Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 212 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 12 października 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność wszystkich członków Zarządu Powiatu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1.1 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Anna Maria Kulczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że środki finansowe, które nie zostały wykorzystane na dofinansowanie: zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych oraz dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w łącznej wysokości 68.570,87 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego
w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
.

 

Pkt 1.2 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego dla Województwa Wielkopolskiego w roku 2023.

Bartłomiej Kaczmarzewski, naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych poinformował, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przystąpił do procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy koncepcji projektowej wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 15 do drogi krajowej nr 92, której zakończenie oszacował na 2023 r. Zaznaczył, że w związku z tym konieczne jest przesunięcie terminu przekazania województwu wielkopolskiemu dotacji w wysokości 100.000,00 zł, której udzielono uchwałą nr 204/XXXI/2021 Rady z dnia 25 czerwca 2021 r.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Wrzesińskiego dla Województwa Wielkopolskiego w roku 2023.

 

Pkt 1.3 Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni szkolnych w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Olga Kośmińska-Giera, naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła projekt uchwały intencyjnej dotyczącej pozyskania dofinansowania na wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Wrześni, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni i Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni. Dodała, że wysokość dofinansowania stanowi do 90% kosztów kwalifikowalnych, a wkład własny minimum 10% kosztów.

Projekt uchwały Rady znajduje się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektu uchwały Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni szkolnych w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020” – Działanie 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie 8.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Pkt 2.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie organizacji indywidualnego nauczania w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni wystąpił o przyznanie 12 godzin nauczania indywidualnego tygodniowo dla ucznia z zaburzeniami lękowymi, dla którego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni wydała orzeczenie o takiej potrzebie.

Sprawa prowadzona pod nr. NE.4352.13.2021 w Wydziale Edukacji.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek.

 

Pkt 2.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania wyjazdu na zawody sportowe „Sztafetowe Biegi Przełajowe”.

Mateusz Maserak, naczelnik Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wystąpił o dofinansowanie wyjazdu Szkolnego Związku Sportowego Powiatu Wrzesińskiego na finał wojewódzki sztafetowych biegów przełajowych. Zaznaczył, że koszt przejazdu szacuje się w kwocie około 320,00 zł.

Sprawa prowadzona pod nr. NP.425.12.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek.

 

Pkt 2.3 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany w kosztorysie realizacji zadania publicznego pn. „Zdrowo żyjemy bo trenujemy”.

Mateusz Maserak poinformował, że Stowarzyszenie Miłosław Biega wystąpiło o zmianę w kosztorysie realizacji zadania publicznego pn. „Zdrowo żyjemy bo trenujemy” polegającej na zmniejszeniu kosztu wynajmu sali i przeznaczeniu tej kwoty na zakup statuetek.

Sprawa prowadzona pod nr. NP.524.4.13.2021 w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Sportu.

 

Pkt 3.1 Przedstawienie informacji o realizacji projektu polegającego na wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej.

Mateusz Maserak poinformował, że wpłynął projekt aneksu do umowy określającej realizację projektu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Powiatowym we Wrześni. Zaznaczył, że w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z postępowaniem przetargowym realizacja projektu może się przedłużyć do 2022 r., co będzie skutkować przeniesieniem środków zaplanowanych w bieżącym roku na kolejny rok.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 3.2 Przedstawienie zawiadomienia o zawarciu umowy najmu części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu we Wrześni.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni zawiadomił o zawarciu umowy najmu sali gimnastycznej na prowadzenie treningów siatkarskich do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Sprawa prowadzona pod nr. NG.6844.1.5.2021 W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

 

Pkt 4 Rozpatrzenie petycji dotyczącej wycofania wniosku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr. ewidencyjnych 375/153, 139/73 i 139/75 położonych w Bierzglinku.

Jolanta Pielak poinformowała, że mieszkańcy Bierzglinka, Nadarzyc, Gozdowa, Kaczanowa i okolic wystąpili o wycofanie wniosku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr. ewidencyjnych 375/153, 139/73 i 139/75 położonych w Bierzglinku, który został złożony przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego do Burmistrza Miasta i Gminy Września. Nadmieniła, że wnioskujący negują koncepcję budowy osiedla mieszkaniowego w sąsiedztwie domów jednorodzinnych z uwagi na walory estetyczne i brak infrastruktury drogowej do obsługi tak dużej liczby mieszkańców. Dodała, że postulujący wnoszą o pozostawienie istniejącej koncepcji zabudowy mieszkaniowej lub przeznaczenie ww. działek pod tereny rekreacyjne. Odnosząc się do postulatów mieszkańców Jolanta Pielak zaznaczyła, że przedmiotowy obszar o powierzchni około 19 ha, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej. Podkreśliła, że Zarząd we wniosku o opracowanie miejscowego planu wystąpił również o przeznaczenie tego terenu pod zabudowę usługową o funkcjach: oświaty, opieki społecznej, wychowania, kultury, ochrony zabytków, sportu, rekreacji i handlu, a także pod tereny zieleni urządzonej. Podsumowała, że projektowana zabudowa będzie współgrała i uzupełniała się z funkcjami już istniejącymi i rozwijającymi się na tym obszarze, a także z uwagi na jej alternatywne przeznaczenie będzie powodowała rozwój infrastruktury towarzyszącej (przyłącza gazowe i wodno-kanalizacyjne, drogi, miejsca rekreacji) niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej.

Sprawa znajduje się w zbiorze wniosków i postulatów mieszkańców do Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym pod nr. SO.0023.1.2021.

Zarząd Powiatu jednomyślnie uznał petycję za niezasadną i nie wystąpi o wycofanie wniosku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr. ewidencyjnych 375/153, 139/73 i 139/75 położonych w Bierzglinku.

 

Pkt 5 Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że dokonano korekty planów dochodów w jednostkach organizacyjnych i w starostwie w celu urealnienia zrealizowanych dochodów. Ponadto zaznaczyła, że:

 • powiat uzyskał dotację w wysokości 79.546,00 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę” i wpłynęły środki w wysokości 23.990,00 zł od uczestników wycieczek realizowanych w ramach ww. projektu,
 • wpłynęło odszkodowanie w wysokości 15.476,00 zł za awarię instalacji wodnej
  w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni,
 • zwiększy się plan dochodów o kwotę 14.827,00 zł z tytułu organizacji Targów „Rolnicza Jesień”.

Omawiając wydatki budżetowe Anna Trubacz poinformowała, że plany wydatków jednostek organizacyjnych i starostwa zostały zmniejszone lub częściowo zwiększone w celu dostosowania planów do rzeczywistych potrzeb. Ponadto podkreśliła, że zwiększy się plan wydatków o kwoty:

 • 443,30 zł zł na nauczanie indywidualne w Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Zawodowych nr 2,
 • 476,00 zł na remont zalanych pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • 676,99 zł na zakup sprzętu elektronicznego jako wyposażenia sal lekcyjnych
  i świetlicy w Zespole Szkół Politechnicznych,
 • 000,00 zł na wymianę nawierzchni chodnika przed głównym budynkiem Zespołu Szkół Zawodowych nr 2,
 • 050,68 zł na wyrównanie diet radnych za miesiące sierpień – listopada wynikające ze zmiany ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw,
 • 655,00 zł na udzielenie dotacji na realizację zadań przez Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „ARKA” we Wrześni.

Zaznaczyła, że w planie wydatków dokonuje się również zmniejszenia o kwoty:

 • 145.742,84 zł (z dofinansowania 3.739.244,40 zł, wkład własny 206.498,44 zł, wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie 200.000,00 zł) w ramach realizacji zadania polegającego na budowie bursy w Grzymysławicach. W związku z wpływem faktury
  i płatnością w 2022 r. oraz terminami dostaw wyposażenia zadanie nie zostanie zrealizowane w 2021 r., środki zostaną przeniesione do realizacji na 2022 r.,
 • 626.840,85 zł (1.987.065,35 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  i 639.775,50 zł z planowanego kredytu) w ramach realizacji zadania polegającego na budowie boisk przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2. W związku z opóźnieniami przy wykonaniu przyłącza do obiektu i warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację części robót budowlanych zadanie nie będzie zrealizowane w 2021 r., środki przenosi się do realizacji w 2022 r.,
 • 016,85 zł w ramach zadania polegającego na zakupie wyposażenia do pracowni
  w Zespole Szkół Politechnicznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców”, środki zostaną przeniesione do realizacji w 2022 r.

Anna Trubacz zaznaczyła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się przesunięcia środków na 2022 r. w ww. zadaniach, które nie będą zrealizowane w 2021 r. Ponadto poinformowała, że wprowadza się nowe zadania polegające na:

 • najmie urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową i dostawą papieru na lata 2022 – 2027, łączne nakłady finansowe wynoszą 1.107.000,00 zł,
 • opiece serwisowej oprogramowania finansowego oraz oświatowego, łączne nakłady finansowe wynoszą 43.500,00 zł,
 • sprzątaniu pomieszczeń Starostwa Powiatowego, łączne nakłady finansowe wynoszą 219.600,00 zł,
 • wspieraniu uczniów i wyrównywaniu dysproporcji w edukacji, łączne nakłady finansowe wynoszą 9.600,00 zł,
 • zimowym utrzymaniu dróg powiatowych, łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł,
 • utrzymaniu sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych, łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000,00 zł,
 • obsłudze przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej, łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000,00 zł,
 • zakupie paliwa, łączne nakłady finansowe wynoszą 72.700,00 zł,
 • najmie dwóch zadaszonych miejsc postojowych i placu, łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000,00 zł,
 • zakupie druków komunikacyjnych, łączne nakłady finansowe wynoszą 3.011.900,00 zł,
 • usłudze holowania i parkowania pojazdów usuniętych z drogi, łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł,
 • dofinansowaniu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, łączne nakłady finansowe wynoszą 33.000,00 zł,
 • dofinansowaniu opracowania koncepcji projektowej dla budowy nowego odcinka drogi od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową nr 92, łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł.

Projekty uchwał Rady znajdują się w zbiorze projektów uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0006.2021).

W głosowaniu nad przyjęciem projektów uchwał Rady wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Wrzesińskiego:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2021 – 2029,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2021 rok.

 

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz ………………..
 2. Waldemar Grzegorek ………………..
 3. Robert Balicki ………………..
 4. Stefan Tomczak ………………..
 5. Rafał Zięty ………………..

 

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska, inspektor

 

drukuj (Protokół nr 212 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-11-03 09:38
 • zmodyfikował: Marta Mittmann
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-03 08:40

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.