Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 185 / 2021

PROTOKÓŁ NR 185/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 24 maja 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Przedstawienie informacji o możliwości ubiegania się o środki finansowe w ramach drugiego naboru do projektu grantowego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Olga Krukowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wrześni poinformowała o możliwości pozyskania dodatkowego wynagrodzenia z projektu grantowego pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Pierwsza część projektu realizowana była w ubiegłym roku, aktualnie jedna z pielęgniarek spełnia warunki. Dodatek, o który wnioskuje Dom Pomocy Społecznej we Wrześni wynosi 7 255, 42 zł bez wkładu własnego.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku o grant.

 

Pkt 2 Ustosunkowanie się do pisma z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na zwrot wydatków za przeprowadzenie niezbędnego remontu oraz dofinansowanie do wypoczynku dla małoletnich przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Wilkostowie.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przedstawiła wniosek rodziny zastępczej z Aleksandrowa Kujawskiego, u której przebywa rodzeństwo z powiatu wrzesińskiego, o sfinansowanie remontu w wysokości 1920 zł oraz o przeznaczenie środków na wakacje w wysokości 350 zł na jedno dziecko.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu zapytała, czy na wykonanie ww. zadania są zabezpieczone środki w budżecie.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że w jej budżecie są środki do przeznaczenia na realizację ww. zadania.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek.

 

Pkt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Podjęcie uchwał w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie  funkcji  Inspektora  Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”:

1) Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej,

2) Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej,

3) Część 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych,

4) Część 4. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej.

Grzegorz Stangreciak, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformował, że w związku z realizacją projektu Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w przetargu nieograniczonym wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

1) 1 - Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej: WARKMET Wiesław Macioszek, ul. Akacjowa 35, 62-220 Cielimowo, wykonawca zaproponował wykonanie zadania za cenę 17 082,24 zł brutto,

2) 2 - Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej: Usługi Projektowe i Ogólnobudowlane „Rysol" Piotr Olszowy, ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo, wykonawca zaproponował wykonanie zadania za cenę 22 000,00 z1 brutto,

3) 3 - Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych: PS-SYSTEMS Piotr Szymkowiak Palędzie, ul. Jeżynowa 29, 62-070 Dopiewo, wykonawca zaproponował wykonanie zadania za cenę 13 440,00 zł brutto,

4) 4 - Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej: Usługi Projektowe i Ogólnobudowlane „Rysol" Piotr Olszowy, ul. Średzka 10, 62-322 Orzechowo, wykonawca zaproponował wykonanie zadania za cenę 41.095,12 zł brutto.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyboru wykonawcy w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na „Pełnienie  funkcji  Inspektora Nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach 10 w ramach realizacji projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”:

1) nr 1090/2021 Część 1. Usługi inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej,

2) nr 1091/2021 Część 2. Usługi inspektora nadzoru w branży sanitarnej,

3) nr 1092/2021 Część 3. Usługi inspektora nadzoru w branży instalacji elektrycznych,

4) nr 1093/2021 Część 4. Usługi inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej.

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Września.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że Burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 124/25 i 124/26 obręb Psary Polskie. Wskazana droga stanowić będzie uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1094/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Września.

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że:

1) plan dochodów wynosił 107 420 445,96 zł i został zrealizowany w kwocie 103 729 935,80 zł, co stanowi 96,56% wykonania planu,

2) plan wydatków wynosił 115 264 690,75 zł i został zrealizowany w kwocie 106 028 816,59 zł, co stanowi 91,99% wykonania planu,

3) deficyt powstał na kwotę 2 298 880,79 zł,

4) nadwyżka operacyjna wyniosła 5 992 184,96 zł,

5) środki pochodzące z Unii Europejskiej w 2020 r., które zostały wykorzystane wynosiły 450 012,95 zł,

6) środki pochodzące z Unii Europejskiej, realizowane przez jednostki samorządu wynosiły 8 409 956,74 zł.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1095/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Beata Matuszewska przedstawiła plan finansowy dochodów i wydatków budżetu na 2021 r.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1096/2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

 

Pkt 5.1, 5.2 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży”,

2) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej w „Powiatowym Programie Wspierania Edukacji oraz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży" uczniom szkół, dla których Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że zmiana w projekcie pierwszej uchwały Rady Powiatu dotyczy uwzględnienia Powiatowej Szkoły Muzycznej we Wrześni w katalogu szkół objętych ww. programem, której uczniowie mogą skorzystać z dwóch rodzajów stypendiów, talent, przyznawanego pod koniec edukacji oraz stypendium motywacyjnego, za szczególne osiągnięcia między innymi artystyczne, przyznawanego jesienią. Dodała, że kolejna poprawka odnosi się do formy realizacji stypendium o charakterze edukacyjnym z comiesięcznego na jednorazowe. W bieżącym roku łącznie na stypendia można przeznaczyć 53 000 zł.

Dionizy Jaśniewicz stwierdził, że trzeba zastanowić się nad zwiększeniem środków przeznaczanych na stypendia.

Stefan Tomczak zaproponował, aby materiały dotyczące stypendiów zostały przesłane do członków Zarządu, żeby mogli  je przeanalizować i wrócić do rozmów na następnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Zarząd Powiatu wstrzymał się od głosowania.

 

Pkt 6 Zatwierdzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że warunkiem udziału wykonawcy w postępowaniu przetargowym jest wykazanie należytego wykonania jednej roboty budowlanej o wartości, co najmniej 150.000,00 zł brutto, polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie drogi. Dodał, że otwarcie ww. postępowania planowane jest na 9 czerwca, na godzinę 1015.

Zarząd Powiatu zatwierdził Specyfikację Warunków Zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Folwark.

 

Pkt 7 Akceptacja projektów aneksów do umów podwykonawczych wykonawcy SOLIDDOM na realizację przebudowy istniejącego budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z projektem zagospodarowania terenu infrastrukturą techniczną i wiatą na odpady stały na działce nr 1271/13, obręb Września.

Grzegorz Stangreciak poinformował, że z uwagi na wydłużenie terminu realizacji przez głównego wykonawcę, jego czterej  podwykonawcy przedłożyli projekt aneksów do umów.

Zarząd Powiatu zaakceptował projekty aneksów do umów podwykonawczych.

 

Pkt 8.1 Omówienie sprawy konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Szkoły Muzyczne we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że kadencja Lilianny Kuczy, dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej we Wrześni, kończy się w bieżącym roku. Zarząd Powiatu może ogłosić konkurs na stanowisko lub skorzystać z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, które pozwalają przedłużyć kadencje obecnie urzędującemu dyrektorowi. Dodała, że wniosek o przedłużenie na min. rok, musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Dionizy Jaśniewicz zaproponował przedłużenie kadencji na 3 lata.

Zarząd Powiatu zatwierdził propozycję przedłużenia kadencji obecnej dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej we Wrześni na kolejne 3 lata.

 

Pkt 8.2 Omówienie procedury realizacji zadania dotyczącego odwodnienia działek położonych w Bierzglinku, stanowiących własność Powiatu Wrzesińskiego.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie z dyrektorem Związku Spółek Wodnych Krzysztofem Durczakiem oraz Wiesławem Zielińskim Inspektorem Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Września, na którym omawiana była sprawa stojącej wody na trzech działkach Powiatu Wrzesińskiego w m. Bierzglinek. Dodała, że w obszarze nieruchomości należących do firmy Flex zbiegają się 3 zbieracze, które zostały przerwane. Dyrektor Durczak przygotował wstępny kosztorys oraz koncepcję, w jaki sposób miałoby przebiegać odwodnienie terenu. Przewidywana kwota to 107 101,14 zł z czego 53 tys. zostanie przekazane przez firmę Flex, która wyraziła chęć partycypowania. Druga część kwoty zostanie podzielona na Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta i Gminy we Wrześni oraz Przedsiębiorstwo Wodociągowe, w różnych kwotach. Według kosztorysu Powiat poniesie koszt w wysokości 17 850,19 zł.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zapytał, czy są znane propozycje firm, na zlecenie pracy na obszarze.

Jolanta Pielak poinformowała, że zostały wysłane zapytania do firm zajmujących się osuszaniem terenu, jedną z propozycji jest zbudowanie kilku studni kamionkowych, jednakże przy dużej ilości wody nie przyniosłoby to oczekiwanych rezultatów oraz planowana kwota zwiększyłaby się.

Elżbieta Helman, zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, woda zniszczyła wiele roślin na zagospodarowanej działce. Dodała, że według oględzin sprzed 2 tygodni kwota, którą trzeba będzie przeznaczyć na zniszczoną zieleń to około 24 tys. zł.

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt odwodnienia działek będących własnością powiatu.

 

Pkt 8.3 Omówienie pisma Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju dotyczącego udzielenia wsparcia Szpitalowi Powiatowemu we Wrześni.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że wniosek o udzielenie wsparcia został rozpatrzony negatywnie, ponieważ w świetle statutu i obowiązujących przepisów Wielkopolski Fundusz Rozwoju nie jest to możliwe. Zaplanowano jednak kolejne spotkanie dot. Szpitala Powiatowego we Wrześni, do omówienia alternatywnych rozwiązań.

Dionizy Jaśniewicz dodał, że istnieją dwie wstępne koncepcje, jedna dot. wykupu części akcji przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju lub podwyższenie kapitału spółki, w opracowywaniu uczestniczy ww. Fundusz, Szpital Powiatowy we Wrześni, Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 8.4 Omówienie wniosku o wprowadzenie zmian w budżecie projektu „Fabryka Uśmiechu Dziecka” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Stowarzyszenie „Razem” realizuje zadanie z pożytku publicznego i po przeanalizowaniu sytuacji pandemicznej oraz możliwości, zwraca się z prośbą o dokonanie zmian w budżecie projektu „Fabryka Uśmiechu Dziecka”, realizowanego w ramach przyznanych środków przez Powiat Wrzesiński. Konieczne jest przesunięcie środków zaplanowanych na dojazd do dzieci, na zakup artykułów spożywczych. Całkowity koszt realizacji projektu nie ulegnie zmianie.  

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek.

 

Pkt 8.5 Omówienie postępu w realizacji przekształcenia istniejącej placówki Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że dyrektor, Andrzej Szablikowski przestawił plan realizacji zmian w ww. placówce. Podczas najbliższej sesji Rada Powiatu zatwierdzi zmiany w budżecie na ten cel, w związku z czym pojawi się możliwość zawarcia umów z wykonawcami. Dodała, że dyrektor placówki zakłada, że wniosek do Wojewody Wielkopolskiego odnośnie wyrażenia zgody na prowadzenie dwóch placówek czternastoosobowych będzie przygotowany w październiku.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 8.6 Omówienie sprawozdania z realizacji rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w tegorocznym sprawozdaniu dodano zdjęcia dokumentujące zadania, pojawiły się również opisy zrealizowanych projektów. Ze względu na pandemię, nie wszystkie zaplanowane zadania mogły zostać zrealizowane. W formie tabelarycznej zostały przedstawione kwoty, o które wnioskowały organizacje, a w ostatniej części została przedstawiona współpraca pozafinansowa powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 9.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania imprezy sportowej pod nazwą „Września run track im. Dzieci Wrzesińskich”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Akademia Sportowa Tomasza Szymkowiaka złożyła wniosek o dofinansowanie imprezy sportowej, która odbędzie się w obiekcie sportowym przy ul. Kaliskiej we Wrześni. Wydarzenie będzie organizowane po raz trzeci, kwota, o którą wnioskuje Akademia wynosi: 1800 zł na medale lub 600 zł na nagłośnienie. Jest to organizacja pozarządowa, która mogła ubiegać się o dofinansowanie w konkursie ofert, czego nie uczyniła. Pod względem merytorycznym nie ma zastrzeżeń i impreza cieszy się zainteresowaniem.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w roku ubiegłym dofinansowanie wynosiło 900 zł, w przypadku drugiej imprezy było to 1200 zł, dlatego proponuje się 1000 zł, jako kwotę dofinansowania na nadchodzące wydarzenie.

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek pozytywnie z propozycją dofinansowania w kwocie 1000 zł.

 

Pkt 9.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie sfinansowania transportu młodzieży na zawody w siatkówce plażowej dziewcząt, Finał Rejonu Poznań.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że ww. wniosek dot. wyjazdu na zawody, w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego. Na zawody pojadą finalistki zawodów na szczeblu powiatowym. Finał rejonu w siatkówce plażowej, odbędzie się w Jarocinie, środki na ten cel są zabezpieczone.

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek.

                                                    

Pkt 10.1, 10.2 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian w budżecie powiatu i przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029,

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę 7.856.803,21 zł z tytułu:

1) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 8.580,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka;

2) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 15.300,00 zł na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa;

3) zwiększenia planu o kwotę 5.000,00 zł na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach, tworzonego przez Szpital Powiatowy we Wrześni sp. z o.o. w restrukturyzacji we Wrześni;

4) zwiększenia dotacji celowej od Ministra Obrony Narodowej o kwotę 29.568,00 zł na zakup pakietów wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”;

5) przyznania przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środków w kwocie 18.000.00 zł w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywalanych nimi sytuacji kryzysowych;

6) zmniejszenia planu dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 8.183.373,71 zł na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego, w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”;

7) zmniejszenia planu z tytułu dofinansowania o kwotę 1.425,00 zł dotyczącego projektu „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Zmniejszenie związane z zakończeniem realizacji inwestycji;

8) przyznania środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 96.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji i opracowania projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej ma terenie powiatu wrzesińskiego, stanowiącej pierwszy etap prac wdrożenia układu wysokości;

9) zwiększenia planu z tytułu naliczonych odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę należności o kwotę 480,00 zł - realizowane przez Zespól Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

10) zwiększenia planu z tytułu wpłaty CKE Warszawa za przeprowadzenie próbnego zastosowania zadania do egzaminu zawodowego o kwotę 2.164,00 zł -realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni;

11) zwiększenia planu w związku z wpływami odsetek za nieterminową wpłatę należności o kwotę 500,00 zł w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach;

12) zwiększenia planu z tytułu otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia za powstałą szkodę zasilacza UPS o kwotę 7.337,50 zł w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach;

13) zwiększenia planu z tytułu zrealizowania wpływów za koszty wezwania do zapłaty o kwotę 6,00 zł w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni;

14) planowanego złożenia oferty świadczenia usługi w przetargu „Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowej realizacji scenariuszy walidacji efektów uczenia się” zwiększa się plan dochodów o kwotę 136.000,00 zł - realizacja przez w Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach;

15) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 9.060,00 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Natomiast wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę 7.300.833,60 4 z tego dla:

1) Starostwa Powiatowego we Wrześni:

a) zwiększa się plan o kwotę 8.580,00 zł, 15.300,00 zł i 5.000,00 zł ( przy dochodach budżetowych),

b) zmniejsza się plan o kwotę 1.500,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii”

c) zmniejsza się plan o kwotę 8.614.077,10 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu (kwota dofinansowania 8.183.373,71 zł, wkład własny 430.703,39 zł). Zmiana związana jest z dokonanym wyborem dla zadania i okresem płatności w roku 2022. Wobec powyższego w/w środki będą zabezpieczone w roku 2022,

d) zwiększa się plan o kwotę 200.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji i opracowania projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego

e) zwiększa się plan o kwotę 5.200,00 zł na zakup szaf biurowych,

f) zwiększa się plan o kwotę 240,00 zł celem realizacji zobowiązań, w związku z Wyrokiem NSA i zasądzeniem od Powiatu Wrzesińskiego na rzecz Wojewody Wielkopolskiego tytułem kosztów postępowania kasacyjnego (dotyczy rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wrzesińskiego),

g) zwiększa się plan o kwotę 28.822,61 zł na pokrycie kosztów utrzymania małoletnich w rodzinie zastępczej,

h) zwiększa się plan o kwotę 32.500,00 zł na zabezpieczenie środków na realizację zadania: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni”,

i) zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Strzelnica w powiecie”- utworzenie wirtualnej strzelnicy w powiecie wrzesińskim. Kwota 30.000,00 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego, (20% wartości zadania),

j) zwiększa się plan o kwotę 17.851,00 zł na naprawę odwodnienia terenów zielonych działek położonych w Bierzglinku (zwiększenie z wolnych środków z tytułu niezrealizowanych za 2020 r. wydatków finansowanych z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska),

k) zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł na zakup akcesoriów komputerowych, czterech pętli indukcyjnych oraz zakup tabliczek na drzwi z transkrypcją w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

l) zwiększa się plan o kwotę 665.000,00 zł (wydatki bieżące - 340.000,00 zł i wydatki majątkowe - 325.000,00 zł). Ponadto dokonuje się przesunięcia środków, które zostały po zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2020/2021 w kwocie 404.139,00 zł. Środki na wydatki bieżące przeznaczone są między innymi na: remont mostu w miejscowości Lisewo na rzece Prosna, utwardzenie dróg gruntowych, poboczy, remonty chodników, uszczelnianie przepustów, zakup znaków drogowych, części zamienne do pojazdów i sprzętu. Środki na wydatki majątkowe przeznacza się na 2 zadania majątkowe pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września-Gozdowo-Graboszewo w m. Września”- aktualizacja dokumentacji projektowej w kwocie 25.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo - 5 gr. Powiatu - Września w tn. Września”- dokończenie przebudowy do przejazdu kolejowego w kwocie 300.000,00 zł;

2) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 29.568,00 zł na zakup pakietów wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”,

b) 19.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku A oraz sali gimnastycznej”,

c) 1.164,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia,

d) 2.906,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia;

3) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 18.000,00 zł w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

b) 33.778,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej, odprawę emerytalną oraz na zakup osłonna stanowiska biurowe;

4) Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 11.115,00 zł na opłatę usług telekomunikacyjnych oraz wypłacenie nagród jubileuszowych,

b) 35.147,00 zł na zakup materiałów do egzaminu zawodowego oraz wypłacenie nagród jubileuszowych,

c) 2.047,00 zł na wypłacenie nagród jubileuszowych;

5) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zwiększa się plan o kwotę:

a) 11.758,50 zł na naprawę uszkodzonego zasilacza UPS oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika jednostki,

b) 100.000,00 zł na zabezpieczenie środków w związku z planowanym złożeniem oferty świadczenia usług w przetargu „Narzędzia walidacji dla wybranych kwalifikacji, w tym pilotażowej realizacji scenariuszy walidacji efektów uczenia się”;

6) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 40.320 00 zł na wypłatę odpraw emerytalnych;

7) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 3.187,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej;

8) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę:

a) 100.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja budynku Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie”,

b) 7.000,00 zł na dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego wychowanków;

9) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 6.000,00 zł na wypłatę świadczeń związanych z pokryciem kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki na troje dzieci,

b) 5.397,00 zł na zakup trzech monitorów do komputerów oraz jednego laptopa dla pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, którzy obsługują program „Aktywny samorząd”,

c) 7.917,00 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zmarłego pracownika,

d) 11.760,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej oraz wypłatę nagrody jubileuszowej,

e) 9.060,00 zł (tj. przy dochodach budżetowych);

10) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 90.824,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych, zakup pomocy dydaktycznych i energię elektryczną;

11) zmniejsza się rezerwę o kwotę 264.698,61 zł.

Dodała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: „Nauka-to lubię!”- kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego zmniejsza się łączne planowane nakłady Starostwa Powiatowego we Wrześni, a zwiększa dla Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni o kwotę 10.781,32 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” wydłuża się okres realizacji zadania do 2022 r. Nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast przenosi się planowane wydatki w 2021 r. w kwocie 8.614.077,10 zł na 2022 r. (z dofinansowania 8.183.373,71 zł, wkład własny 430.703,39 zł);

3) w przedsięwzięciu pn.: „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.500,00 zł;

4) w przedsięwzięciu pn.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 3.596,95 zł;

5) w przedsięwzięciu pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2020/2021” zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 504.139,04 zł, w tym w 2021 r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 404.139,04 zł to jest do kwoty 395.860,96 zł. Zmniejsza się limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 0,00 zł. Powyższa zmiana wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia, ostatecznie na realizację zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020-2021 wydatkowano kwotę 395.860,96 zł i były to wydatki poniesione w całości w 2021 r;

6) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni w latach 2021-2023. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 390.000,00 zł;

7) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Internet Światłowodowy w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej na lata 2021-2023”. Łączne planowane nakłady finansowe to kwota 7.704,72 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2021.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029,

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

 

Pkt 11 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Tomasz Mackiewicz, kierownik Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii przedstawił plan wydatków oraz  stan budżetu placówki, wspomniał również o kosztach utrzymania budynku i kwotach przekazywanych na szkolenia pracowników.

Bartłomiej Kaczmarzewski przedstawił informacje o środkach budżetowych Wydziału Dróg Powiatowych do wykorzystania, do końca 2021 r., w tym o środkach pozostałych z zimowego utrzymania dróg. Poinformował, że planowana jest naprawa mostu w Lisewie oraz prace projektowe dla ul. Kościuszki, a także dokończenie inwestycji na ul. Witkowskiej.

Dionizy Jaśniewicz zapytał, czy istnieje możliwość zwiększenia budżetu.

Beata Matuszewska poinformowała, że można go zwiększyć z wolnych środków.

Stefan Tomczak, członek Zarządu poprosił o udostępnienie Zarządowi Powiatu dokumentu, w którym będzie wykaz ile pieniędzy zostało przekazane na poszczególne gminy, na realizację zadań drogowych.

 

Pkt 12 Wole głosy i wnioski.

Karolina Opielska, naczelnik Wydziału Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poinformowała, że do końca 2023 r. Powiat Wrzesiński ma obowiązek dokonać inwentaryzacji i opracowania projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego, stanowiącego I etap prac wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, którym posługują się geodeci. Dodała, że udało się zawrzeć porozumienie z Głównym Geodetą Kraju, w sprawie dofinansowania w wysokości 96 tys. zł. Przedsięwzięcie zostało wycenione na ok. 200 tys. zł.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację projektu.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz
  2. Waldemar Grzegorek
  3. Robert Balicki
  4. Stefan Tomczak
  5. Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Marlena Modrowska

 

drukuj (Protokół nr 185 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2021-09-01 09:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.