Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 206 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 23 września 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wrześni.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Informacja o wynikach konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”.

Joanna Musiałkiewicz, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformowała, że Zarząd Powiatu Wrzesińskiego na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz uchwały Rady Powiatu we Wrześni nr 255/XLI/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, udostępnił do konsultacji projekt „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.” Dodała, że ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowego programu współpracy zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl. Konsultacje odbywały się w dniach od 8 września 2021 r. do 17 września 2021 r. i zostały przeprowadzone w formie pisemnej, poprzez zgłoszenie wniosków i uwag do projektu, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik do uchwały. Dopowiedziała, że we wskazanym terminie do projektu programu nie zostały wniesione żadne uwagi i propozycje zmian.

Zarząd Powiatu przyjął informację o wynikach konsultacji do wiadomości.

 

Pkt 2.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”

Joanna Musiałkiewicz poinformowała, że zgodnie z art. 5a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalenia, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Dodała, że program określa główne zasady współpracy samorządu lokalnego z ww. organizacjami oraz szczegółowe cele i formy, a także katalog priorytetowych zadań publicznych realizowanych przy współudziale organizacji pozarządowych.

Projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2021.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”

 

Pkt 2.2 i 2.3 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Anna Trubacz poinformował, że dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 233.812,68 zł z tytułu:

1) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 28.000,00 zł na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa;

2) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 1.320,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

3) zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 26.000,00 zł na sfinansowanie w miesiącach wrzesień - grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa;

4) przyznana dla Powiatu Wrzesińskiego na 2021 r. kwoty 106.750,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;

5) zwiększenia planu z tytułu otrzymania darowizny o kwotę 800,00 zł - dochody zrealizowane przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni;

6) zwiększenia planu z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie starego budynku dydaktycznego o kwotę 50.791,68 zł - dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni;

7) zwiększenia planu w związku z wpływami za:

a) wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców o kwotę 2.470,00 zł,

b) wydawanie oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców o kwotę 26.800,00 zł,

c) najem nieruchomości o kwotę 450,00 zł,

d) usługi o kwotę 850,00 zł,

e) zwrot wypłaconych pracownikom dodatków do wynagrodzeń o kwotę 11.919,00 zł

dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni;

8) przyznania środków w kwocie 1.500,00 zł w związku z realizacją zadań, o których mowa w ad. 15zze4 i w art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Anna Trubacz dodała, że wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 233.812,68 zł, z tego dla:

1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni zwiększa się plan o kwotę:

a) 1.320,00 zł (tj. przy dochodach budżetowych),

b) 4.382,00 zł z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

2) Starostwa Powiatowego we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 28.000,00 zł ( przy dochodach budżetowych);

3) Środowiskowego Domu Samopomocy w Pietrzykowie zwiększa się plan o kwotę 0,05 zł na zwrot kwoty dofinansowania w związku z realizacją w 2020 r. projektu pn.: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”;

4) Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan o kwotę 0,10 zł na zwrot kwoty dofinansowania związku z realizacją w 2020 r. projektu pn.: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”;

5) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 26.000,00 zł ( przy dochodach budżetowych),

6) na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego zwiększa się plan o kwotę:

a) 9.450,00 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni,

b) 7.000,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni,

c) 28.350,00 zł dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,

d) 33.600,00 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni,

e) 28.350,00 zł dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni;

7) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 6.660,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi jednostki;

8) Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł na opłacenie gazu oraz energii elektrycznej;

9) Powiatowej Szkoty Muzycznej I Stopnia we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 9.284,00 zł na wypłatę nagród jubileuszowych;

10) Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 800,00 zł na zakup odbiornika telewizyjnego zgodnie z wola darczyńcy;

11) Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.500,00 zł na koszty obsługi zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

12) Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 8.060 00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia na start nowo zatrudnionych pracowników oraz na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

13) Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 7.000,00 zł na realizację projektu pn.: „Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweiβen Europa zusammen” (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę);

14) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 19.615,00 zł na indywidulane nauczanie uczniów;

15) Bursy Międzyszkolnej we Wrześni zwiększa się plan o kwotę 1.341,06 zł na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

16) zmniejsza się plan na zadanie majątkowe pn.: „Modernizacja systemu instalacji alarmu przeciwpożarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” o kwotę 391,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki;

17) zmniejsza się rezerwę o kwotę 16.899,53 zł.

Anna Trubacz poinformowała, że do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się niżej wymienione zmiany:

1) w przedsięwzięciu pn.: Von der Teilung bis zur Zusammenarbeit - wir schweiβen Europa zusammen” (Od podziału do współpracy - zespalamy Europę) nie zmienia się łącznych planowanych nakładów finansowych, natomiast przenosi się planowane wydatki między latami (w 2021 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł, a w 2022 r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł;

2) w przedsięwzięciu pn.: „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2020/2022” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 184,00 zł.

Projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym pod symbolem klasyfikacyjnym SO.0006.2021.

W głosowaniu nad projektami uchwał Rady Powiatu wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029 i w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

 

Pkt 3 Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Z uwagi na terminową konieczność dokonania zmian w uchwale budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029 oraz podjęcia w możliwie najszybszym terminie „Programu współpracy powiatu wrzesińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.” konieczne jest zwołanie sesji na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1198/2021 w sprawie w sprawie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Wrzesińskiego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 

 1. Dionizy Jaśniewicz
 2. Waldemar Grzegorek
 3. Robert Balicki
 4. Stefan Tomczak
 5. Rafał Zięty

 

 

Protokołowała:

Marta Mittmann

drukuj (Protokół nr 206 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-11-03 09:21
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-03 09:21

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.