Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 196 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni. 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 1.1 Zatwierdzenie modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia na dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że zmiana proponowana w opisie przedmiotu zamówienia dotyczy parametrów zasilacza awaryjnego UPS i skutkuje przedłużeniem terminu składania ofert z 23 sierpnia na 6 września br.

Sprawa prowadzona pod nr. NI.272.15.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem modyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził modyfikację specyfikacji warunków zamówienia na dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

Pkt 1.2 Zatwierdzenie zmiany terminów dostaw sprzętów dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że dostawcy frezarki i mebli z blachy stalowej do Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni wystąpili o przedłużenie terminów dostaw wynikających z zawartych umów z uwagi na przedłużające się terminy dostaw podzespołów i komponentów niezbędnych do wykonania przedmiotów umów. Zaznaczyła, że dostawy możliwe do zrealizowania będą wykonane zgodnie z harmonogramem.

Sprawa prowadzona pod nr. NI.272.45.2020 i nr NI.272.16.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem zmiany terminów wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził zmiany terminów dostaw sprzętów dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

 

Pkt 2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że ofertę spełniającą warunki udziału w postepowaniu złożyła Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Dodała, że cena oferty w wysokości 387.767,45 zł brutto mieści się w kwocie zaplanowanej na wykonanie usług pocztowych.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1160/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji na „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni”.

 

Pkt 3 Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformował, że teren przeznaczony jest w znacznej części pod zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną oraz częściowo dopuszcza się lokalizację budynków usługowych o funkcji usług oświaty, wychowania, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu, rekreacji lub handlowej o powierzchni sprzedaży nieprzekraczającej 2000m2.

Sprawa prowadzona pod nr. WB.6740.51.18.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bierzglinek.

 

Pkt 4 Przedstawienie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i Gen. Sikorskiego.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że burmistrz Wrześni zawiadomił o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową we Wrześni w rejonie ulic: Słowackiego i Gen. Sikorskiego. Zaznaczył, że zmiana planu umożliwi budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

Sprawa prowadzona pod nr. WB.6740.51.20.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu nie zgłosił uwag.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wsparcia finansowego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Paweł Puzdrakiewicz, inspektor ds. ochrony informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego poinformował, że szacunkowy koszt zakupu samochodu na potrzeby straży pożarnej wynosi 800.000,00 zł. Nadmienił, że w kosztach zakupu partycypuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 500.000,00 zł oraz Gmina Nekla i Gmina Września w wysokości po 100.000,00 zł. Zaznaczył, że samochód użytkowany przez jednostkę jest wyeksploatowany. Podkreślił, że komendant wnioskuje o wsparcie finansowe w wysokości 100.000,00 zł.

Sprawa prowadzona pod nr. SIO.5521.9.2021 w Wydziale Informatyki i Bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał wsparcie finansowe w wysokości 100.000,00 zł.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wsparcia finansowego organizacji Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej.

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpił o wsparcie finansowe Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej w wysokości 4.500,00 zł.

Sprawa prowadzona pod nr. SIO.5521.8.2021 w Wydziale Informatyki i Bezpieczeństwa.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał wsparcie finansowe w wysokości 4.500,00 zł.

 

Pkt 5.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wsparcia finansowego koncertów chóru Camerata.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że prezes chóru Camerata wystąpił o wsparcie finansowe koncertów chóru, które odbędą się na terenie powiatu krośnieńskiego we wrześniu br.

Sprawa prowadzona pod nr. NP.0532.3.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyznał wsparcie finansowe w wysokości 2.500,00 zł.

 

Pkt 6.1 Przedstawienie informacji dotyczącej możliwości realizacji programu profilaktyki chorób pneumokokowych w ramach projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że jest to kosztowny projekt, cena szczepionki przeciwko pneumokokom szacuje się w kwocie około 200,00 zł. Nadmieniła, że należy przeanalizować możliwość uzyskania środków zewnętrznych na realizację projektu, gdyż środki w budżecie powiatu nie są wystarczające. Rekomendowała realizację projektu przez Szpital Powiatowy z uwagi na większe szanse pozyskania środków i bazę medyczną.

Sprawa prowadzona pod nr. NP.8031.10.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 6.2 Przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocy społecznej w czerwcu 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w związku z nadzorowaniem i koordynowaniem pracy jednostek pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przekazało comiesięczną informację o funkcjonowaniu środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej i domu pomocy społecznej. Zaznaczyła, że jednostki funkcjonowały w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Sprawa prowadzona pod nr. NP.8120.8.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Tryb przyznawania nagród sportowych dla osób fizycznych i trenerów.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła zasady i tryb przyznawania nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie krajowym. Zaznaczyła, że warunkiem uzyskania nagród są wyniki sportowe lub trenowanie zawodników, którzy osiągnęli wyniki sportowe w preferowanej dyscyplinie indywidualnej lub drużynowej. Podkreśliła, że oceny wniosków będzie dokonywała komisja, a decyzję o przyznaniu nagród podejmie Zarząd.

Stefan Tomczak, członek Zarządu zaproponował, by opracować tryb przyzwania nagród dla osób i trenerów, którzy od wielu lat wyróżniają się w dyscyplinach sportowych i reprezentują powiat wrzesiński, jednak nie osiągnęli wyników na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Przyłącze wodne.

Maciej Michalak, inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawił koszty wykonania przyłącza wodnego na potrzeby hydrantów i instalacji zaworów umożliwiających podłączenie do instalacji alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego. Zaznaczył, że szacunkowy koszt wynosi 30.350,00 zł.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zabezpieczenie środków budżetowych na ww. cel.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Waldemar Grzegorek 
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak 
  5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska                                                                                                                                                   

drukuj (Protokół nr 196 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2021-08-17 08:51

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.