Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 210 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 5 października 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej
w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Omówienie propozycji rozbudowy przedszkola na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Funduszy Europejskich
zaproponowała, by w związku z planowaną rozbudową Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni przewidującą rozbudowę obiektu na potrzeby przedszkola specjalnego i budowę sali rehabilitacyjno-sportowej przystąpić do opracowania koncepcji uwzględniającej program funkcjonalno-użytkowy i wizualno-opisowy. Zaznaczyła, że koncepcja umożliwi wystąpienie w 2022 r. o środki zewnętrzne na realizację projektu.

Magdalena Zając, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych poinformowała, że planowane jest utworzenie w siedzibie szkoły Centrum składającego się ze szkoły podstawowej, przedszkola specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, grupy rewalidacyjno-wychowawczej, żłobka i sali rehabilitacyjno-sportowej. Zaznaczyła, że do grupy przedszkolnej i rewalidacyjno-wychowawczej uczęszcza obecnie maksymalna liczba uczniów. Podkreśliła, że planowany rozwój oferty Zespołu Szkół przewiduje rozbudowę obiektu i jego doposażenie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb najmłodszych wychowanków.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na opracowanie koncepcji rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni na potrzeby przedszkola specjalnego.

 

Pkt 2.1 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na zakup energii elektrycznej na 2022 rok.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że wykonawcy muszą przedłożyć zezwolenie, licencję lub koncesję na świadczenie usług elektrycznych w kraju. Podkreśliła, że kryterium wyboru stanowi wyłącznie cena oferty, gdyż parametry jakościowe energii elektrycznej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Sprawa prowadzona pod nr. NI.272.27.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Funduszy Europejskich
.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację warunków zamówienia na zakup energii elektrycznej na 2022 r.

 

Pkt 2.2 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na dostawę sprzętu do rozbudowy infrastruktury do tworzenia kopii zapasowych.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że zamówienie obejmuje dostawę serwera, macierzy dyskowej i dysków twardych do macierzy oraz dostawę i montaż monitora interaktywnego wraz z akcesoriami. Dodała, że kryterium wyboru ofert stanowią cena – 60% i termin dostawy – 40%. Nadmieniła, że z uwagi na niskie szacunki wartości zamówienia, wadium nie jest wymagane.

Sprawa prowadzona pod nr. NI.272.30.2021 w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację warunków zamówienia na dostawę sprzętu do rozbudowy infrastruktury do tworzenia kopii zapasowych.

 

Pkt 3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” Część VI – oprogramowanie.

Anna Wolska-Wróblewska poinformowała, że ofertę na dostawę programu do projektowania obwodów drukowanych i schematów symulacji elektronicznej złożył wykonawca MERAZET S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zaznaczyła, że oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, a jej cena wynosiła 101.554,95 zł brutto. Podkreśliła, że na realizację zadania zabezpieczono kwotę 44.280,00 zł, jednak oszczędności powstałe w ramach realizacji projektu, umożliwiają dokonanie wyboru wykonawcy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 2114/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Część VI – oprogramowanie.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia zatrudnienia w Bursie Międzyszkolnej we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że dyrektor Bursy Międzyszkolnej we Wrześni wystąpił o zwiększenie zatrudnienia od 1 stycznia 2022 r.:

 • na stanowisku pomocy administracyjno-biurowej z 3/4 etatu do 1 etatu w związku
  z prowadzeniem spraw kadrowych, rozliczeniowych, sprawozdawczości i dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 itp.,
 • dodatkowo o 1 etatu na takim samym stanowisku w związku realizacją projektu
  i organizowaniem pracy bursy w nowej lokalizacji w Grzymysławicach.

Sprawa prowadzona pod nr. NE.4323.17.3.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie etatu do pełnego wymiaru na stanowisku pomocy administracyjno-biurowej. Członkowie Zarządu wnioskowali o informację na temat bieżącego funkcjonowania Bursy Międzyszkolnej, obsady kadrowej i planów związanych z otwarciem nowej lokalizacji.

 

Pkt 5.1 Przedstawienie informacji o możliwości uzyskania dofinansowania kształcenia zawodowego.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 został opublikowany komunikat o możliwości uzyskania dofinansowania na wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, w tym również dofinansowania na staże, kursy, doskonalenie zawodowe i doradztwo zawodowe. Zaznaczyła, że wysokość dofinansowania wynosi 90% całkowitej wartości projektu. Nadmieniła, że nabór wniosków trwa do 15.11.2021 r. Zaproponowała, po uzgodnieniu z dyrektorami szkół, wystąpienie o dofinansowanie:

 • wniosek nr 1: doposażenia pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
 • wniosek nr 2:
 • doposażenie pracowni żywienia i usług gastronomicznych oraz pracowni kontroli jakości i bezpieczeństwa w Zespole Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących,
 • doposażenie pracowni fryzjerskiej i pracowni sprzedawcy w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni,
 • doposażenie pracowni informatycznej i pracowni elektroniki w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Rafał Zięty, członek Zarządu zauważył, że od roku szkolnego 2022/2023 istnieje obowiązek wyposażenia szkół w drukarki 3D, dlatego zasadne jest, by ująć ten zakup przy ubieganiu się o środki na kształcenie zawodowe.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wystąpienie o dofinansowanie kształcenia zawodowego ww. pracowni wraz z zakupem drukarek 3D dla szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodach.

 

Pkt 5.2 Przedstawienie sprawy dofinansowania zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” oraz przyjęcie projektu uchwały Rady w przedmiotowej sprawie.

Elwira Haręźlak, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przypomniała, że w październiku 2019 r. powiat wrzesiński przystąpił do projektu mającego na celu budowę i funkcjonowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej i wyraził zgodę na przekazywanie województwu w latach 2020 – 2022 dofinansowania na ten cel. Zaznaczyła, że z uwagi na wyższe koszty realizacji projektu (cena paliwa, straty finansowe spowodowane ograniczeniami w transporcie publicznym w związku z COVID-19) nastąpi wzrost wysokości dotacji celowej przekazywanej przez powiat w 2022 r. do kwoty 222.385,28 zł (ze 193.000,00 zł). Dodała, że jednocześnie Marszałek Województwa Wielkopolskiego wystąpił o przedłużenie okresu obowiązywania umowy na 2023 i 2024 r. i dofinansowywanie jego realizacji odpowiednio w wysokościach: 229.730,91 zł i 238.159,34 zł.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

 

Pkt 5.3 Przedstawienie sprawy zagospodarowania przestrzennego części działki nr 139/75 położonej w Bierzglinku.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że część działki nr 139/75 w Bierzglinku o powierzchni 1,1776 ha stanowi rolę klasy IIIb i zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę wielorodzinną. Zaznaczyła, że w stosunku do pozostałej części tej działki o powierzchni około 19 ha jest prowadzone postępowanie w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową. Zaproponowała, by wystąpić do burmistrza Wrześni o zmianę studium, a następnie sporządzenie planu dla przedmiotowej części nieruchomości z przeznaczeniem pod tereny zieleni urządzonej (parki, alejki spacerowe, place zabaw).

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na wystąpienie o sporządzenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 139/75 położonej w Bierzglinku pod tereny zieleni urządzonej.

 

Pkt 6.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2022 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Elwira Haręźlak poinformowała, że opłaty za usługi usuwania i przechowywania pojazdów zostały ustalone na podstawie najniższych kwot pobieranych przez podmioty świadczące komercyjnie usługi tego rodzaju na terenie powiatu wrzesińskiego. Zaznaczyła, że w przypadku opłaty za usunięcie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne przyjęto stawkę określoną w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 lipca 2021 r., gdyż żaden podmiot zewnętrzny, lokalny czy ogólnopolski nie złożył oferty na ogłoszenie opublikowane w tej sprawie. Podkreśliła, że w wysokościach opłat zostały również ujęte koszty usunięcia hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego, które są równoznaczne ze stawką przyjętą dla usługi usunięcia roweru.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2022 za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu z drogi a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 

Pkt 6.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00028460/8.

Jolanta Pielak poinformowała, że sprzedażą objętych będzie 9 niezabudowanych działek o łącznej powierzchni 0,5380 ha położonych w Bierzglinku. Zaznaczyła, że rzeczoznawca wycenił nieruchomości w wysokości od 122,00 zł/m2 do 146,00 zł/m2.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego, położonej w Bierzglinku, gmina Września, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00028460/8.

 

Pkt 7 Uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

Jerzy Kaczorowski, zastępca naczelnika Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformował, że burmistrz Wrześni wystąpił o uzgodnienie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Koszarowej we Wrześni w związku z projektowaną przez powiat wrzesiński budową boiska sportowego zadaszonego halą pneumatyczną. Zaznaczył, że zmiany planu umożliwiają realizację przewidzianej inwestycji.

Sprawa prowadzona pod nr. WB.6740.51.25.2021 w Wydziale Budownictwa i Środowiska.

Zarząd Powiatu uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni.

 

Pkt 8 Sprawy bieżące, informacje, komunikaty.

Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji nauczania indywidualnego uczennicy Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor szkoły na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego nauczania dzieci i młodzieży oraz orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wystąpił o zgodę na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy pierwszej
w łącznym wymiarze 12 godzin tygodniowo.

Sprawa prowadzona pod nr. NE.4352.12.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na nauczanie indywidualne uczennicy Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni.

Sprawa lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży kratowej na potrzeby stacji telefonii komórkowej sieci T-Mobile Polska S.A.

Jolanta Pielak poinformowała, że Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok, w którym uchylił decyzję burmistrza Wrześni, orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie wieży kratowej na potrzeby stacji telefonii komórkowej sieci T-Mobile Polska S.A. w Bierzglinku.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał, że zasadne jest wystąpienie o wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji Starosty Wrzesińskiego z 5 października 2020 roku w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działkach oznaczonych nr 139/77, 141/1 i 76/24, położonych w obrębie Bierzglinek.

Sprawa prowadzona pod nr. NG.6821.10.8.2020 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

 

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pani Anny Lider, kierownika Działu Administracyjno-Organizacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni do składania oświadczeń woli.

Joanna Musiałkiewicz, zastępca dyrektora poinformowała, że upoważnienie jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania jednostki w przypadku nieobecności dyrektora lub zastępcy.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1215/2021 w sprawie upoważnienia pani Anny Lider, kierownika Działu Administracyjno-Organizacyjnego w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni do składania oświadczeń woli.

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Środki w wysokości 430.000,00 zł zostaną przekazane na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja II piętra budynku A i B na potrzeby oddziału pediatrycznego – poprawa warunków świadczonych usług zdrowotnych dla najmłodszych mieszkańców Powiatu Wrzesińskiego”.

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1216/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do „Szpitala Powiatowego we Wrześni” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrześni oraz objęcia przez Powiat Wrzesiński nowoutworzonych udziałów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Uchwała znajduje się w zbiorze aktów normatywnych Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0025.2021).

 

Zmiany w wysokościach diet radnych od 1 sierpnia 2021 r.

Bożena Nowacka, sekretarz powiatu poinformowała, że w związku z podpisaniem przez prezydenta 30 września br. ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw wysokości diet radnych uległy zwiększeniu. Zaznaczyła, że ustawa wejdzie w życie 1 listopada br. Dodała, że maksymalna wysokość diety wyniesie 3.650,42 zł i będzie pobierana przez przewodniczącego Rady. Nadmieniła, że wysokość diety dla:

 • wiceprzewodniczącego Rady i członka Zarządu wnosi 0,8 maksymalnej diety,
 • przewodniczącego komisji wynosi 0,68 maksymalnej diety,
 • radnego wynosi 0,6 maksymalnej diety.

Nadmieniła, że od 1 sierpnia br. będzie konieczne dokonanie spłaty środków do wysokości diet zgodnie z nowymi ustaleniami.

 

W pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz ………………..
 2. Waldemar Grzegorek ………………..
 3. Robert Balicki ………………..
 4. Stefan Tomczak ………………..
 5. Rafał Zięty ………………..

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

drukuj (Protokół nr 210 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-11-03 09:32
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-03 08:45

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.