Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 202 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 7 września 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Omówienie propozycji rozbudowy przedszkola na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

Magdalena Zając, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych poinformowała, że od 2019 r. w szkole realizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, funkcjonują grupy rewalidacyjno-wychowawcze i przedszkole dla dzieci z trudnościami rozwojowymi. Zaznaczyła, że nastąpił wzrost zainteresowania ofertą szkoły w nowych obszarach jej działalności, co spowodowało zwiększenie liczby uczniów i konieczność adaptacji pomieszczeń szkoły specjalnej. Dodała, że od roku szkolnego 2021/2022 zajęcia dla dzieci w przedszkolu są realizowane również po południu, a uczniowie szkoły branżowej z uwagi na braki lokalowe odbywają zajęcia w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Podkreśliła, że zmiana czasu pracy szkoły nie jest możliwa ze względu na dojazdy uczniów z każdej gminy. Przedstawiła wstępną koncepcję budowy dodatkowych pomieszczeń (4 sale lekcyjne, sala doświadczania świata, sala integracji sensorycznej) wraz z zapleczem sanitarno-organizacyjnym na potrzeby przedszkola dla dzieci z trudnościami rozwojowymi. Podkreśliła, że rodzice przy wyborze szkoły zwracają uwagę na ofertę, warunki lokalowe i wyposażenie. Dodała, że kadra nauczycielska jest przygotowana do realizacji oferty odpowiadającej na aktualne potrzeby dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że koncepcja przewiduje budowę obiektu o powierzchni około 400 m2. Przedstawiła zestawienie kosztów budowy. Zaznaczyła, że w pierwszej kolejności należy wystąpić o warunki zabudowy, a następnie przystąpić do prac projektowych.

Dionizy Jaśniewicz rekomendował połączenie koncepcji budowy pomieszczeń na potrzeby przedszkola z projektowaną budową sali rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych.

Rafał Zięty poprał stanowisko przedmówcy i zaznaczył, że konieczne jest pozyskanie środków zewnętrznych. Dodał, że decyzje w tej sprawie mogą być podejmowane dopiero przy projektowaniu budżetu na 2022 r.

Zarząd Powiatu uzgodnił, by przygotować jedną koncepcję projektową przewidującą budowę przedszkola i budowę sali rehabilitacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni.

 

Pkt 2.1 i pkt 2.2 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że powołanie komisji przetargowej i nadanie jej regulaminu pracy umożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawców zimowego utrzymania dróg powiatowych w poszczególnych gminach.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 1171/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022,

2) nr 1172/2021 w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu wrzesińskiego w sezonie 2021/2022.

 

Pkt 2.3 Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że cena najkorzystniejszej oferty opiewa na kwotę 3.308.893,06 zł i przekracza kwotę 2.399.940,96 zł, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1173/2021 w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo – Września w m. Nowy Folwark i Psary Polskie”.

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że priorytetowymi zadaniami publicznymi dotowanymi w 2022 r. będą przedsięwzięcia z zakresu:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2) edukacji,

3) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

4) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

5) ratownictwa i ochrony ludności,

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego,

7) ochrony i promocji zdrowia,

8) pomocy społecznej, w tym działalności na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,

9) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

11) ekologii,

12) udzielenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz realizowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Dodała, że konsultacje będą trwały od 8 do 17 września br.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1174/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”.

 

Pkt 2.5 i pkt 2.6 Podjęcie uchwał w sprawach wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Pyzdry.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że burmistrz Pyzdr wystąpił o opinię w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Ratajach i w Pietrzykowie Kolonii, które będą stanowiły uzupełnienie sieci dróg służących potrzebom mieszkańców.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach wyrażenia opinii dotyczącej propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi na terenie gminy Pyzdry:

1) nr 1175/2021 dot. obrębu Rataje,

2) nr 1176/2021 dot. obrębu Pietrzyków Kolonia.

 

Pkt 2.7 Podjęcie uchwał w sprawach nieodpłatnego przekazania mienia w postaci zestawów komputerowych i laptopów szkołom ponadpodstawowym.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że na potrzeby kształcenia w trybie stacjonarnym przekazuje się szkołom ponadpodstawowym sprzęt komputerowy zakupiony z oszczędności powstałych przy realizacji projektu pn. „Szkoła w domu. Wsparcie kształcenia na odległość
w powiecie wrzesińskim”:

1) 2 zestawy komputerowe i 2 laptopy z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Politechnicznych,

2) 4 laptopy z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,

3) 3 laptopy z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

4) 1 laptop z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Specjalnych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały w sprawach nieodpłatnego przekazania mienia w postaci zestawów komputerowych i laptopów szkołom ponadpodstawowym:

1) nr 1177/2021 – dot. Zespołu Szkół Politechnicznych,

2) nr 1178/2021 – dot. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,

3) nr 1179/2021 – dot. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

4) nr 1180/2021 – dot. Zespołu Szkół Specjalnych.

 

Pkt 2.8 i pkt 2.9 Podjęcie uchwał w sprawach zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Beata Matuszewska, skarbnik powiatu poinformowała, że w celu realizacji zadania majątkowego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr. Powiatu – Września w miejscowości Września (dot. ulicy Szosa Witkowska) konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 66.000,00 zł brutto. Zaznaczyła, że oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu jest wyższa od kwoty, którą zamierzano przeznaczyć na wykonanie zadania.

W głosowaniu nad uchwałami wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 1181/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok,

2) nr 1182/2021 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Uchwały znajdują się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Pkt 3 Informacja o możliwości pozyskania dofinansowania z programu „Aktywna tablica”.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że wystąpienie o dofinansowanie jest możliwe na:

1) zakup tablic interaktywnych dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych we Wrześni w wysokości 14.000,00 zł, deklarowany finansowy wkład własny wynosi 3.500,00 zł,

2) zakup pomocy dydaktycznych (pomoce i narzędzia dla dzieci z zaburzeniami uwagi i koncentracji i dzieci posługujących się alternatywnymi metodami komunikacji, dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w wysokości 35.000,00 zł, deklarowany wkład finansowy wynosi 8.750,00 zł.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na dofinansowanie wkładu własnego do realizacji programu „Aktywna tablica”.

 

Pkt 4 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze tj. do dnia 6 września 2021 r. nie wpłynęły oferty kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji. Zaproponowała, by ogłosić kolejny nabór z możliwością składania kandydatur do dnia 13 września br.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1183/2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

 

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że Sportowy Klub Taneczny „Alchemia Września” wystąpił o zgodę na zmianę w kosztorysie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wrzesińskiego”.

Sprawa prowadzona pod nr. NP.524.10.2.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych
i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zmianę w kosztorysie realizacji ww. zadania publicznego.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

  1. Dionizy Jaśniewicz 
  2. Waldemar Grzegorek 
  3. Robert Balicki 
  4. Stefan Tomczak 
  5. Rafał Zięty 

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

drukuj (Protokół nr 202 / 2021)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
  • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
    data publikacji: 2021-09-29 09:05

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.