH & Co.KG z siedzibą w Poznaniu:

 1. w kwocie 49.500,00 zł na realizację części 2 zamówienia tj. usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej, a zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę 48.196,75 zł. Z uwagi na oszczędności dokonanie wyboru jest możliwe,
 2. w kwocie 36.900,00 zł na realizację części 4 zamówienia tj. usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej, a zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę 41.095,12 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego dot. branży sanitarnej i telekomunikacyjnej:

 1. nr 1111/2021 dot. części 2 Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej,
 2. nr 1112/2021 dot. części 4 Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej.

 

Pkt 2.1 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wykonawcy muszą spełnić warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykazać, że dysponują co najmniej jedną osobą działającą w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dodała, że termin realizacji zadania jest wyznaczony do 8 listopada br.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.20.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację warunków zamówienia, którego przedmiotem jest inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego.

 

Pkt 2.2 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie drogi. Dodała, że kryterium wyboru jest cena i termin gwarancji.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.3.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację warunków zamówienia, którego przedmiotem jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo.

 

Pkt 2.3 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest zakup, dostawa wyposażenia kuchennego i wyposażenia AGD dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.17.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację warunków zamówienia, którego przedmiotem jest zakup, dostawa wyposażenia kuchennego i wyposażenia AGD dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w ramach modernizacji i rozbudowy Centrum Oświatowego.

 

Pkt 3.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego dla Województwa Wielkopolskiego.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydział Dróg Powiatowych poinformował, że dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł zostanie przeznaczone na opracowanie koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kolejnego odcinka obwodnicy Wrześni. Zaznaczył, że odcinek ten powstanie od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 w Obłaczkowie do drogi krajowej nr 92 we Wrześni.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego dla Województwa Wielkopolskiego.

 

Pkt 3.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu przypomniała, że na podstawie umowy użyczenia, gmina Miłosław remontuje nieruchomość położoną w Orzechowie, zabudowaną nieckami basenowymi w celu jej nieodpłatnego udostępnienia dla mieszkańców. Zaznaczyła, że użyczający wystąpił o pomoc finansową w wysokości 21.140,00 zł na opłacenie dwóch ratowników dyżurujących na basenie w lipcu i sierpniu br.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miłosław.

 

Pkt 3.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

Od 26 czerwca 2019 r. Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia mającej na celu wyznaczanie kierunków działania dla jego członków. Ustanowienie Dionizego Jaśniewicza przedstawicielem Powiatu Wrzesińskiego w Stowarzyszeniu usprawni działania polegające na wspieraniu idei samorządu terytorialnego oraz podnoszeniu kwalifikacji radnych i pracowników samorządowych Powiatu Wrzesińskiego.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.

 

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie remontu przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2935P Kokoszki – Gąsiorowo – Podstolice w miejscowości Podstolice.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że Klub radnych powiatowych Polskiego Stronnictwa Ludowego wystąpił o remont przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2935P w pobliżu elektrowni wiatrowej w Podstolicach. Nadmienił, że w zarządzie dróg powiatowych znajduje się ponad 200 przepustów, corocznie 1-3 przepusty są remontowane. Podkreślił, że przepust, o którego naprawę wnioskują radni, jest drożny, a jego stan nie wskazuje na konieczność natychmiastowego remontu. Dodał, że szacunkowy koszt naprawy wynosi około 33.000,00 zł według wyliczeń przedstawionych we wniosku. Zaznaczył, że kwestią wymagającą pilnej naprawy jest remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2910P Kołaczkowo – Wszembórz, który z nieznanego powodu zaczął osiadać. Dodał, że naprawę tego przepustu szacuje się w kwocie około 40.000,00 zł – 50.000,00 zł, co odpowiada kwocie zabezpieczonej w budżecie powiatu na naprawę przepustów.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie poparł wniosku radnych i uznał, że z uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w pierwszej kolejności należy wykonać remont przepustu na drodze powiatowej Kołaczkowo – Wszembórz.

 

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformowała, że burmistrz Nekli wystąpił o zwolnienie z opłat komunikacyjnych mieszkańców części ulicy Małej w Nekli w związku ze zmianą nazwy ulicy i koniecznością wymiany dokumentów prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego. Zaznaczyła, że rada powiatu w drodze uchwały może wyrazić zgodę na zwolnienie z opłat lub ich obniżenie. Podkreśliła, że wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych nie stanowią w całości dochodu powiatu wrzesińskiego, gdyż ponoszony jest koszt zakupu druków w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Sprawa jest prowadzona pod nr. WK.3033.1.47.2021 w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na zwolnienie z opłat komunikacyjnych.

 

Pkt 4.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie współorganizacji Święta Policji 2021.

Paweł Puzdrakiewicz, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych poinformował, że Komenda Powiatowa Policji organizuje coroczne święto i wystąpiła o wsparcie finansowe w wysokości 3.500,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. SIO.5520.3.2021 w Wydziale Informatyki i Bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia.

 

Pkt 4.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania wyjazdu uczniów szkół ponadpodstawowych na rozgrywki w turnieju Puchar Bałtyku.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że KPS Progress Września wystąpił o wsparcie finansowe w wysokości 4.000,00 zł na wyjazd uczniów szkół ponadpodstawowych na rozgrywki w turnieju, który będzie stanowić przygotowanie do rozgrywek w siatkówce plażowej. Dodała, że przyznanie dofinansowania poza obowiązującym trybem dotacyjnym nie jest uzasadnione.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.425.5.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie wyraził zgody na udzielenie wsparcia finansowego.

 

Pkt 4.5 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania wyjazdu edukacyjno-rekreacyjnego Pyzdrskiej Orkiestry Dętej.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że kapelmistrz Pyzdrskiej Orkiestry Dętej wystąpił o wsparcie finansowe na edukacyjno-rekreacyjny wyjazd członków orkiestry. Dodała, że środki na ten cel w ubiegłych latach pochodziły z budżetu Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach, które nie dysponuje wystarczającymi środkami na organizację wyjazdu.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.403.2.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu rozpatrzył negatywnie przedmiotowy wniosek.

 

Pkt 4.6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wsparcia finansowego finału XXII Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” wystąpił o wsparcie finansowe na zakupu statuetek dla zwycięskich par igrzysk.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.425.4.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu przyznał dofinansowanie w wysokości 500,00 zł.

 

Pkt 5.1 i pkt 5.2 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok i zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.

Zarząd Powiatu przyjął następujące zmiany dochodów budżetowych:

 1. zwiększenie o kwotę 998,00 zł za sprzedaż złomu po wymianie kaloryferów w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bierzglinku,
 2. zwiększenie o kwotę 17.521,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużytą energię, wodę i gaz w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni,
 3. zwiększenie o kwotę 1.339,00 zł z tytułu zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
 4. dofinansowanie w wysokości 120.000,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania pn. „Strzelnica w powiecie – utworzenie wirtualnej strzelnicy w powiecie wrzesińskim”,
 5. wpływy w wysokości 1.300,00 zł z tytułu spadków, zapisów i darowizn w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Ponadto członkowie Zarządu zaakceptowali zmiany w wydatkach budżetowych:

 1. zwiększenie o kwotę 26.358,00 zł na zakup materiałów do napraw, zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych i zakup paliwa gazowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
 2. zwiększenie o kwotę 3.038,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni,
 3. zwiększenie o kwotę 127.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Politechnicznych – stary budynek”,
 4. zwiększenie o kwotę 10.200,00 zł na naprawę dachu sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni,
 5. zwiększenie o kwotę 41.364,00 zł na zakup części zamiennych do sprzętu komputerowego i zużycie energii cieplnej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
 6. zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł (darowizna) na zakup artykułów do terapii zajęciowej i wyposażenia do rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej,
 7. zwiększenie o kwotę 500,00 zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
 8. zwiększenie o kwotę 1.324,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni,
 9. zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”,
 10. zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa infrastruktury tworzącej kopie bezpieczeństwa”,
 11. zwiększenie o kwotę 19.000,00 zł na usługi tłumaczenia języka migowego,
 12. udzielenie dotacji w kwocie 21.140,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Miłosław i w kwocie 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z przyjętymi projektami uchwał),
 13. zwiększenie o kwotę 5.766,00 zł i kwotę 17.300,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok i zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Rafał Zięty, członek Zarządu poinformował, że powiat średzki podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 3667 Środa Wielkopolska – Miłosław, łączącej się z drogą powiatową w Miłosławiu. Wnioskował o podjęcie współpracy z powiatem średzkim w celu wykonania remontu 400-metrowego odcinka tej drogi (ulicy Dworcowej w Miłosławiu) znajdującego się w zarządzie powiatu wrzesińskiego.

Zarząd Powiatu zdecydował o podjęciu działań zmierzających do wykonania przebudowy ww. odcinka drogi powiatowej w Miłosławiu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Robert Balicki 
 3. Stefan Tomczak 
 4. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 188 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-06-28 10:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.