Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 198 / 2021

PROTOKÓŁ NR 198/2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym we Wrześni. 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 i pkt 1.2 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniających uchwały w sprawie wyodrębnienia środowiskowych domów samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i utworzenia odrębnych jednostek.

Dorota Szykowna, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie poinformowała, że uchwały wyodrębniające środowiskowe domy samopomocy ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zostały doprecyzowane w zakresie uczestnictwa osób spoza powiatu wrzesińskiego. Zaznaczyła, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy warunkiem skierowania osoby do domu prowadzonego przez inny powiat jest zawarcie porozumienia między powiatami. Podkreśliła, że statut placówki po wyodrębnieniu jako samodzielnej jednostki nie zakładał możliwości przyjęcia uczestników spoza powiatu, dlatego zasadne jest jego doprecyzowanie. Nadmieniła, że w placówce w Gozdowie na podstawie porozumienia między powiatami od 2015 r. przebywa mieszkaniec powiatu gnieźnieńskiego. Zauważyła, że uczestnik został przyjęty, gdy jednostka funkcjonowała w strukturach PCPR-u i nie było wówczas ograniczenia w przyjmowaniu uczestników spoza powiatu wrzesińskiego. Dodała, że decyzja o jego przyjęciu wkrótce wygasa i bez zmiany zapisów nie byłoby możliwe wydanie decyzji przedłużającej pobyt mieszkańca w placówce.

Jerzy Nowaczyk, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zaznaczył, że w prowadzonej przez niego placówce przebywają obecnie wyłącznie osoby będące mieszkańcami powiatu wrzesińskiego. Dodał, że ze względu na usytuowanie jednostki blisko granicy z innymi powiatami oraz doprowadzenie do zgodności statutu z aktami określającymi funkcjonowanie placówki zasadne jest wprowadzenie zapisu o warunkach uczestnictwa osób spoza powiatu wrzesińskiego.

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

1) zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 95/XV/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Skarpie” w Gozdowie i nadania Statutu,

2) zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 96/XV/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni oraz utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie i nadania Statutu.

 

Pkt 2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydatków na zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni.

Eugeniusz Wiśniewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni poinformował, że w związku z koniecznością zapewnienia dostępności do placówki osobom ze szczególnymi potrzebami zasadne są:

1) zamontowanie infokiosku informującego o rozkładzie pomieszczeń,

2) zakup tabletu do łączenia z tłumaczem języka migowego,

3) montaż pętli indukcyjnych dla osób niesłyszących i tabliczek na drzwiach posiadających oznaczenia w języku Braille’a,

4) oklejenie powierzchni szklanych i schodów kontrastowymi kolorami,

5) zamontowanie poręczy do schodów,

6) montaż windy.

Zaznaczył, że szacunkowy koszt wykonania prac wynosi około 220.000,00 zł.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu zaproponowała, by koordynator dostępności dokonał analizy zapotrzebowania w jednostkach organizacyjnych w związku z koniecznością dostosowania budynków do wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zarząd Powiatu uzgodnił, że kwestię zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do siedzib jednostek organizacyjnych powiatu wrzesińskiego rozpatrzy po dokonaniu zbiorczej analizy.

 

Pkt 3.1 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w miejscowości Września.

Joanna Suplewska, inspektor Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać się należytym wykonaniem jednej roboty budowalnej o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie drogi. Dodała, że termin wykonania umowy wyznaczono na 60 dni od jej podpisania. Nadmieniła, że kryterium wyboru ofert stanowią cena – 60% i gwarancja na wykonane prace – 40%.

Sprawa prowadzona pod nr. NI.272.26.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację warunków zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. powiatu – Września w miejscowości Września.

 

Pkt 3.2 Zatwierdzenie zmiany terminu do składania i otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Joanna Suplewska poinformowała, że w celu zachowania poprawności proceduralnej w związku z pytaniem wykonawcy wymagającym analizy opisu przedmiotu zamówienia konieczne jest przedłużenie wskazanego w specyfikacji terminu składania ofert z 24 na 27 sierpnia 2021 r. Dodała, że z uwagi na powyższe konieczne będzie dokonanie modyfikacji specyfikacji i kolejne przedłużenie terminu składania ofert z uwagi na zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Sprawa prowadzona pod nr. NI.272.23.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził zmianę terminu do składania i otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 4.1 Przedstawienie otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P w miejscowości Pyzdry.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że wpłynęła oferta Zakładu Drogowego Sp. z o.o. z Psar Małych w wysokości 302.898,47 zł brutto, która jest wyższa o 63.000,00 zł od zabezpieczonej kwoty. Zaznaczył, że w celu wyłonienia wykonawcy robót konieczne jest zwiększenie planu wydatków.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie środków budżetowych na przebudowę drogi powiatowej – ulicy Szybskiej w Pyzdrach poprzez przesunięcie środków z oszczędności powstałych przy realizacji innych inwestycji drogowych.

 

Pkt 4.2 Przedstawienie sprawy remontu obiektu mostowego w miejscowości Lisewo.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że inżynier z uprawnieniami budowlanymi w specjalności mostowej rekomenduje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu wraz z kosztorysem inwestorskim. Zaznaczył, że środki w wysokości 300.000,00 zł nie są wystarczające do wykonania rzetelnej naprawy. Podkreślił, że wykonywanie prac remontowych bez dokumentacji projektowej jest nieuzasadnione.

Zarząd Powiatu zdecydował o rozpatrzeniu tematu na kolejnym posiedzeniu.

 

Pkt 4.3 Przedstawienie zawiadomienia o przystąpieniu przez Radę Miejską we Wrześni do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgierki w rejonie ulic: Wrzesińskiej i Lipowej.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformował, że podjęcie prac planistycznych nad obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrzesińskiej i Lipowej w Węgierkach będą konsekwencją wniosku właściciela terenu, co umożliwi mu realizację aktualnych potrzeb inwestycyjnych. Dodał, że obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu przewiduje wyłącznie zabudowę mieszkaniową, a właściciel terenu planuje go przeznaczyć pod usługi.

Sprawa prowadzona pod nr. WB.6740.51.22.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu jednomyślnie nie zgłosił uwag.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania opinii do realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej – ulicy Azaliowej we Wrześni.

Jerzy Kaczorowski poinformował, że budowa ulicy Azaliowej we Wrześni będzie realizowana w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w związku z koniecznością przejęcia pod budowę części prywatnych działek. Zaznaczył, że droga ta połączy ulicę Paderewskiego z ulicą Kamieni Szlechetnych we Wrześni i zapewni obsługę komunikacyjną znajdującym się przy niej posesjom.

Sprawa prowadzona pod nr. WB.673.9.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu zaopiniował bez uwag wniosek w sprawie wydania opinii do realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej – ulicy Azaliowej we Wrześni.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia wymiaru godzin wychowania fizycznego w grupie międzywydziałowej uprawiającej lacrosse.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wystąpił o zwiększenie o 3 godziny wymiaru godzin wychowania fizycznego dla grypy międzywydziałowej uprawiającej lacrosse. Dodała, że zgłosiło się niewielu kandydatów do oddziału sportowego, dlatego dyscyplina ta będzie trenowana w grupie międzywydziałowej.

Sprawa prowadzona pod nr. NE.4323.14.3.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie wymiaru godzin wychowania fizycznego w grupie międzywydziałowej uprawiającej lacrosse.

 

Pkt 5.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozwiązania umowy dotacyjnej na realizację zadania publicznego pn. „Otoczmy troską nasze zdrowie poprzez wiedzę, wysiłek i zabiegi” przez Gminne Stowarzyszenie Seniorów w Nekli.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że oferent rezygnuje z organizacji przedmiotowego zadania publicznego z uwagi na sytuację epidemiczną i brak zainteresowania przyjętymi do realizacji zadaniami.

Sprawa prowadzona pod nr. NP.526.16.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na rozwiązanie umowy dotacyjnej na realizację zadania publicznego pn. „Otoczmy troską nasze zdrowie poprzez wiedzę, wysiłek i zabiegi” przez Gminne Stowarzyszenie Seniorów w Nekli.

 

Pkt 5.4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie wsparcia finansowego wyjazdu mieszkańca powiatu wrzesińskiego jako reprezentanta Polski na Mistrzostwa Europy w Karate Olimpijskim.

Mateusz Maserak zaproponował wsparcie finansowe w wysokości 1.000,00 zł. Zaznaczył, że wnioskującym jest Klub Sportów Walki Kuzi Sport, a całkowity koszt wyjazdu na mistrzostwa wynosi 3.700,00 zł.

Sprawa prowadzona pod nr. NP.425.8.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie środków w proponowanej wysokości.

 

Pkt 6 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Mateusz Maserak poinformował, że podjęcie uchwały przyczyni się do wspierania sportu na terenie powiatu wrzesińskiego poprzez docenienie wysokich wyników sportowych osiąganych przez jego mieszkańców oraz osoby reprezentujące kluby sportowe działające na jego terenie, a także trenerów prowadzących szkolenie zawodników reprezentujących powiat wrzesiński na wysokich szczeblach krajowej i międzynarodowej rywalizacji sportowej. Dodał, że tym samym przyczyni się do promocji kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców powiatu.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

Pkt 7 Przedstawienie wniosków/pism w sprawie zmian w budżecie powiatu oraz przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029 i w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że dochody budżetowe ulegną zmianie w związku ze:

1) zwiększeniem planu dotacji celowych o kwoty:

a) 19. 303,00 zł na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2021 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

b) 10.300,00 zł na doposażenie w sprzęt komputerowy w związku z procesem cyfryzacji nadzoru budowlanego,

c) 10.000,00 zł na doposażenie komend Państwowej Straży Pożarnej
w związku z koniecznością wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją,

d) 15.000,00 zł na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom,

e) 2.222,59 zł na wyposażenie szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne w podręczniki i materiały edukacyjno-ćwiczeniowe,

2) zwiększeniem o kwotę 890,00 zł ze zwrotu za usługi prania w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,

3) zwiększeniem o kwotę 1.500,00 zł z tytułu darowizny na turnus rehabilitacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie,

4) zwiększeniem o kwotę 4.400,00 zł z tytułu odszkodowania za pożar w sali lekcyjnej Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

5) zwiększenia o kwotę 2.389,90 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za prąd i gaz w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni – Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach,

6) zwiększenia o kwotę 46.398,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę obwodnicy miasta Września,

7) zwiększenia o kwotę 157.540,95 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte przez województwo wielkopolskie pod inwestycję drogową w Mikuszewie,

8) zwiększenia o kwotę 245.095,23 zł z tytułu odszkodowania za zalanie starego budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,

9) zwiększenia o kwotę 39.858,18 zł z tytułu odszkodowania za awarię instalacji wodnej w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni,

10) zwiększeniem o kwotę 20.000,00 zł z tytułu darowizny na rozbudowę strefy rekreacyjno-rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni,

11) przyznaniem środków w kwocie 2.500,00 zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19,

12) zmniejszeniem planu dotacji celowych o kwoty:

a) 3.154,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zadań realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie,

b) 10.515,00 zł w związku z oszczędnościami za niewykorzystane miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie.

Zarząd Powiatu zaproponował zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu planu wydatków o kwoty:

1) wynikające z ww. zwiększenia planu dochodów budżetowych,

2) 6.480,00 zł na remont sali po pożarze i zakup licencji do laptopów przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

3) 40.000,00 zł na kursy zawodowe dla uczniów klas branżowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

4) 12.240,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni,

5) 43.560,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni,

6) 17.954,00 zł na indywidualne nauczanie ucznia w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni,

7) 7.870,00 zł na naprawę i konserwację monitoringu w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

8) 17.275,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni,

9) 20.458,00 zł na dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, koszty związane z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej i 7.458,00 zł na pomoc dla wychowanków w związku z usamodzielnieniem,

10) 82.000,00 zł na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Targowa Górka – Mała Górka i 63.000,00 zł na zadanie polegające na przebudowie chodnika – ulicy Szybskiej w Pyzdrach,

11) 46.398,00 zł na remonty dróg,

12) 37.653,00 zł na opłaty sądowe od pozwów w sprawach przeciwko wykonawcom z uwagi na wady, błędy projektowe czy konieczność wykonania dodatkowych prac spowodowanych wadami i brakami w dokumentacji,

13) 3.100,00 zł na sprzątanie Powiatowej Sceny Kultury Zamkowa w Miłosławiu,

14) 30.350,00 zł na modernizację systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Starostwa Powiatowego we Wrześni,

15) 30.000,00 zł na nagrody sportowe dla osób fizycznych i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

16) 5.000,00 zł na usługę telefonii stacjonarnej z internetem,

17) 20.000,00 zł na zakup mobilnego systemu telekonferencyjnego,

18) 12.540,00 zł na udzielenie dotacji Gminie Miłosław na dofinansowanie kosztów remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie,

19) 40.000,00 zł na roboty budowalne w Powiatowej Scenie Kultury Zamkowaw Miłosławiu,

20) 1.205,34 zł na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Michalinowie Oleśnickim,

21) 164.969,46 zł na realizację zadania polegającego na utworzeniu wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,

22) 10.500,00 zł na zakup podłogi pod wolne ciężary w formie puzzli do siłowni przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,

23) 20.000,00 zł na utworzenie polisensorycznego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni,

24) 100.000,00 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni,

25) 61.500,00 zł na podwyższenie udziałów w Sp z o.o. pn. „Szpital Powiatowy we Wrześni” na działania energooszczędne w budynku przychodni,

26) 769.172,00 zł na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029 i w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

 

Pkt 8 Podjęcie uchwały w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok.

Beata Matuszewska poinformowała, że wskaźniki ujęte w projekcie uchwały uwzględniają założenia przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2022 r. Zaznaczyła, że prognozowane wartości przyjęte do projektu budżetu powiatu wrzesińskiego to:

1) realny wzrost Produktu krajowego brutto – 4,3 %,

2) inflacja konsumpcyjna – 2,8 %,

3) minimalne wynagrodzenie za pracę w kwocie 3.000,00 zł,

4) za podstawę naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników samorządowych przyjmuje się stawkę odpisu podstawowego tj. kwotę 550,26 zł.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1161/2021 w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2022 rok.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2020).

 

Pkt 8 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na ufundowanie pucharów na Memoriał im. Ryszarda Tuszyńskiego.

Sprawa prowadzona pod nr. NP.425.9.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz
  2. Waldemar Grzegorek
  3. Robert Balicki
  4. Stefan Tomczak
  5. Rafał Zięty

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

                                                                                                                                                                         

drukuj (Protokół nr 198 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Marta Mittmann
    data publikacji: 2021-09-01 10:08

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.