Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 191 / 2021

PROTOKÓŁ NR 191/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni. 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B i F w 2021 roku.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że celem programu jest zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zaznaczyła, że do uczestnictwa w programie zgłosiły się:

1) Miasto i Gmina Pyzdry z projektem zakupu i montażu platformy pionowej przewozu osób niepełnosprawnych,

2) Gmina Miłosław z projektem remontu pracowni, łazienek i ciągów komunikacyjnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Czeszewie.

Zaznaczyła, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał środki odpowiednio w wysokościach 60.035,50 zł i 100.297,69 zł na realizację wymienionych zadań. Dodała, że Miasto i Gmina Pyzdry zabezpieczyła środki własne na realizację zadania, a gmina Miłosław będzie występować o partycypowanie powiatu wrzesińskiego w zabezpieczeniu y wkładu własnego w wysokości 12.540,00 zł

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1124/2021 w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach B i F w 2021 roku.

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” oraz przyjęcie zasad zbierania i rozpatrywania wniosków podmiotów prowadzących WTZ o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe
w WTZ
”.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Dodała, że beneficjentami programu są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które były uczestnikami wtz-ów i opuściły je w związku z podjęciem zatrudnienia lub znajdują się na liście osób, które są zgłoszone na terapię, ale jeszcze jej nie rozpoczęły. Nadmieniła, że obsługą realizacji programu będzie się zajmować Biuro Osób Niepełnosprawnych. Podkreśliła, że nie jest wymagany wkład własny.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1125/2021 w sprawie przystąpienia Powiatu Wrzesińskiego do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ” oraz przyjęcie zasad zbierania i rozpatrywania wniosków podmiotów prowadzących WTZ
o dofinansowanie w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”
.

 

Pkt 2 Przedstawienie programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że celem programu jest bezzwrotne dofinansowanie do wysokości 95% wartości inwestycji publicznych mających na celu zwiększenie produktywności, efektywności ekonomicznej i atrakcyjności inwestycyjnej. Zaznaczyła, że uzyskanie promesy wstępnej po złożeniu wniosku o dofinansowanie umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej. Nadmieniła, że pierwszy nabór planowany jest od 1 lipca 2021 r. Przedstawiła wstępne propozycje inwestycji drogowych do realizacji w ramach programu:

1) przebudowa drogi powiatowej Września – Czerniejewo (kosztorys około 2.700.000,00 zł),

2) budowa ciągu pieszo-rowerowego Gutowo Małe – Grzybowo (kosztorys około 2.500.000,00 zł),

3) przebudowa drogi powiatowej Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów (kosztorys około 9.200.000,00 zł),

4) przebudowa drogi powiatowej Sokołowo – Słomowo (wykupy około 175.000,00 zł, kosztorys około 6.000.000,00 zł).

Stefan Tomczak, członek Zarządu wskazał na możliwość wystąpienia o dofinansowanie budowy infrastruktury sportowo-rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

Członkowie Zarządu uznali, że należy rozważyć również możliwość wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy ulicy Kościuszki we Wrześni. Ustalili również, że decyzja o rodzaju inwestycji do realizacji będzie podjęta, gdy będą znane szczegóły programu.

 

Pkt 3.1 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów osobistych i innego sprzętu komputerowego do pracowni. Dodała, że kryterium wyboru stanowi cena 60% i termin dostawy 40%.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.15.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację warunków zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

Pkt 3.2 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych oraz pracowni logistycznej i technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że przedmiot zamówienia stanowią:

1) zakup i dostawa sprzętu informatycznego i elektronicznego oraz 16 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

2) zakup i dostawa serwera dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Dodała, że postępowanie przetargowe jest prowadzone w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców”.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.22.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację warunków zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych oraz pracowni logistycznej i technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 4.1 i pkt 4.2 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej / nadania regulaminu pracy komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że powołanie komisji i nadanie jej regulaminu pracy usprawni przebieg postępowania przetargowego na wyłonienie usługodawcy.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 1126/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni,

2) nr 1127/2021 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przedstawicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z siedzibą ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno ...* pełnomocnictwa do składania wszelkich oświadczeń woli, reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.36.2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku dla zadania ,,Budowa bursy w Grzymysławicach 10 w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że pełnomocnictwo umożliwi wykonawcy uzyskiwanie dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji polegającej na budowie bursy w Grzymysławicach.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1128/2021 w sprawie udzielenia Przedstawicielowi firmy Zakład Budowlany Grinbud Jarosław Sieszchuła z siedzibą ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno ...* pełnomocnictwa do składania wszelkich oświadczeń woli, reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.36.2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku dla zadania ,,Budowa bursy w Grzymysławicach 10 w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego””.

* Częściowego wyłączenia z publikacji, treści zawartych w tytule i uchwale dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176).

 

Pkt 4.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że zaproponowane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowią:

1) 75% wysokości opłat pobieranych od nauczycieli szkół ponadpodstawowych przez uczelnie wyższe tj. kwotę 12.539,00 zł,

2) 49% wysokości opłat poniesionych przez nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Bursy Międzyszkolnej tj. kwotę 2.500,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1129/2021 w sprawie przyznania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

 

Pkt 4.5 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (dwie uchwały).

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że komisje egzaminacyjne powołuje się w celu przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni.

Zarząd Powiatu wyznaczył Olgę Kośmińską-Gierę na przewodniczącą komisji – przedstawiciela organu prowadzącego szkołę/placówkę.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały nr 1130/2021 i nr 1131/2021 w sprawach powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Pkt 4.6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformowała, że łączna kwota dotacji, o którą wystąpiły spółki wodne wynosiła 94.188,39 zł, a środki przeznaczone na ten cel w budżecie powiatu wrzesińskiego to 45.000,00 zł. Zaznaczyła, że po dokonaniu wizji w terenie, proponuje się przyznać dotacje w wysokości 30% wartości wybranych robót tj. odpowiednio:

1) 11.549,42 zł dla Gminnej Spółki Wodnej Kołaczkowo,

2) 1.980,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej Pyzdry obiekt Ksawerów,

3) 8.343,30 zł dla Spółki Wodnej Gutowo Małe,

4) 7.433,34 zł dla Spółki Wodnej Miłosław,

5) 10.017,00 zł dla Spółki Wodnej Targowa Górka,

6) 5.026,65 zł dla Spółki Wodnej Gałęzewice – Sokolniki – Szamarzewo.

Wyjaśniła, że obowiązujący zapis uchwały Rady określający dofinansowanie w wysokości 30% wartości robót nie pozwala na przekazanie spółkom wodnym dotacji w mniejszej wysokości na realizację wszystkich robót wskazanych we wnioskach.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1132/2021 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu wrzesińskiego spółkom wodnym.

 

Pkt 4.7 Podjęcie uchwał w sprawach ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w wybranych obszarach.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że w związku z ogłoszonymi konkursami ofert przeprowadza się również nabór członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert. Dodała, że prace komisji odbędą się między 19 a 30 lipca br., a zgłoszenia kandydatów będzie można dokonywać do 12 lipca br.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecanie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego
w wybranych obszarach
:

1) nr 1133/2021 – dot. obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) nr 1134/2021 – dot. obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

3) nr 1135/2021 – dot. obszaru ochrony środowiska,

4) nr 1136/2021 – dot. obszaru ratownictwa i ochrony ludności wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Pkt 5 Informacja o wniosku o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie wsparcia i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim na 2021 rok.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej Progress wystąpił o dotację na szkolenie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i seniorów w siatkówce halowej i plażowej. Zaznaczyła, że na podstawie uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 163/XXIII/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w powiecie wrzesińskim jest możliwe złożenie wniosku o dotację w ciągu roku budżetowego w przypadku gdy, wydarzenia sportowe nie mogły być zaplanowane w terminie składania wniosków.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.421.32.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu zdecydował o rozpatrywaniu wniosku w trybie przywołanej uchwały.

 

Pkt 6 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wsparcia finansowego wyjazdu członków Związku Nauczycielstwa Polskiego Sekcja Emerytów i Rencistów Oddział Września.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP Oddział Września planuje wyjazd emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty do ośrodka wypoczynkowego w Ustroniu Morskim. Zaznaczyła, że wnioskujący wystąpił o dofinansowanie transportu w wysokości około 3.500,00 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.3037.4.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał dofinansowanie w wysokości 2.500,00 zł.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła rozliczenie z działalności Punktu Szczepień Populacyjnych w Grzymysławicach za miesiąc maj 2021 r.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz
 2. Robert Balicki
 3. Stefan Tomczak
 4. Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 191 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-07-14 12:42
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 12:48

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.