Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 195 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 27 lipca 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność czterech członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie świadczenia rodzinie zastępczej.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że wpłynął wniosek rodziny zastępczej mieszkającej w powiecie słupeckim z prośbą o przyznanie jednorazowego świadczenia w kwocie 2.500,00 zł na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka z powiatu wrzesińskiego. Dodała, że koordynator rodziny wydał opinię pozytywną, aby przyznać ww. świadczenie rodzinie zastępczej.

Sprawa jest prowadzona pod nr. NP.8163.21.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na przyznanie jednorazowego świadczenia w kwocie 2.500,00 zł dla rodziny zastępczej.

 

Pkt 2 Zatwierdzenie odpowiedzi na pytania i modyfikacji warunków zamówienia, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich przedstawiła odpowiedź na pytanie, jakie wpłynęło do specyfikacji warunków zamówienia wraz z jej modyfikacją na dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1. Dodała, że w związku z powyższym przedłuża się termin do składania i otwarcia ofert z dnia 13 sierpnia 2021 r. na dzień 23.08.2021 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.272.15.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził odpowiedzi na pytania i modyfikację warunków zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ul. Wojska Polskiego 1.

 

Pkt 3 Wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności dla Bursy w Grzymysławicach.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła projekt zgody na dokonanie cesji wierzytelności dla bursy w Grzymysławicach pomiędzy Bankiem PKO BP SA a Zakładem Budowlanym Grinbud z siedzibą w Gnieźnie. Dodała, że radca prawny pozytywnie zaopiniował treść umowy.

Sprawa jest prowadzona pod nr NI.273.36.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na dokonanie cesji wierzytelności dla bursy w Grzymysławicach pomiędzy Bankiem PKO BP SA a Zakładem Budowlanym Grinbud z siedzibą w Gnieźnie.

 

Pkt 4.1 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Grimar Sp. z o.o., Al. Korfantego 191A, 40-153 Katowice pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.38.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku dla zadania „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”.

Anna Wolska-Wróblewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Grimar Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1151/2021 w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy Grimar Sp. z o.o., Al. Korfantego 191A, 40-153 Katowice pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 273.38.2021 z dnia 15 lipca 2021 roku dla zadania „Budowa boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni”.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.2 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama kostki brukowej.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zgłosił prośbę o przekazanie 15m2 kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki parkingu przy zapleczu dydaktyczno-sportowym przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni. Dodała, że kostka brukowała zostałaby ułożona pod planowane do zamontowania stojaki rowerowe. Dopowiedziała, że ze względu na posiadaną ilość kostki brukowej, wskazaną we wniosku, podjęcie uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1152/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama kostki brukowej.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Część I – maszyny, urządzenia  i  oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – szlifierki.

Anna Wolska-Wróblewska poinformował, że komisja przetargowa zaproponowała wybór najkorzystniejszej oferty wykonawcy METALZBYT-HURT Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej na dostawę, montaż, uruchomienie szlifierki za kwotę w wysokości 327.053,24, zł brutto w terminie 80 dni, a na realizację zamierzano przeznaczyć 278.164,50 zł brutto. Dodała, że oszczędności powstałe w ramach postępowań na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni pozwalają na zwiększenie kwoty do ceny oferty wykonawcy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1153/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.:  „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Część I – maszyny, urządzenia  i  oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – szlifierki.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.4 Podjęcie uchwał w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.,
 2. kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.,
 3. ochrony środowiska w 2021 r.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu przedstawiła projekty uchwał w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego. Dodała, że w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. dotacje otrzymały podmioty:

1. Koło Gospodyń Wiejskich Czeszewo na zadanie pn.: „Zajęcia jogi „W zdrowym ciele zdrowy duch” w kwocie 1.800,00 zł;

2. Uczniowski Klub Sportowy Zasutowo na zadanie pn.: „Turniej Badmintona” w kwocie 1.300,00 zł;

3. Stowarzyszenie Wrzesiński Klub „Amazonki” na zadanie pn.: „Dąż do sprawności” w kwocie 2.520,00 zł;

4. Uczniowski Klub Sportowy „Żak” na zadanie pn.: „Powiatowy Spływ Kajakowy 2021” w kwocie 3.670,00 zł;

5. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrześni na zadanie pn.: „Na wsi też gamy w piłkę” - ligi oraz turnieje piłki nożnej na boiskach na terenie Gminy Września” w kwocie 2.240,00 zł;

6. Akademia Lekkoatletyczna Tomasza Szymkowiaka na zadanie pn.: „Bieg Powstania Wielkopolskiego” w kwocie 7.100,00 zł.

Dopowiedziała, że dotacje w obszarze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r. otrzymali:

1. Stowarzyszenie Freelab na zadanie pn.: „Cztery żywioły” w kwocie 13.300,00 zł;

2. Fundacja Dzieci Wrzesińskich na zadanie pn.: „Warsztaty aktorskie przygotowujące do nagrania scen fabularnych do filmu 120 rocznica strajku Dzieci Wrzesińskich” w kwocie 5.000,00 zł;

3. Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Września w czarno-białym kolorze” w kwocie 2.050,00 zł.

Poinformowała, że natomiast w obszarze ochrony środowiska w 2021 r. dotację otrzymało Stowarzyszenie Aktywne Grabowo Królewskie na zadanie pn.: „Grabowskie pszczółki” w kwocie 3.420,00 zł.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

 

Stefan Tomczak, członek Zarządu zapytał, kto może być uczestnikiem „Powiatowego Spływu Kajakowego 2021” organizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Żak”.

Joanna Musiałkiewicz odpowiedziała, że będzie to otwarty nabór i każdy z mieszkańców będzie mógł zapisać się na „Powiatowy Spływ Kajakowy 2021”. Dodała, że będzie ograniczona liczba miejsc.

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych powiatu wrzesińskiego w obszarze:

 1. 1154/2021 - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.,
 2. 1155/2021 - kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.,
 3. 1156/2021 - ochrony środowiska w 2021 r.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.5 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni ul. Koszarowa 12 zrealizowanych nakładów inwestycyjnych na zadanie pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych z przeznaczeniem na pracownie logistyczną i technologiczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Koszarowej 12 we Wrześni” w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Katarzyna Starzyńska, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji poinformowała, że Powiat Wrzesiński w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego - stawiamy na kształcenie fachowców!” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizował zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych z przeznaczeniem na pracownie logistyczną i technologiczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Koszarowej 12 we Wrześni”. Dodała, że na to zadanie poniesiono nakłady finansowe na wykonanie kosztorysu inwestorskiego, roboty budowlane oraz odbiór robót budowlanych. Dopowiedziała, że w zaadoptowanych pracowniach odbywać się będzie teoretyczna oraz praktyczna nauka zawodu. Poinformowała, że w związku z powyższym, uznaje się za zasadne przekazanie zadania inwestycyjnego do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1157/2021 w sprawie przekazania na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni ul. Koszarowa 12 zrealizowanych nakładów inwestycyjnych na zadanie pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń dydaktycznych z przeznaczeniem na pracownie logistyczną i technologiczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Koszarowej 12 we Wrześni” w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.6 Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Powiatu Wrzesińskiego za II kwartał 2021 r., w tym kwotę nadwyżki. Dodała, że plan dochodów wynosił 109.436.051,23 zł i został zrealizowany w kwocie 52.507.298,49 zł, co stanowi 47,98% wykonania planu. Dopowiedziała, że natomiast plan wydatków wynosił 114.840.256,58 zł i został zrealizowany w kwocie 44.309.812,45 zł, co stanowi 38,58 % wykonania planu. Poinformowała, że w II kwartale 2021 r. Powiat Wrzesiński wykonał dochody na kwotę 52.507.298,49 zł, przy czym wydatkował 44.309.812,45 zł i w związku z powyższym powstała nadwyżka na kwotę 8.197.486,04 zł.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1158/2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wynikających z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 4.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni.

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział czterech członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1159/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Urzędowi Pracy we Wrześni.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 5 Rozpatrzenie wniosku Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni w sprawie powołania kierownika szkolenia praktycznego.

Katarzyna Starzyńska poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na utworzenie od 1 września 2021 r. stanowiska kierownika szkolenia praktycznego. Dodała, że od 1 września 2020 r. w Technikum nr 1 i Branżowej Szkole I stopnia nr 1 kształci się ponad 1100 uczniów i młodocianych pracowników w 10 zawodach. Od dwóch lat funkcjonuje 37 oddziałów klasowych a zatrudnionych jest ponad 80 nauczycieli. Dopowiedziała, że corocznie podpisywane są umowy o praktykę dla blisko 400 uczniów. W roku szkolnym 2021/2022 odbędą się egzaminy w 18 kwalifikacjach, do których należy przygotować i wyposażyć stanowiska egzaminacyjne. Poinformowała, że obecnie w szkole utworzone są 3 stanowiska kierownicze: dyrektor i dwóch wicedyrektorów. Zwiększenie zakresu obowiązków tym osobom z całą pewnością spowoduje obniżenie sprawności funkcjonowania szkoły. Kandydatką do objęcia stanowiska kierownika szkolenia praktycznego jest Pani Marta Nowak, nauczycielka języka niemieckiego, która w Zespole Szkół Politechnicznych pracuje od 1 września 2004 r. Jest ona nauczycielem dyplomowanym, wielokrotnie nagradzanym za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W przeszłości prowadziła zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego (język obcy zawodowy). Posiada odpowiednie kwalifikacje do objęcia stanowiska kierowniczego.

Zarząd powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na utworzenie stanowiska kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni i zaopiniował pozytywnie kandydaturę Pani Marty Nowak.

 

Pkt 6 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „ORKAN” zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe wyjazdu na obóz sportowy do Pogorzelicy w dniach 2 – 11 sierpnia 2021 r. Dodała, że środki zostaną przeznaczone na opłatę kosztów transportu.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.425.7.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na udzielenie wsparcia finansowego do kwoty 2.000,00 zł na opłatę kosztów transportu.

 

W pkt Sprawy bieżące, informacje, komunikaty i Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-09-29 08:46

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.