Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 201 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 772/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni poinformowała, że organem właściwym do uchwalenia Regulaminu organizacyjnego jednostki samorządu terytorialnego jest Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Dodała, że uchwalenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni jest konieczne, ponieważ następuje przekazanie zadań pomiędzy komórkami organizacyjnymi.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

 

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1168/2021 zmieniającą uchwałę nr 772/2020 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 8 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 1.2 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że przekazuje się na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środek trwały w postaci wyposażenia budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, który został zrealizowany w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” o wartości księgowej brutto 2.295.932,60 zł. Dodała, że zestawienie wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1169/2021 w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni środków trwałych uzyskanych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 1.3 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że projekt uchwały dotyczy ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. Dodał, że załącznikiem do uchwały jest ogłoszenie o naborze kandydatów, które określa warunki uczestnictwa w postępowaniu.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1170/2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 2.1 Przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania jednostek pomocy społecznej w lipcu br.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że w związku z nadzorowaniem i koordynowaniem działań jednostek pomocy społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Wrzesińskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni przekazało informację dotyczącą funkcjonowania placówek w lipcu 2021 r.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.8120.8.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

 

Pkt 2.2 Przedstawienie informacji o wynikach kontroli merytorycznej w środowiskowych domach samopomocy.

Anna Maria Kulczyńska poinformowała, że w Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej „Na Skarpie” w Gozdowie i „Jutrzenka” w Pietrzykowie przeprowadzono kontrolę merytoryczną, podczas której sprawdzono poprawność Statutu placówki z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, realizację indywidualnych planów postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników i osiąganych przez nich rezultatów, zweryfikowano sposób realizacji dowozów uczestników do Środowiskowych Domów Samopomocy oraz upoważnień dla uczestników ubezwłasnowolnionych. Przedstawiła zalecenia pokontrolne, do których Środowiskowe Domy Samopomocy się dostosowały.

Sprawa jest prowadzona pod nr NP.8120.32.2021 i NP.8120.33.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

 

Pkt 2.3 Przedstawienie sprawy remontu obiektu mostowego w miejscowości Lisewo.

Robert Balicki, członek Zarządu poinformował, że na wizji lokalnej mostów w Lisewie i Rudzie Komorskiej był specjalista wraz z radnym Krzysztofem Strużyńskim i radnym Mikołajem Kubiaczykiem.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych oznajmił, że skontaktuje się z radnym Krzysztofem Strużyńskim, w celu uzyskania informacji o ustaleniach wskazanych przez radnego Roberta Balickiego podczas wizji lokalnej.

 

Pkt 3.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia zatrudnienia na stanowisku sprzątaczki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni zwrócił się do Zarządu Powiatu o zwiększenie zatrudnienia na stanowisku sprzątaczki z 1 etatu do 1,5 etatu. W chwili obecnej etat ten rozdzielony jest na dwie osoby, w wymiarze zatrudnienia 0,5 etatu każda osoba. W przypadku uzyskania zgody na zwiększenie etatu, każdej osobie zostanie zwiększone zatrudnienie o 0,25 etatu, czyli do wymiaru 0,75 etatu. Dodała, że dziennie przez pomieszczenia Poradni przemieszcza się około 120 osób. Dopowiedziała, że niezbędne jest zarówno bieżące utrzymywanie pomieszczeń w czystości, jak również systematyczne dezynfekowanie używanych przez dzieci pomocy do diagnozy, terapii, wczesnego wspomagania rozwoju, czy zajęć specjalistycznych programu „Za życiem”. Poinformowała, że Poradnia przyjmuje klientów codziennie w godzinach 7.30-19.00. Sprzątaczki pracują na zmianę w godzinach: 7.00-11.00, 15.00-19.00. Dodała, że zwiększenie wymiaru zatrudnienia umożliwi ciągłą i nieprzerwaną pracę sprzątaczek.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.10.4.2021 w Wydziale Edukacji.

Stefan Tomczak poinformował, że należałoby przyjrzeć się pracy sprzątaczek w jednostkach powiatowych i sprawdzić, ile w danej jednostce jest powierzchni do sprzątania.

Olga Kośmińska – Giera poinformowała, że przeprowadzono dwie analizy pod względem  liczby uczniów w szkołach i rzeczywistej powierzchni, która jest sprzątana. Dodała, że liczba etatów pracowników sprzątających w placówkach jest rozłożona równomiernie.   

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia na stanowisku sprzątaczki z 1 etatu na 1,5 etatu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni.

 

Pkt 3.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatrudnienia dodatkowej osoby na etat sprzątaczki w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie na czas określony dodatkowej osoby na etat sprzątaczki. Dodała, że po redukcji zatrudnienia w szkole obecnie w godzinach lekcyjnych nie ma żadnej osoby, która mogłaby wykonywać czynności polegające m.in. na bieżącej dezynfekcji klatek schodowych, sanitariatów, zaplecza sportowego, pracowni specjalistycznych itp. Dopowiedziała, że w szkole na każdej przerwie miedzy budynkami przemieszcza się kilkaset osób. Poinformowała, że wykonanie zabiegów dezynfekcyjnych i innych czynności porządkowych wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ponad 1100 uczniów i 100 pracowników. Dotychczasowa obsada ma do posprzątania powierzchnię ponad 7 tysięcy metrów kwadratowych i ponad pięćdziesiąt różnych pomieszczeń. Dodała, że ponadto konieczna jest dezynfekcja klatki schodowej, poręczy i klamek w pomieszczeniach wynajmowanych w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni.

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.5.7. 2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zatrudnienie na czas określony dodatkowej osoby na etat sprzątaczki w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.

 

Pkt 3.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie uruchomienia szóstego oddziału w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie szóstego oddziału w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2. Dodała, że na dzień złożenia wniosku, czyli 26 sierpnia 2021 r. do Branżowej Szkoły I Stopnia zgłosiło się łącznie 172 uczniów, co stanowi 5,38 oddziału. Natomiast na dzień posiedzenia Zarządu Powiatu, czyli 31 sierpnia 2021 r. liczba wzrosła do 181 uczniów. Dopowiedziała, że liczba uczniów w oddziale przekroczy 34, a 35 osób do sali dydaktycznej fizycznie się nie zmieści. Poinformowała, że zgłosiło się również kilku kandydatów, którzy muszą dopełnić spraw formalnych aby podjąć naukę w szkole (znaleźć zajęcia praktyczne).

Sprawa jest prowadzona pod nr NE.4323.42.2020 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na uruchomienie szóstego oddziału w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

 

Pkt 4 Wydanie decyzji w przedmiocie przekazania prawa trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że przekazuje się w trwały zarząd część nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego we Wrześni na rzecz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Dodała, że trwały zarząd ustanawia się na czas nieokreślony. Dopowiedziała, że Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni jest zwolnione z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Sprawa jest prowadzona pod nr NG.6844.1.3.2021 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

 

Pkt 5 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Anna Maria Kulczyńska przedstawiła bieżącą sytuację Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie oraz sytuacje niektórych podopiecznych. Poinformowała, że na ten moment jest 31 uczestników placówki. Dodała, że otrzymują po kilkadziesiąt zapytań o wolne miejsca w Ośrodku z całej Polski. Dopowiedziała, że cały czas trwają poszukiwania osób chętnych, które chciałyby zostać rodziną zastępczą.

Bartłomiej Kaczmarzewski poinformował, że w ubiegłym tygodniu odbyło się otwarcie przetargu na remont drogi powiatowej w Psarach Polskich. Dodał, że wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę, jaką Powiat zamierzał przeznaczyć na to zadanie. Dopowiedział, że po konsultacji z Urzędem Marszałkowskim, dowiedział się, iż istnieje możliwość, aby remont drogi w Psarach Polskich wykonać w dwóch etapach, co umożliwi wydłużenie terminu rozliczenia środków finansowych z dofinansowania. Poinformował, że wybrano wykonawcę na remont odcinka o długości 170m na ul. Szosa Witkowska we Wrześni przed przejazdem kolejowym. Dodał, że całkowita kwota zadania wyniesie około 366.000,00 zł, z czego 65.000,00 zł będzie pochodzić ze środków własnych Powiatu. 

Olga Kośmińska – Giera przedstawiła propozycję rozdysponowania 10 laptopów zakupionych w ramach programu pn.: „Szkoła w domu” dla szkół:

1. Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni – 2 laptopy

2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – 3 laptopy

3. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni – 4 laptopy

4. Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni – 1 laptop.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na powyższą propozycję rozdysponowania laptopów do szkół.

 

Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Waldemar Grzegorek 
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak 
  5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr 201 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2021-09-29 08:54

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.