Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Protokół nr 214 / 2021

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU WRZESIŃSKIEGO

z dnia 19 października 2021 r.

 

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński otworzył posiedzenie i stwierdził obecność pięciu członków Zarządu. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wrześni.

Członkowie Zarządu przyjęli jednomyślnie proponowany porządek obrad.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Pkt 1 Zatwierdzenie specyfikacji warunków zamówienia na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – szlifierki.

Anna Wolska-Wróblewska, naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Funduszy Europejskich
poinformowała, że kryterium wyboru ofert poza ceną jest również terminu dostawy maszyn, od 196 – 210 dni. Dodała, że wykonawcy muszą wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W głosowaniu nad zatwierdzeniem specyfikacji wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie zatwierdził specyfikację warunków zamówienia na dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia dla pracowni w budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni przy ulicy Wojska Polskiego 1 w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” – maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziowo technologiczne – szlifierki.

 

Pkt 2 Przedstawienie informacji dotyczącej realizacji projektu polegającego na wdrożeniu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzeniu sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

Mateusz Maserak, zastępca naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że z informacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski, wynika, iż termin realizacji projektu został wydłużony na 2022 r., a wartość zadania wzrosła o kwotę 120.348,00 zł z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia przetargów na budowę wifi, rozbudowę sieci i utrzymanie operatora procesora. Podkreślił, że nie wpłynęły środki w wysokości około 4.200,00 zł ze zwrotu środków przekazanych w bieżącym roku i niewykorzystanych na realizację projektu.

Anna Trubacz, główna księgowa poinformowała, że brak wpływu ze zwrotu środków przekazanych w 2021 r., uniemożliwia wprowadzenie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na następny rok, o którą wnioskuje operator projektu, na najbliższej sesji Rady.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie wkładu powiatu wrzesińskiego na 2022 r. w realizację projektu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej po otrzymaniu zwrotu środków niewykorzystanych w 2021 r.

 

Pkt 3.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzchnie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku.

Mateusz Maserak poinformował, że dotacja dla powiatu wrzesińskiego z budżetu województwa wielkopolskiego na realizację ww. zadań w 2022 r. wynosi 126.060,00 zł. Dodał, że na terenie powiatu zostanie zorganizowany jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Miłosławiu oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we Wrześni.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1220/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzchnie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na obszarze powiatu wrzesińskiego w 2022 roku.

 

Pkt 3.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 938/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021.

Olga Kośmińska–Giera, naczelnik Wydziału Edukacji poinformowała, że dyrektorzy szkół zawnioskowali o uzupełnienie katalogu form doskonalenia zawodowego objętych dofinansowaniem w 2021 r. Zaznaczyła, że specjalności są zgodne z planem rozwoju zawodowego nauczycieli oraz z potrzebami kadrowymi placówek oświatowych, a są to: nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie, przygotowanie do nauczania przedmiotów zawodowych – turystyka, hotelarstwo, gastronomia, biologia, fizyka, wychowanie do życia w rodzinie i kurs z obróbki skrawaniem.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1221/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 938/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021.

 

Pkt 3.3 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych oraz pracowni logistycznej  i technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach projektu pn. Rozwój  szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.
Część 2 – Wyposażenie pracowni logistycznej  –  zakup i dostawa 16 zestawów komputerowych dla ZSZ nr 2.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchylił się od podpisania umowy. Zaznaczyła, że po ponownej ocenie ofert, komisja przetargowa wybrała wykonawcę IMMTIS Sp. z o.o ze siedzibą w Bydgoszczy. Zaznaczyła, że cena oferty wynosiła 26.960,00 zł i mieściła się w kwocie, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Projekt uchwały znajduje się w zbiorze projektów aktów normatywnych Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w Wydziale Organizacyjnym (symbol klasyfikacyjny SO.0024.2021).

W głosowaniu nad projektem uchwały wzięło udział pięciu członków Zarządu.

Zarząd Powiatu jednomyślnie podjął uchwałę nr 1222/2021 w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni informatycznej w Zespole Szkół Politechnicznych oraz pracowni logistycznej i technologicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni w ramach projektu pn. Rozwój  szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”. Część 2 – Wyposażenie pracowni logistycznej – zakup i dostawa 16 zestawów komputerowych dla ZSZ nr 2.

 

Pkt 4.1 Rozpatrzenie wniosku w sprawie sfinansowania zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.

Urszula Łabęda, naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska poinformowała, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni wystąpiła o sfinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego. Zaznaczyła, że całkowity koszt zakupu sprzętu wynosi 10.000,00 zł, a środki na ten cel pochodzą z wpływu środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni.


Pkt 4.2 Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwiększenia wymiaru zatrudnienia pracowników administracji i obsługi oraz zatrudnienia nauczycieli w Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia we Wrześni.

Olga Kośmińska-Giera poinformowała, że dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej wystąpił o zwiększenie wymiaru zatrudnienia pracowników, w szczególności:

 • pracownika administracji z ½ etatu do 1etatu od dnia 01.01.2022 r.,
 • pracowników obsługi: sprzątaczki z ½ etatu do 1etatu i konserwatora z ¼ etatu do 1 etatu od dnia 01.07.2022 r.

Zaznaczyła, że sekretariat funkcjonuje w godzinach od 9.00 do 13.00. Nadmieniła, że z uwagi na dodatkowy nabór uczniów w tym roku, szkoła użytkuje częściej salę konferencyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Stefan Tomczak, członek Zarządu sugerował zmianę godzin pracy sekretariatu z uwagi na fakt, iż uczniowie przebywają w szkole dopiero popołudniami.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na zwiększenie wymiaru zatrudnienia pracownika administracji w Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia we Wrześni od 01.01.2022 r. Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na zwiększenie wymiaru zatrudnienia pracowników obsługi.

 

Pkt 5 Przedstawienie sprawy realizacji projektu pn. Laboratoria Przyszłości.

Olga Kośmińska – Giera przedstawiła wzór upoważnienia do złożenia formularza aplikacyjnego o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych we Wrześni. Przypomniała, że projekt jest w całości finansowany ze środków rządowych. Zaproponowała również, aby osobą odpowiedzialną do złożenia wniosku oraz bieżącej realizacji projektu był pracownik Wydziału Edukacji.

Zarząd Powiatu upoważnił pracownika Wydziału Edukacji do złożenia wniosku i bieżącej realizacji projektu pn. „Laboratoria Przyszłości”.


Pkt 6 Wyrażenie zgody na oddanie w najem części nieruchomości przekazanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu we Wrześni.

Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że dyrektor Liceum Ogólnokształcącego we Wrześni wystąpił o zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej do dnia 29.04.2022 r. w celu prowadzenia zajęć z piłki nożnej dla dzieci.

Sprawa prowadzona pod nr. NG.6844.1.6.2021 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu jednomyślnie wyraził zgodę na oddanie w najem części nieruchomości przekazanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu we Wrześni.

W pkt. Sprawy bieżące, informacje, komunikaty oraz w pkt. Wolne głosy i wnioski członkowie Zarządu nie podjęli dyskusji. Z uwagi na zrealizowanie porządku obrad Dionizy Jaśniewicz zamknął posiedzenie.

 

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

 1. Dionizy Jaśniewicz ………………..
 2. Waldemar Grzegorek ………………..
 3. Robert Balicki ………………..
 4. Stefan Tomczak ………………..
 5. Rafał Zięty ………………..

 

Protokołowała:

Natalia Kowalczyk-Jakubowska

 

 

drukuj (Protokół nr 214 / 2021)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dionizy Jaśniewicz
 • opublikował: Marta Mittmann
  data publikacji: 2021-11-03 09:43

« wstecz

Adres

Starostwo Powiatowe we Wrześni

ul. Chopina 10
62-300 Września

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 61 640 44 44
fax +48 61 640 20 51

e-mail: starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek       8:00 – 16:00

Wtorek - piątek  7:00 – 15:00

Standardy i wytyczne

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj deklarację dostępności
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.