Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 192 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 13 lipca 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu, co stanowiło quorum do podejmowania decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła specyfikację warunków zamówienia na dostawę i montaż wyposażenia Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni.

Zarząd Powiatu zatwierdził specyfikację warunków zamówienia.

 

Pkt 1.2 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła specyfikację na świadczenie usług pocztowych w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Zarząd Powiatu zatwierdził specyfikację warunków zamówienia.

 

Pkt 2 Przedstawienie informacji dotyczącej naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że do 30 lipca 2021 r. planowany jest okres naboru wniosków, przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, pogrupowanych od najbardziej do najmniej priorytetowych. Możliwe jest złożenie trzech wniosków o dofinansowanie: I bez ograniczenia kwotowego, II 30 milionów złotych, a III 5 milionów złotych. Po otrzymaniu promesy wstępnej, należy rozpocząć procedurę przetargową w przeciągu 6 miesięcy. Dodała, że poziom dofinansowania na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg wynosi 95%. Po konsultacjach z naczelnikiem Wydziału Dróg Powiatowych wybrano trzy drogi powiatowe, dla których  zostaną złożone wnioski o dofinansowanie:

1. Czerniejewo – Września – Nowy Folwark, dł. około 1km 70 m, wartość realizacji  inwestycji 2 mln 700 tys.

2. Zapowiednia – Wrąbczynek – Zagórów, dł. około 4 km 115 m, wartość realizacji inwestycji 9 mln 200 tys.,

3. Gutowo Małe – Grzybowo, dł. około 1 km 300 m, wartość realizacji 2 mln 500 tys.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo.

Anna Wolska Wróblewska poinformowała, że wybiera się jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy – Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy, Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry. Cena oferty mieści się w kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zadania, powstały także oszczędności w kwocie 21 tys. zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1137/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na odcinku Sokolniki – Szamarzewo”.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wybiera się jako najkorzystniejszą, ofertę wykonawcy - Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK, Marek Begier, ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla. Cena oferty mieści się w kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zadania, powstały także oszczędności w kwocie 326 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1138/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikuszewo.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup, dostawa wyposażenia kuchennego i wyposażenia agd  dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wybiera się jako najkorzystniejszą, ofertę wykonawcy Zakład Wielobranżowy PUR Meritum Adam Kruk, ul. Struga 29, 20-709 Lublin. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zadania, powstały także oszczędności w kwocie 502 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1139/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Zakup, dostawa wyposażenia kuchennego i wyposażenia agd  dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji pn. inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wybiera się jako najkorzystniejszą, ofertę wykonawcy Perigeum Sp. z o.o. ul. Pańska 96 lok. 83, 00-837 Warszawa. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zadania, powstały także oszczędności w kwocie 62 580 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1140/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w trybie podstawowym bez negocjacji pn. inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.5 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wydawnictw multimedialnych Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!”, zostały zakupione wydawnictwa multimedialne dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie będą wykorzystywane do realizacji zajęć w ramach projektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1141/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wydawnictw multimedialnych Zespołowi Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.6 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wydawnictw multimedialnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!" zostały zakupione wydawnictwa multimedialne dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni, które zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie będą wykorzystywane do realizacji zajęć w ramach projektu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1142/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia w postaci wydawnictw multimedialnych Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3.7 Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że związku z pogorszającą się sytuacją finansową wnioskującego klubu oraz prośbą o dofinansowanie kosztów udziału klubu w rozgrywkach sportowych, które nie zostały wcześniej zaplanowane, wnioskuje się o 10 tys. zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1143/2021 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania i rozwoju sportu w Powiecie Wrzesińskim.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie współorganizacji zawodów wędkarskich o Puchar Starosty Wrzesińskiego.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła wniosek oraz poinformowała, że Zarząd Koła PZW nr 135 we Wrześni został organizatorem tegorocznych, zawodów wędkarskich, w związku z czym wnioskuje o dofinansowanie w formie 3 pucharów oraz drobnych upominków.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie zawodów wędkarskich o Puchar Starosty Wrzesińskiego.

 

Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania wkładu własnego na remont Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie w ramach „Programu wyrównywania różnić między regionami III”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Gmina Miłosław zwraca się z prośbą o partycypowanie w kosztach i dofinansowanie remontu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie w wysokości 12 540 zł. Łączna kwota remontu wynosi 125 377,69 zł z czego 100 297,69 zł zostanie sfinansowane ze środków PEFRON, a pozostałe 12 540 zł zostanie zabezpieczone przez Gminę Miłosław, a 12 540 zł pochodziło z budżetu powiatu.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie wkładu własnego na remont Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie w ramach „Programu wyrównywania różnić między regionami III”.

 

Pkt 5.1 Przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocy społecznej w maju 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz przedstawiła informacje przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni dotyczące funkcjonowania jednostek pomocy społecznej na terenie powiatu wrzesińskiego w maju 2021 r.

Zarząd Powiatu przyjął informacje do wiadomości.

 

Pkt 5.2 Przedstawienie informacji dotyczącej korekty planu finansowego realizacji zadań biblioteki powiatowej w 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz omówiła korektę planu finansowego na rok 2021, przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Września.

Zarząd Powiatu przyjął informacje do wiadomości.

 

Pkt 5.3 Przedstawienie informacji dotyczącej kontroli Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Joanna Musiałkiewicz omówiła sprawozdanie z kontroli Domu Pomocy Społecznej we Wrześni, sporządzone przez sędziego Sądu Rejonowego we Wrześni z 25 maja 2021 r.

Zarząd Powiatu przyjął informacje do wiadomości.

 

Pkt 5.4 Przedstawienie informacji dotyczącej inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała o prośbie poparcia inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym. Po konsultacjach z Sekretarz Powiatu został opracowany apel Rady Powiatu Wrzesińskiego, który po zaakceptowaniu przez Radę Powiatu, zostanie wysłany do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,  do wiadomości burmistrzów z terenu powiatu wrzesińskiego oraz do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu zwrócił się również z prośbą o przesyłanie podpisanej deklaracji popierającej do 31 sierpnia 2021 r.

Zarząd Powiatu poparł inicjatywę ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym, zarekomendował przedłożenie Radzie Powiatu zaproponowaną treść apelu.

 

Pkt 5.5 Przedstawienie informacji dotyczącej współpracy przy realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, o kolejnej edycji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka 2021/2022, dodała, że poprzednie edycje były wspierane przez Powiat Wrzesiński. W przypadku decyzji pozytywnej co do udziału w programie, należy przesłać deklaracje, najpóźniej do 19 lipca 2021 r.

Zarząd Powiatu opowiedział się za kontynuacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka.

 

Pkt 5.6 Przedstawienie informacji dotyczącej wyniku postepowania przetargowego na przebudowę drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka – Targowa Górka.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych oznajmił, że w wyniku otwarcia ofert na przebudowę ostatniego odcinka drogi powiatowej Mała Górka – Targowa Górka,  wpłynęły dwie oferty wykonawców, najniższa była na kwotę 321 900 zł, co przekracza pulę środków zabezpieczonych na to zadanie  W związku z czym konieczne będzie wprowadzenie zmian w budżecie, tak aby cały odcinek drogi został ukończony.

Waldemar Grzegorek, wicestarosta wrzesiński zaproponował przesunięcie pieniędzy pozostałych z innych inwestycji drogowych, tak aby można było ukończyć przebudowę ww. drogi.

Zarąd Powiatu jednomyślnie poparł wniosek by zakończyć inwestycję na ww. drodze. Brakujące środki będą pochodzić z oszczędności po realizacji innych inwestycji drogowych.

 

Pkt 7 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Paweł Puzdrakiewicz, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych poinformował, że przez zaistniałe przypadki zalewania się placówek, jednostek Starostwa Powiatowego, proponuje się podjąć działania by zabezpieczyć budynek Starostwa Powiatowego przed potencjalnym zalaniem, w tym celu wymagana jest instalacja zaworu automatycznego działającego wspólnie z zautomatyzowanym alarmem. Dodał, że podczas kontroli hydrantów wykryto zbyt małe ciśnienie, dlatego też pojawiła się konieczność wykonania nowego przyłącza wodnego na potrzeby hydrantów i instalacji zaworów umożliwiających podłączenie do instalacji alarmowej w budynku Starostwa Powiatowego.

Rafał Zięty, członek Zarządu zapytał, czy opinia dot. zabezpieczeń przeciwpożarowych, była konsultowana z innymi specjalistami.

Paweł Puzdrakiewicz poinformował, że jest to opinia jednej osoby. Dodał, że ciśnienie w hydrancie jest prawidłowe, jednakże przy podłączeniu się do kilku jednocześnie, zmniejsza się ono i jest zbyt małe.

 

Pkt 8 Wolne głosy i wnioski.

Rafał Zięty zwrócił także uwagę na problem zalewania posesji znajdujących się w Orzechowie, przy ul. Miłosławskiej, zawnioskował by o opinie w tej sprawie zwrócić się do Straży Pożarnej, zaproponował m.in. oczyszczenie rowu znajdującego się przy drodze.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Waldemar Grzegorek 
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak 
  5. Rafał Zięty 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

 

 

drukuj (Protokół nr 192 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2021-09-29 08:34

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.