Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 209 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 28 września 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Bieżąca sytuacja Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Andrzej Szablikowski, dyrektor poinformował, że zgodnie z informacjami uzyskanymi na spotkaniu z koordynatorem pieczy zastępczej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu ograniczenie liczby wychowanków Ośrodka powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2021 r. Podkreślił, że z uwagi na liczbę wychowanków będących mieszkańcami powiatu wrzesińskiego uzasadnione jest wyodrębnienie dwóch 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zaznaczył, że dokumenty umożliwiające prace podziałowe budynku są opiniowane przez straż pożarną i konserwatora zabytków. Wymienił dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury podziału Ośrodka na dwie placówki: plan zagospodarowania przestrzennego, wniosek o zmianę lub uchylenie w zakresie liczby miejsc dla wychowanków dla funkcjonującego Ośrodka i wniosek dotyczący rozlokowania dzieci w nowej placówce, wniosek o zezwolenie na lokalizację dwóch placówek w jednym budynku, akt notarialny o podziale budynku wskazujący, że placówki stanowią lokale mieszkalne. Nadmienił, że podział jednostki spowoduje wyodrębnienie placówki obsługującej tj. dotychczasowy OWDiR i nowopowstałej placówki obsługiwanej. Poinformował, że w celu przekształcenia Ośrodka w dwie odrębne placówki konieczne jest ograniczenie liczby wychowanków do 28 osób.

Andrzej Szablikowski przedstawił bieżącą sytuację wychowanków i funkcjonowanie Ośrodka informując, że:

1) obecnie w placówce przebywa 32 wychowanków, z czego 28 dzieci jest mieszkańcami powiatu wrzesińskiego,

2) 8 dzieci jest w wieku poniżej 9 lat,

3) 13 dzieci z powiatu wrzesińskiego oczekuje na przyjęcie do Ośrodka,

4) Sąd kieruje do Ośrodka również dzieci, które nie powinny być w nim umieszczane, gdyż nie ma możliwości zapewnienia im opieki w rodzinach zastępczych,

5) są trudności z organizacją wyjazdów najmłodszych dzieci na wizyty lekarskie.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że należy interweniować w sprawie kierowania do Ośrodka dzieci, dla których nie jest on przeznaczony. Dodał, że w zakresie przewozów wychowanków można rozważyć współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Pozostali członkowie Zarządu podtrzymali stanowisko wyrażone przez radnego Rafała Ziętego.

 

Pkt 2.1 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że likwidacja dotyczy programu komputerowego z 1998 r., który nie jest już użytkowany przez jednostkę.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1202/2021 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Pkt 2.2 i pkt 2.3 Podjęcie uchwał w sprawach powołania komisji przetargowej i nadania jej regulaminu pracy w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę serwera, macierzy dyskowej NAS oraz dysków twardych do macierzy i zakup, dostawę i montaż tablicy interaktywnej wraz z akcesoriami.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich poinformowała, że powołanie komisji i nadanie jej regulaminu pracy usprawni procedurę przygotowania i realizacji zamówienia na zakup sprzętu do rozbudowy infrastruktury do tworzenia kopii zapasowych.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

 

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 1203/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę serwera, macierzy dyskowej NAS oraz dysków twardych do macierzy i zakup, dostawę i montaż tablicy interaktywnej wraz z akcesoriami,

2) nr 1204/2021 w sprawie nadania regulaminu pracy powołanej komisji przetargowej.

 

Pkt 2.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę w kwocie 476.763,94 zł brutto na sprzęt teleinformatyczny złożył wykonawca Arkadiusz Spychała Kombit Plus z siedzibą w Poznaniu. Dodała, że na realizację zamówienia przeznaczono kwotę 626.613,39 zł brutto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1205/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.5 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że najkorzystniejszą ofertę w kwocie 33.885,00 zł brutto na dostawę programu komputerowego do tworzenia dokumentacji technicznej złożył wykonawca Abplanalp Sp. z o.o. ze siedzibą w Warszawie. Nadmieniła, że powstały oszczędności, gdyż na realizację zamówienia zabezpieczono kwotę 78.723,69 zł brutto.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

 

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1206/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”.

 

Pkt 2.6 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy „M plus R Realizacje” Małgorzata Rybacka, Glinki 25, 62-070 Dopiewo Pani Małgorzacie Rybackiej pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 032.14.2021 z dnia 14 września 2021 roku dla zadania „Renowacja i konserwacja słupków, bramy oraz chodnika w ramach zadania „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu”.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1207/2021 w sprawie udzielenia przedstawicielowi firmy „M plus R Realizacje” Małgorzata Rybacka, Glinki 25, 62-070 Dopiewo Pani Małgorzacie Rybackiej pełnomocnictwa do reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Wrzesińskiego przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami, w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umowy nr 032.14.2021 z dnia 14 września 2021 roku dla zadania „Renowacja i konserwacja słupków, bramy oraz chodnika w ramach zadania „Roboty budowlane przy Powiatowej Scenie Kultury „Zamkowa” w Miłosławiu” – omówienie: Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

 

Pkt 2.7 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych oraz pracowni logistycznej i technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach  projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że korzystniejszą ofertę na dostawę telewizora i laptopa do pracowni technologicznej oraz laptopa, 5 drukarek, projektora, ekranu i 17 głośników do pracowni logistycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni złożył wykonawca Web-Profit Maciej Kuźlik z siedzibą w Piekarach Śląskich. Zaznaczyła, że cena oferty opiewała na kwotę 27.244,50 zł brutto. Podkreśliła, że na realizację zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę 23.447,00 zł brutto, jednak oszczędności powstałe przy rozstrzygnięciu innych przetargów w ramach projektu umożliwiają dokonanie wyboru przedstawionej oferty.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1208/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych oraz pracowni logistycznej i technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach  projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

 

Pkt 2.8 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka komisji oraz powołania nowego członka komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że zmiany w składzie komisji przetargowej porządkują kwestię obsługi projektu realizowanej przez pracowników Wydziału Edukacji.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1209/2021 w sprawie odwołania członka komisji oraz powołania nowego członka komisji przetargowej w celu przygotowaniai przeprowadzenia postępowań do realizacji zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

 

Pkt 2.9 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2020 rok.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że w celu przeprowadzenia procedury przyznania nagród sportowych konieczne jest ogłoszenie naboru wniosków, który będzie przeprowadzony od 29 września do 29 października 2021 r. Zaznaczył, że środki na ten cel zostały zabezpieczone w wysokości 30.000,00 zł.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1210/2021 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie nagród sportowych powiatu wrzesińskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za 2020 rok.

 

Pkt 2.10 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pani Joanny Musiałkiewicz, zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do składania oświadczeń woli.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że upoważnienie do składania oświadczeń woli w zakresie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni jest udzielane zastępcy dyrektora, pani Joannie Musiałkiewicz w celu prawidłowego
i niezakłóconego funkcjonowania jednostki.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1211/2021 w sprawie upoważnienia pani Joanny Musiałkiewicz, zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do składania oświadczeń woli.

 

Pkt 2.11 i pkt 2.12 Podjęcie uchwał zmieniających uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim” i „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim”.

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że pełnomocnictwo jest niezbędne do prawidłowej i ciągłej realizacji projektów mających na celu aktywizację osób bezrobotnych, w tym podpisywania umów i pism.

Projekty uchwał znajdują się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektami uchwał wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwały:

1) nr 1212/2021 zmieniającą uchwałę nr 321/2019 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wrzesińskim (V)”,

2) nr 1213/2021 zmieniającą uchwałę nr 1081/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Pana Eugeniusza Wiśniewskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni do realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wrzesińskim (V)”.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie projektu planu finansowego na 2022 r. dotyczącego wysokości dotacji Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy we Wrześni.

Mateusz Maserak poinformował, że wysokość dotacji na realizację zadań biblioteki powiatowej na 2022 r. opiewa na kwotę 55.000,00 zł, z czego 19.000,00 zł na hosting programu bibliotecznego i zakup księgozbioru, 500,00 zł na koszty obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, 19.100,00 zł na koszty organizacji szkoleń i warsztatów, zakup materiałów szkoleniowych i prasy oraz 16.400,00 zł na dodatki funkcyjne dla pracowników i koszty podróży służbowych.

Sprawa prowadzona pod nr. NP.031.1.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął plan finansowy na 2022 r. dotyczący wysokości dotacji Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie koncepcji najmu urządzeń wielofunkcyjnych.

Łukasz Jakubowski, naczelnik Wydziału Informatyki i Bezpieczeństwa przedstawił ofertę najmu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z papierem i obsługą serwisową na koleje lata zaznaczając, że zawarcie umowy na okres 5-letni generuje ponad 1.000,00 zł oszczędności/miesiąc w porównaniu do umowy o rok krótszej. Podkreślił, że na wydruki w 2021 r. wydatkowane są środki w wysokości około 12.800,00 zł/miesiąc, co jest kwotą niższą od zakładanej, gdyż z powodu pandemii mniej jest wydruków kolorowych. Wskazał, że w 2019 r. miesięczny koszt wydruków wynosił 13.800,00 zł, a w styczniu 2020 r. 14.200,00 zł. Nadmienił, że obowiązująca umowa na najem urządzeń wielofunkcyjnych została zawarta do 31 maja 2022 r., jednak w przypadku wydatkowania w poszczególnych miesiącach wyższych kwot niż zakładane 13.100,00 zł/miesiąc, okres jej trwania ulegnie skróceniu. Poinformował, że 5-letnia koncepcja najmu urządzeń wielofunkcyjnych według szacunków wartości przewiduje koszt w wysokości około 1.107.000,00 zł brutto i zakłada 35% wzrost wolumenu wydruków w stosunku do obowiązujących warunków. Zauważył, że umowa długoterminowa gwarantuje stabilny koszt usługi przez cały okres jej obowiązywania, w tym dostawę papieru, materiałów eksploatacyjnych i usługi serwisowe.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie umowy najmu urządzeń wielofunkcyjnych na 5-letni okres.

 

Pkt 4 Informacja o możliwości pozyskania dofinansowania z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025” przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania przez szkoły ponadpodstawowe i zespoły szkół na zakup księgozbioru i wyposażenia bibliotek szkolnych oraz organizację spotkań autorskich. Zaproponowała, by wystąpić o dotację w wysokości 52.000,00 zł dla wszystkich  szkół ponadpodstawowych i przedszkola specjalnego. Nadmieniła, że wkład własny wyniesie 13.000,00 zł. Dodała, że w danym roku można ubiegać się o dotację dla jednej ze szkół należących do zespołu szkół, dlatego Zespół Szkół Specjalnych będzie wnioskować o dotację w kolejnych latach dla pozostałych typów szkół.

Sprawa prowadzona w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wystąpienie o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025”.

 

Pkt 5.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji nauczania indywidualnego dla uczennicy III klasy technik logistyk w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni wystąpił o zgodę na nauczanie indywidualnie uczennicy klasy III technik logistyk w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Zaznaczyła, że wniosek jest zgody z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Sprawa prowadzona pod nr. NE.4352.11.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek.

 

Pkt 5.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania wyjazdu na zawody sportowe „Festiwal Sztafet”.

Mateusz Maserak poinformował, że Szkolny Związek Sportowy Powiatu Wrzesińskiego wystąpił o dofinansowanie na wyjazd na zawody sportowe na szczeblu ponadpowiatowym.

Sprawa prowadzona pod nr. NP.425.11.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek.

 

Pkt 5.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie spłaty III raty kapitału kredytu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Mateusz Maserak poinformował, że prezes Zarządu „Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o w restrukturyzacji” wystąpił o środki na zapłatę III raty kapitału kredytu w wysokości 100.000,00 zł. Zaznaczył, że zgodnie z umową poręczenia zawartą w czerwcu 2020 r. z wezwaniem do wpłaty tytułem spłaty zobowiązań wynikających z umowy poręczenia i kredytu powinien wystąpić PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Sprawa prowadzona pod nr. NP.0232.16.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu rozpatrzył negatywnie wniosek, gdyż nie spełnia on kryteriów określonych w umowie poręczenia zawartej 29 czerwca 2020 r.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz 
 2. Waldemar Grzegorek 
 3. Robert Balicki 
 4. Stefan Tomczak 
 5. Rafał Zięty             

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 209 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  data publikacji: 2021-10-14 08:01
 • zmodyfikował: Natalia Kowalczyk-Jakubowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-14 08:00

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.