Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 184 / 2021

PROTOKÓŁ NR 184/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 18 maja 2021 r.

 

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu Powiatu, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającą uchwalę nr 55/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną Uchwałą nr 134/XIX./2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy — projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 – 2020.

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni w 2019 roku rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca pismem z dnia 11.05.2021 r. wezwał powiatowe urzędy pracy do dokonania zmiany wniosku z uwagi na konieczność zmiany limitu Funduszu Pracy na 2021 r. wynikającego z Uchwały nr 3375/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2021 r. Wysokość środków Funduszu Pracy uległa zwiększeniu o kwotę 49.749,52 zł i w 2021 r. wynosi 1 220 320,87 zł. Uwzględniając powyższe zmiany ogólna wartość projektu wynosi 5 404 873,84 zł, w tym:

- 2019 r. - 744 171,83 zł,

- 2020r. - 2 221 421,72 zł (w tym środki na COVID-19 - 1 150 000,00zł),

- 2021 r. - 1 220 320,87 zł,

- 2022 r. - 1 218 959,42 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wrzesińskim. Efektem wdrożenia projektu jest objęcie wsparciem osób bezrobotnych po. 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni należących do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne; kobiety; osoby o niskich kwalifikacjach; osoby niepełnosprawne; osoby w wieku 50 lat i więcej, migranci oraz reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny oraz mężczyźni w wieku 30 - 49 lat wymagający wsparcia.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę nr 55/XI/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmienioną Uchwałą nr 134/XIX./2020 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ na lata 2014 – 2020.

 

Pkt 2.1, 2.2, 2.3 Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawach nieodpłatnego przekazania mienia w postaci:

1) mebli, sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni,

2) sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkól Politechnicznych we Wrześni,

3) mebli, sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że Powiat Wrzesiński realizuje projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" W ramach projektu zostały zakupione meble, sprzęt teleinformatyczny i elektroniczne, które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie będą wykorzystywane do realizacji zajęć w ramach projektu, w związku z powyższym należy je przekazać szkołom realizującym projekt.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach nieodpłatnego przekazania mienia w sprawach nieodpłatnego przekazania mienia w postaci:

1) nr 1083/2021 mebli, sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni,

2) nr 1084/2021 sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkól Politechnicznych we Wrześni,

3) nr 1085/2021 mebli, sprzętu teleinformatycznego i elektronicznego Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody Gminie Miłosław na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w miejscowości Orzechowo.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że Burmistrz Gminy Miłosław złożył wniosek do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego o wyrażenie zgody na użyczenie nieruchomości, którą od 20 kwietnia b.r. gmina posiada w użyczeniu, gminnej spółce – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą w Miłosławiu. Taka możliwość jest zawarta, w umowie użyczenia. Jeżeli Zarząd wyrazi zgodę na użyczenie przez gminę tej nieruchomości swojej spółce, uzasadnione będzie podjęcie uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 1086/2021 w sprawie wyrażenia zgody Gminie Miłosław na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w miejscowości Orzechowo.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowę bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego".

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że po analizie, wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchula, ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania za cenę 7.251.936,21 zł brutto. Termin realizacji projektu to 8 miesięcy od podpisania umowy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Wrzesińskiego nr 1087/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowę bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego".

 

Pkt 3.3, 3.4 Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w roku 2021/2022,

2) nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w roku 2021/2022.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Wydziału Dróg Powiatowych dokumenty są sporządzone dla 5 dróg powiatowych. Prawdopodobnie na następne posiedzenie Zarządu będzie przygotowana specyfikacja, tak aby móc rozpocząć procedury i wejść w okres realizacji. Druga uchwała dotyczy komisji przetargowej, której nadaje się regulamin pracy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawach:

1) nr 1088/2021 powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w roku 2021/2022,

2) nr 1089/2021 nadania regulaminu pracy komisji przetargowej, powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem jest przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrzesińskiego w roku 2021/2022.

 

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku dot.: „Budowa gazociągu Witkowo – Września wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego” – odcinek KZZU Opatówko – SRP Września.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformował, że do budowy sieci, która będzie rozprowadzała gaz z bazy w Świnoujściu wymagane jest wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym celu inwestor musi zebrać szereg opinii organów samorządowych, w tym Zarządu Powiatu Wrzesińskiego. Dodał, że przy budowie gazociągu musi zostać wyznaczona strefa kontrolna o szerokości 6,0m (po 3,0 m od osi gazociągu), co może wiązać się z ograniczeniami przy zabudowie tego terenu. Sieć nie będzie poprowadzona przez grunty należące do Powiatu oraz Skarbu państwa.

Stefan Tomczak, członek Zarządu zapytał, czy sieć przebiegałaby przez grunty prywatne.

Jerzy Kaczorowski odpowiedział, że byłaby poprowadzona przez grunty prywatne oraz gminne.

Zarząd Powiatu zaopiniował wniosek tzw. „milczącą zgodą”.

 

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian związanych z realizacją zadania pn. „Zagraj z Wartą”

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że wpłynął wniosek z MKS Warta Pyzdry z prośbą o zmianę w harmonogramie zadania realizowanego przy udziale środków Powiatu Wrzesińskiego. Klub wykazał oszczędność na zakupie piłek meczowych, w związku z tym wnioskuje o przekazanie niewykorzystanej kwoty na zakup getrów piłkarskich.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie ww. wniosek.

 

Pkt 4.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie realizacji indywidualnie z uczennicą wybranych zajęć edukacyjnych w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że zgodnie z treścią orzeczenia, wskazano na zaburzenia adaptacyjne uczennicy, co uzasadnia potrzebę realizacji wybranych zajęć indywidualnie.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zapytał, czy w następnym roku zajęcia również będą prowadzone w taki sam sposób.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że nie może tego potwierdzić, ponieważ we wcześniejszych latach uczennica nie korzystała z indywidualnych zajęć, w tym roku zaistniała taka sytuacja przez problemy, które pojawiają się coraz częściej wśród uczniów.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie ww. wniosek.

 

Pkt 5 Raport o stanie Powiatu Wrzesińskiego za 2020 rok

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że od 2018 roku sporządzany jest raport o stanie Powiatu Wrzesińskiego. Do 31 maja raport powinien zostać przedstawiony Radzie Powiatu. Dokument zawiera informacje o zrealizowanych w 2020 r. zadaniach wynikających z przyjętych strategii, polityk, planów. Raport zostanie przeanalizowany podczas sesji absolutoryjnej i będzie podstawą do udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że powinny zostać wprowadzone drobne poprawki graficzne przed przyjęciem dokumentu przez Zarząd.

Zarząd Powiatu zapoznał się z raportem.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło kolejny konkurs w ramach projektu: „Strzelnica w powiecie 2021” Jednym z warunków udziału w konkursie jest zabezpieczenie 20% wkładu własnego, czyli 30 tysięcy. Wartość projektu to 150 tysięcy, z czego 120 tysięcy finansowane jest przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Dodała, że Powiat musiałby zaplanować do 130 godzin zajęć na miesiąc dla młodzieży. Strzelnica musiałaby być udostępniana także organizacjom pozarządowym wskazanym w ogłoszeniu konkursu 30 godzin miesięcznie. Wniosek należy do 20 czerwca  złożyć w Ministerstwie Obrony Narodowej, następnie w terminie do 4 czerwca Powiat zobowiązany jest do uzupełnienia wniosku o oświadczenie dot. zabezpieczenia wkładu własnego.

Waldemar Grzegorek oznajmił, że najważniejsza jest lokalizacja, tak aby obiekt był łatwo dostępny.

Olga Kośmińska-Giera odparła, że pod uwagę było branych kilka miejsc, jednakże sugeruje się  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama we Wrześni.

Rafał Zięty zauważył, że trzeba znaleźć osobę, która będzie opiekować się oraz obsługiwać obiekt przez 160 godzin miesięcznie.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Waldemar Grzegorek zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz
  2. Waldemar Grzegorek
  3. Robert Balicki
  4. Stefan Tomczak
  5. Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Marta Maciejczak

drukuj (Protokół nr 184 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2021-07-14 12:07

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.