Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 193 / 2021

z posiedzenia Zarządu Powiatu Wrzesińskiego

z dnia 19 lipca 2021 r. 

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że specyfikacja warunków zamówienia dotyczy zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P”. Przedstawiła opis przedmiotu zamówienia.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.24.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację warunków zamówienia, którego przedmiotem jest „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3015P”.

 

Pkt 2.1 Zatwierdzenie odpowiedzi na pytania dotyczące dostawy sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła pytania, jakie wpłynęły do specyfikacji warunków zamówienia na dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1 wraz z udzielonymi odpowiedziami. Dodała, że w związku z powyższym przedłuża się termin do składania i otwarcia ofert z dnia 9 sierpnia 2021 r. na dzień 13 sierpnia 2021 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.15.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził odpowiedzi na pytania dotyczące dostawy sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1.

 

Pkt 2.2 Zatwierdzenie odpowiedzi na pytania dotyczące świadczenia usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła pytania, jakie wpłynęły do specyfikacji warunków zamówienia na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni wraz z udzielonymi odpowiedziami. Dodała, że w związku z powyższym przedłuża się termin do składania i otwarcia ofert z dnia 22 lipca 2021 na dzień 26 lipca 2021 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.21.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził odpowiedzi na pytania dotyczące świadczenia usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Do sali obrad wszedł Rafał Zięty, członek Zarządu Powiatu. W dalszym posiedzeniu wzięło udział pięciu członków Zarządu.

 

Pkt 2.3 Zatwierdzenie odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych oraz pracowni logistycznej  i technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach projektu pn. Rozwój  szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła pytania, jakie wpłynęły do specyfikacji warunków zamówienia na dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych oraz pracowni logistycznej i technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni wraz z udzielonymi odpowiedziami. Dodała, że w związku z powyższym przedłuża się termin do składania i otwarcia ofert z dnia 10 sierpnia 2021 r. na dzień 16 sierpnia 2021 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NI.272.21.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził odpowiedzi na pytania dotyczące świadczenia usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Pkt 3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie lokalizacji wirtualnej strzelnicy w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w związku z ogłoszonym przez Ministra Obrony Narodowej konkursem „Strzelnica w powiecie” i przyznanym Powiatowi Wrzesińskiemu dofinansowaniem w kwocie 120.000,00 zł na zadanie związane z utworzeniem wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, proponuje się przeznaczyć salę nr 1, która znajduje się budynku sali gimnastycznej, na jej adaptację w celu realizacji tego zadania. Dodała, że całkowity koszt inwestycji wynosi 150.000,00 zł (120.000,00 zł dofinansowania i 30.000,00 zł wkładu własnego).  Dopowiedziała, że powstanie wirtualnej strzelnicy narzuca konieczność przystosowania pomieszczenia na potrzeby jej funkcjonowania zgodnie z zaleceniami określonymi przez Ministra Obrony Narodowej. Dodała, że w sali należałoby wykonać następujące prace: wymiana podłogi (rozebranie parkietu i położenie farby żywicznej na wylewce betonowej), wymiana oświetlenia, malowanie ścian i sufitów oraz zamontowanie w oknach rolet zaciemniających. Poinformowała, że decyzją administracyjną Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, podłoga w tym pomieszczeniu musi być doprowadzona do prawidłowego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego w terminie do 31.08.2022 r. Dodała, że koszt remontu sali wyniósłby 24.969,46 zł.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NE.4323.18.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na powstanie wirtualnej strzelnicy w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 22 lipca 2021 r. zamiast Pani Sławy Mrożek – starszego wizytatora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego udział weźmie Pan Kazimierz Baczyński – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1144/2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwał w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.,
 2. ochrony środowiska w 2021 r.,
 3. kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu przedstawiła projekty uchwał w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w wyżej wymienionych obszarach. Poinformowała, że zadaniem komisji jest ocena merytoryczna ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedstawienie Zarządowi Powiatu opinii o złożonych ofertach.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze:

 • 1145/2021 - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.;
 • 1146/2021 - ochrony środowiska w 2021 r.;
 • 1147/2021 - kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych:

 1. ulic na terenie miasta Pleszew,
 2. drogi na terenie gminy Kórnik i Mosina.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że Zarząd Powiatu w Pleszewie zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Pleszew. Dodał, że te drogi pełnią rolę dróg lokalnych, stanowiąc uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom i tym samym nie spełniają kryteriów określonych dla dróg powiatowych. Dopowiedział, że również Zarząd Powiatu w Poznaniu zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi nr 2478P Mieczewo-Radzewo. Poinformował, że ta droga stanowi uzupełnienie sieci dróg służących wyłącznie miejscowym potrzebom, nie stanowi połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą, zatem nie spełnia wymogów określonych dla dróg powiatowych. Dodał, że pozbawienie kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu, w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

 

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji pozbawienia kategorii dróg powiatowych:

 1. 1148/2021 - ulic na terenie miasta Pleszew,
 2. 1149/2021 - drogi na terenie gminy Kórnik i Mosina.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie miasta Września.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że burmistrz Miasta i Gminy Września zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w sprawie propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi zlokalizowanej na działce  o nr 3840/32 obręb Września. Dodał, że wskazana droga będzie stanowić uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1150/2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie miasta Września.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 5 Zapoznanie z treścią projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028, przed wyłożeniem do konsultacji społecznych.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa poinformowała, że Program ochrony środowiska zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska musi być opracowywany zgodnie z dokumentami i strategiami określonymi dla kraju. Dodała, że ważne jest, aby skupić się na opisaniu sytuacji, jaka jest w zakresie poszczególnych komponentów w zakresie środowiska po to, aby na ich podstawie określić gdzie występują braki i na jakie zadania przeznaczyć środki finansowe. Przedstawiła zakresy działań ujęte w Programie. Dopowiedziała, że projekt programu został wysłany do Urzędu Marszałkowskiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Poinformowała, że kolejnym etapem jest przedłożenie projektu do konsultacji społecznej poprzez zamieszczenie programu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wrzesińskiego.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu zapytała, co przedstawia harmonogram rzeczowo – finansowy znajdujący się w programie.

Urszula Łabęda poinformowała, że w harmonogramie rzeczowo – finansowym jest wskazany szereg zadań. Program ochrony środowiska na poziomie powiatowym powinien uwzględniać również to co znajduje się w programach niższego szczebla.

Bożena Nowacka zapytała, czy powiat może monitorować np. modernizację, przebudowę i remonty dróg gminnych.

Urszula Łabęda poinformowała że w zakresie Programu Ochrony Środowiska, powiat jest zobowiązany na etapie realizacji raportu, sporządzanego co dwa lata, przeanalizować, w jakim stopniu te wszystkie komponenty wymienione w programie ochrony środowiska są poprawiane.

Zarząd Powiatu zapoznał się z treścią projektu Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 oraz wyraził zgodę na opublikowanie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej w celu konsultacji społecznych.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Bartłomiej Kaczmarzewski przedstawił bieżącą sytuację na drodze powiatowej w miejscowości Słomowo. Poinformował, że aktualnie na tej drodze trwają prace związane z zakładaniem kolektora kanalizacji sanitarnej. Dodał, że Powiat posiada wykonaną dokumentację na przebudowę drogi w Słomowie. Dopowiedział, że gdyby Powiat przekazał środki finansowe na wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni, to odtworzenie drogi byłoby bardziej równe i wytrzymałe.

Zarząd Powiatu zdecydował, że z uwagi na posiadaną dokumentację projektową oraz plany kompleksowej rozbudowy drogi, na chwilę obecną, nie będzie przeznaczał środków finansowych na realizację drogi w Słomowie.

 

W pkt Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr 193 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-09-08 08:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.