Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 189 / 2021

PROTOKÓŁ NR 189/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie informacji o postępie prac związanych z przekształceniem Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w dwie placówki.

Andrzej Szablikowski, dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie poinformował, że budżet jednostki został zwiększony o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac mających na celu wyodrębnienie dwóch placówek. Zaznaczył, że jest przygotowywana ekspertyza wymogów funkcjonowania odrębnych placówek z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Dodał, że pod koniec czerwca br. zostanie zawarta umowa na wykonanie projektu budowlanego. Podkreślił, że prace remontowe będą wykonywane na początku września br.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NPZ.82.6.2020 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK z siedzibą w Nekli. Oferta opiewała na kwotę 198.028,77 zł brutto, a na realizację zadania zamierzano przeznaczyć kwotę 240.000,00 zł brutto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Zarząd Powiatu jednomyślnie zdecydował o wykonaniu dodatkowych prac w celu wykorzystania pełnej kwoty zabezpieczonej na realizację zadania.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1113/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark.

 

Pkt 2.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1
w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”
.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że ofertę spełniającą warunki udziału w postępowaniu
i mieszczącą się w kwocie zabezpieczonej na realizację zadania przedstawił wykonawca ZAMTECH Zbigniew Sokolik z siedzibą w Raciborzu. Oferta opiewała na kwotę 310.545,96 zł brutto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1114/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwał w sprawach ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w wybranych obszarach.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że konkursy ofert dotyczą obszarów, w których nie zostały wykorzystane wszystkie środki finansowe lub zwiększono środki z przeznaczenim na realizację zadań publicznych tj.:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w wysokości 20.000,00 zł,

2) w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w wysokości 7.080,00 zł,

3) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w wysokości 30.000,00 zł,

4) w zakresie ochrony środowiska w wysokości 3.460,00 zł.

Dodała, że w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wprowadzono nowe zadanie pn. „Organizacja wydarzeń w Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu”.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 1115/2021 dot. obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2) nr 1116/2021 dot. obszaru ratownictwa i ochrony ludności,

3) nr 1117/2021 dot. obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

4) nr 1118/2021 dot. obszaru ochrony środowiska.

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2020/2021.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że dyrektorzy szkół ponadpodstawowych złożyli rankingowe listy uczniów, którzy odnieśli znaczące sukcesy edukacyjne, artystyczne lub sportowe. Zaznaczyła, że najwyższe stypendium proponuje się przyznać dwóm uczniom, którzy są laureatami olimpiad wiedzy. Dodała, że łączna wysokość stypendiów dla 9 uczniów wynosi 10.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1119/2021 w sprawie przyznania jednorazowych stypendiów TALENT w roku szkolnym 2020/2021.

 

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Lilianie Kuczy stanowiska dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni 2021.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny i zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Zaznaczyła, że przedłużenie może nastąpić na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Zarząd Powiatu zdecydował o powierzeniu stanowiska na okres 3 lat.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1120/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia Pani Lilianie Kuczy stanowiska dyrektora Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.

 

Pkt 3 Przedstawienie informacji dotyczącej zadań zrealizowanych oraz do zrealizowania w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 z decyzji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w związku z realizacją decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wykonano prace naprawcze ściany w przy salach 102, 107 i 209. Zaznaczyła, że:

1) do dnia 31 sierpnia 2021 r. należy wykonać remont ścian na korytarzu na klatce schodowej na III piętrze, podłogi na klatce schodowej na II i III piętrze i podłogi na korytarzu na III piętrze (koszt około 31.000,00 zł),

2) do dnia 31 sierpnia 2022 r. należy wykonać wymianę nawierzchni z płyt betonowych prowadzących do głównego wejścia do budynku (koszt około 23.000,00 zł) i wymianę podłogi w sali 207 (koszt około 4.000,00 zł).

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.3.4.2021 w Wydziale Edukacji.

Maciej Mielczarek, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 poinformował, że proponowane wykonanie remontów ścian spowoduje doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego, jednak nie poprawi znacząco estetyki. Dodał, że koszt szacunkowy remontu klatki schodowej wynosi około 250.000,00 zł.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uzgodnił, że:

1) w pierwszej kolejności należy wykonać naprawę nawierzchni z płyt betonowych i wymianę podłogi we wskazanej sali,

2) należy zaplanować w budżecie środki na gruntowny remont klatki schodowej,

3) w związku z powyższym uzgodniono, by wystąpić o przedłużenie terminu realizacji zaleceń sanitarnych do 2024 r.

 

Pkt 4 Realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Edukacji.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że program jest realizowany w formie grantów edukacyjnych i zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. Zaznaczyła, że w roku szkolnym 2020/2021 nie były dofinansowywane zajęcia edukacyjne tj. zajęcia wyrównawcze i zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Przypomniała, że rocznie na ten cel przeznaczano środki w wysokości od 50.000,00 zł do 70.000,00 zł. Nadmieniła, że realizowano program pn. „Nauka to lubię – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego”, który od września br. nie będzie już kontynuowany. Wnioskowała o możliwość przygotowania oferty umożliwiającej realizację grantów edukacyjnych w kolejnym roku szkolnym.

Rafał Zięty, członek Zarządu zaznaczył, że z uwagi na sytuację pandemiczną program grantowy powinien być wznowiony dopiero od roku szkolnego 2022/2023.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyznania funduszy z rezerwy budżetowej na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w okresie od września do grudnia 2021 r.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni wystąpił o zwiększenie środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Zaznaczyła, że zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady z 2019 r., pula środków na dodatki motywacyjne jest określona w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego pomnożone przez liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze i 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego pomnożone przez liczbę członków kadry kierowniczej. Podkreśliła, że w roku szkolnym 2020/2021 w placówce jest zatrudnionych 4 nauczycieli i 2 osoby kadry kierowniczej.

Anna Trubacz, główna księgowa wyjaśniła, że w budżecie powiatu w płacach nie figuruje pozycja „dodatki motywacyjne”. Dodała, że będzie wykonywana analiza wykonania planu.

Olga Kośmińska-Giera odpowiedziała, że przy projektowaniu budżetu dyrektor szkoły wskazuje pulę na dodatki motywacyjne.

Wniosek podlega analizie budżetowej.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie kwestii wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3667P w m. Miłosław, ul. Dworcowa.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że odcinek przedmiotowej drogi będący w zarządzie powiatu wrzesińskiego wynosi 400 m w kierunku przejazdu kolejowego i 600 m w kierunku skrzyżowania ulicy Dworcowej z ulicą Pałczyńską. Zaznaczył, że szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej wynosi około 50.000,00 zł. Dodał, że po opracowaniu dokumentacji możliwe będzie wystąpienie (wspólnie z powiatem średzkim) o dofinansowanie wykonania przebudowy drogi.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła pismo Zarządu Spółki „Szpital Powiatowy we Wrześni” informujące, że:

1) nie przyniosły rezultatu działania mające na celu zapewnienie obsługi lekarskiej na oddziale neurologicznym,

2) Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zakresu neurologia-hospitalizacja z dniem 31 sierpnia 2021 r.,

3) powodem takiej sytuacji była m.in. konieczność utworzenia tzw. oddziału COVID w miejsce działającego oddziału neurologicznego i rezygnacja z pracy lekarzy pracujących na tym oddziale.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.0232.9.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz
 2. Waldemar Grzegorek
 3. Robert Balicki
 4. Stefan Tomczak
 5. Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 189 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-07-14 12:21
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-21 08:56

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.